Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4095. Zakon o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), stran 12297.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. decembra 2023.
Št. 003-02-3/2022-318
Ljubljana, dne 22. decembra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH GRADBENEGA ZAKONA (GZ-1A) 
1. člen
V Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) se 89. člen spremeni tako, da se glasi:
»89. člen 
(pogoji za gradbenega inšpektorja) 
(1) Za gradbenega inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi, ki urejajo pogoje za javne uslužbence, in s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, ter ima izobrazbo s področja arhitekture, gradbeništva in drugih podobnih tehničnih področij ali s področja prava, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in delovne izkušnje s področja graditve objektov.
(2) Za gradbenega inšpektorja je lahko imenovana tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi, ki urejajo pogoje za javne uslužbence, in s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, ter ima izobrazbo s področja arhitekture, gradbeništva in drugih podobnih tehničnih področij ali s področja prava, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in najmanj štiri leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov.«.
2. člen 
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»137. člen 
(prehodno obdobje do vzpostavitve sistema eGraditev) 
(1) Sistem eGraditev se v okviru prostorskega informacijskega sistema vzpostavi 5. januarja 2026, in sicer po postopni uvedbi sistema eGraditev pri posameznih upravnih organih po naslednjem vrstnem redu:
1. upravna enota Postojna 7. marca 2024;
2. upravni enoti Cerknica in Ilirska Bistrica 9. maja 2024;
3. upravne enote Izola, Koper, Piran in Sežana 26. septembra 2024;
4. upravne enote Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec 7. novembra 2024;
5. upravne enote Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica 20. februarja 2025;
6. upravne enote Ajdovščina, Dravograd, Idrija, Nova Gorica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Tolmin 15. maja 2025;
7. upravne enote Brežice, Črnomelj, Hrastnik, Kočevje, Krško, Litija, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica, Trbovlje, Trebnje in Zagorje ob Savi 18. septembra 2025;
8. upravne enote Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič 6. novembra 2025;
9. upravne enote Domžale, Grosuplje, Kamnik, Ljubljana, Logatec in Vrhnika 5. januarja 2026 ter
10. ministrstvo 5. januarja 2026.
(2) Ne glede na peti odstavek 10. člena tega zakona do vzpostavitve sistema eGraditev inšpektor, ki je začel postopek inšpekcijskega nadzora nad gradnjo nezahtevnega objekta, drugega pristojnega inšpektorja o začetku postopka nemudoma obvesti po elektronski poti.
(3) Ne glede na 11. člen tega zakona v delu, ki se nanaša na elektronsko poslovanje v sistemu eGraditev, se do vzpostavitve sistema eGraditev zahteve, izjave, prijave, sklepi in odločbe iz tega zakona vlagajo oziroma izdajajo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in uredbo, ki ureja poslovanje z dokumentarnim gradivom v organih državne uprave.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek posamezni upravni organ iz prvega odstavka tega člena posluje v elektronski obliki prek sistema eGraditev, če investitor zahtevo v postopku, začetem po uvedbi sistema eGraditev pri tem upravnem organu, vloži prek tega sistema.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se do vzpostavitve sistema eGraditev, razen v postopkih iz prejšnjega odstavka:
– projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti ter projektna dokumentacija za legalizacijo vložijo v pisni obliki v enem izvodu in na elektronskem nosilcu ter
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, projektna dokumentacija izvedenih del in dokazilo o zanesljivosti objekta vložijo samo na elektronskem nosilcu.
(6) Ne glede na drugi odstavek 68. člena in osmi odstavek 70. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na javno objavo v sistemu eGraditev, se do uvedbe sistema eGraditev na ministrstvu v skladu s prvim odstavkom tega člena javna objava izvede na osrednjem spletnem mestu državne uprave in državnem portalu eUprava.
(7) Če sta s tem zakonom predvidena seznanjanje in obveščanje mnenjedajalcev, inšpekcije in drugih organov, se ti do vzpostavitve sistema eGraditev obveščajo po elektronski poti, pri čemer se seznanitev oziroma obveščanje opravi samo s poslano odločbo brez dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(8) Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, zbirno mapo dokazila o zanesljivosti in zbirni načrt projektne dokumentacije izvedenih del, na podlagi katerih je bilo izdano gradbeno oziroma uporabno dovoljenje v postopku, začetem pred vzpostavitvijo sistema eGraditev, upravni organ hrani deset let po izdaji takšnega dovoljenja.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(pridobljene pravice gradbenih inšpektorjev) 
Gradbeni inšpektorji, ki na dan uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela gradbenih inšpektorjev po dosedanjih predpisih oziroma opravljajo delo gradbenih inšpektorjev, nadaljujejo delo kot gradbeni inšpektorji v skladu s spremenjenim 89. členom zakona.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 803-01/23-8/16
Ljubljana, dne 14. decembra 2023
EPA 1191-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti