Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4151. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_586, stran 12429.

  
Na podlagi prve alineje 127., 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 8. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_586 
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev v območju enote urejanja prostora ME_586, ki se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/18, 81/20 – v nadaljevanju kot OPN Medvode) in se nanaša na zemljišča parc. št. 276/4, 276/5, 276/43, 276/45 in 276/47, vsa k.o. 19773 – Medvode.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v OPN Medvode, v Prilogi 1: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za ME_586, in sicer, da se dopusti sprememba določila glede možnosti zagotavljanja potrebnega minimalnega obsega zelenih površin na raščenem terenu.
Določilo Priloge 1 OPN Medvode za EUP ME_586 se glasi:
oznaka EUP
ME_586
namenska raba prostora
IG – gospodarske cone
način urejanja
OPN
prostorsko izvedbeni pogoji
FOBP se lahko zmanjša za največ polovico, če se zagotovi ponikanje padavinske vode skladno s pogoji petega odstavka 76. člena OPN Medvode, pri čemer se mora manjkajoče zelene površine zagotoviti kot tehnološko zeleno streho oziroma kot zeleno fasado (izvedena v obliki zelene stene kot celoten sistem, v katerem so zasajene različne rastline, urejen sistem namakanja in podobno). 
Ponikanje padavinske vode z objekta in utrjenih površin je treba urediti na raščenem (nepozidanem) terenu zemljišča namenjenega gradnji. 
Padavinske vode z objektov in njihovih gradbenih parcel ni dopustno usmeriti na javne površine niti v naprave za odvodnjavanje javnih površin. 
Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: – v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2983.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-650/2022-27
Medvode, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti