Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4221. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2024, stran 12535.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) ter 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 10. redni seji 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Škofljica za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(Vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
PRD: 2024 [1]
V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.531.937
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.060.287
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
9.845.050
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.809.177
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.808.543
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
227.320
706
DRUGI DAVKI
10
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.215.237
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
789.201
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
17.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
380.100
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
54.486
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
974.450
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.465.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
15.000
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.450.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.986.650
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 
1.866.650
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
120.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
20.000
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH NSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
20.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.506.546
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.202.325
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
934.993
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
137.310
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.941.022
409
REZERVE
189.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
4.865.927
410
SUBVENCIJE
425.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.201.300
412
TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
291.400
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
948.227
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (430)
10.803.495
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.803.495
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
634.800
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
527.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
107.300
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–5.974.609
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–5.974.609
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
5.974.609
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
5.974.609
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA 
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
(4) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Škofljica. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe. Župan je pooblaščen, da: – odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, – samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
(5) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti tekoče letno usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,
– prihodki zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za gradnjo infrastrukture v občini,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda, ki se namenijo za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture v občini,
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest v občini,
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij (polletno poročilo) in konec leta z zaključnim računom pisno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in kontov) 
(1) Župan lahko med izvrševanjem proračuna odpre novo proračunsko postavko, če so izpolnjeni pogoji iz 32. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), ki se na podlagi drugega odstavka 1. člena navedenega pravilnika smiselno uporablja tudi za občine.
(2) Sredstva za plačilo obveznosti, ki niso bile načrtovane ali niso bile načrtovane v zadostnem obsegu, se lahko začasno zagotovijo tudi iz sredstev splošne proračunske rezervacije (42. člen ZJF), če obseg sredstev na tej proračunski postavki to dopušča.
(3) Pri pripravi rebalansa proračuna se dodeljena sredstva razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2024 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem proračunu.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, kuriv, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
(5) Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni okvir v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, tj. pred podpisom pogodbe, občina prejela Sklep o sofinanciranju projektov. V tem primeru zgoraj navedene omejitve ne veljajo za sofinancirani del.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
(6) Prevzete obveznosti iz tretjega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Načrt razvojnih programov mora biti usklajen s posebnim delom proračuna na kontih skupine 42, 43 in 41.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
(3) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
(4) Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do višine 300.000 € brez DDV.
(5) Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na tretji odstavek tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
9. člen 
(ukrepi za uravnoteženje proračuna) 
(1) Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov v skladu s 40. členom ZJF.
(2) Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 500.000 EUR nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2024, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe. Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku.
10. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
– podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
11. člen 
(proračunska rezerva) 
(1) Na podlagi 49. člena ZJF se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
(3) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
(4) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in drugega odstavka tega člena, do višine 30.000 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
(5) Občina bo v letu 2024 izločila v proračunsko rezervo sredstva v višini 10.000 eurov.
12. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) Na podlagi 42. člena ZJF se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
13. člen 
(odpis dolgov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 2.500 EUR.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
(3) Kot dolgovi po četrtem odstavku 77. člena ZJF se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za proračun leta 2024 zadolževanje ni predvideno.
15. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
16. člen 
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.) 
(1) Javna podjetja, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2024 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Škofljica največ za 2.763.000,00 EUR, in sicer
Dolgoročno zadolžitev v skupni višini do 684.000 EUR za družbo:
– Energetika Ljubljana do višine 360.000,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 252.000,00 EUR;
– LPP do višine 72.000,00 EUR.
Kratkoročno zadolžitev v skupni višini do 2.079.000,00 EUR za družbo:
– Energetika Ljubljana do višine 1.332.000,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 450.000,00 EUR;
– LPP do višine 297.000,00 EUR.
(2) Sredstva za poplačila vseh dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(začasno financiranje v letu 2025) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
18. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2024.
Št. 41000-06/2023
Škofljica, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Škofljica 
Primož Cimerman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti