Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4208. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 12514.

  
Na podlagi 110., 118., 119., 123. in 268. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 10. redni seji dne 20. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev) 
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20), sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Spremeni in dopolni se Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem s spremembami (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 117/04, 32/08, 90/11, 43/12, 11/17, 37/18).
(3) OPPN je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1572.
(4) OPPN je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. projekta 4/20.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) OPPN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični del.
(3) Grafični del OPPN vsebuje grafične prikaze:
1.0
Izsek iz grafičnega dela OPN Občine Žalec
M 1:5000
1.1
Izsek iz ureditvenega načrta
M 1:1000
2.0
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:1000
3.0
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:5000
4.0
Ureditvena situacija
M 1:1000
5.0
Situacija poteka omrežij in priključevanja objektov na komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo 
M 1:1000
6.0
Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije
M 1:1000
(4) Spremljajoče gradivo OPPN je:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Izhodišča
– Prikaz stanja prostora
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev SD ZN
– Povzetek za javnost
– Okoljsko poročilo (izdelava ni potrebna).
II. PREDMET IN OBMOČJE 
3. člen 
(predmet OPPN) 
Predmet OPPN je:
– v delu 2. ureditvene enote: sprememba namembnosti obstoječega objekta v mikropivovarno;
– v 3. ureditveni enoti: umestitev dveh večstanovanjskih stavb, poslovne stavbe, štirih enostanovanjskih stavb in kolesarnice;
– ureditev novih cestnih priključkov in površin za parkiranje;
– ureditev zunanjih površin in
– ureditev gospodarske javne infrastrukture.
4. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN obsega vzhodni del območja veljavnega prostorskega akta, in sicer manjši del 2. ureditvene enote (oznaka v grafiki del UE-2) in celotno območje 3. ureditvene enote (oznaka v grafiki UE-3) Ureditvenega načrta.
(2) Obravnavano območje je umeščeno v osrednji del mesta Žalec, vključuje območje Šlandrovega trga ter del Savinjske ceste na zahodu in Celjske ceste na vzhodu. Obsega območje severno od Šlandrovega trga in Trubarjeve ulice do Hausenbichlerjeve ulice in Ipavčeve ulice na severu. Zemljišče je dostopno po lokalnih cestah. Območje predstavlja obstoječe pozidano stavbno zemljišče. Vzdolž južne strani območja OPPN poteka lokalna zbirna cesta LZ 490052.
(3) Območje OPPN znotraj dela 2. ureditvene enote (UE-2) obsega parcelne št: 813/6, 818/7, 22/2, vse parcele k.o. 996 Žalec.
(4) Območje OPPN znotraj 3. ureditvene enote (UE-3) obsega parcelne št: 1944/9, 1944/11, 1944/14, 1944/13, 1944/14, 1944/15, 1944/16, 1944/17, 1944/18, 796/11, 1944/10, 1947/2, 2231, *14/2, *14/4, *12, 2221, 2222, 2284, *10/3, *10/4, *7/2, *6/2, *5/1, 796/4, 796/10, 795/6, 787/5, 787/16, 787/17, 787/13, 796/12, 796/13, 798/2, 799/3, 796/14, 799/4, 799/2, *7/1, *10/4, *10/2, 800, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 802/8, 802/6, 802/4, 802/7, 802/9, 802/3, *9, 2242, 2243, 2244, 806/4, 795/18, 806/3, 2230, 806/2, 795/1, 795/9, 795/19, 795/20, 2341, 795/7, 787/11, 790/1, 790/2, vse parcele k.o. 996 Žalec.
(5) Površina območja OPPN obsega ca. 4,08 ha.
(6) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz velja grafični prikaz.
5. člen 
(posegi zunaj območja OPPN) 
Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo so dopustni tudi posegi na zemljišča izven OPPN, predvideni so:
– priključek na javni vodovod na parceli št. 787/12, 789/6, 1990, vse k.o. 996 Žalec;
– priključitev na obstoječo fekalno kanalizacijo na parceli št. 1990, 795/11, 795/16, vse k.o. 996 Žalec;
– priključitev na obstoječe komunikacijsko omrežje na parceli št. 1990, 787/12, vse k.o. 996 Žalec;
– priključitev na obstoječe plinovodno omrežje na parceli št. 1990, 787/12, vse k.o. 996 Žalec;
– priključitev na obstoječe elektro omrežje na parceli št. 1990, 793/38, 791/1, 787/1, 787/6, 794/15, 794/16, 795/12, 820/3, *667, 795/11, 2007, 1955/2, 794/9, 789/6, 787/1 vse k.o. 996 Žalec.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
6. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku, na koncu druge alineje, ki se glasi »3. enota: gospodarski objekt na parceli št. 800« doda vejica in besedilo, ki se glasi:
», proizvodni in skladiščni objekti na parceli št. 2341, 795/7, k.o. 996 Žalec«
7. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncept izvedene prenove trga izhaja iz historične oblike lijakastega trga, zato je načrtovana v trapeznih oblikah, ki se manifestira tako v grajenih (tlak, klopi, vodni motiv ipd.) kot raščenih (trata, živice ipd.) strukturah trga. Sklenjena poteza drevoreda na južni strani glavne prometnice poveže vzhodni in zahodni del trga v enovito oblikovalsko potezo. Drugi princip zasnove je ureditev trga v eni ravnini.
Programsko je trg razdeljen na:
– vzhodni del trga – za druženje na prostem, posedanje, sprehajanje, kontrolirano parkiranje/trgovska storitvena, gostinska funkcija v pritličjih objektov in poslovno stanovanjska funkcija v nadstropjih objektov, v zasnovi je opredeljeno tudi parkiranje.
– osrednji del trga – za druženje na prostem, prireditve na prostem, ambientalna funkcija (spomenik)/kulturna, trgovska storitvena, gostinska funkcija v pritličjih objektov in poslovno stanovanjska funkcija v nadstropjih objektov.
– zahodni del trga – za druženje na prostem, bočno parkiranje/ambientalna funkcija pomembnih objektov (hiša Rista Savina), prodaja na prostem, trgovska storitvena, gostinska funkcija v pritličjih objektov in poslovno stanovanjska funkcija v nadstropjih objektov.
Zelene površine so oblikovane in poudarjeno povezane s preostalimi ureditvami trškega parterja. Zasnova zelenih površin je načrtovana v trapezni obliki, ki posnema obstoječo lijakasto formo trga. Na celotni potezi trga se drevoredna drevesa na določeni razdalji členijo in zamikajo od sredine trga proti robu grajenih struktur. Ob fasadah objektov so predvidene nižje drevesne vrste, ki ne bodo zakrivale obstoječih objektov, medtem ko so ob cesti predvidena drevesa s stebrasto obliko krošnje.
Osrednje zunanje površine so tlakovane, nameščena je urbana oprema (klopi, koši za odpadke, oglasne table ipd.). Oblikovanje gostinskih vrtov se poenoti, gostinski vrtovi oziroma njihova oprema se sme postaviti le neposredno na tlake javne površine, polaganje izravnalnih podestov, tepihov ali drugačnih oblog na tla javne površine ni dovoljeno, za zaščito pred soncem in dežjem se namestijo posamezni senčniki, na senčnikih ne smejo biti reklamni napisi, postavitev in pritrditev ogrodij nosilnih konstrukcij za tende (nadstreške na fasade objektov) ni dovoljena. Upošteva se katalog urbane opreme določen v projektni dokumentaciji.«
8. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za tlakovanje ulic in peš povezav so predvideni materiali kot asfalt, beton, granitne kocke ali kombinacija. Dostopi na zasebne parcele in parkirišča so lahko asfaltirani, tlakovani ali izvedeni s travnatimi ploščami. Ceste se asfaltirajo ali tlakujejo.«
9. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku, v 2. točki, v četrti alineji besedilo »nad 40 %« nadomesti z besedilom »min 35°«.
10. člen 
V 16. členu se v drugem odstavku, drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Odmiki objektov od gradbene črte in zamiki gradbene črte preko regulacijske črte niso dopustni.«
11. člen 
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– Spremembe tlorisnih dimenzij objektov S1, S2, S3 in S4 do +2,00 m, dopustna so odstopanja na manjše tlorisne gabarite.
– Spremembe tlorisnih dimenzij objektov VS1 in VS2 do +2,00 m ob pogoju zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest za osebna vozila na gradbeni parceli objekta in pridobitvi pozitivnega mnenja pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje. Za tovrstno odstopanje je potrebno izdelati prostorsko preveritev in v sklopu le-te pridobiti pozitivna mnenja vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora. Dopustna so odstopanja na manjše tlorisne gabarite.
– Preko tlorisnih dimenzij stavb nad terenom lahko segajo napušči in konzolni nadstreški nad vhodi.
– Pri povečanju ali zmanjšanju tlorisnih gabaritov se ne sme zmanjševati v OPPN določenih odmikov od parcelnih mej, ki so obvezni in odmikov od vodov gospodarske javne infrastrukture skladno z veljavno zakonodajo.
– Meje gradbenih parcel se lahko v projektni dokumentaciji spremenijo zaradi prilagoditve zunanjim in prometnim ureditvam in faznosti izgradnje območja ob predhodni pridobitvi soglasja občinske službe urejanja prostora.
– Manjše odstopanje mej gradbenih parcel/predvidene parcelacije, ob predhodni pridobitvi soglasja občinske službe urejanja prostora.
– Odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih, lastniških in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture. Za dostop do parkirišča večstanovanjskega objekta na parceli št. 796/4 k.o. 996 Žalec iz severne strani velja, da so dopustne tudi drugačne rešitve od načrtovane, ob pogoju pridobitve pozitivnih mnenj MS Žalec in Občine Žalec. Južni dostop na omenjeno parkirišče je predviden samo za interventna vozila.
Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta prostorskega akta in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer
12. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku, v prvem stavku besedilo »nad 40 %« nadomesti z besedilom »min 35°«.
13. člen 
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
Znotraj območja 2. ureditvene enote, na parceli št. 813/7 k.o. 996 Žalec se dopusti sprememba namembnosti obstoječe stavbe v gostinsko stavbo z nastanitvami, ki vključuje proizvodnjo pijač v omejenem obsegu – mikropivovarna. V dozidanem in rekonstruiranem objektu je v pritličnih prostorih predvidena manjša pivovarna s sanitarnimi in tehničnimi prostori ter zimskim vrtom. V nadstropjih so nastanitve: sobe ali apartmaji. Vse odprtine na severni steni ostanejo enake, prav tako se ohrani vzorčno opečno polnilo. Na južni fasadi se odstranijo manjša nefunkcionalna okna in ohranijo večja okna. Dozidava je stilno ločena od obstoječega objekta, oblikovanje naj izhaja iz arhitekturnih značilnosti tradicionalne arhitekture (uporaba lesa in polne stene). Vsa okna, vrata in ganki na objektu so lesene izvedbe.
Tlakovane površine naj se načrtujejo z uporabo pravokotno oblikovanih nepigmentiranih tlakovcev, tako se bodo ločile od prevladujočih asfaltnih površin v okolici. Ograja naj bo oblikovana kot klasična žičnata transparentna ograja z betonskim zidcem, lahko se obraste s popenjavkami. Možna je tudi zasaditev žive meje iz avtohtonih rastlin (npr. gabra). Neavtohtono zasaditev (npr. kleke, ciprese idr.) je potrebno odstraniti, prav tako druge nehistorične in neustrezno oblikovane elemente, kot so ograje, zidovi, nadstreški ipd. Za zasaditev naj se uporabijo avtohtona listopadna drevesa in grmovnice.«
14. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
V 3. ureditveni enoti je bila izvedena celovita prenova odprte javne površine Šlandrovega trga od Celjske ceste na vzhodu in del Savinjske ceste do križišča z Aškerčevo ulico. S prenovo Šlandrovega trga je bil poudarek na identiteti mesta, hkrati pa ustvariti možnosti za generiranje kvalitetnih ambientov in manifestiranje različnih funkcij trga.
Urbanistična zasnova OPPN predvideva:
– Umestitev novih stavb (oznaka v grafični prilogi S1, S2, S3 in S4) znotraj območja severno od podaljšane Hausenbichlerjeve ulice. V severnem delu v 3. ureditveni enoti, kjer je umeščena proizvodna dejavnost – steklarstvo, se zaradi neustrezne dejavnosti predvidi umestitev štirih enostanovanjskih stavb, kot nadaljevanje obstoječe pozidave.
– V severovzhodnem delu območja ob objektu na parceli št. 796/4 k.o. 996 Žalec se predvidi rekonstrukcija objekta z manjšimi prizidavami (nadstreški) z umestitvijo novih stanovanjskih enot ter ureditev pripadajočih parkirnih površin za stanovalce. V okviru parkirnih površin je predvidena umestitev kolesarnice. Dopusti se umestitev nadstreškov za avtomobile, kot skupna ureditev vendar le v smeri sever jug, kot poudarek vzdolžne parcelacije.
– V severozahodnem delu območja, severno od Šlandrovega trga se predvidi umestitev dveh večstanovanjskih stavb (oznaka v grafični prilogi VS1 in VS2) ter parkirnih površin. Stavbi sta umeščeni v smeri sever-jug, kot poudarek vzdolžne parcelacije. Parkiranje se uredi pod previsom objekta. Južno od obstoječega objekta na Gp-P1, na parceli št. 9, k.o. 996 Žalec se predvidi prizidava za poslovno dejavnost (stavba P1). Dopusti se tudi izvedba dovoza preko gradbene parcele Gp-VS2.
– Izvede se cestna povezava med Hausenbichlerjevo ulico (JP 992951) in Stritarjevo ulico na vzhodu (JP 992954). Ob Trubarjevi ulici se predvidi preoblikovanje parkirišč, predvidi se vzdolžno parkiranje za osebna vozila, pločnik in zeleni pas z drevoredom. Vzpostavi se nova javna peš povezava z drevoredom med Šlandrovim trgom ter Hausenbichlerjevo ulico na severu, ki poteka vzhodno od gradbene parcele Gp-P1.
Pogoji za preoblikovanje obstoječega objekta sušilnice: fasade se oblikujejo v skladu s historično arhitekturo trga. Dostopnost: vstopi se uredijo z ulične in dvoriščne strani. Namembnost: objekt se nameni dejavnosti (lahko lokali in servisna dejavnost kot drobna obrt glede na 52. člen), obstoječa dejavnost ne ustreza pogojem ureditvenega načrta.
Tlorisni in višinski gabariti, oblikovanje:
Oznaka stavbe v grafični prilogi
Usmeritve
VS1, VS2
Večstanovanjska stavba 
– tlorisne dimenzije: 14,50 m x 28,00 m; 
– etažnost: P+1+IP, višinski gabarit ne sme presegati pozidave ob Šlandrovem trgu; 
– streha: simetrična dvokapnica, s slemenom, ki bo vzporedno z daljšo stranico objekta; 
– naklon strehe min. 35°; 
– kritina: tradicionalna neglazirana opečna kritina rdeče barve; 
– oblikovanje: sodobno z upoštevanjem značilnosti okoliške tradicionalne arhitekture; 
– fasada: klasičen zglajeni finalni omet v enotnih svetlih barvnih tonih. Možne so sodobne kombinacije fasad, npr. s pokončnimi lesenimi oblogami ali z večjimi vertikalno členjenimi zastekljenimi površinami. Fasadne odprtine naj bodo pokončne in med seboj dimenzijsko ter kompozicijsko skladno oblikovane, osno poravnane ter simetrično razporejene po fasadah. Vse stavbno pohištvo naj bo enotne barve ter obdelave; 
– vgradnja strešnih oken ter namestitev fotovoltaičnih elementov (fotonapetostnih modulov, solarnih kolektorjev) na strešne površine objektov ni sprejemljiva. Osvetljevanje mansardnih prostorov se predvidi preko zatrepnih strani objekta, na strehah je dopustna izvedba večjih ali manjših steklenih površin, vertikalnih pasov ali ploskev, ki izhajajo iz stavbnih osi, so enostavnih oblik in so vizualno čim manj vpadljivo vkomponirani v strešne ploskve ter zastrti z opečno rdečimi lamelami; 
– uvoz/izvoz iz JP 992951; 
– parkirne površine znotraj gradbene parcele pod previsom stavbe; 
– zagotovi se 1,5 PM/stanovanje.
Rekonstrukcija in sprememba namembnosti poslovnega objekta na parc. št. 796/4 k.o. 996 Žalec v stanovanjski objekt 
– Na obstoječem volumnu objekta na zahodni strani se ohranja trški princip oblikovanja, ki se z uporabo lesa preko severozahodnega vogala do fasade objekta na vzhodni strani združi z modernejšimi principi oblikovanja. 
– Fasada objekta se členi s horizontalnimi in vertikalnimi zamiki, s čimer se objekt vizualno členi na več delov. Obstoječa lesena polkrožna okna se spremenijo v tradicionalno, pravokotno obliko. 
– Osnovna oblika strehe se ohranja, za zagotavljanje osvetljenosti in kakovosti bivanja mansardnih stanovanj se v strešini izvedejo lože, brez poseganja v napušč in fasadno konstrukcijo. Rekonstruira se z novim oblikovanjem neskladne elemente ostrešja na zahodni strani ostrešja – vogalna frčada na severnem delu starega objekta in trapezna frčada na južnem delu starega dela objekta. 
– Kritina se zamenja z novo opečno kritino. Fasada starega dela objekta se obarva v pastelne tone rjave barve. Stanovanja se navezujejo na zelenice s pergolo – nadstrešnico, ki predstavlja pripadajoči objekt osnovnemu objektu. Ta ima ravno streho in prosojno kritino. Kolesarnice imajo ravno streho. 
– Zagotovi se 1,5 PM/stanovanje.
P1
Poslovna stavba 
– tlorisne dimenzije: 8,20 m x 9,20 m; 
– etažnost: P+IP; 
– streha: simetrična dvokapnica, naklon strehe min. 35°; 
– kritina: tradicionalna neglazirana opečna kritina rdeče barve; 
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena, oblikovanje naj nadaljuje oziroma povzema obstoječe oblikovanje kozolca; 
– stavba se zasnuje kot prizidava; 
– uvoz/izvoz iz JP 992951 je omejen ali iz JZ strani preko parcele 802/11, k.o. 996 Žalec, ob pridobitvi služnosti oziroma preko gradbene parcele Gp-VS2; 
– parkirne površine znotraj gradbene parcele objekta; 
– za poslovne prostore s strankami se zagotovi 1 PM/30 m2 BTP, vendar ne manj kot 2 PM.
S1-S4
Enostanovanjska stavba 
– tlorisne dimenzije: 15,00 m x 10,00 m; 
– etažnost: P+1; 
– streha: simetrična dvokapnica, naklon strehe min. 35°; 
– kritina: tradicionalna neglazirana opečna kritina rdeče barve; 
– oblikovanje: sodobno z upoštevanjem značilnosti okoliške tradicionalne arhitekture; 
– fasada: klasičen zglajeni finalni omet v enotnih svetlih barvnih tonih; 
– vgradnja strešnih oken ter namestitev fotovoltaičnih elementov (fotonapetostnih modulov, solarnih kolektorjev) na strešne površine objekta ni sprejemljiva. Osvetljevanje mansardnih prostorov se predvidi preko zatrepnih strani objekta ali preko sodobno oblikovanih zastekljenih strešnih površin, prekritih z opečnimi lamelami v barvi kritine; 
– vse stavbne odprtine naj bodo pokončne in med seboj dimenzijsko ter kompozicijsko skladno oblikovane, osno poravnane ter simetrično razporejene po objektu; 
– južni niz stavb dostop iz JP 992951; 
– severni niz stavb dostop iz JP 992953; 
– zagotovi se 2 PM/stanovanje.
Kolesarnica s prostorom za odpadke 
– tlorisne dimenzije: 5,00 m x 7,50 m; 
– etažnost: P; 
– ravna streha; 
– oblikovanje: sodobno, skladne geometrijske oblike.
Odmiki od parcelnih mej s sosednjimi stavbami:
– novi stanovanjski objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje ter raba objektov v okviru parcele, odmiki so prikazani na karti 6 Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije,
– pomožni objekti morajo biti od parcelnih mej odmaknjeni najmanj 1,50 m,
– sosedske ograje in oporne zidove je dopustno graditi največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Lahko se gradijo na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, pisno sporazumejo.
Manjši odmiki od odmikov, navedenih v predhodnem odstavku tega člena, so dovoljeni ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
Odmiki novih objektov od javnih cest:
– gradnja v varovalnem pasu javne ceste je dopustna na podlagi pisnega soglasja pristojnega organa za promet,
– minimalen odmik novih objektov od roba vozišča dovozne ceste mora znašati najmanj 3,00 m za stavbe in 1,00 m za ograje, na nepreglednih delih se odmik lahko zaradi zagotavljanja preglednosti ustrezno poveča, kar določi upravljavec v projektnih pogojih in mnenju,
– odmiki ograj in živih mej od javnih cest ter njihove višine ne smejo ovirati polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev, pridobiti je potrebno soglasje pristojnega organa za promet.
Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture.
Na posameznih gradbenih parcelah je ob stanovanjskih objektih dopustna gradnja pomožnih objektov (nadstrešek, nadstrešnica, kolesarnica, ograjen ali zaprt prostor za posode za odpadke, pergola). Pomožni objekt je objekt, ki dopolnjuje funkcijo osnovnega objekta in ga po njegovem namenu in velikosti ne presega ter zaradi njega ne pride do potrebe po dodatnih komunalnih priključkih. Pomožni objekti, ki so stavbe, se postavijo kot samostojni objekti, ali pa so prislonjeni k osnovnim stavbam in so z njim funkcionalno povezani. Niso namenjene bivanju ali izvajanju dejavnosti.«
15. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen 
Celovita prenova odprte javne površine Šlandrovega trga od Celjske ceste na vzhodu in del Savinjske ceste do križišča z Aškerčevo ulico je bila izvedena v letih 2013 in 2014. Ohranja se zelene površine trga in sklenjeno potezo drevoreda na južni strani glavne prometnice, ki poveže vzhodni in zahodni del trga v enovito oblikovalsko potezo.«
16. člen 
V 36. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na zelenicah se zagotovi zasaditev z grmovnicami in drevjem, kar velja tudi za večje ločilne otoke na parkiriščih. Večje zelene površine naj bodo zasajene z grmičevjem in neformalnimi skupinami avtohtonega drevja. Parkirišča na nivoju terena pri večstanovanjskim objektom se enakomerno zasadijo z enim drevesom na vsaka štiri parkirna mesta, kjer je to mogoče. Upošteva se:
– Pri ureditvah parkirnih površin, pešpoti ter drugih odprtih površin se predvidi čim več zelenih površin, ki so nekdaj prevladovale v zaledju trga.
– Pri zasaditvi se uporabijo avtohtona listopadna drevesa, kot drevoredne poteze, ki bodo upoštevale vzdolžno smer parcel (usmeritev S-J). Površine parkirišč naj se čim bolj členijo (z uporabo travnatih plošč oziroma tlakovcev, ki omogočajo rast trave).
– Nadstrešnice s prostori/parkirnimi mesti za kolesa naj bodo sodobno in transparentno oblikovane z ravnimi strehami.
– Površine okoli načrtovanih stavb naj se načrtujejo z uporabo pravokotno oblikovanih nepigmentiranih tlakovcev, tako se bodo ločile od prevladujočih asfaltnih površin v okolici. V kolikor je načrtovana postavitev ograj, naj bodo oblikovane kot klasične žičnate transparentne ograje z betonskim zidcem, lahko se obrastejo s popenjavkami.
– Neavtohtono zasaditev (npr. kleke, ciprese idr.) se lahko odstrani, prav tako druge nehistorične in neustrezno oblikovane elemente, kot so ograje, zidovi, nadstreški ipd.
– Ob enostanovanjskih objektih se uredi tlakovane površine za dostope in bivalne terase. Materiali in oblikovanje tlakovanih površin morajo biti usklajeni z oblikovanjem okoliških stavb, urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Praviloma se uporablja materiale v nevtralnih, neizstopajočih barvah. Ostale površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
– Sosedske ograje se urejajo z zasaditvijo živice, za katero se uporabi avtohtone rastlinske vrste in so lahko ojačene z žično mrežo. Ograje so lahko tudi mrežne, lesene, zidane kot stebrički z vmesnimi lesenimi ali perforiranimi polnili iz sodobnih materialov, lahko kombinirane z živico. Višine ograj so dopustne do 1,50 m. Višine ograj ob javni cesti ne smejo ovirati polja preglednosti in vzdrževanja cest, pridobiti je potrebno soglasje pristojnega organa za promet.«
17. člen 
V 39. členu se za tretjim odstavkom dodajo nov četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»V 2. ureditveni enoti je predvideno:
– Od ceste LZ 490052 (Šlandrov trg) do mikropivovarne je peš dostop, dovoz do mikropivovarne za motorna vozila je iz severne strani s Cankarjeve ulice. DGD dokumentacija za ureditev mikropivovarne MP mora obsegati tudi ureditev ustrezno dimenzioniranega cestnega priključka na Cankarjevo ulico (LK 490541) z dovozom do stavbe.
V 3. ureditveni enoti je predvideno:
– Rekonstruira se cesta JP 992951 (Hausenbichlerjeva ulica) na širino 5,50 m z umestitvijo enostranskega pločnika na južni strani obstoječe JP 992951 (Hausenbichlerjeve ulice).
– Predvidi se podaljšanje ceste JP 992951 (Hausenbichlerjeva ulica) proti vzhodu s širino vozišča 5,50 m in z obojestranskim pločnikom na območju stavb (S1, S2, S3; S4) ter z ureditvijo novega križišča s Stritarjevo ulico JP 992954.
– Zaradi umestitve dveh večstanovanjskih stavb (VS1 in VS2) in parkirnih površin ob večstanovanjskem objektu se predvidi izvedba treh novih cestnih priključkov z južne strani ceste JP 992951 (Hausenbichlerjeva ulica). Uredijo se parkirne površine novih večstanovanjskih stavb v okviru gradbenih parcel stavb.
– Pred izdajo gradbenega dovoljenja za parkirišče večstanovanjskega objekta na parceli št. 796/4 k.o. 996 Žalec je potrebno v last Občine Žalec prenesti vsa zemljišča, ki bodo potrebna za realizacijo dovoza po drugačni rešitvi (tj. zemljišča na rezerviranem delu ceste med Hausenbichlerjevo in Stritarjevo ulico ter zemljišča potrebna za širitev Bilgerjeve ulice). Prav tako je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja za omenjeno parkirišče, v last Občine Žalec prenesti tudi zahodni del zemljišča parceli št. 799/1 k.o. 996 Žalec (v širini 3,60 m po celotni zahodni meji navedenega zemljišča), ki je potreben za izvedbo nove javne poti z zelenico in drevoredom. Omenjena pot bo nadomestila obstoječo javno pot ob vzhodni strani objekta Žalčanka, ki se ukinja. Omogoči se tudi fazno izvedbo povezave med Hausenbichlerjevo in Stritarjevo ulico.
– Rekonstruira se južni del ceste LK 490541 (Trubarjeva ulica – južni del), na odseku severno od že rekonstruiranega semaforiziranega križišča z LZ 490052 (Šlandrov trg) do vključno križišča s Cankarjevo ulico (LK 490541) in Hausenbichlerjevo ulico (JP 992951). Širina vozišča ceste LK 490541 na tem odseku je 6,00 m. Ob vzhodnem robu ceste se predvidi tudi površino za bočno parkiranje, na obeh straneh ceste se predvidi pločnik, ki je ustrezno navezan na obstoječe omrežje pločnikov in drugih površin za pešce na območju mesta Žalec.
– Občinska cesta LZ 490050 (del Savinjske ceste, Šlandrov trg in del Celjske ceste) je bila na območju OPPN v sklopu izvedene prenove starega mestnega jedra v letih 2013 in 2014 rekonstruirana.
– Na območju OPPN na občinski cesti LZ 490050 (del Savinjske ceste, Šlandrov trg in del Celjske ceste do križišča z LZ 490163) velja prepoved vožnje tovornih vozil, katerih skupna teža presega 7,5 ton.
– Prometna ureditev križišča Hausenbichlerjeve, Biligerjeve in Stritarjeve ulice mora biti organizirana tako, da je v križišču iz Hausenbichlerjeve obvezno zavijanje v levo, v Biligerjevo ulico.
Pogoji s področja varovanja občinskih cest in drugi pogoji:
– Cestno omrežje, omrežje fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovodno omrežje so predvideni kot javna prometna in komunalna infrastruktura v lasti Občine Žalec.
– Vsi novozgrajeni odseki občinskih cest, kanalizacija in vodovod, ki so predvideni kot del občinske gospodarske javne infrastrukture, morajo biti najkasneje ob pridobitvi uporabnega dovoljenja za te odseke predani v last Občine Žalec, vključno s pravicami služnosti, kjer bodo trase komunalnih vodov potekale izven tras javnih cest in drugih javnih površin oziroma izven zemljišč, ki so v lasti Občine Žalec.
– Za vse predvidene nove stanovanjske stavbe je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo posamezne stavbe na posamezni gradbeni parceli dokazilo, da so vse meje te gradbene parcele urejene.
– Pogoj za pridobitev gradbenih in/ali uporabnih dovoljenj za posamezne spremembe namembnosti in s tem povezane rekonstrukcije stavbe na zemljišču s parcelami št. 796/4 k.o. 996 Žalec ter za izgradnjo pripadajočih parkirišč na zemljišču s parcelami št. 799/1, 799/2, 799/3, 798/2, 796/13 k.o. 996 Žalec, dokazilo iz uradnih evidenc ali drugo enakovredno dokazilo, da je Občina Žalec lastnica zemljišča, potrebnega za gradnjo podaljšanja ceste Hausenbichlerjeve ulice (JP 992951) do Stritarjeve ulice, ki je nastalo s parcelacijo zemljišča s parc. št. 795/12, 795/6 in 796/10, k.o. 996 Žalec.
– Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekta S3 in S4 je pridobljeno uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo Hausenbichlerjeve ulice (JP 992951) in križišča z Biligerjevo ulico. Rekonstrukcija teh dveh odsekov cest mora biti zgrajena pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekta S3 in S4.
– Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo večstanovanjske stavbe VS1 s parkiriščem je dokazilo iz uradnih evidenc ali drugo enakovredno ustrezno dokazilo, da je Občina Žalec lastnica zemljišča, potrebnega za rekonstrukcijo in razširitev ceste LK 490541 (Trubarjeva ulica) in ceste JP 992951 (Hausenbichlerjeva ulica), ki je nastalo s parcelacijo zemljišč s parcelami št. 806/2 in 806/4, k.o. 996 Žalec.
– Pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo stavbe VS2 s parkiriščem na zemljišču, ki na dan uveljavitve odloka o OPPN obsega parcele s parc. št. 802/10, 802/11 k.o. 996 Žalec, je dokazilo iz uradnih evidenc ali drugo enakovredno dokazilo, da je Občina Žalec lastnica zemljišča, potrebnega za rekonstrukcijo in razširitev ceste JP 992951, ki je nastalo s parcelacijo zemljišč s parc. št. 802/10, 795/20 in 802/11, k.o. 996 Žalec.
– Pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za posamezno spremembo namembnosti stavbe ali gradnjo oziroma dograditev objekta P na zemljišču, ki na dan uveljavitve odloka o OPPN obsega parcele s parc. št. *9 k.o. 996 Žalec, je dokazilo iz uradnih evidenc ali drugo enakovredno dokazilo, da je Občina Žalec lastnica zemljišča, potrebnega za izvedbo rekonstrukcije in razširitve ceste JP 992951, ki bo nastalo s parcelacijo zemljišča s parc. št. *9 k.o. 996 Žalec.
– Pogoj za pridobitev gradbenih in/ali uporabnih dovoljenj za posamezno spremembo namembnosti, rekonstrukcijo in/ali gradnjo ali dograditev objekta oziroma stavbe na zemljišču, ki na dan uveljavitve odloka o OPPN obsega parcele s parc. št. 2242, 2243, 2244 k.o. 996 Žalec, je dokazilo iz uradnih evidenc ali drugo enakovredno dokazilo, da je Občina Žalec lastnica zemljišč, potrebnih za izvedbo predvidene rekonstrukcije in razširitve ceste JP 992951, in sicer:
– zemljišča, ki je nastalo s parcelacijo zemljišč s parcelami št. 795/18, 795/19 in 2244, k.o. 996 Žalec in 
– zemljišča s parcelami št. 795/9 k.o. 996 Žalec, prav tako namenjenega rekonstrukciji ceste JP 992951. 
– Uporabna dovoljenja za novozgrajene stavbe S1, S2, S3 in S4 se lahko izda šele po izdaji pravnomočnih uporabnih dovoljenj za novo zgrajen odsek ceste JP 992951 in komunalne infrastrukture, na katere bodo te stavbe priključene.«
18. člen 
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen 
Parkirne površine se zagotovijo znotraj gradbenih parcel posameznih objektov v skladu z zahtevami za načrtovano dejavnost. Praviloma se upošteva naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
– enostanovanjske stavbe
2 PM/stanovanje
– večstanovanjske stavbe 
1,5 PM/stanovanje
– stanovanjske stavbe v starih delih mesta 
0,5 PM/stanovanje, najmanj 1 PM
– poslovni prostori s strankami 
1 PM/30 m2 BTP, vendar ne manj kot 2 PM
– poslovni prostori brez strank 
1 PM/2 zaposlena
Za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje posameznih vrst objektov. Odstopanje od navedenega števila parkirnih mest je dopustno, če se odstopanje utemelji v projektni dokumentaciji, vendar le s soglasjem občinskega upravnega organa, pristojnega za urejanje prostora.«
19. člen 
V 46. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Obstoječi in novi objekti v območju 3. ureditvene enote se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda. Za nove objekte na obravnavanem območju se izdela sekundarno vodovodno omrežje in nove hišne priključke. Za sekundarno vodovodno omrežje se izdela projektno dokumentacijo na podlagi predvidene porabe vode v posameznih objektih glede na njihovo namembnost. Novo razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnega hidranta. Izvedba vodovodnega priključka od javnega vodovoda do objekta, vključno z vodomernim mestom, se obdela v projektni dokumentaciji.«
20. člen 
V 47. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Na območju OPPN je obvezen priklop objektov na javno kanalizacijo. Komunalne odpadne vode iz objektov se odvajajo v javno kanalizacijo skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. lz obstoječih objektov se fekalne vode odvajajo v kanale v različnih izvedbah preko obstoječih revizijskih jaškov, ki se nahajajo na obravnavanih kanalih in hišnih priključnih jaškov. Fekalne vode se odvajajo v javno kanalizacijo. Minimalni odmik novih objektov od javne kanalizacije je najmanj 3,0 m. Meteorne vode ponikajo. Koeficient vodoprepustnosti za obravnavano območje znaša 1 x 10-5 m/s. Meteorne vode s streh in utrjenih površin pred objekti se zbirajo in odvajajo v ponikovalnice preko lovilca olj na posameznih gradbenih parcelah skladno z izdelanim geološkim poročilom.«
21. člen 
V 48. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Na celotnem območju OPPN je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje. Srednje tlačno omrežje z delovnim tlakom 4 bar poteka od vzhodnega do zahodnega dela območja po Celjski cesti po Šlandrovem trgu in po Savinjski cesti odsek V1-PE180. V osrednjem delu Šlandrovega trga je zgrajena regulacijska postaja RP Žalec 2. Energetska oskrba novo načrtovanih objektov za potrebe ogrevanja se predvidi z zemeljskim plinom iz javnega distribucijskega omrežja lahko v kombinaciji z obnovljivimi viri energije ali samo z obnovljivimi viri energije. Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žalec in sistemska obratovalna navodila. Pri umeščanju plinovodnega omrežja v prostor in določitvi odmikov od ostale komunalne infrastrukture je potrebno, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar.«
22. člen 
V 49. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pogoji elektrifikacije za OPPN:
– Izdelan je idejni projekt Ureditev elektroenergetskih vodov na območju OPPN starega mestnega jedra Žalec, izdelal Elektro Celje d.d., številka projekta 162/21-E, maj 2021.
– Energija za napajanje predvidenih večstanovanjskih objektov VS1 in VS2 je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah TP Žalec Kukec.
– Energija za napajanje predvidenega prizidka k poslovnem objektu P na parceli št. *9, k.o. 996 Žalec in objektov S1–S4 je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah TP Feralit Strojna.
– Napajanje objektov S1 – S4 se izvede iz predvidene prostostoječe razdelilne omarice PS-RO, iz katere se do vsake predvidene priključno merilne omarice PS-PMO izvede kabel.
– V območju predvidenih ureditev se obstoječe elektroenergetske vode izvede v skupno kabelsko kanalizacijo od TP Žalec Kukec do tč. A vključno z vključitvijo elektroenergetskih vodov, ki potekajo izven območja predvidenih prostorskih ureditev.
– Obstoječi SN 20 kV podzemni elektroenergetski vod Feralit Strojna – Žalec Kukec se v celoti nadomesti z novim kablovodom, ki se od TP Žalec Kukec do TP Feralit Strojna v celoti uvleče v predvideno kabelsko kanalizacijo z uporabo vmesnih elektro kabelskih jaškov. Obstoječi SN kablovod se opusti oziroma odstrani. Obstoječi SN 20 kV podzemni elektroenergetski vod Soseska 6 – Feralit Strojna se od TP Feralit Strojna do tč. A nadomesti z novim kablovodom, ki se uvleče v predvideno kabelsko kanalizacijo z uporabo vmesnih elektro kabelskih jaškov. Obstoječi NN podzemni elektroenergetski vodi, se na obravnavanem območju v večji meri nadomestijo z novimi enakega preseka, uvedejo v predvideno kabelsko kanalizacijo in se zunaj obravnavanega območja s pomočjo NN kabelskih spojk spojijo z obstoječimi NN kablovodi. Obstoječi NN kablovodi, ki potekajo in bodo potekali v predvidenih zelenih površinah se na teh delih zaščitijo oziroma ocevijo.
– Pri načrtovanju zasaditve dreves, grmičevja ali žive meje se upošteva minimalna oddaljenost debla od trase srednje napetostnega in nizkonapetostnega električnega kabla, ki znaša 2,5 m.
– Postavitev ograje v prej navedenem varovalnem pasu obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov ni dopustna.«
23. člen 
V 50. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Na območju OPPN potekajo obstoječi TK in KKS vodi. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati obstoječe TK in KKS omrežje, ki ga je potrebno pred rušenjem objektov odklopiti in zaščititi. Predvideni objekti se priključijo na TK in KKS omrežje. Priključevanje se podrobneje obdela v projektni dokumentaciji.«
24. člen 
V 51. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na območju OPPN bo ogrevanje z zemeljskim plinom, plin v kombinaciji z obnovljivimi viri energije ali samo z obnovljivimi viri energije.«
25. člen 
Za 52. členom se doda nov 52.b člen, ki se glasi:
»52.b člen 
Območje OPPN se ne nahaja na poplavnem, erozijskem ali plazljivem območju glede na Prikaz stanja prostora občine.
Območje OPPN se nahaja na seizmičnem območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju se upošteva potresno varnost v skladu z zakonodajo. Upošteva se podatek projektnega pospeška tal, ki na tem območju znaša 0,150 (g).
Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za interventna vozila po obstoječih dovoznih cestah. Varen umik je možen na zunanje dovozne, parkirne in zelene površine. Zagotovljeni so ustrezni odmiki od meje parcel ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Vodovodno in hidrantno omrežje z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s predpisi, ki opredeljujejo hidrantno omrežje se zagotovi v projektni dokumentaciji. Na vodovodnem omrežju se namestijo nadzemni hidranti.
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov v območju OPPN upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom.
Za preprečitev rušenja novih objektov se ojača prva plošča objekta.«
26. člen 
Za 53. členom se doda nov 53.b člen, ki se glasi:
»53.b člen 
Območje OPPN se nahaja v območju naselbinskega kulturnega spomenika Žalec – Mestno jedro (EŠD 892). Na območju se nahajajo naslednje enote nepremične kulturne dediščine:
– EŠD 26261, Žalec – Hiša Šlandrov trg 21
– EŠD 10430, Žalec – Hiša Šlandrov trg 17
– EŠD 27413, Žalec – Hiša Šlandrov trg 13
– EŠD 27408, Žalec – Hiša Šlandrov trg 9
– EŠD 27402, Žalec – Hiša Šlandrov trg 7
– EŠD 27400, Žalec – Hiša Šlandrov trg 5
– EŠD 27398, Žalec – Hiša Šlandrov trg 3
– EŠD 10471, Žalec – Spomenik NOB
Usmeritve za objekte so podane v 10. členu tega odloka.
Varstvo arheološke dediščine:
– Na območju VS1, VS2, P ter na območju parkirišča s kolesarnicami se pred gradnjo izvedejo predhodne arheološke raziskave – arheološki strojni testni izkop. Natančen obseg predhodnih arheoloških raziskav bo na podlagi predložene projektne dokumentacije z opredeljenimi vsemi posegi v zemeljske plasti opredeljen v kulturnovarstvenih pogojih pristojne OE ZVKDS. Za izvedbo arheološke raziskave je potrebno skladno z veljavno zakonodajo pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.
– Na območju nadstrešnic objekta Šlandrov trg 1 in S1–S4 na območju Steklarskega centra Leskošek je gradnja načrtovana na že degradiranem oziroma pozidanem območju, kjer so bile morebitne intaktne arheološke ostaline poškodovane do te mere, da predvidena gradnja ne bo imela negativnega vpliva na arheološke plasti in ostaline, zato izvedba predhodnih arheoloških raziskav na tem območju ni potrebna.
– Če se na območju najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS. V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor za predmetni poseg v skladu z veljavno zakonodajo pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.«
IV. KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
(vpogled) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Žalec, Uradu za prostor in gospodarstvo in na Upravni enoti Žalec.
28. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
29. člen 
(uveljavitev) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0010/2019
Žalec, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti