Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4117. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2024, stran 12403.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 22. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2024 do 31. marca 2024 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2024. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun januar marec 2024
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.125.600
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.865.665
70 
DAVČNI PRIHODKI
1.681.762
700 Davki na dohodek in dobiček
1.603.368
703 Davki na premoženje
38.569
704 Domači davki na blago in storitve
33.348
706 Drugi davki
6.476
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
183.903
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
61.465
711 Takse in pristojbine
4.199
712 Globe in druge denarne kazni
9.805
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
52.967
714 Drugi nedavčni prihodki
55.467
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
5.307
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
5.307
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
0
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
254.628
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
188.440
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
66.189
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.122.845
40 
TEKOČI ODHODKI
1.179.505
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
109.185
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
20.367
402 Izdatki za blago in storitve
1.018.094
403 Plačila domačih obresti
17.134
409 Rezerve
0
41 
TEKOČI TRANSFERI
705.983
410 Subvencije
23.581
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
536.994
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.597
413 Drugi tekoči domači transferi
143.811
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
234.731
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
234.731
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.626
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
2.626
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
2.755
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
102.275
55 
ODPLAČILA DOLGA
102.275
550 Odplačila domačega dolga
102.275
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–99.521
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–102.275
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
–2.755
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
11.326.920
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov). Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec (ali na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
Prav tako se lahko občina v obdobju začasnega financiranja zadolži likvidnostno.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 007-0022/2023-1
Dobrova, dne 22. decembra 2023
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Jure Dolinar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti