Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4104. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 12355.

  
Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določajo vsebina, členitev in oblika sestavnih delov letnega poročila za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljnjem besedilu: ZR).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljnjem besedilu: uporabniki EKN) so zavezanci po ZR, ki morajo v skladu s 13. členom navedenega zakona pri vodenju poslovnih knjig upoštevati enotni kontni načrt, ki ga predpiše minister, pristojen za finance;
2. enotni kontni načrt (v nadaljnjem besedilu: EKN) je kontni načrt, ki je določen s pravilnikom, ki ureja EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravilnik EKN);
3. določeni uporabniki EKN so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena ZR. Določeni uporabniki EKN so vsi posredni uporabniki v skladu s pravilnikom, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, razen javnih skladov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ), ter pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med posredne ali neposredne uporabnike proračuna države ali občin;
4. drugi uporabniki EKN so uporabniki EKN, razen pravnih oseb javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena ZR. Drugi uporabniki EKN so vsi neposredni uporabniki v skladu s pravilnikom, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ter javni skladi, ZZZS in ZPIZ;
5. neposredni uporabnik proračuna oziroma posredni uporabnik proračuna je uporabnik EKN, ki je kot neposredni ali posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna vpisan v register proračunskih uporabnikov;
6. bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznostih do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, in je enak za vse uporabnike EKN;
7. izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki so bili doseženi v obračunskem obdobju, in je različen za druge in za določene uporabnike EKN;
8. pojasnila k izkazom so dopolnilni računovodski izkazi oziroma preglednice, določene s tem pravilnikom kot priloge k bilanci stanja oziroma izkazu prihodkov in odhodkov, ki dodatno razčlenjujejo ali pojasnjujejo posamezne vrste podatkov o sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodkih in odhodkih, izkazanih v bilanci stanja oziroma izkazu prihodkov in odhodkov, ter druge računovodske informacije, določene s tem pravilnikom ali drugim predpisom, ter tiste računovodske informacije, ki jih določi sam uporabnik EKN;
9. računovodsko poročilo je del letnega poročila. Sestavljajo ga bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k izkazom;
10. poslovno poročilo so informacije, ki jih pripravi poslovodstvo o poslovanju uporabnika EKN. Del poročila je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.
3. člen 
(vsebina in izkazovanje podatkov) 
(1) Vsebina podatkov, ki se izkazujejo v obrazcih, določenih s tem pravilnikom, je opredeljena s predpisi, ki urejajo računovodstvo za javni sektor.
(2) Podatki v obrazcih, določenih s tem pravilnikom, se izkazujejo v eurih s centi.
II. SESTAVNI DELI LETNEGA POROČILA 
4. člen 
(sestava letnega poročila) 
Letno poročilo sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo.
5. člen 
(predložitev letnega poročila) 
(1) Uporabniki EKN predložijo letno poročilo v skladu z 51. členom ZR.
(2) Letno poročilo upravnih enot ima obliko zbirnega letnega poročila.
6. člen 
(računovodsko poročilo) 
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.
7. člen 
(bilanca stanja) 
(1) Uporabniki EKN sestavljajo bilanco stanja v obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obvezne priloge k bilanci stanja so:
– pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se sestavi v obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
– pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil, ki se sestavi v obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, ter
– druga pojasnila, določena s tem pravilnikom.
(3) Uporabniki EKN smejo popraviti naknadno ugotovljene napake iz preteklih let v bilanci stanja naslednjega poročevalskega obdobja. Vsi ti popravki se izkazujejo pod obdobjem 2.1. tekočega leta kot popravek otvoritvenega stanja.
8. člen 
(stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev) 
V obrazec iz Priloge 2 tega pravilnika se vpišejo:
– v stolpca 3 in 4: zneski, izkazani v poslovnih knjigah na začetku poslovnega leta;
– v stolpca 5 in 6: zneski povečanj med letom, ki se nanašajo na pridobitev novih sredstev ali prevrednotenje sredstev;
– v stolpca 7 in 8: zneski zmanjšanj med letom, ki se nanašajo na odtujitev sredstev ali prevrednotenje sredstev;
– v stolpec 9: zneski amortizacije (redni in izredni odpis sredstev), obračunane za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki so izkazani v bilanci stanja; podatek o amortizaciji se vpiše tudi, če je bil strošek amortizacije (popravek nabavne vrednosti) nadomeščen v breme ustreznega vira;
– v stolpec 10: znesek neodpisane vrednosti sredstev, izkazan v poslovnih knjigah na koncu poslovnega leta;
– v stolpca 11 in 12: zneska prevrednotenja zaradi okrepitve oziroma oslabitve sredstev; podatka sta informativna, ker je sprememba vrednosti sredstev zaradi prevrednotenja zajeta že v zneskih, izkazanih v stolpcih 5, 6, 7 in 8;
– v okviru skupine neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju: zneski sredstev, ki so prejeta v upravljanje, in sredstev, pridobljenih z donacijami, oziroma brezplačno pridobljenih sredstev;
– v okviru skupine neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti: zneski sredstev v lasti države in občin ter sredstev, ki so v skladu z določbami zakonov v lasti javnih skladov (namensko premoženje) in drugih uporabnikov EKN;
– v okviru skupine neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu: zneski sredstev, ki so jih uporabniki EKN pridobili na podlagi sklenjenih pogodb o finančnem najemu in še niso prešla v njihovo last.
9. člen 
(stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil) 
V obrazec iz Priloge 3 tega pravilnika se vpišejo:
– v stolpca 3 in 4: zneski dolgoročnih finančnih naložb in posojil, izkazanih v poslovnih knjigah na začetku poslovnega leta;
– v stolpec 5: zneski novih naložb in posojil ter povečanje naložb in posojil zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti ali prevrednotenja zaradi okrepitve;
– v stolpec 6: zneski med letom oblikovanih popravkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti ali prevrednotenja zaradi oslabitve;
– v stolpec 7: zneski odplačil naložb in posojil ter odpisi naložb in posojil;
– v stolpec 8: zneski odpisov naložb in posojil ter odprave popravkov (kapitalska metoda);
– v stolpca 9 in 10: zneska nabavne vrednosti in popravka nabavne vrednosti naložb in posojil, izkazanih v poslovnih knjigah na koncu poslovnega leta;
– v stolpec 11: znesek knjigovodske vrednosti stanja naložb in posojil;
– v stolpec 12: znesek nabavne vrednosti naložb in posojil, ki so bile odpisane; podatek je informativen, ker je znesek odpisane nabavne vrednosti naložb in posojil zajet že v znesku, izkazanem v stolpcu 7.
10. člen 
(pojasnila k izkazom) 
(1) Pojasnila k izkazom obsegajo obvezne priloge k računovodskim izkazom, določene v 7., 11. in 12. členu tega pravilnika, ter računovodske informacije, ki jih določa 13. člen tega pravilnika.
(2) Uporabnik EKN navede v pojasnilih iz prejšnjega odstavka tudi druge računovodske informacije, za katere oceni, da so pomembne za ustrezno razkritje postavk bilance stanja oziroma izkaza prihodkov in odhodkov.
11. člen 
(izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN) 
(1) Drugi uporabniki EKN sestavljajo izkaz prihodkov in odhodkov v obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obvezni prilogi k izkazu iz prejšnjega odstavka sta:
– izkaz računa finančnih terjatev in naložb, ki se sestavi v obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika,
– izkaz računa financiranja, ki se sestavi v obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Obvezna priloga k izkazu, ki ga sestavijo drugi uporabniki EKN, ki imajo v svojem sestavu režijske obrate iz 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), je tudi evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki se sestavi v obrazcu iz Priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
(izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN) 
(1) Določeni uporabniki EKN sestavljajo izkaz prihodkov in odhodkov v obrazcu iz Priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obvezne priloge k izkazu iz prejšnjega odstavka so:
– izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, ki se sestavi v obrazcu iz Priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika,
– izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, ki se sestavi v obrazcu iz Priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika,
– izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, ki se sestavi v obrazcu iz Priloge 11, ki je sestavni del tega pravilnika, ter
– izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, ki se sestavi v obrazcu iz Priloge 12, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter izkaz računa financiranja določenih uporabnikov sestavljajo le tisti določeni uporabniki EKN, ki imajo status posrednega uporabnika proračuna.
(4) V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti se ločeno prikažejo prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja od prodaje blaga in storitev na trgu, razčlenjeni po vrstah prihodkov in odhodkov, kot so opredeljeni v obrazcu. Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.
13. člen 
(druge računovodske informacije) 
(1) Uporabniki EKN podajo v okviru pojasnil tudi druge računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma.
(2) V drugih računovodskih informacijah iz prejšnjega odstavka se razkrijejo zlasti:
– sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu;
– nameni, za katere so bile oblikovane rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih;
– razlogi za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov;
– metoda vrednotenja zalog;
– podatki o stanju neporavnanih terjatev, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih za neplačilo;
– podatki o stanju neporavnanih obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o razlogih za neplačilo;
– viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila);
– naložbe prostih denarnih sredstev;
– razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev;
– vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence;
– podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti;
– drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja uporabnikov EKN.
(3) Javni skladi razkrijejo tudi podatke o upravljanju namenskega premoženja, ki se nanašajo na povečanje oziroma zmanjšanje namenskega premoženja ter na porabo presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokritje presežka odhodkov nad prihodki, doseženega z upravljanjem namenskega premoženja.
14. člen 
(poslovno poročilo) 
(1) Vsebino poslovnega poročila, ki kaže na probleme in dosežke pri poslovanju v proučevanem obdobju, določi uporabnik EKN. Vsebina poslovnega poročila mora biti prilagojena področju, na katerem uporabnik EKN deluje.
(2) Sestavni del poslovnega poročila uporabnika EKN je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njegove pristojnosti, ki se pripravi v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
III. KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 007-976/2023
Ljubljana, dne 20. decembra 2023
EVA 2023-1611-0112
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti