Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4214. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2024, stran 12525.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19 in 23/23) je Občinski svet Občine Železniki na 8. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Železniki za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Železniki (v nadaljnjem besedilu: občina) za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
PRORAČUN 2024 V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.110.634
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.638.155
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.694.993
700
Davki na dohodek in dobiček
5.981.393
7000
Dohodnina
5.981.393
703
Davki na premoženje
523.100
7030
Davki na nepremičnine
450.000
7031
Davki na premičnine
100
7032
Davki na dediščine in darila
30.000
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
43.000
704
Domači davki na blago in storitve
190.500
7044
Davki na posebne storitve
5.500
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
185.000
706
Drugi davki
0
7060
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
943.162
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
251.262
7102
Prihodki od obresti
33.572
7103
Prihodki od premoženja
217.690
711
Takse in pristojbine
5.000
7111
Upravne takse in pristojbine
5.000
712
Globe in druge denarne kazni
33.000
7120
Globe in druge denarne kazni
33.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.200
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.200
714
Drugi nedavčni prihodki
649.700
7141
Drugi nedavčni prihodki
649.700
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
147.320
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
85.500
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
85.500
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
61.820
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
45.000
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
16.820
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
350
730
Prejete donacije iz domačih virov
350
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
350
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.324.809
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
672.224
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
672.224
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
652.585
7416
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
637.585
7417
Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij
15.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
0
782
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.635.140
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.006.405
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
576.335
4000
Plače in dodatki
484.633
4001
Regres za letni dopust
21.875
4002
Povračila in nadomestila
41.681
4003
Sredstva za delovno uspešnost
7.164
4004
Sredstva za nadurno delo
13.000
4009
Drugi izdatki zaposlenim
7.982
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
87.949
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
42.195
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
35.600
4012
Prispevek za zaposlovanje
352
4013
Prispevek za starševsko varstvo
499
4015
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
9.303
402
Izdatki za blago in storitve
2.155.320
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
171.110
4021
Posebni material in storitve
380.471
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
254.417
4023
Prevozni stroški in storitve
10.850
4024
Izdatki za službena potovanja
5.800
4025
Tekoče vzdrževanje
932.909
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
42.259
4029
Drugi operativni odhodki
357.504
403
Plačila domačih obresti
51.000
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
51.000
409
Rezerve
135.801
4090
Splošna proračunska rezervacija
40.000
4091
Proračunska rezerva
90.000
4093
Sredstva za posebne namene
5.801
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
3.616.475
410
Subvencije
118.057
4100
Subvencije javnim podjetjem
10.000
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
108.057
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.454.558
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
28.000
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
15.000
4119
Drugi transferi posameznikom
2.411.558
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
236.123
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
236.123
413
Drugi tekoči domači transferi
807.737
4130
Tekoči transferi občinam
68.095
4133
Tekoči transferi v javne zavode
739.642
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.663.505
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.663.505
4202
Nakup opreme
157.200
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
78.958
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
2.190.246
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
630.869
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
73.879
4207
Nakup nematerialnega premoženja
2.700
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
529.653
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
348.755
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
146.100
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
146.100
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
202.655
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
202.655
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.524.506
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
11.101
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
11.101
4412
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
11.101
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–11.101
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
550.000
500
Domače zadolževanje
550.000
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
550.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
284.393
550
Odplačila domačega dolga
284.393
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
198.001
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
86.392
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.270.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
265.607
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.524.506
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.270.000
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – štirimestnega konta.
4. člen 
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog s svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, opredeljene s proračunom.
5. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. člen 
(pooblastilo županu) 
Župan je pooblaščen da:
– v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 10 % obsega sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o porabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna,
– sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine do zneska 10.000 EUR,
– potrjuje investicijsko dokumentacije za projekte, uvrščene v načrt razvojnih programov.
7. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki se porabi za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih javnih služb varstva okolja,
2. komunalni prispevek za gradnjo komunalne opreme,
3. sredstva EU in RS, pridobljena za investicije,
4. kupnine, najemnine in odškodnine, ki se porabijo kot lastna sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine,
5. donacije,
6. turistična taksa.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
8. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov občine predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
Krajevna skupnost lahko sklepa posamezne pravne posle v višini do 20 % od njenega letnega finančnega načrta oziroma maksimalno do 20.000 EUR, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
9. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2025 in ostalih prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem načrtu razvojnih programov neposrednega uporabnika za leto 2025 in ostala prihodnja leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
10. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov, do 20 % izhodiščne vrednosti, odloča župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Novi projekti do višine 50.000 EUR se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana, nad to vrednostjo pa na podlagi odločitve občinskega sveta.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma iz evropskih sredstev, ne glede na določilo drugega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnih programov zaradi črpanje državnih oziroma evropskih sredstev.
11. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 90.000 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2024 oblikuje v višini 40.000 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
12. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Obseg neplačanih sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika občine ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 550.000 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v letu 2024 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
14. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2024 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2024 zadolžijo do skupne višine 0 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
15. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2024 zadolži največ do višine 550.000 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(začasno financiranje v letu 2025) 
V obdobju začasnega financiranja občine v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024.
Št. 9000-8/2023-016
Železniki, dne 22. decembra 2023
Župan 
Občine Železniki 
Marko Gasser 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti