Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4060. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025
4061. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence
4062. Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025
4063. Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za obdobje 2023 do 2029
4064. Uredba o postopkih na področju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo
4065. Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o zaščiti živali med prevozom
4066. Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2024
4067. Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju
4068. Uredba o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2024
4069. Uredba o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
4070. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027
4071. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
4072. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih
4073. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
4074. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
4075. Uredba o spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju
4076. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov
4077. Uredba o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom
4078. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Odloki

4079. Odlok o spremembi Odloka o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine

Sklepi

4080. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2024
4081. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa zagotavljanja sredstev za nabavo zdravil za profilakso in zdravljenje COVID-19 ter zagotavljanja cepljenja in sredstev za stroške, povezane s cepljenjem proti COVID-19
4082. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa donacije ali odprodaje dela zdravil, vključno s cepivi, ki se uporabljajo za preprečevanje ali zdravljenje COVID-19
4083. Sklep o podaljšanju ukrepa zagotavljanja sredstev za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov
4084. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2024
4085. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2024
4086. Sklep o razglasitvi tedna slovenske hrane
4087. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Koroška
4088. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto
4089. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje
4090. Sklep o dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p. o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Drugi akti

4091. Spremembe in dopolnitev Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

MINISTRSTVA

4092. Odredba o zbiranju podatkov v verigi preskrbe s hrano

USTAVNO SODIŠČE

4093. Razpored dela ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja 2024

OBČINE

Brežice

4094. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
AAA Zlata odličnost