Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4098. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N), stran 12302.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. decembra 2023.
Št. 003-02-3/2022-322
Ljubljana, dne 22. decembra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2N) 
1. člen
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR in 84/23 – ZDOsk-1) se v 12. členu v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije − podatke, ki jih vodi v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, zakonom, ki ureja dolgotrajno oskrbo, zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev, in predpisi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki urejajo določitev pristojne zakonodaje v primeru napotitev in opravljanja dela oziroma dejavnosti v dveh ali več državah članicah EU, ter podatke o prijavi nezgode in poškodbe pri delu na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, ki jih v zvezi s prijavami nezgod in poškodb pri delu obdeluje v svojem informacijskem sistemu kot upravljavec ali obdelovalec;«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– centrov za socialno delo – podatke, ki jih vodijo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, zakonom, ki ureja socialno varstvo, zakonom, ki ureja rejniško dejavnost in z zakonom, ki ureja dolgotrajno oskrbo;«.
Osma in deveta alineja se spremenita tako, da se glasita:
»– upravljavca Centralnega registra prebivalstva – podatke, ki jih vodi v skladu z zakonom, ki ureja centralni register prebivalstva;
– upravljavca Registra tujcev – podatke, ki jih vodi v skladu z zakonom, ki ureja prebivanje tujcev ter zakonom, ki ureja zaposlitev, samozaposlitev in delo tujcev;«.
Za šestnajsto alinejo se pika nadomesti s podpičjem in doda nova sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»– ministrstva, pristojnega za upravljanje informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom po zakonu, ki ureja poslovni register – podatke v zvezi s prijavami, odjavami in spremembami prijav za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v zvezi s potrdili, izdanimi po predpisih o čezmejnem izvajanju storitev, ter podatke, ki se v zvezi z navedenimi prijavami in potrdili hranijo v centralni elektronski hrambi tega sistema.«.
2. člen 
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
(Inštitut za ekonomska raziskovanja) 
(1) Inštitut za ekonomska raziskovanja na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja in z njim povezanimi vsebinami na področju trga dela, socialnih transferjev in davkov, za ministrstvo, pristojno za delo, opravlja naslednje naloge:
– izvaja vzdrževanje in posodabljanje mikrosimulacijskih modelov na področju pokojnin, trga dela in socialnih transferjev;
– pripravlja izračune, analize in ukrepe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(2) Sredstva za naloge iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.«.
3. člen 
V 32. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»− nadomestila plače iz invalidskega zavarovanja, ki jih je zavarovanec prejel zaradi dela na drugem delovnem mestu, nadomestila plače za čas poklicne rehabilitacije iz drugega odstavka 80. člena tega zakona in nadomestila plače iz invalidskega zavarovanja, ko je zavarovanec delal s krajšim delovnim časom od polnega po predpisih, ki so veljali oziroma se uporabljali pred uveljavitvijo oziroma začetkom uporabe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 9/17 – odl. US in 171/21 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), če je bil v času uživanja navedenih pravic obvezno zavarovan;«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavarovancem, delovnim invalidom s pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, ki so pravico pridobili na podlagi tega zakona ali ZPIZ-1, se osnove za čas, ko so delali z delovnim časom, ki ustreza njihovi preostali delovni zmožnosti, in so prejemali delno nadomestilo ali delno invalidsko pokojnino, za ugotovitev pokojninske osnove preračunajo na povprečni znesek, ki ustreza osnovi za polni delovni čas.«.
4. člen 
V 39. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(najnižje in zagotovljene pokojnine)«.
V tretjem odstavku se za besedo »pokojnina« doda besedilo »(zagotovljena pokojnina)«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na določbe tega zakona, ki urejajo odmero in izplačevanje predčasne, starostne, invalidske in vdovske pokojnine, se vdovi ali vdovcu, ki je uveljavil pravico do pokojnine po določbah tega zakona in izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine in pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine po določbah tega zakona, zagotavlja vdovska pokojnina (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena vdovska pokojnina) v višini seštevka starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine iz prvega odstavka 60. člena tega zakona, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine. Zagotovljena vdovska pokojnina se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve za priznanje pokojnine.
(7) V seštevku iz prejšnjega odstavka se upošteva znesek pokojnine, ki jo vdova ali vdovec prejme od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Dokazilo o znesku tuje pokojnine vdova ali vdovec priloži zahtevi za priznanje vdovske pokojnine. Kot dokazilo o znesku pokojnine se upošteva dokazilo, ki ga vdova ali vdovec posreduje zavodu za priznanje pravice do letnega dodatka. Dokazilo o znesku pokojnine uživalci zagotovljene vdovske pokojnine posredujejo zavodu za vsako posamezno leto do 30. aprila, sicer se jim zagotovljena vdovska pokojnina od julija tekočega leta dalje ne zagotavlja.«.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deseti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Znesek pokojnine iz tretjega do petega odstavka tega člena se ne zagotavlja zavarovancem iz prvega odstavka 401. člena tega zakona, zagotovljena vdovska pokojnina pa se ne zagotavlja, če je vdovi ali vdovcu ali umrlemu zavarovancu ali uživalcu pravic odmerjena pokojnina z upoštevanjem 401. člena tega zakona ali 122. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19).«.
5. člen 
V 95. členu se v drugem odstavku besedilo »Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1)« nadomesti z besedilom »ZPIZ-1«.
6. člen 
V 130. členu se v petem odstavku za besedo »zakona« doda besedilo »in od katerih so bili plačani prispevki«.
7. člen 
V 146. členu se za besedo »dohodek« dodata vejica in besedilo »vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka.«
8. člen 
V 148. členu se za besedilom »šteje za dohodek,« doda besedilo »vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka,«.
9. člen 
150. člen se spremeni tako, da se glasi:
»150. člen 
(osnova za plačilo prispevkov za podaljšano zavarovanje) 
V primerih iz 132. člena tega zakona se prispevek plača od plače zavarovanca, ki jo je imel v zadnjem mesecu pred nastopom teh primerov, valorizirane glede na gibanje povprečnih mesečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji na raven zadnjega meseca, za katerega Statistični urad Republike Slovenije objavi povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji.«.
10. člen 
V 161. členu se v prvem odstavku v devetintrideseti alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova štirideseta alineja, ki se glasi:
»− del pokojnine v višini razlike med pokojnino, ki bi bila odmerjena vdovi ali vdovcu z upoštevanjem določb o odmeri pokojnine in zneskom zagotovljene vdovske pokojnine.«.
11. člen 
V 313. členu se v prvem odstavku za edinim stavkom, ki postane prvi stavek, doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Določbe tega člena veljajo za vzajemni pokojninski sklad in za podsklad krovnega pokojninskega sklada, za katera upravljavec zagotavlja zajamčeno vrednost sredstev.«.
Drugi in tretji odstavek se dopolnita tako, da se glasita:
»(2) Vrednost sredstev člana vzajemnega pokojninskega sklada, vplačanih v vzajemni pokojninski sklad oziroma podsklad krovnega pokojninskega sklada, v katerem upravljavec zagotavlja zajamčeno vrednost sredstev, je enaka zmnožku vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja na osebnem računu člana vzajemnega pokojninskega sklada v tem skladu oziroma podskladu, po stanju na obračunski dan.
(3) Zajamčena vrednost sredstev člana je enaka vsoti njegovih čistih vplačil, vplačanih v vzajemni pokojninski sklad oziroma podsklad krovnega pokojninskega sklada, v katerem upravljavec zagotavlja zajamčeno donosnost, povečanih za zajamčeno donosnost iz drugega odstavka prejšnjega člena, od obračunskega dneva posameznega čistega vplačila do dneva, na katerega se izračunava zajamčena vrednost sredstev člana.«.
V četrtem odstavku se besedilo »vzajemnega pokojninskega sklada« črta.
Šesti, sedmi in osmi odstavek se dopolnijo tako, da se glasijo:
»(6) Zajamčena vrednost sredstev ne sme presegati dejanske čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada oziroma podsklada krovnega pokojninskega sklada, v katerem upravljavec zagotavlja zajamčeno donosnost, za več kot 10 % dejanske čiste vrednosti sredstev sklada. Kadar zajamčena vrednost sredstev preseže 110 % dejanske čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada oziroma podsklada krovnega pokojninskega sklada, v katerem upravljavec zagotavlja zajamčeno donosnost, upravljavec najkasneje v 15 delovnih dneh od zadnjega obračunskega dne na denarni račun pokojninskega sklada vplača denarna sredstva v višini, ki zagotavljajo izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega stavka.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, upravljavec ne vplača denarnih sredstev v primeru, ko je skupna vrednost presežka zajamčene vrednosti sredstev nad dejansko čisto vrednostjo sredstev, skupaj za vse sklade, ki jih upravlja in za katere zagotavlja zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo, nižja od 20 % kapitala upravljavca, namenjenega za pokrivanje kapitalskih zahtev. Kapital upravljavca, namenjenega za pokrivanje kapitalskih zahtev, se določa za pokojninsko družbo v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, za zavarovalnice v skladu z zakonom, ki ureja poslovanje zavarovalnic s sedežem v Republiki Sloveniji in za banke v skladu z zakonom, ki ureja poslovanje kreditih institucij s sedežem v Republiki Sloveniji.
(8) Upravljavec pokojninskega sklada uporabi rezervacije šele v primeru izplačila odkupne vrednosti premoženja, katerega odkupna vrednost je nižja od zajamčene vrednosti sredstev člana vzajemnega pokojninskega sklada oziroma podsklada, v katerem upravljavec zagotavlja zajamčeno donosnost. Upravljavec razliko med obema izplača v breme oblikovanih rezervacij.«.
12. člen 
V 331.f členu se v drugem odstavku v prvi alineji beseda »oblikovanih« nadomesti z besedo »izračunanih«, beseda »oblikovanimi« pa z besedo »izračunanimi«.
V tretjem odstavku se:
– v napovednem stavku beseda »oblikovanih« nadomesti z besedo »izračunanih«;
– v drugi alineji beseda »oblikovanih« nadomesti z besedo »izračunanih«, beseda »oblikovanimi« pa z besedo »izračunanimi«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku beseda »oblikovano« nadomesti z besedo »izračunano«.«.
13. člen 
332. člen se spremeni tako, da se glasi:
»332. člen 
(zavarovalno-tehnične rezervacije) 
(1) Pokojninska družba v zvezi z vsemi posli dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih opravlja, za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti, izračuna ustrezne zavarovalno-tehnične rezervacije, ki izhajajo iz poslov dodatnih pokojninskih zavarovanj, ki jih opravlja.
(2) Pokojninska družba izračuna škodne rezervacije v skladu z 332.a členom tega zakona in matematične rezervacije v skladu z 332.b členom tega zakona.«.
14. člen 
332.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»332.a člen 
(škodne rezervacije, izračunane za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti) 
(1) Škodne rezervacije, izračunane za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti, se izračunajo v višini ocenjenih obveznosti, ki jih je pokojninska družba dolžna izplačati na podlagi pogodb, pri katerih je zavarovalni primer nastopil do konca obračunskega obdobja, ne glede na to, ali je zavarovalni primer že prijavljen, vključno z vsemi stroški, ki na podlagi teh pogodb bremenijo pokojninsko družbo.
(2) Škodne rezervacije, izračunane za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti, poleg ocenjenih obveznosti za prijavljene nastale, a še nerešene škode vključujejo tudi ocenjene obveznosti za že nastale, a še neprijavljene škode.«.
15. člen 
V 332.b členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(matematične rezervacije, izračunane za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti)«.
V prvem odstavku se za besedo »rezervacije« dodata vejica in besedilo »za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti,«, beseda »oblikujejo« pa z besedo »izračunajo«.
V drugem odstavku se za besedo »rezervacije« dodata vejica in besedilo »za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti,«.
V četrtem odstavku se za besedo »rezervacije« doda besedilo »za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti«.
V šestem odstavku se beseda »oblikovane« nadomesti z besedilom »izračunane za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti«.
16. člen 
332.c člen se črta.
17. člen 
V 332.č členu se v prvem odstavku beseda »oblikovati« nadomesti z besedo »izračunati«.
V drugem odstavku se za besedo »višini« doda besedo »izračunanih«.
V sedmem odstavku se za besedo »višino« doda besedo »izračunanih«.
18. člen 
V 332.f členu se v prvem odstavku v 4. in 5. točki za besedo »rezervacij« doda besedilo »iz 332. člena tega zakona«.
19. člen 
V 332.h členu se v prvem odstavku v 18. točki besedilo »skupaj s pozavarovateljevimi deleži zavarovalno-tehničnih rezervacij« črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(izenačitev osnove za prispevke na podlagi dohodka iz drugega pogodbenega razmerja) 
(1) Do ureditve v zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, je ne glede na drugi odstavek 55.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZčmIS-1 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) osnova za plačevanje prispevkov od dohodkov iz prve alineje prvega odstavka 55.a člena ZZVZZ vsak posamezen prejet dohodek, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka.
(2) Do ureditve v zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, je ne glede na tretji odstavek 57. člena ZZVZZ osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 5. točke 17. člena ZZVZZ vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino, zmanjšano za normirane stroške v višini 10 % tega plačila.
21. člen 
(zahteva za uveljavitev zagotovljene vdovske pokojnine) 
(1) Uživalec vdovske pokojnine, ki na dan uveljavitve tega zakona izpolnjuje tudi pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, lahko do 31. decembra 2024 vloži zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine.
(2) Uživalec predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ki na dan uveljavitve tega zakona izpolnjuje tudi pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine, lahko do 31. decembra 2024 vloži zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine.
(3) Uživalcu iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki vloži zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine, pripada zagotovljena vdovska pokojnina od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.
(4) Uživalec iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki prejema tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, zahtevi priloži dokazilo o znesku te pokojnine, izplačane v januarju leta 2024. Znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, se upošteva v znesku izplačane pokojnine v januarju 2024, preračunane v eure po tečaju Banke Slovenije na dan izplačila rednih pokojnin za januar 2024. Zavod po uradni dolžnosti pozove za predložitev dokazila o znesku tuje pokojnine, uživalce pokojnine, ki imajo na dan 1. januarja 2024 prebivališče v:
– drugi državi,
– Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu,
– Republiki Sloveniji in po podatkih finančne uprave poleg pokojnine prejemajo še pokojnino od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.
22. člen 
(prijave, ki jih vlaga organ, pristojen za pobiranje davkov in prispevkov za socialno varnost) 
V Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) se v 39. členu besedilo »osebe, zaposlene pri delodajalcih fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti,« črta.
23. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe spremenjene druge alineje prvega odstavka in nov peti odstavek 32. člena zakona ter novi šesti, sedmi in deseti odstavek 39. člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2024, do tedaj pa se uporabljajo določbe druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR in 84/23 – ZDOsk-1).
(2) Določba prejšnjega člena se začne uporabljati 1. januarja 2024 za posredovanje podatkov, ki se nanašajo na obdobja od 1. januarja 2023.
(3) Določbe spremenjenega 146. in 148. člena zakona ter 20. člen tega zakona se začnejo uporabljati 1. februarja 2024.
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/23-17/28
Ljubljana, dne 14. decembra 2023
EPA 841-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti