Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4184. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2024, stran 12466.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter 75. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 9. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2024 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so izkazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.892.664,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
14.370.925,00
70
DAVČNI PRIHODKI
12.587.392,00
700
Davki na dohodek in dobiček 
10.994.392,00
703
Davki na premoženje
1.325.000,00
704
Domači davki na blago in storitve
268.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.783.533,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.476.000,00
711
Takse in pristojbine
17.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
25.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
41.500,00
714
Drugi nedavčni prihodki
224.033,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
160.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
160.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
2.500,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.500,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.353.239,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.246.439,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
106.800,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
6.000,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
6.000,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
17.955.163,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.965.680,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
782.800,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
124.920,00
402
Izdatki za blago in storitve 
2.529.960,00
403
Plačila domačih obresti 
200.000,00
409
Rezerve 
328.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
7.271.190,00
410
Subvencije 
78.000,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4.728.900,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
437.590,00
413
Drugi tekoči domači transferi
2.026.700,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.205.510,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
6.205.510,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
512.783,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
62.300,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
450.483,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–1.062.499,00
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0,00
75
PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (50)
1.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000,00
500
Domače zadolževanje 
1.000.000,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (55)
758.060,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
758.060,00
550
Odplačila domačega dolga 
758.060,00
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–820.559,00
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
241.940,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 
1.062.499,00
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.046.961,54
9009
Splošni sklad za drugo 
1.046.961,54
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa;
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo;
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov;
– sredstva za projekte, pridobljene na razpisih;
– sredstva za odpravo posledic neurja.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in kontov) 
Župan lahko med izvrševanjem proračuna odpre novo proračunsko postavko, če so izpolnjeni pogoji iz 32. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), ki se na podlagi drugega odstavka 1. člena navedenega pravilnika smiselno uporablja tudi za občine.
Sredstva za plačilo obveznosti, ki niso bile načrtovane ali niso bile načrtovane v zadostnem obsegu, se lahko začasno zagotovijo tudi iz sredstev splošne proračunske rezervacije (42. člen ZJF), če obseg sredstev na tej proračunski postavki to dopušča.
Pri pripravi rebalansa proračuna se dodeljena sredstva razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.
V okviru že odprte proračunske postavke se lahko odpre nov podkonto. Pravice porabe na novem podkontu se zagotovijo z razporeditvijo v okviru proračunske postavke ali s prerazporeditvijo iz druge proračunske postavke.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Občina lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2025 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih proračunskih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(sklepanje pravnih poslov za krajevne skupnosti) 
Krajevna skupnost lahko sklepa vse pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000,00 EUR.
9. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Načrt razvojnih programov mora biti usklajen s posebnim delom proračuna na kontih skupine 42, 43 in 410.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so nove uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
O spremembi projekta v NRP v letu izvrševanja proračuna v mejah, ki jih omogočajo prerazporeditve, odloča župan.
O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan.
Spremembe vrednosti projektov v NRP, ki presegajo možnosti zagotovitve sredstev s prerazporeditvami župana, se v proračun uvrščajo z rebalansom proračuna.
Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni NRP in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
10. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu javnih financah (ZJF),
– rezervni sklad, oblikovan po Stanovanjskem zakonu (SZ-1).
11. člen 
(proračunska rezerva) 
Na podlagi 49. člena ZJF se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in drugega odstavka tega člena, do višine 15.000,00 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih, ki presega višino, določeno s tem odlokom, odloča Občinski svet s posebnim odlokom.
Proračunska rezerva po ZJF se v letu 2024 oblikuje v višini 165.000,00 EUR.
Proračunska rezerva po SZ-1 se v letu 2024 oblikuje v višini 10.000,00 EUR.
12. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Na podlagi 42. člena ZJF se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
13. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500,00  EUR, nad to vrednostjo pa o tem odloča občinski svet.
Odpisi dolgov na podlagi stečajev pravnih oseb in osebnih stečajev se ne štejejo v obseg odpisov dolgov po tem členu.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Kot dolgovi po četrtem odstavku 77. člena ZJF se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 1,000.000,00 EUR.
Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina, se v letu 2024 ne sme izdajati, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
15. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2024 ne smejo zadolžiti, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
Javno komunalno podjetje d. o. o., Slovenske Konjice se lahko v letu 2024 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 70.000,00 EUR;
– ročnost zadolžitve ne sme presegati 10 let;
– za servisiranje dolga mora imeti zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
Komunalno podjetje Slovenska Bistrica d. o. o., se lahko v letu 2024 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5,500.000,00 EUR;
– ročnost zadolžitve ne sme presegati 25 let;
– za servisiranje dolga mora imeti zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
Stanovanjsko podjetje Konjice d. o. o., se lahko v letu 2024 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1,940.000,00 EUR
– ročnost zadolžitve za znesek 550.000,00 EUR ne sme presegati 20 let
– ročnost zadolžitve za znesek 1,200.000,00 EUR ne sme presegati 15 mesecev
– ročnost zadolžitve za znesek 30.000,00 EUR ne sme presegati 5 let
– ročnost zadolžitve za znesek 160.000,00 EUR ne sme presegati 10 let
– za servisiranje dolga mora imeti zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(začasno financiranje v letu 2024) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0227/2023-1(110)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti