Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4103. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 12310.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(členitev enotnega kontnega načrta) 
(1) Proračuni, neposredni in posredni uporabniki proračuna ter osebe javnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe javnega prava), ki so zavezane voditi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljnjem besedilu: ZR), evidentirajo in izkazujejo prihodke in druge prejemke, odhodke in druge izdatke, sredstva in obveznosti do virov sredstev ter presežek oziroma primanjkljaj v skladu z določbami ZR in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov. Ta pravilnik ureja področje evidentiranja poslovnih dogodkov.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se izkazujejo na kontih, predpisanih v enotnem kontnem načrtu (v nadaljnjem besedilu: EKN), ki je Priloga 1 in sestavni del tega pravilnika.
(3) Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z vsebino kontov, ki je določena s tem pravilnikom.
(4) V EKN se uporablja naslednja členitev:
– razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko,
– skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko,
– podskupine, ki so oštevilčene s trimestno številko,
– konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko,
– podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko.
(5) Uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, ki se nanašajo na pravne osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena, pomenijo:
– uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljnjem besedilu: uporabniki EKN) so pravne osebe javnega prava iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– drugi uporabniki EKN so subjekti, določeni s pravilnikom, ki ureja razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava;
– določeni uporabniki EKN so subjekti, določeni s pravilnikom, ki ureja razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.
II. VSEBINA RAZREDOV, SKUPIN IN PODSKUPIN 
1. Razred 0: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
3. člen 
(skupina 00 – neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve) 
(1) Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine ter druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in neopredmetena sredstva v gradnji oziroma v izdelavi in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.
(2) Drugi uporabniki EKN ob knjiženju vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev za izkazani znesek povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
4. člen 
(skupina 01 – popravek vrednosti neopredmetenih sredstev) 
(1) Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih sredstev. Zmanjševanje vrednosti dolgoročno odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 00, in ne prek popravka vrednosti.
(2) Drugi uporabniki EKN ob knjiženju popravka vrednosti na kontih te skupine za izkazani znesek zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
5. člen 
(skupina 02 – nepremičnine) 
(1) Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost zemljišč, zgradb in terjatev za predujme za nepremičnine.
(2) Ločeno se izkazujejo nepremičnine v gradnji ali izdelavi ter nepremičnine trajno zunaj uporabe. V vrednost gozdnih zemljišč se všteva tudi vrednost gozdne lesne mase. Pri zemljiščih in zgradbah se ločeno izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.
(3) Drugi uporabniki EKN ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
6. člen 
(skupina 03 – popravek vrednosti nepremičnin) 
(1) Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti zgradb. Ločeno se izkazuje popravek vrednosti zgradb trajno izven uporabe. Zmanjševanje vrednosti zemljišč se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 02, in ne prek popravka vrednosti.
(2) Drugi uporabniki EKN ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
7. člen 
(skupina 04 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva) 
(1) Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti, daljšo od leta dni, bioloških sredstev, vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za dane predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Ločeno se izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.
(2) Drugi uporabniki EKN ob knjiženju na kontih te skupine za znesek sprememb nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
8. člen 
(skupina 05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev) 
(1) Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti, daljšo od leta dni, bioloških sredstev, vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe.
(2) Drugi uporabniki EKN ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
9. člen 
(skupina 06 – dolgoročne finančne naložbe) 
(1) Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb.
(2) Na kontih te skupine se izkazujejo naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb.
(3) Ločeno se izkazujejo naložbe v namensko premoženje javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
(4) Drugi uporabniki EKN ob knjiženju na kontih te skupine za izkazani znesek povečanja naložbe povečajo, za znesek zmanjšanja naložbe pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
10. člen 
(skupina 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti) 
(1) Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila v državi in v tujini, dana na podlagi posojilnih pogodb, z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dolgoročno dani depoziti. Med dolgoročnimi posojili se izkazuje tudi tisti del posojil, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) dolgoročno danih posojil in depozitov.
(2) Ločeno se izkazujejo dolgoročno dana posojila in depoziti, dani uporabnikom EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
(3) Drugi uporabniki EKN ob knjiženju na kontih te skupine za povečanje zneska danih posojil povečajo, za zneske odplačil pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
(4) Drugi uporabniki EKN zneske povečanja dolgoročno danih depozitov ne evidentirajo v okviru kontov skupine 44 in ne v okviru kontov skupine 90 oziroma drugem ustreznem kontu, temveč jih evidentirajo le na kontih stanja.
11. člen 
(skupina 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja) 
(1) Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema in druge dolgoročne terjatve iz poslovanja. Med dolgoročnimi terjatvami se izkazuje tudi tisti del terjatev, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) dolgoročnih terjatev iz poslovanja.
(2) Ločeno se izkazujejo dolgoročne terjateve iz poslovanja do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
(3) Drugi uporabniki EKN ob knjiženju na kontih te skupine za znesek povečanja dolgoročnih terjatev povečajo, za znesek plačila ali drugega zmanjšanja dolgoročnih terjatev pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
12. člen 
(skupina 09 – terjatve za sredstva, dana v upravljanje) 
(1) Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki jih je drugi uporabnik EKN, ki je ustanovitelj določenega uporabnika EKN, dal temu v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.
(2) Vrednost sredstev, danih v upravljanje, se ob prenosu sredstev v upravljanje knjiži na ustrezen konto skupine 09 in se izkaže kot terjatev v znesku, enakem čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te skupine se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad.
(3) Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, se povečajo tudi za tisti znesek plačil iz prvega in drugega odstavka 44. člena tega pravilnika, za katerega se pri uporabnikih EKN, ki prejme ta sredstva, poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(4) Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, se usklajujejo z obveznostjo za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah prejemnika sredstev.
(5) Konte te skupine uporabljajo le neposredni uporabniki proračuna države in občine.
2. Razred 1: kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve
13. člen 
(skupina 10 – denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljivi vrednostni papirji) 
(1) Na kontih skupine 10 se izkazujejo gotovina (bankovci in kovanci), prejeti čeki, drugi takoj unovčljivi vrednostni papirji in denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo ločeno. Izdani čeki se izkažejo kot odbitna postavka.
(2) Drugi uporabniki EKN za zneske prejemkov v blagajni odobrijo prihodke oziroma drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov iz blagajne pa se obremenijo odhodki oziroma drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.
14. člen 
(skupina 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah) 
(1) Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovah, izločena denarna sredstva in akreditivi, depozitni računi v tuji valuti, akreditivi v tuji valuti, depozitni računi in druga denarna sredstva za posebne namene.
(2) Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji valuti.
(3) Drugi uporabniki EKN za zneske prejemkov priznajo prihodke oziroma odobrijo drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov pa se izkažejo odhodki oziroma se obremeni drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.
15. člen 
(skupina 12 – kratkoročne terjatve do kupcev) 
(1) Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih in kratkoročnih sredstev. V okviru teh se izkazujejo tudi kratkoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštev. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) kratkoročnih terjatev do kupcev.
(2) Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.
(3) Drugi uporabniki EKN za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, odobrijo ustrezni konto skupine 28.
16. člen 
(skupina 13 – dani predujmi in varščine) 
(1) Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti.
(2) Drugi uporabniki EKN zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konto odhodkov.
17. člen 
(skupina 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN) 
(1) Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova obveznih dajatev.
(2) Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se te nanašajo na uporabnike EKN.
(3) Uporabniki EKN obravnavajo zneske terjatev in finančnih naložb v skladu s tem pravilnikom, kot je določeno za druge vrste kratkoročnih terjatev in finančnih naložb.
18. člen 
(skupina 15 – kratkoročne finančne naložbe) 
(1) Na kontih skupine 15 se izkazujejo kratkoročno dana posojila, naložbe v vrednostne papirje, depoziti in druge kratkoročne finančne naložbe. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) kratkoročnih finančnih naložb.
(2) Drugi uporabniki EKN izkazujejo zneske povečanja kratkoročnih finančnih naložb v okviru kontov skupine 44, zneske zmanjšanja pa v okviru kontov skupine 75, ob hkratni spremembi kontov skupine 90 oziroma drugem ustreznem kontu.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se naložbe začasno prostih denarnih sredstev ne evidentirajo v okviru kontov skupine 44 in ne v okviru kontov skupine 90 oziroma drugem ustreznem kontu, temveč le na kontih stanja.
19. člen 
(skupina 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja) 
(1) Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova obresti in terjatve iz naslova dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) kratkoročnih terjatev iz financiranja.
(2) Drugi uporabniki EKN za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki, odobrijo ustrezni konto skupine 28.
20. člen 
(skupina 17 – druge kratkoročne terjatve) 
(1) Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter druge kratkoročne terjatve. V okviru teh se evidentirajo tudi terjatve iz naslova obveznih dajatev. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) drugih kratkoročnih terjatev.
(2) Drugi uporabniki EKN za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki, odobrijo ustrezni konto skupine 28.
21. člen 
(skupina 18 – neplačani odhodki) 
(1) Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki oziroma zneski, povezani s pridobitvijo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki ob obremenitvi ustreznega konta razreda 4.
(2) Na kontih te skupine se izkazujejo tudi vračila obveznih dajatev. Ob poravnavi izkazane obveznosti iz naslova vračil obveznih dajatev se zmanjšajo izkazani neplačani odhodki, hkrati se za ta znesek znižajo tudi prejemki ob obremenitvi ustreznega konta razreda 7.
(3) Podatkov v okviru kontov te skupine ne izkazujejo določeni uporabniki EKN.
22. člen 
(skupina 19 – aktivne časovne razmejitve) 
(1) Na kontih skupine 19 se izkazujejo aktivne časovne razmejitve.
(2) Drugi uporabniki EKN za znesek vrednosti vrednotnic, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev v okviru kontov skupine 29. Za znesek vrednosti porabljenih vrednotnic se oblikovani vir zmanjša.
(3) Drugi uporabniki EKN na kontih te skupine izkazujejo tudi prehodno nezaračunane prihodke za prejete predujme ter vračunane odhodke in izdatke zaradi podaljšanja proračunskega leta.
(4) Določeni uporabniki EKN na kontih te skupine izkazujejo tudi največ 12 mesecev vnaprej plačane stroške oziroma odhodke ter prihodke, ki niso mogli biti zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo.
3. Razred 2: kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
23. člen 
(skupina 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine) 
(1) Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V okviru teh se izkazujejo tudi preplačila terjatev.
(2) Drugi uporabniki EKN zneske prejetih predujmov izkažejo na ustreznih kontih v okviru konta skupine 19, hkrati pa se zneski prejetih predujmov izkažejo v dobro ustreznega konta prihodkov.
24. člen 
(skupina 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih) 
Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.
25. člen 
(skupina 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) 
(1) Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V okviru teh se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini.
(2) Drugi uporabniki EKN za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.
26. člen 
(skupina 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja) 
(1) Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti iz naslova obveznih dajatev, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter druge kratkoročne obveznosti.
(2) Drugi uporabniki EKN za zneske obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.
27. člen 
(skupina 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN) 
(1) Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve.
(2) Na kontih te skupine se analitično evidentira obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejete kredite in obveznosti iz financiranja, če se te nanašajo na razmerja med uporabniki EKN iz prejšnjega odstavka.
(3) Drugi uporabniki EKN obravnavajo zneske obveznosti v skladu z določbami tega pravilnika, kot je določeno za ostale vrste kratkoročnih obveznosti.
(4) Drugi uporabniki EKN za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.
28. člen 
(skupina 25 – kratkoročne obveznosti do financerjev) 
(1) Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeti krediti v državi in v tujini ter krediti na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev.
(2) Drugi uporabniki EKN izkazujejo zneske povečanja in zmanjšanja kratkoročnih prejetih kreditov tudi na ustreznih kontih razreda 5, ob hkratni spremembi na kontih skupine 90 oziroma drugem ustreznem kontu.
29. člen 
(skupina 26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja) 
(1) Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge obveznosti iz financiranja.
(2) Drugi uporabniki EKN za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.
30. člen 
(skupina 28 – neplačani prihodki) 
(1) Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki oziroma zneski, povezani s prodajo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri ustrezni konto razreda 7.
(2) Podatkov v okviru kontov te skupine ne izkazujejo določeni uporabniki EKN.
31. člen 
(skupina 29 – pasivne časovne razmejitve) 
(1) Na kontih skupine 29 se izkazujejo vnaprej vračunani odhodki, kratkoročno odloženi prihodki in druge pasivne časovne razmejitve.
(2) Drugi uporabniki EKN na kontih te skupine izkazujejo zneske plačil za kratkoročna sredstva, ki so bili že priznani kot odhodki, vendar odhodek še ni nastal. Ob nastanku odhodka se za znesek obračunane vrednosti porabe kratkoročnih sredstev obremeni ustrezni konto te skupine.
(3) Drugi uporabniki EKN na kontih te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za dane predujme.
(4) Določeni uporabniki EKN na kontih te skupine izkazujejo največ 12 mesecev vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke ter kratkoročno odločene prihodke, za katerih pripoznanje še niso izpolnjeni pogoji.
4. Razred 3: zaloge
32. člen 
Drugi uporabniki EKN za znesek vrednosti nabavljenega materiala, drobnega inventarja, embalaže in blaga oblikujejo ustrezen vir sredstev na kontih skupine 29. Ob porabi zalog in za ugotovljene primanjkljaje se vir sredstev zmanjša, za ugotovljene presežke pa poveča.
33. člen 
(skupina 30 – obračun nabave materiala) 
Na kontih skupine 30 se izkazujejo oblikovanje nabavne vrednosti kupljenega materiala ter odvisni nabavni stroški, tako dajatve v okviru nabavne cene kot tudi neposredni izdatki za nabavo. Kadar se uporabljajo konti te skupine, se prek posebnega konta obračuna nabave opravi prenos obračunane nabavne vrednosti na zaloge materiala.
34. člen 
(skupina 31 – zaloge materiala) 
Na kontih skupine 31 se izkazujejo vrednosti zalog osnovnega materiala v zalogi, nabavljenih polizdelkov in sestavnih delov, goriv in maziv v zalogi, režijskega materiala (pisarniškega materiala), nepotrebnega in zastarelega materiala, odpadnega materiala v skladu z izbrano metodo vrednotenja. Material v obdelavi, dodelavi in na poti se izkazuje posebej. Posebej se izkazujejo tudi popravki vrednosti zastarelega materiala.
35. člen 
(skupina 32 – zaloge drobnega inventarja in embalaže) 
(1) Na kontih skupine 32 se izkazujeta samo tisti drobni inventar in embalaža, pri katerih je ocenjeni rok uporabe največ leto dni, lahko pa tudi drobni inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta, njegova vrednost pa manjša od 500 eurov.
(2) Skupina se razčleni na konte drobnega inventarja in embalaže v skladišču.
(3) Ločeno se lahko vzpostavi zunajknjigovodska količinska evidenca po nahajališčih ali knjigovodska vrednostna evidenca po nahajališčih za drobni inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta.
36. člen 
(skupina 33 – nedokončana proizvodnja) 
Na kontih skupine 33 se izkazujejo nedokončani proizvodi, polizdelki, proizvodnja v dodelavi, predelavi in obdelavi ter odmiki od cen proizvodnje.
37. člen 
(skupina 34 – proizvodi) 
Na kontih skupine 34 se izkazujejo proizvodi v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v lastni prodajalni, proizvodi v dodelavi in obdelavi ter odmiki od cen proizvodov.
38. člen 
(skupina 35 – obračun nabave blaga) 
Na kontih skupine 35 se izkazujejo vrednost blaga po obračunih dobaviteljev, odvisni stroški nabave blaga in obračun nabave blaga.
39. člen 
(skupina 36 – zaloge blaga) 
Na kontih skupine 36 se izkazujejo blago v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v prodajalni, vračunani davek na dodano vrednost (v nadaljnem besedilu: DDV) v zalogah blaga in vračunana razlika v cenah zalog blaga.
40. člen 
(skupina 37 – druge zaloge in nekratkoročna sredstva za prodajo) 
(1) Na kontih skupine 37 se izkazujejo stvari, ki jih uporabniki EKN pridobijo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in so namenjene nadaljnji prodaji. Med takšne stvari spadajo stavbna zemljišča, ki jih pridobivajo občine z namenom prodaje investitorjem, stvari, ki jih je uporabnik EKN prejel kot poplačilo za svojo terjatev, podarjene stvari, namenjene nadaljnji prodaji zaradi pridobitve sredstev za opravljanje dejavnosti, in podobno.
(2) Na kontih te skupine se izkazujejo tudi nekratkoročna sredstva za prodajo. Nekratkoročna sredstva za prodajo so nekratkoročna sredstva za prodajo (skupina za odtujitev), za katerih (katere) knjigovodsko vrednost se utemeljeno predvideva, da bo poravnana s prodajo v naslednjih dvanajstih mesecih in ne z nadaljnjo uporabo.
(3) Med druge zaloge se uvrščajo tudi tečajni in priložnostni (zbirateljski in spominski) kovanci v lasti Republike Slovenije.
5. Razred 4: odhodki in drugi izdatki
41. člen 
(skupina 40 – tekoči odhodki) 
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje domačega in tujega dolga, ter sredstva, izločena v rezerve, proračunske sklade in rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih ter splošno proračunsko rezervacijo.
42. člen 
(skupina 41 – tekoči transferji) 
(1) Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna plačila za opravljanje javne službe v obliki tekočih transferjev, subvencij in drugih izplačil na podlagi zakonov in drugih pogodbenih pravnih podlag. Konti te skupine so razčlenjeni glede na prejemnika sredstev.
(2) Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se tekoči transferni odhodki v delu, ki se nanašajo na proračunske uporabnike, pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki proračunskih uporabnikov, ki niso izvirni prihodki, ampak le transfer sredstev med uporabniki EKN.
43. člen 
(skupina 42 – investicijski odhodki) 
(1) Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.
(2) Na kontih te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev.
(3) Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države, občine in drugih uporabnikov EKN ter povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilancah stanja.
(4) Investicijski odhodki, ki se izkazujejo v okviru kontov te skupine, povečujejo vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih uporabnik EKN izkazuje v svojih poslovnih knjigah.
(5) Z investicijskimi odhodki iz prejšnjega odstavka so mišljeni tudi odhodki, ki se nanašajo na pridobivanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo po dograditvi s pogodbo ali drugo knjigovodsko listino prenesena v upravljanje.
44. člen 
(skupina 43 – investicijski transferji) 
(1) Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
(2) Investicijski transferji so tudi neposredna plačila za poravnavo obveznosti za namene iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na sredstva, ki jih ima uporabnik EKN ali druga pravna oseba javnega prava v upravljanju.
(3) V okviru kontov podskupine 432 – investicijski transferji proračunskim uporabnikom se izkazujejo investicijski transferji proračunskim uporabnikom, ki vodijo poslovne knjige v skladu z določbami tega pravilnika.
(4) V okviru kontov podskupine 431 – investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, se izkazujejo investicijski transferji drugim prejemnikom teh sredstev.
(5) Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se investicijski transferni odhodki v delu, ki se nanašajo na proračunske uporabnike, pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki proračunskih uporabnikov, ki niso izvirni prihodki, ampak le transfer sredstev med uporabniki EKN.
45. člen 
(skupina 44 – dana posojila in povečanje finančnih naložb) 
Na kontih skupine 44 se izkazujejo plačila iz naslova danih posojil, plačila za nakup kapitalskih vložkov države in občin ter plačila namenskih sredstev javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, ter druge finančne naložbe. Iz naslova danih posojil se vzpostavijo finančne terjatve do prejemnika teh sredstev, iz naslova kapitalskih vložkov pa se vzpostavijo finančne naložbe v lastniški strukturi prejemnika sredstev. Na teh kontih se izkazujejo tudi plačila obveznosti, za katero je bilo dano poroštvo. Za znesek plačil se vzpostavi terjatev uporabnikov EKN do glavnega dolžnika. Prav tako se na kontih te skupine izkazuje tudi poraba sredstev kupnin, pridobljenih iz naslova privatizacije podjetij na podlagi posebnega zakona.
46. člen 
(skupina 45 – plačila sredstev v proračun Evropske unije) 
Na kontih skupine 45 se izkazujejo vsa nepovratna plačila, ki jih mora na podlagi dogovora država članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) vplačevati v proračun EU. Konti te skupine so razčlenjeni glede na vrsto vplačila, ki ga je treba vplačevati v proračun EU.
47. člen 
(popravki odhodkov) 
(1) Vračila preveč ali napačno izplačanih odhodkov državnega proračuna ali proračunov občine, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenje (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) in javnih skladov, ki so drugi uporabniki EKN, kamor spadajo tudi refundacije boleznin, invalidnin in morebitna druga povračila znotraj tekočega leta, se izkazujejo v dobro posamezne vrste odhodka.
(2) Vračila preveč ali napačno izplačanih odhodkov državnega proračuna ali proračunov občine, ZZZS, ZPIZ in javnih skladov v preteklih letih se izkazujejo kot drugi izredni nedavčni prihodki.
48. člen 
(skupina 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov EKN) 
(1) Na kontih skupine 46 se izkazujejo stroški in odhodki določenih uporabnikov EKN.
(2) Izkazovanje stroškov je urejeno tako, da je iz evidenc in na podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezno dejavnost javnih služb.
(3) Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih, določeni uporabniki EKN med letom evidenčno izkazujejo odhodke tudi na ustreznih kontih skupin 40, 41, 42, 43 in 44, ob odobritvi podskupine 499 – evidenčni promet odhodkov in drugih izdatkov določenih uporabnikov EKN. Pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med proračunske uporabnike, ne zagotavljajo teh podatkov.
(4) Zneski stroškov in odhodkov režijskih obratov iz pravilnika, ki ureja razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, se evidenčno knjižijo na konte skupine 46, ob odobritvi podskupine 497 – evidenčni promet stroškov in odhodkov režijskih obratov.
(5) Podatkov na konte te skupine ne izkazujejo drugi uporabniki EKN, razen v primeru evidenčnega knjiženja po prejšnjem odstavku.
(6) Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo stroški in odhodki po posameznih vrstah:
– konti podskupine 460 – stroški materiala; v okviru teh se izkazujejo stroški materiala, kupljenih polizdelkov, vgrajenih delov, pomožnega materiala, energije, nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja in lastne embalaže, uskladitev stroškov materiala zaradi ugotovljenih popisnih razlik, stroški pisarniškega materiala in strokovne literature ter drugi stroški materiala;
– konti podskupine 461 – stroški storitev; v okviru teh se izkazujejo stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti, stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja ter najemnin, stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prometa, stroški intelektualnih storitev (izobraževalnih, svetovalnih, odvetniških, prevajalskih, zdravstvenih in podobnih), stroški komunalnih in prevoznih storitev, stroški reprezentance, avtorski honorarji in podjemne pogodbe s fizičnimi osebami ter drugi stroški storitev;
– konti podskupine 462 – amortizacija; v okviru teh se izkazujejo amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, amortizacija neopredmetenih sredstev, amortizacija drobnega inventarja in embalaže. Posebej se izkazuje amortizacija sredstev za opravljanje dejavnosti javnih služb in za opravljanje dejavnosti na trgu. V okviru te skupine se izkazuje tudi zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev;
– konti podskupine 463 – rezervacije; v okviru teh se izkazujejo rezervacije za pokrivanje pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu;
– konti podskupine 464 – plače in nadomestila plač; v okviru teh se izkazujejo plače zaposlencev, nadomestila plač zaposlencev, stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev, regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev, delodajalčevi prispevki in druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev ter nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo pravno osebo;
– konti podskupine 465 – drugi stroški; v okviru teh se izkazujejo dajatve (takse in pristojbine), ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo okolja, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami, štipendije dijakom in študentom ter drugi podobni stroški;
– konti podskupine 466 – stroški prodanih zalog; v okviru teh se izkazujejo stroški prodanih zalog ter ugotovljeni presežki in primanjkljaji;
– konti podskupine 467 – finančni odhodki; v okviru teh se izkazujejo odhodki za obresti, odhodki od prevrednotenja dolgov zaradi spremembe vrednosti ter drugi finančni odhodki;
– konti podskupine 468 – drugi odhodki; v okviru teh se izkazujejo denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke. Kot drugi odhodki se izkazujejo tudi vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let;
– konti podskupine 469 – prevrednotevalni poslovni odhodki; v okviru teh se izkazujejo prevrednotevalni odhodki zaradi oslabitve zalog, oslabitve terjatev iz poslovanja, oslabitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter zaradi odtujitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
49. člen 
(skupina 49 – prenos odhodkov in drugih izdatkov) 
(1) Na kontih podskupine 490 in 491 se evidentira prenos odhodkov in drugih izdatkov razreda 4 ob koncu obračunskega obdobja.
(2) Na kontih podskupine 497 – evidenčni promet stroškov in odhodkov režijskih obratov se izkazujejo stroški in odhodki, ki jih režijski obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih skupine 46.
(3) Na kontih podskupine 498 – evidenčni promet odhodkov v breme rezervnega in drugih proračunskih skladov se med letom izkazujejo odhodki, ki se evidentirajo na kontih odhodkov razreda 4 glede na vrsto odhodka.
(4) Na kontih podskupine 499 – evidenčni promet odhodkov določenih uporabnikov EKN se med letom izkazujejo odhodki, ki jih določeni uporabniki EKN izkazujejo v okviru kontov skupin 40, 41, 42, 43 in 44. Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.
(5) Ob koncu leta se konti podskupin 498 in 499 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 40, 41, 42, 43 in 44, konti podskupine 497 pa v dobro ustreznih kontov skupine 46.
6. Razred 5: račun financiranja
50. člen 
(skupina 50 – zadolževanje) 
(1) Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov, in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostih papirjev doma in v tujini, z obremenitvijo ustreznega konta skupine 90.
(2) V tej skupini se na kontih kratkoročnega zadolževanja izkazujejo kratkoročno zadolževanje in odplačila kratkoročnega zadolževanja tekočega leta.
(3) Prevzem dolga in blagovni krediti se ne evidentirajo na kontih razreda 5, temveč samo na kontih stanja.
(4) Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.
51. člen 
(skupina 55 – odplačila dolga) 
(1) Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnic od domačega dolga in od zunanjega dolga na podlagi najetih kreditov ali z izdajo vrednostnih papirjev, z odobritvijo ustreznega konta skupine 90.
(2) Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.
52. člen 
(skupina 59 – ugotovljena razlika) 
(1) Ob koncu obračunskega obdobja se za znesek, izkazan na kontih skupine 50, odobri ustrezen konto skupine 59, za znesek, izkazan na kontih skupine 55, pa obremeni.
(2) Razlika se prenese na konte podskupine 800.
(3) Na kontih podskupine 599 – evidenčni promet zadolževanja in odplačil dolgov se med letom izkazujejo prejemki in izdatki, ki jih določeni uporabniki EKN izkazujejo v okviru kontov skupine 50 oziroma 55. Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.
(4) Ob koncu leta se konti skupin 50 in 55 zaprejo v breme ustreznih kontov podskupin 590 oziroma 599.
7. Razred 7: prihodki in drugi prejemki
53. člen 
(skupina 70 – davčni prihodki) 
Na kontih skupine 70 se izkazujejo davčni prihodki državnega ali občinskega proračuna, ZPIZ in ZZZS. V okviru teh se izkazujejo davki na dohodek in dobiček, prispevki za socialno varnost, davki na plačilno listo in delovno silo, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in transakcije ter drugi davki in prispevki.
54. člen 
(skupina 71 – nedavčni prihodki) 
Na kontih skupine 71 se izkazujejo nedavčni prihodki državnega ali občinskega proračuna, ZPIZ in ZZZS ter drugih pravnih oseb javnega prava. Izkazujejo se prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu ter drugi nedavčni prihodki. Ne izkazujejo pa se prejete obresti na sredstva proračunskih skladov, ki se knjižijo kot povečanje sklada, in tiste prejete obresti, ki se izkazujejo na kontih skupin 73 in 75.
55. člen 
(skupina 72 – kapitalski prihodki) 
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, premoženjskih pravic (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv.
56. člen 
(skupina 73 – prejete donacije) 
(1) Na kontih skupine 73 se izkazujejo prejete donacije in prejeta darila domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb ter obresti od upravljanja teh sredstev.
(2) Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih zakonov, sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo, in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.
(3) Prejeta darila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb.
(4) Na konte te skupine prihodkov ne spadajo prihodki iz naslova prejetih sredstev od drugih pravnih oseb javnega prava, to je iz državnega proračuna, lokalnih proračunov, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov, ki spadajo v okvir transfernih prihodkov in so izkazani na kontih skupine 74.
57. člen 
(skupina 74 – transferni prihodki) 
(1) Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta od drugih pravnih oseb javnega prava. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, ampak so transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali skladov socialnega zavarovanja.
(2) Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se transferni prihodki, to so prihodki proračunskih uporabnikov, ki niso njihovi izvirni prihodki, temveč le transfer med uporabniki EKN, pobotajo s transfernimi odhodki (tekoči transferji in investicijski transferji), to je tistimi odhodki proračunskih uporabnikov, ki ne pomenijo končne porabe, ampak le transfer sredstev med uporabniki EKN.
58. člen 
(skupina 75 – prejeta vračila danih posojil in prodaja finančnih naložb) 
(1) Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil.
(2) Zajeta so tudi sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oziroma občin v finančnih institucijah ali podjetjih, in prejeta vračila unovčenih poroštev. Na kontih te skupine so izkazana tudi sredstva, pridobljena na podlagi zakona, ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij, in obresti od upravljanja teh sredstev ter druge prejete obresti od kupnin. V okviru te skupine se izkazujejo tudi sredstva, pridobljena na podlagi predpisov, ki urejajo stanovanja in stanovanjsko politiko.
(3) Prejemki, ki se nanašajo na naložbe začasno prostih denarnih sredstev, se izkazujejo le na kontih stanja.
59. člen 
(popravki prihodkov) 
(1) Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna ali proračuna občine, ZZZS, ZPIZ in javnih skladov, ki so drugi uporabniki EKN, znotraj tekočega leta se izkazujejo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša.
(2) Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna ali proračuna občine, ZZZS, ZPIZ in javnih skladov v preteklih letih se v tekočem letu izkazujejo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša.
(3) Odstopljeni davki na podlagi posebnih zakonov se evidentirajo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se odstopljeni davek nanaša.
60. člen 
(skupina 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov EKN) 
(1) Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki določenih uporabnikov EKN. Prihodki, povezani z opravljanjem dejavnosti javne službe, se izkazujejo ločeno od prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu.
(2) Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih določeni uporabniki EKN med letom evidenčno izkazujejo prihodke na ustreznih kontih skupin 71, 72, 73, 74, 75 in 78 z odobritvijo konta 799 – evidenčni promet prihodkov in drugih prejemkov določenih uporabnikov EKN. Pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med proračunske uporabnike, ne zagotavljajo teh podatkov.
(3) Zneski prihodkov režijskih obratov iz pravilnika, ki ureja razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, se evidenčno knjižijo na konte skupine 76, ob obremenitvi kontov podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režijskih obratov.
(4) Podatkov na kontih te skupine ne izkazujejo drugi uporabniki EKN, razen v primerih evidenčnega knjiženja v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo prihodki po posameznih vrstah:
– konti podskupine 760 – prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe; v okviru teh se izkazujejo transferji (dotacije) iz proračuna ustanovitelja oziroma financerja, vrednosti usredstvenih lastnih proizvodov oziroma storitev ter plačila za opravljene storitve iz nejavnih virov za opravljanje javne službe;
– konti podskupine 761 – prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu; v okviru teh se izkazujejo prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem in tujem trgu. V okviru te podskupine se izkazujejo tudi prihodki od kotizacij, sponzorstva, donacij fizičnih in pravnih oseb ter drugi prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu;
– konti podskupine 762 – finančni prihodki; v okviru teh se izkazujejo prihodki za obresti, prihodki od prevrednotenja naložb in dolgov, prihodki od prodaje finančnih naložb in drugi finančni prihodki;
– konti podskupine 763 – drugi prihodki; v okviru teh se izkazujejo prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije ter drugi prihodki. Kot drugi prihodki se izkazujejo tudi prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let;
– konti podskupine 764 – prevrednotovalni poslovni prihodki; v okviru teh se izkazujejo prevrednotovalni prihodki, nastali pri odtujitvi neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, odpisih obveznosti iz preteklih let ter drugi prevrednotovalni prihodki.
61. člen 
(skupina 78 – prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav) 
(1) Na kontih skupine 78 se izkazujejo sredstva, ki jih iz EU in iz drugih držav prejmejo na podlagi pogodb in dogovorov države članice EU.
(2) Konti te skupine so razčlenjeni glede na namene porabe.
62. člen 
(skupina 79 – prenos prihodkov in drugih prejemkov) 
(1) Na kontih podskupine 790 se evidentira prenos prihodkov in drugih prejemkov razreda 7 ob koncu obračunskega obdobja na ustrezni konto skupine 80.
(2) Na kontih podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režijskih obratov se izkazujejo prihodki, ki jih režijski obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih skupine 76.
(3) Na kontih podskupine 799 – evidenčni promet prihodkov določenih uporabnikov EKN se izkazujejo prihodki, ki jih določeni uporabniki EKN izkazujejo v okviru kontov skupin 70, 71, 72, 73, 74, 75 in 78. Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.
(4) Ob koncu leta se konti podskupin 790, 797 oziroma 799 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 in 78.
8. Razred 8: ugotovitev rezultatov
63. člen 
(skupina 80 – ugotovitev rezultatov) 
(1) Na kontih skupine 80 se knjižijo zneski prenesenih odhodkov in drugih izdatkov, izkazanih na kontih razreda 4, ter prenesenih prihodkov in drugih prejemkov, izkazanih na kontih razreda 7, razen zneska prejetih obresti na sredstva rezervnega sklada oziroma drugih proračunskih skladov, ki neposredno povečujejo rezervni sklad oziroma druge proračunske sklade. V okviru kontov te skupine se knjižijo tudi zneski prejemkov in izdatkov, preneseni s kontov razreda 5.
(2) Določeni uporabniki EKN izkažejo v okviru kontov te skupine tudi znesek presežka prihodkov (odhodkov) iz preteklih let, ki je namenjen pokrivanju izbranih odhodkov obravnavanega poslovnega leta, in znesek presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let, ki se pokriva s presežkom prihodkov nad odhodki obravnavanega poslovnega leta.
(3) Drugi uporabniki EKN prenesejo presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki oziroma presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki na ustrezni konto skupine 90 oziroma 94.
(4) Določeni uporabniki EKN prenesejo presežek zaračunanih prihodkov nad zaračunanimi odhodki ali presežek zaračunanih odhodkov nad zaračunanimi prihodki v dobro oziroma breme ustreznega konta skupine 94 oziroma 98.
(5) Določeni uporabniki EKN na kontih te skupine izkazujejo tudi davek od dohodka pravnih oseb.
9. Razred 9: lastni viri in dolgoročne obveznosti
64. člen 
(skupina 90 – splošni sklad) 
(1) Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev.
(2) V okviru kontov skupine 90 se ločeno izkazujejo:
– sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva,
– sklad za finančne naložbe,
– sklad za unovčena poroštva,
– sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje,
– sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti,
– splošni sklad za posebne namene,
– splošni sklad za drugo.
(3) Splošni sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
(4) Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih finančnih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah.
(5) Splošni sklad za unovčena poroštva povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe knjigovodske vrednosti terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroštva.
(6) Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva, dana v upravljanje.
(7) Splošni sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe namenskega premoženja, prenesenega javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.
(8) Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se oblikuje z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. Ob plačilu obveznosti se bremeni ustrezen konto skupine 90 s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov.
(9) Splošni sklad za drugo izkazuje druge spremembe splošnega sklada, ki niso navedene v prvem do osmem odstavku tega člena.
(10) Kontov te skupine ne uporabljajo določeni uporabniki EKN, niti javni skladi.
65. člen 
(skupina 91 – rezervni sklad) 
(1) Na kontih skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja v javnih skladih, ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini 409.
(2) Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov.
(3) Konte te skupine uporabljajo državni proračun in proračuni občin, medtem ko jih javni skladi uporabljajo le za rezervacije za kreditna tveganja.
66. člen 
(skupina 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve) 
(1) Na kontih skupine 92 izkazujejo drugi uporabniki EKN prihodke, ki še niso bili plačani in za katere je vzpostavljena terjatev v okviru kontov skupine 08 ali 07.
(2) Določeni uporabniki EKN izkazujejo v okviru kontov te skupine zneske prihodkov, ki se v skladu z računovodskimi standardi še ne vštevajo v prihodke.
(3) Določeni uporabniki EKN na kontih te skupine izkazujejo donacije, ki so jih prejeli od donatorjev za pokrivanje določenih stroškov.
67. člen 
(skupina 93 – rezervacije) 
(1) Na kontih skupine 93 se izkazujejo rezervacije, oblikovane za tveganja, za kočljive pogodbe in druge namene. Rezervacije se izkazujejo ločeno po namenih, za katere so bile oblikovane.
(2) Konte te skupine uporabljajo samo določeni uporabniki EKN v primeru opravljanja storitev in prodaje blaga na trgu.
68. člen 
(skupina 94 – sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti) 
(1) Na kontih skupine 94 se ločeno izkazujejo sestavni deli skladov premoženja v javnih skladih oziroma drugih pravnih osebah javnega prava, ki so v skladu z določbami zakonov njihova last, in v pravnih osebah javnega prava, ki niso uvrščene med proračunske uporabnike.
(2) V javnih skladih se v okviru tega sklada izkazujejo:
– sklad namenskega premoženja v nepremičninskih skladih,
– sklad namenskega premoženja v finančnih skladih,
– sklad za unovčena poroštva,
– sklad za drugo.
(3) Pri drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti na podlagi področne zakonodaje, in pri pravnih osebah javnega prava, ki niso uvrščene med proračunske uporabnike, se v okviru tega sklada izkazujejo:
– sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva,
– sklad za finančne naložbe
– presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki.
(4) Posamezni sestavni deli sklada premoženja v javnih skladih so:
– sklad namenskega premoženja; ta sklad je vrednost sredstev, ki so v skladu s predpisi v lasti javnega sklada;
– sklad namenskega premoženja za unovčena poroštva; ta sklad je knjigovodska vrednost terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroštva, poravnana iz sredstev, ki jih je sklad pridobil z opravljanjem dejavnosti, za katero je bil ustanovljen;
– sklad namenskega premoženja za drugo; ta sklad je presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki, dosežen z opravljanjem dejavnosti sklada, zmanjšan za znesek sklada za unovčena poroštva.
(5) Posamezni sestavni deli sklada premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, in v pravnih osebah javnega prava, ki niso uvrščene med proračunske uporabnike, so:
– sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva; ta sklad je znesek knjigovodske vrednosti teh sredstev, povečan za znesek sredstev neporabljene obračunane amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter zmanjšan za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev, znesek neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev in znesek dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijami;
– sklad za dolgoročne finančne naložbe; ta sklad je znesek knjigovodske vrednosti dolgoročnih finančnih naložb in neodplačanega zneska glavnice dolgoročno danih kreditov in nevrnjenih zneskov dolgoročnih depozitov, razen tistih, ki se nanašajo na sredstva, katerih vir se izkazuje na kontih skupine 92 in kontu 9410;
– presežek prihodkov nad odhodki;
– presežek odhodkov nad prihodki.
69. člen 
(skupina 96 – dolgoročne finančne obveznosti) 
(1) Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov v državi in v tujini ter izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.
(2) Drugi uporabniki EKN knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada.
(3) Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova prevzema dolga.
(4) Ločeno se izkazujejo dolgoročne obveznosti za prejete kredite od uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
70. člen 
(skupina 97 – druge dolgoročne obveznosti) 
(1) Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja. Med obveznosti iz poslovanja se vključujejo tudi obveznosti iz finančnega najema in blagovnih kreditov. Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.
(2) Ločeno se izkazujejo druge dolgoročne obveznosti do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
(3) Drugi uporabniki EKN izkažejo obveznosti v breme kontov skupine 90 ali drugega ustreznega konta.
71. člen 
(skupina 98 – obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje) 
(1) Na kontih skupine 98 se izkazujejo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.
(2) V okviru kontov te skupine se ločeno vodijo podatki za obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, za obveznosti za dolgoročne finančne naložbe ter o presežku prihodkov nad odhodki oziroma presežku odhodkov nad prihodki.
(3) Posamezni sestavni deli obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so:
– obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva; to obveznost sestavlja knjigovodska vrednost teh sredstev, povečana za znesek neporabljene obračunane amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter zmanjšana za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev, znesek neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev in znesek dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijami;
– obveznost za dolgoročne finančne naložbe; to obveznost sestavlja knjigovodska vrednost dolgoročnih finančnih naložb in neodplačanega zneska glavnice dolgoročno danih kreditov in nevrnjenih zneskov dolgoročnih depozitov, razen tistih, ki se nanašajo na sredstva, katerih vir se izkazuje na kontih skupine 92 in na kontih podskupine 980;
– presežek prihodkov nad odhodki;
– presežek odhodkov nad prihodki.
(4) Obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečujejo nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter prejeta ali prerazporejena sredstva za pridobitev teh sredstev.
(5) Obveznost zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pokrivajo v breme te obveznosti, in sredstva, prerazporejena za drug namen.
(6) Obveznost za dolgoročne finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih finančnih naložbah ter dolgoročno danih kreditih in depozitih.
(7) Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe povečujejo oziroma zmanjšujejo tudi druge spremembe v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(8) Določeni uporabniki EKN ločeno izkazujejo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, za katera se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
(9) Te skupine ne uporabljajo drugi uporabniki EKN, razen javnih skladov, če imajo sredstva tudi v upravljanju.
72. člen 
(skupina 99 – izvenbilančna evidenca) 
(1) Na kontih skupine 99 se izkazujejo aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence.
(2) Izkazujejo se dana poroštva, hipoteke in drugi podatki o mogočih (potencialnih) obveznostih, ki pa še ne vplivajo na spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.
III. KONČNI DOLOČBI 
73. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22), uporablja pa se do 31. decembra 2023.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podkonti 784208, 784209, 784313, 784315, 784322, 784323, 784324, 784325, 784326, 784327 in 784328 iz Priloge I pravilnika iz prejšnjega odstavka prenehajo uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
74. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podkonti 413311, 714123, 714124, 740020, 782502, 782503, 784208, 784209, 784313, 784315, 784322, 784323, 784324, 784325, 784326, 784327, 784328, 784331 in 784332 iz Priloge 1 tega pravilnika začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
Št. 007-974/2023
Ljubljana, dne 22. decembra 2023
EVA 2023-1611-0110
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti