Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Gradac št. 1, stran 12430.

  
Na podlagi 117. in 119. člena v povezavi s prvo in peto alinejo 282. člena in drugo alinejo četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3), 29. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) ter v povezavi z drugim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) je Občinski svet Občine Metlika na 10. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Gradac št. 1 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo prve Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Gradac (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu za Gospodarsko cono Gradac (Uradni list RS, št. 74/17).
(2) SD OPPN je izdelan na podlagi prve alineje tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 199/21 – ZUreP-3).
(3) SD OPPN posegajo na del območja prostorskega akta in izhajajo iz razvojnih potreb občine. V prostorskem aktu so opredeljene spremembe podrobnih prostorskih pogojev tako, da ustrezajo potrebam v prostoru.
(4) OPPN se vodi pod identifikacijsko številko 3108. SD OPPN je izdelalo podjetje SAPO d.o.o., pod št. OPPN-1/2022 v novembru 2023.
2. člen 
(vsebina in oblika SD OPPN) 
SD OPPN vsebujejo tekstualni in grafični del ter spremljajoče gradivo. Gradivo je izdelano v digitalni in analogni obliki. Grafični del SD OPPN vsebuje naslednje načrte:
1. Izsek iz občinskega prostorskega načrta Občine Metlika
2.1 Pregledna situacija
2.2 Situacija s prikazom prostorske ureditve v širšem prostoru (DOF)
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4.1 Prikaz ureditvene situacije – Faza 1
4.2 Prikaz ureditvene situacije – Faza 2
5.1 Ureditvene enote OPPN – Faza 1
5.2 Ureditvene enote OPPN – Faza 2
5.3 Prerezi terena
6.1 Prikaz prometne situacije – Faza 1
6.2 Prikaz prometne situacije – Faza 2
7.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – Faza 1
7.2 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – Faza 2
8. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
9.1 Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom – Faza 1
9.2 Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom – Faza 2
10.1 Načrt parcelacije – Faza 1
10.2 Načrt parcelacije – Faza 2
11.1 Zakoličbena situacija – Faza 1
11.2 Zakoličbena situacija – Faza 2
3. člen 
(spremljajoče gradivo SD OPPN) 
Spremljajoče gradivo SD OPPN:
1. Izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine Metlika
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Izhodišča, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev akta
6. Povzetek za javnost
7. Okoljsko poročilo – odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
8. Elaborat ekonomike.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
4. člen
V četrtem odstavku 1. člena se za prvim stavkom doda besedilo, ki se v celoti glasi:
»Prve spremembe in dopolnitve z ID št. 3108 je izdelalo podjetje SAPO d.o.o., pod št. OPPN-1/2022, v novembru 2023.«.
5. člen 
V prvem odstavku 5. člena se za besedilom v oklepaju doda besedilo, ki se glasi: »22/21«.
6. člen 
V četrtem odstavku 7. člena se v drugem stavku izbriše naslednjo številko parcel: »1091/3« in doda parceli: »1086/6« ter »1086/7«.
7. člen 
(1) V prvem stavku prvega odstavka 8. člena se besedo »pet« zamenja z besedo »šest«.
(2) V prvem odstavku 8. člena se v prvi alineji število »20.727« zamenja s številom »20.805«.
(3) V prvem odstavku 8. člena se za prvo alinejo vstavi nova druga alineja, ki se glasi:
»UE B – območje za razvoj gospodarske cone, s površino cca 7.126 m²«.
(4) V prvem odstavku 8. člena se v novi tretji alineji število »12.387« zamenja s številom »11.936«.
(5) V prvem odstavku 8. člena se v novi četrti alineji število »1.843« zamenja s številom »4.550«.
(6) V prvem odstavku 8. člena se izbriše besedilo zadnje alineje.
(7) V drugem odstavku 8. člena se v prvi alineji število »20.727« zamenja s številom »20.805«.
(8) V drugem odstavku 8. člena se v drugi alineji število »7.793« zamenja s številom »7.782«.
8. člen 
(1) V drugem odstavku 9. člena se besedilo spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Del obravnavanega območja OPPN se nahaja v progovnem in varovalnem pasu regionalne železniške proge, Novo mesto–Metlika. Posegi v varovalni pas železniške proge se izvajajo v soglasju z upravljavcem.«.
(2) V četrtem odstavku 9. člena se besedilo spremeni tako, da se v celoti glasi:
»V prvi fazi realizacije OPPN se predvidi rekonstrukcija dela javne in gozde poti, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 2054/4 (del poti zahodno od prehoda preko železnice), 1091/19, 1091/22, 2054/11, k.o. Gradac. V nadaljevanju realizacije se predvidi ukinitev dela gozdne ceste št. 076225, pri čemer se dostop do območja obstoječega zaselka uredi v okviru območja OPPN.«.
(3) V petem odstavku 9. člena se besedilo spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Realizacija druge faze OPPN temelji na izgradnji nove dostopne ceste, ki bo dolgoročno lahko prevzela funkcijo zahodne obvozne ceste naselja.«.
9. člen 
Za prvim odstavkom 15. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Poleg določil iz prejšnjega ostavka, se pri odmikih najbolj izpostavljenih delov objektov od parcel s statusom javne železniške infrastrukture upošteva še:
– ograjo je dopustno postaviti na rob progovnega pasu (6 m od osi najbližjega tira v naselju in 8 m od osi najbližjega tista izven naselja),
– ograjo je dopustno postaviti v odmiku 0,5 m od parcele izven progovnega pasu,
– višje objekte (reflektorji, antene, stebri zračnih vodov itd.) je dopustno postaviti v oddaljenosti od osi najbližjega tira najmanj za višino objekta, povečano za 3 m in višinsko razliko med niveleto železniške proge in stojiščem objekta.«.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
10. člen 
V prvem odstavku 18. člena se besedilo spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo cono. Dovoljena je zasaditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami kot so lipa, javor in druge. Na morebitnih javnih površinah se ne dovoli uporaba strupenih in alergenih rastlin. Vzorec zasaditve površin ob železnici se prilagodi pogojem vzdrževanja v skladu z resorno zakonodajo, drevje je ob železniški progi dopustno saditi v odmiku ene višine drevesa, povečane za 3 m, od osi najbližjega železniškega tira. Na območjih ob dostopnih cestah se dovolijo žive meje do višine 1 m, drugod so lahko tudi višje. Odmik žive meje od cestišča je najmanj 2 m, od pločnika 0,5 m, lahko se postavi na mejo progovnega pasu in v odmiku najmanj 0,5 m od parcelne meje javne železniške infrastrukture. Živa meja je lahko zasajena le tako, da ne ovira pregled nad prometnim dogajanjem v območju priključkov in križišč. Površine se lahko delno tlakujejo, uredijo z urbano opremo in podobnimi ureditvami. Uporaba barvno agresivnih ali drsečih materialov ni dovoljena.«.
11. člen 
Zadnji stavek prvega odstavka 20. člena se dopolni tako, da se v celoti glasi:
»V 1. fazi se za UE C in UE B izvedejo priključki na obstoječo infrastrukturno omrežje v skladu z soglasjem GJI in z upoštevanjem izvedbe predvidene infrastrukture v 2. fazi OPPN.«.
12. člen 
(1) V prvem odstavku 22. člena se točka »a)« spremeni tako, da se v celoti glasi:
»a) rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste (cesta »B«), in sicer od prehoda čez železniško progo do navezave na cesto »A« na severnem delu območja
Tipski prečni profil rekonstruirane ceste znaša:
– vozni pas
2 x 3,00 = 6,00 m
– enostranski pločnik 
1 x 1,50 = 1,50 m
– bankina 
1 x 1,00= 1,00 m
– bankina
1 x 0,50 = 0,50 m
– skupaj
= 9,00 m«
(2) V prvem odstavku 22. člena se za točko »a)« doda nova točka »b)«, ki se v celoti glasi:
»b) Cesta »A« predstavlja notranjo servisno cesto in se na vzhodnem delu območja navezuje na cesto »B«, na zahodnem delu pa na obstoječo gozdno cesto
Tipski prečni profil znaša:
vozni pas
2 x 3,00 = 6,00 m
enostranski pločnik
1 x 1,50 = 1,50 m
bankina
1 x 1,00 = 1,00 m
bankina
1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj
= 9,00 m«
Ostale točke se preštevilčijo.
(3) V prvem odstavku 22. člena se nova točka »e)« spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Za potrebe ureditve nove dostopne ceste v območje urejanja in izvedbe priključka na regionalno cesto R1-218/1212 Podzemelj–Črnomelj se rekonstruira del državne ceste z ureditvijo pasu za leve zavijalce iz smeri Črnomlja, za kar je bila izdelana PZI projektna dokumentacija »Ureditev novega cestnega priključka na cesto R1-218/1212 Podzemelj–Črnomelj, v naselju Gradac, v km 2.727«, številka projekta PZI-460/17, november 2017, izdelovalca Stia d.o.o. Novo mesto. Projektno dokumentacijo se pred gradnjo novelira upoštevajoč aktualne in predvidene prometne obremenitve v planski dobi. Pri načrtovanju se upošteva predvideno daljinsko kolesarsko povezavo D8.«.
(4) V drugem odstavku 22. člena se izbriše točka b).
(5) V drugem odstavku 22. člena se točka »c)« spremeni tako, da se v celoti glasi:
»b) Cesta »B«: predstavlja notranjo servisno cesto, ki se jo delno izvede kot novogradnjo, delno pa predstavlja rekonstrukcijo dela obstoječe lokalne ceste. Na severnem delu območja se navezuje na cesto »A«, na južnem delu na cesto »P«.
Tipski prečni profil znaša:
– vozni pas
2 x 3,00 = 6,00 m
– enostranski pločnik 
1 x 1,50 = 1,50 m
– bankina 
1 x 0,50 = 0,50 m
– bankina
1 x 1,00 = 1,00 m
– skupaj
= 9,00 m«
(6) V 22. členu se izbriše peti odstavek, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
(7) V 22. členu se za novim enajstim odstavkom doda dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu državne ceste, si je pred izdajo gradbenega dovoljenja, potrebno s strani Direkcije RS za infrastrukture pridobiti pozitivno mnenje za izvedbo del.«.
13. člen 
(1) V zadnjem stavku 23. člena se beseda »soglasje« zamenja z besedo »mnenje«.
(2) Za besedilom prvega odstavka 23. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Progovni in varovalni pas sta označena v grafičnem delu OPPN (Ureditvena situacija, Prometna situacija in Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo). Progovni pas obsega tudi prostor nad ravnino tirnic do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m.«.
(3) Za prvim odstavkom 23. člena se doda besedilo novega drugega–petega odstavka, ki se glasi:
»(2) Objekte in naprave visoke nad 5 m, je v varovalnem progovnem pasu dopustno postavljati na oddaljenosti najmanj 12 m od osi najbližjega tira.
(3) Padavinske vode z objektov in pripadajočih površin ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje železniške proge, Zaradi novih ureditev se ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječe sisteme odvodnjavanja železniške proge.
(4) Na zemljišča javne železniške infrastrukture ni dopustno odlagati nobenega materiala. Za kakršnokoli začasno uporabo železniškega zemljišča v času izvajanja del je treba pridobiti soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture.
(5) Za objekte in naprave, ki se bodo projektirali v bližini ali v območju železniških prog, je potrebno pred pridobitvijo projektnih pogojev opraviti skupni ogled s predstavniki Slovenskih železnic – Infrastruktura d.o.o., ki ga skliče investitor.«.
14. člen 
(1) Prvi stavek prvega odstavka 33. člena se dopolni tako, da se v celoti glasi:
»Na območju se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določi IV. stopnja varstva pred hrupom, razen v območju obstoječega zaselka (UE E3) in na severnem nepozidanem delu UE A, kjer se določi III. stopnja varstva pred hrupom.«.
(2) Za prvim odstavkom 33. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Upravljavec javne železniške infrastrukture ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja železnice, za nove objekte in njihove funkcionalne površine. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov pred negativnimi vplivi železniške proge je obveznost investitorjev novih posegov. V vplivno območje infrastrukturnih objektov, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa za takšne vire že presežene, ni dopustno umeščati stavb z varovanimi prostori.«.
III. KONČNE DOLOČBE 
15. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem prostorskega akta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
16. člen 
(hramba SD OPPN) 
SD OPPN se v analogni in digitalni obliki hranijo na sedežu Občine Metlika. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
ID: 3108
Št. 350-80/2016-226
Metlika, dne 14. decembra 2023
Županja 
Občine Metlika 
Martina Legan Janžekovič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti