Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4106. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 12383.

  
Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B in 122/23) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18, 77/19, 58/21, 205/21, 16/22, 82/22 in 17/23) se v 1. členu besedilo »196/21 – ZDOsk in 3/22« nadomesti z besedilom »196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B in 122/23«.
2. člen 
V 47. členu se besedilo »Uredbo Sveta (EU) 2022/2465 z dne 12. decembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 322 z dne 16. 12. 2022, str. 81)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/2364 z dne 26. septembra 2023 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 2023/2364 z dne 31. 10. 2023)«.
3. člen 
V 50. členu se v prvem odstavku v 10. točki besedilo »(tarifna oznaka: 9027)« nadomesti z besedilom »(tarifni oznaki: 9018 19 in 9027)«.
4. člen 
V 63. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Storitve neodvisnih skupin oseb iz 5. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 so storitve, ki jih neodvisne skupine oseb opravijo svojim članom v zvezi z uresničevanjem nalog in ciljev, zaradi katerih so ustanovljene.«.
5. člen 
V 82. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dokazilo iz prejšnjega odstavka je prejeto elektronsko sporočilo, izdano v skladu s carinskimi predpisi, iz katerega je razviden datum izstopa blaga iz carinskega območja Unije oziroma pisna izvozna deklaracija s potrditvijo carinskega organa o izstopu blaga iz Unije, kadar se uporablja pomožni postopek.«.
V sedmem odstavku se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo, ki je lahko tudi splošna izjava, deponirana pri carinskem organu, v kateri izdajatelj dokumenta izjavi, da so podatki v dokazilu izdani na podlagi poslovnih listin izdajatelja in jih je mogoče preveriti.«.
Sedma alineja se črta.
6. člen 
Za 159.a členom se dodata naslov novega 8. podpoglavja in nov, 159.b člen, ki se glasita:
»8. Poročila o čezmejnih plačilih in prejemnikih čezmejnih plačil
159.b člen 
(Poročilo po četrtem odstavku 86.c člena ZDDV-1) 
Ponudnik plačilnih storitev pošlje davčnemu organu podatke o čezmejnih plačilih in prejemnikih čezmejnih plačil v elektronski obliki po elektronski poti, na način, objavljen na spletni strani davčnega organa.«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(Začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 007-1063/2023/16
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-1611-0127
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti