Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4096. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), stran 12298.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. decembra 2023.
Št. 003-02-3/2022-320
Ljubljana, dne 22. decembra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REŠEVANJU IN PRISILNEM PRENEHANJU BANK (ZRPPB-1A) 
1. člen
V Zakonu o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21) se v 2. členu v prvem odstavku v 2. točki besedilo »Uredbo (EU) 2020/873 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede nekaterih prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 204 z dne 26. 6. 2020, str. 4), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 335 z dne 13. 10. 2020, str. 20)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) št. 2022/2036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno obravnavo globalnih sistemsko pomembnih institucij s strategijo reševanja z več vstopnimi točkami in metodami za posredni vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 1)«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo »Direktivo 2019/2162/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 29), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 283 z dne 31. 8. 2020, str. 2)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2022/2036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno obravnavo globalnih sistemsko pomembnih institucij s strategijo reševanja z več vstopnimi točkami in metodami za posredni vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 92 z dne 30. 3. 2023, str. 32)«.
3. člen 
V 31. členu se v drugem odstavku besedilo »mere skupne izpostavljenosti banke, ki se izračuna v skladu s 429. in 429.a členom Uredbe 575/2013/EU« nadomesti z besedilom »zneska skupne izpostavljenosti banke tveganju, ki se izračuna v skladu s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe 575/2013/EU«.
4. člen 
V 56. členu se v četrtem odstavku v napovednem stavku besedilo »pripadajo isti GSPB, subjektov v postopku reševanja« nadomesti z besedilom »so del iste GSPB, subjektov v postopku reševanja ali subjektov iz tretje države, ki bi bili subjekti v postopku reševanja, če bi imeli sedež v EU«.
V 1. točki se za besedo »reševanja« doda besedilo »ali subjekt iz tretje države, ki bi bil subjekt v postopku reševanja, če bi imel sedež v EU«.
5. člen 
V 61. členu se v četrtem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Kadar je več kot en subjekt GSPB, ki je del iste GSPB, subjekt v postopku reševanja ali subjekt iz tretje države, ki bi bil subjekt v postopku reševanja, če bi imel sedež v EU, lahko organi za reševanje iz prvega odstavka tega člena v skladu s strategijo reševanja GSPB odločijo tudi o uporabi 72.e člena Uredbe 575/2013/EU in morebitnih prilagoditvah za čim večje zmanjšanje ali odpravo razlike med vsoto zneskov iz 1. točke četrtega odstavka 56. člena tega zakona in točke (a) prvega odstavka 12.a člena Uredbe 575/2013/EU za posamezne subjekte v postopku reševanja ali subjekte iz tretje države ter vsoto zneskov iz 2. točke četrtega odstavka 56. člena tega zakona in točke (b) prvega odstavka 12.a člena Uredbe 575/2013/EU.«.
V 1. točki se za besedo »članicami« doda besedilo »ali tretjimi državami«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vsota zneskov iz 1. točke četrtega odstavka 56. člena tega zakona in točke (a) prvega odstavka 12.a člena Uredbe 575/2013/EU za posamezne subjekte v postopku reševanja ali subjekte iz tretje države, ki bi bili subjekti v postopku reševanja, če bi imeli sedež v EU, ne sme biti nižja od vsote zneskov iz 2. točke četrtega odstavka 56. člena tega zakona in točke (b) prvega odstavka 12.a člena Uredbe 575/2013/EU.«.
6. člen 
V 113. členu se drugi odstavek črta.
7. člen 
V 118. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta.
V tretjem odstavku se besedilo »Evropske centralne banke za pridobitev kvalificiranega deleža in o tem obvesti Banko Slovenije« nadomesti z besedilom »Banke Slovenije za pridobitev kvalificiranega deleža«.
V četrtem odstavku se besedilo »obveščena o prenosu instrumentov na kupca in o morebitni pridobitvi dovoljenja Evropske centralne banke za pridobitev ali povečanje kvalificiranega deleža« nadomesti z besedilom »izdala dovoljenje za pridobitev ali povečanje kvalificiranega deleža in je bila obveščena o prenosu instrumentov na kupca«.
8. člen 
V 151. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »začasno mirovanje pravice do odpovedi«.
Na koncu prvega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pod pogojem, da se pogodbene obveznosti plačila in izročitve ter zagotavljanja zavarovanja s premoženjem še naprej izvajajo.«.
9. člen 
V 152. členu se v drugem odstavku v 1. točki za besedo »ali« doda beseda »pomembno«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/23-9/9
Ljubljana, dne 14. decembra 2023
EPA 1120-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti