Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4156. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica, stran 12435.

  
Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 62/10, in 94/10), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 8. seji dne 21. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica 
1. 
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Mežica, enota vrtec Mežica znašajo mesečno:
I. starostno obdobje
603,71
II. starostno obdobje
462,90 
2. 
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, v katerega je vključen otrok in dodatnih stroškov za ure dodatne strokovne pomoči, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi ter stroškov zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. Vse te dodatne stroške krije Občina Mežica.
3. 
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 44,10 €. Cena prehrane na dan znaša 2,10 €.
4. 
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta. Pravice in obveznosti staršev in vrtca ureja Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo sklenejo starši in vrtec ob vključitvi otroka v vrtec. Starši lahko kadarkoli prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis otroka iz vrtca starši sporočijo 30 dni pred nameravanim izpisom.
5. 
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 25 % zneska določenega s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vpisan.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo samo v primeru, če se bo občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, s tem strinjala in podpisala sporazum o plačilu razlike med rezervacijo in polno ceno programa, za največ dva meseca letno.
6. 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža:
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši odjavijo obrok do 8.00 ure zjutraj, se staršem zniža cena živil (glede na plačilo staršev v odstotku od cene programa), če pa starši obroka ne odjavijo, se jim za ne odjavljen obrok zaračuna poln znesek živil 2,10 € na dan), občini pa se za dneve otrokove odsotnosti strošek živil odšteje;
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno en mesec, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila v celoti oproščeni plačila.
Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
7. 
Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 10,64 € za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
8. 
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno šolo, v času od 1. julija do 31. avgusta, Občina Mežica krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
9. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS, št. 71/23).
10. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 602-0002/2023-1
Mežica, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Mežica 
Mark Maze 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti