Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4069. Uredba o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, stran 12234.

  
Na podlagi 10. in 11.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 
I. poglavje SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje intervencij in podintervencij s področja zemljiških operacij iz 73. člena Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/370 z dne 13. decembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopki, roki za predložitev zahtevkov držav članic za spremembe strateških načrtov SKP in nadaljnjimi primeri, v katerih se največje število sprememb strateških načrtov SKP ne uporablja (UL L št. 51 z dne 20. 2. 2023, str. 25) in iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko za obdobje 2023–2027 (v nadaljnjem besedilu: SN SKP), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in spletni strani skupne kmetijske politike.
(2) Ta uredba določa namen in cilj intervencij in podintervencij, upravičenca, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za dodelitev podpore, obravnavo vloge, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo podpore, obveznosti, finančne določbe, upravne sankcije, splošne in skupne določbe za izvajanje intervencij in podintervencij iz prejšnjega odstavka.
2. člen 
(intervencije in podintervencije) 
S to uredbo se izvajajo naslednje intervencije in podintervencije s področja zemljiških operacij iz SN SKP:
1. intervencija izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč:
a) podintervencija izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih,
b) podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč;
2. intervencija izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;
3. intervencija tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;
4. intervencija individualni namakalni sistemi in nakup namakalne opreme:
a) podintervencija izgradnja individualnih namakalnih sistemov,
b) podintervencija nakup namakalne opreme;
5. intervencija tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov.
3. člen 
(finančne določbe) 
(1) Oblika podpore za intervencije in podintervencije iz prejšnjega člena se dodeli v obliki povračila dejansko nastalih stroškov v skladu z uredbo, ki ureja skupne določbe za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (v nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij).
(2) Najvišja stopnja podpore za intervencije iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega člena znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Najvišja stopnja podpore za intervencije iz 4. in 5. točke prejšnjega člena znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko zviša za:
– dodatnih 10 odstotkov, če je vlagatelj mladi kmet in je uspešno pridobil sredstva iz intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov ali so mu bila izplačana sredstva iz podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 do leta 2022 (v nadaljnjem besedilu: PRP);
– dodatnih 5 odstotkov za vlagatelje, ki imajo več kot 50 odstotkov površin na območju predvidenega namakalnega sistema iz 4. in 5. točke prejšnjega člena vključenih v intervencije kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – podnebne spremembe, kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – naravni viri, kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – biotska raznovrstnost iz SN SKP ali v ukrep plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti iz PRP ali v intervencijo ekološko kmetovanje iz SN SKP ali v ukrep ekološko kmetovanje iz PRP.
(4) Najnižji znesek dodeljene podpore za intervencije iz 1., 4. in 5. točke prejšnjega člena znaša 2.000 eurov na vlogo. Najnižji znesek dodeljene podpore za intervenciji iz 2. in 3. točke prejšnjega člena znaša 10.000 eurov na vlogo.
(5) Upravičencu se lahko v obdobju SN SKP pri intervencijah iz 4. in 5. točke prejšnjega člena odobri največ 800.000 eurov nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev v primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.
(6) Upravičenec ima pravico do predplačila za intervencije iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega člena v skladu z uredbo o skupnih določbah za izvajanje intervencij, in sicer v višini do največ 30 odstotkov vrednosti odobrenih sredstev.
(7) Kot strošek nižje vrednosti v skladu z uredbo o skupnih določbah za izvajanje intervencij se štejejo stroški:
– za intervencije iz 1., 4. in 5. točke prejšnjega člena vsi stroški, ki so manjši od 100 eurov;
– za intervenciji iz 2. in 3. točke prejšnjega člena vsi stroški, ki so manjši od 500 eurov.
(8) DDV ni upravičen strošek, razen če se podpora nanaša na nabave blaga ali storitev, ki jih bo upravičenec uporabil za namene dejavnosti in transakcij, v zvezi s katerimi se v skladu s predpisi o DDV ne šteje za davčnega zavezanca, ali za namene dejavnosti in transakcij, ki so v skladu s predpisi o DDV oproščene plačila DDV, brez pravice do odbitka DDV.
(9) Upravičenec, ki uveljavlja DDV kot upravičeni strošek intervencij in podintervencij iz 2. člena te uredbe, pod kazensko odgovornostjo poda izjavo, da v skladu z zakonodajo o DDV ne more odbijati vstopnega DDV, plačanega za nabave blaga ali storitev v okviru izvajanja intervencij in podintervencij iz 2. člena te uredbe, za katere mu je bila dodeljena podpora.
(10) Upravičenec v izjavi iz prejšnjega odstavka navede razlog, zaradi katerega ne more odbijati vstopnega DDV, in sicer, da se nabave blaga ali storitev v okviru izvajanja intervencij in podintervencij iz 2. člena te uredbe nanašajo na eno izmed naslednjih dejavnosti:
opravljanje oproščene dejavnosti brez pravice do odbitka DDV;
– opravljanje dejavnosti, v zvezi s katerimi se upravičenec ne šteje za davčnega zavezanca, kot je opredeljen v 5. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B in 122/23).
II. poglavje PODROBNEJŠE DOLOČBE ZA IZVAJANJE INTERVENCIJ 
1. oddelek INTERVENCIJA IZVEDBA AGROMELIORACIJ IN KOMASACIJ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
1. pododdelek Podintervencija izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 
4. člen 
(namen in cilj) 
(1) Podpora iz podintervencije izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih je namenjena izboljšanju fizikalnih, kemijskih in bioloških lastnosti tal ter izboljšanju dostopa do kmetijskih zemljišč.
(2) Cilj intervencije iz prejšnjega odstavka je izboljšanje fizikalnih, kemijskih in bioloških lastnosti tal, vključno z izboljšanjem dostopa na kmetijska zemljišča.
5. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je lokalna skupnost ali Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(2) Upravičenec do podpore iz podintervencije izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 8. člena te uredbe.
6. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški iz podintervencije izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih so stroški izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju.
(2) Površina območja agromelioracije je razvidna iz odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
7. člen 
(neupravičeni stroški) 
Podpora iz podintervencije izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih se ne dodeli za stroške osuševanja, odvodnjavanja, založnega apnenja in gnojenja.
8. člen 
(pogoji za dodelitev podpore) 
(1) Poleg splošnih pogojev za dodelitev podpore iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij mora biti pred vložitvijo vloge na javni razpis vlagatelju izdana pravnomočna odločba o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
(2) Vlagatelj lahko na javni razpis vloži več vlog, pri čemer mora ena vloga predstavljati eno območje agromelioracije na komasacijskem območju.
9. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
Merila za ocenjevanje vlog za podintervencijo izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih so:
1. ekonomski vidik naložbe:
– delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju,
– velikost agromelioracijskega območja;
2. geografski vidik lokacije naložbe: koeficient razvitosti občine;
3. prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih spremembah: zmanjšanje spravilnih razdalj.
10. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Pri podintervenciji izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih se kot zaključek naložbe šteje vključitev naložbe v uporabo, kar se izkazuje s kopijo zapisnika o prevzemu del, ki se priloži zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev. Zapisnik podpišejo investitor, izvajalec in nadzornik, ki ga izbere investitor.
(2) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ tri zahtevke za izplačilo sredstev, pri čemer en zahtevek pomeni zaključeno eno ali več faz izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju.
(3) Za posamezno fazo iz prejšnjega odstavka se štejejo:
1. izdelava in razgradnja teras;
2. izgradnja novih poljskih poti;
3. razgradnja obstoječih poljskih poti;
4. rekonstrukcija obstoječih poljskih poti;
5. izravnava zemljišč;
6. krčitev grmovja in dreves;
7. nasipavanje rodovitne zemljine;
8. odstranitev kamnitih osamelcev;
9. izravnava mikrodepresij;
10. druga agromelioracijska dela.
(4) Upravičenec mora poleg splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi naslednja pogoja:
– na podlagi izvedene komasacije mora biti urejen dostop do vseh zemljišč v skladu z odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada, ki so predmet agromelioracije na komasacijskih območjih;
– agromelioracijska dela morajo biti izvedena v skladu z odločbo o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju.
2. pododdelek Podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč 
11. člen 
(namen in cilj) 
(1) Podpora iz podintervencije izvedba komasacij kmetijskih zemljišč je namenjena izvedbi komasacij kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
(2) Cilj podintervencije iz prejšnjega odstavka je izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč za lažjo obdelavo kmetijskih zemljišč.
12. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je lokalna skupnost ali Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(2) Upravičenec do podpore iz podintervencije izvedba komasacij kmetijskih zemljišč je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 15. člena te uredbe.
13. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški iz podintervencije izvedba komasacij kmetijskih zemljišč so stroški izvedbe komasacij kmetijskih zemljišč.
(2) Površina območja komasacije je razvidna iz odločbe o uvedbi komasacije, izdane v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
14. člen 
(neupravičeni stroški) 
Do podpore iz podintervencije izvedba komasacij kmetijskih zemljišč ni upravičena izvedba pogodbenih komasacij in komasacij, pri katerih je delež zemljišč, ki po namenski ali dejanski rabi niso kmetijska zemljišča, večji od 33 odstotkov.
15. člen 
(pogoji za dodelitev podpore) 
(1) Poleg splošnih pogojev za dodelitev podpore iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij mora biti pred vložitvijo vloge na javni razpis vlagatelju izdana pravnomočna odločba o uvedbi komasacije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
(2) V komasacijsko območje mora biti vključenih najmanj 67 odstotkov zemljišč, ki so po dejanski in namenski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča.
(3) Vlagatelj lahko na javni razpis vloži več vlog, pri čemer mora ena vloga predstavljati eno komasacijsko območje.
16. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
Merila za ocenjevanje vlog za podintervencijo izvedba komasacij kmetijskih zemljišč so:
1. ekonomski vidik naložbe:
– delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo komasacije kmetijskih zemljišč,
– velikost komasacijskega območja,
– neugodna posestna sestava, ki se ugotavlja s povprečnim številom parcel na hektar agromelioracijskega območja;
2. geografski vidik lokacije naložbe:
– koeficient razvitosti občine;
– delež zemljišč, ki so po namenski in dejanski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča.
17. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ tri zahtevke za izplačilo sredstev, pri čemer en zahtevek pomeni zaključeno eno ali več faz izvedbe komasacije kmetijskih zemljišč.
(2) Za posamezno fazo iz prejšnjega odstavka se šteje:
1. ureditev meje na obodu komasacijskega območja;
2. izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja;
3. izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč;
4. izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada;
5. izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja;
6. ureditev meja znotraj komasacijskega območja;
7. zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja;
8. izmera objektov v komasacijskem območju;
9. izmera objektov v komasacijskem območju, pomembnih za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč;
10. izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč;
11. zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov;
12. izdelava elaborata komasacije.
(3) Upravičenec mora poleg splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložiti s strani izvajalca in upravne enote, ki vodi postopek komasacije, podpisan predajni zapisnik o predaji elaborata komasacije upravni enoti.
2. oddelek INTERVENCIJA IZGRADNJA NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI VEČ UPORABNIKOM 
18. člen 
(namen in cilj) 
(1) Podpora iz intervencije izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, je namenjena izgradnji novih namakalnih sistemov in oroševalnih sistemov za protislansko zaščito, ki so namenjeni dvema ali več uporabnikom, s čimer se bo povečala neto površina namakanih kmetijskih zemljišč.
(2) Namen podpore je izgradnja namakalnega sistema iz prejšnjega odstavka, pri katerem se voda za namakanje kmetijskih zemljišč pripelje od vodnega vira do posameznega uporabnika.
(3) Cilj intervencije je zagotoviti optimalne pogoje za kmetijsko pridelavo in kakovostne kmetijske pridelke.
(4) Namakalni sistem iz prvega odstavka tega člena je namenjen vsem zainteresiranim uporabnikom na območju namakalnega sistema, ki je predmet podpore po tej uredbi.
19. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki jo lastnik kmetijskih zemljišč pooblasti za izvedbo naložbe.
(2) Upravičenec do podpore iz intervencije izgradnja namakalnih sistemov je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 22. člena te uredbe.
20. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški iz intervencije izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, so stroški vzpostavitve vodnega vira, črpališča, izgradnje namakalnega razvoda do vključno hidranta s števci na ravni posameznega uporabnika in drugi stroški, povezani z naložbo v izgradnjo namakalnih sistemov in oroševalnih sistemov za protislansko zaščito, brez namakalne opreme ali opreme za protislansko zaščito.
(2) Površina območja namakalnega sistema je razvidna iz odločbe o uvedbi namakalnega sistema.
21. člen 
(neupravičeni stroški) 
Podpora iz intervencije izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, se ne dodeli za stroške:
– investicije v neto povečanje namakalnega območja obstoječega namakalnega sistema, ki je namenjen več uporabnikom;
– nakup rabljenih namakalnih sistemov in rabljene opreme;
– izboljšanje obstoječega namakalnega sistema;
– izgradnje individualnih namakalnih sistemov ter nakupa namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.
22. člen 
(pogoji za dodelitev podpore) 
(1) Poleg splošnih pogojev za dodelitev podpore iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij mora vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– pred vložitvijo vloge na javni razpis mora biti vlagatelju izdana pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča;
– opredeliti mora morebitno faznost izgradnje objekta, pri čemer mora posamezna faza predstavljati zaključeno celoto izgradnje objekta ali opreme objekta;
– opredeliti mora terminski načrt izgradnje.
(2) Vlagatelj lahko na javni razpis vloži več vlog, pri čemer mora ena vloga predstavljati en namakalni sistem.
(3) Če je uporabnikov namakalnega sistema, ki je namenjen več uporabnikom, manj kot pet, površina najmanjšega uporabnika namakalnega sistema ne sme predstavljati manj kot deset odstotkov površine namakalnega sistema.
23. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
Merila za ocenjevanje vlog za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, so:
1. ekonomski vidik naložbe:
– delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo namakalnega sistema,
– velikost namakalnega območja,
– medsebojno povezovanje zemljiških operacij;
2. geografski vidik naložbe: koeficient razvitosti občine;
3. prispevek k horizontalnim ciljem: delež mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem ali mikrorazpršilci.
24. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ tri zahtevke za izplačilo sredstev, pri čemer en zahtevek pomeni zaključeno eno ali več faz izgradnje namakalnega sistema, ki je namenjen več uporabnikom. Za posamezno fazo izgradnje namakalnega sistema se štejejo:
1. vzpostavitev vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč;
2. izgradnja črpališča namakalnega sistema;
3. nakup opreme črpališča;
4. postavitev transformatorske postaje za potrebe črpališča za namakanje kmetijskih zemljišč;
5. izgradnja dovodnega cevovoda med vodnim virom in območjem namakalnega sistema;
6. izgradnja primarnega cevovoda namakalnega sistema;
7. izgradnja sekundarnega cevovoda namakalnega sistema;
8. postavitev hidrantov, zračnikov, blatnikov, števcev in druge opreme namakalnega sistema.
(2) Upravičenec mora poleg splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi naslednja pogoja:
– del črpališča je glavni števec, ki meri dobavljeno vodo v namakalni sistem;
– namakalni sistem mora biti opremljen s števci na ravni vsakega uporabnika namakalnega sistema.
25. člen 
(obveznosti) 
(1) Upravičenec mora izpolnjevati splošne obveznosti iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
(2) Če je upravičenec prejel točke po merilu iz 3. točke 23. člena te uredbe, mora poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka najpozneje v petem koledarskem letu po zaključku naložbe izpolnjevati tudi obveznost glede deleža mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem ali mikrorazpršilci.
(3) Upravičenec mora poročati o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega odstavka peto leto po zaključku investicije, in sicer najpozneje do 15. aprila za prejšnje koledarsko leto.
3. oddelek INTERVENCIJA TEHNOLOŠKE POSODOBITVE NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI VEČ UPORABNIKOM 
26. člen 
(namen in cilj) 
(1) Podpora iz intervencije tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, je namenjena tehnološkim posodobitvam namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, ter oroševalnih sistemov za protislansko zaščito, vključno z ureditvijo vodnega vira v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, in s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov.
(2) Namen podpore je tehnološka posodobitev obstoječih namakalnih sistemov iz prejšnjega odstavka.
(3) Cilj intervencije je zmanjšanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč.
27. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki jo lastniki kmetijskih zemljišč pooblastijo za izvedbo naložbe.
(2) Upravičenec do podpore iz intervencije tehnološke posodobitve namakalnih sistemov je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 30. člena te uredbe.
28. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški iz intervencije tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, so stroški, povezani z naložbo v:
– tehnološke posodobitve namakalnih sistemov;
– tehnološke posodobitve oroševalnih sistemov za protislansko zaščito;
– ureditev vodnega vira;
– ureditev transformatorske postaje za potrebe črpališča za namakanje kmetijskih zemljišč.
(2) Upravičenec lahko uveljavlja stroške za tehnološko posodobitev dovodnega omrežja v več fazah, če je namakalni sistem sestavljen iz več namakalnih območij.
(3) Upravičenec lahko uveljavlja stroške za tehnološko posodobitev namakalnega sistema ali namakalnega območja, ki je bil v zadnjih desetih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis predmet tehnološke posodobitve, in sicer le do razlike med že izplačanimi sredstvi in najvišjo priznano vrednostjo naložbe na posameznem namakalnem sistemu oziroma namakalnem območju.
29. člen 
(neupravičeni stroški) 
Podpora iz intervencije tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, se ne dodeli za stroške v širitve obstoječih namakalnih sistemov in nakupa namakalne opreme.
30. člen 
(pogoji za dodelitev podpore) 
(1) Poleg splošnih pogojev za dodelitev podpore iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij mora vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. imeti mora pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, ali drugimi akti o uvedbi namakanja (na primer pravnomočno uporabno dovoljenje, pravnomočno lokacijsko dovoljenje);
2. namakalni sistem mora biti starejši kot deset let;
3. izvesti mora postopke v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, če območje namakalnega sistema, ki je predmet tehnološke posodobitve, dosega pragove, določene v predpisih, ki urejajo presojo vplivov na okolje;
4. vlagatelju izdano pravnomočno vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, mora biti veljavno še najmanj deset let po zaključku naložbe v tehnološko posodobitev namakalnega sistema;
5. če gre za državni ali lokalni namakalni sistem v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, mora vlagatelj predložiti pogodbo o namakanju z lastniki zemljišč, ki imajo skupaj v lasti najmanj 50 odstotkov površin na območju namakalnega sistema, ki je predmet tehnološke posodobitve;
6. če gre za zasebni namakalni sistem v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, mora vlagatelj predložiti soglasje k tehnološki posodobitvi namakalnega sistema lastnikov zemljišč, ki imajo skupaj v lasti najmanj 50 odstotkov površin na območju namakalnega sistema, ki je predmet tehnološke posodobitve;
7. opredeliti mora morebitno faznost izgradnje objekta, pri čemer mora posamezna faza predstavljati zaključeno celoto izgradnje objekta ali opreme črpališča;
8. terminski načrt izgradnje;
9. priložiti mora elaborat, iz katerega je razviden potencialni prihranek vode na namakalnem sistemu brez namakalne opreme, izračunan po metodologiji iz 59. člena te uredbe, in sicer:
– izkazan mora biti najmanj 15 odstotni potencialni prihranek vode glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema ali;
– dosežen mora biti najmanj 50 odstotni učinkovit prihranek vode od potencialnega prihranka vode, če naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, pri katerih je bilo v zadevnem načrtu upravljanja povodja količinsko stanje ocenjeno z manj kot dobro.
(2) Vlagatelj lahko na javni razpis vloži več vlog, pri čemer mora ena vloga predstavljati en namakalni sistem.
(3) Vlagatelj lahko za tehnološko posodobitev namakalnega sistema ali namakalnega območja pridobi sredstva za tehnološko posodobitev le enkrat v obdobju SN SKP.
31. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
Merila za ocenjevanje vlog za intervencijo tehnološke posodobitve namakalnih sistemov so:
1. ekonomski vidik naložbe:
– velikost namakalnega območja,
– površina namakalnega območja, za katero so sklenjene pogodbe o namakanju v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, ali pridobljena soglasja lastnikov kmetijskih zemljišč k tehnološki posodobitvi namakalnega sistema;
2. geografski vidik naložbe: koeficient razvitosti občine;
3. prispevek k horizontalnim ciljem: potencialni prihranek vode.
32. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Upravičenec mora poleg splošnih pogojev ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij izpolnjevati tudi naslednja pogoja:
– opremljenost namakalnega sistema s števci na ravni vsakega posameznega uporabnika in
– zmanjšana poraba vode na namakalnem sistemu glede na stanje porabe pred tehnološko posodobitvijo za najmanj 15 odstotkov, če je stanje voda v zadevnem načrtu upravljanja z vodami ocenjeno z dobro ali bolje, ali za najmanj 50 odstotkov, če je stanje voda v zadevnem načrtu upravljanja z vodami ocenjeno z manj kot dobro.
(2) Pri intervenciji tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, se kot zaključek naložbe šteje vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, ter nakup opreme, kar se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, ki jo podpišejo investitor, izvajalec del in gradbeni nadzornik.
(3) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ tri zahtevke za izplačilo sredstev, pri čemer en zahtevek pomeni zaključeno eno ali več faz tehnološke posodobitve namakalnega sistema, ki je namenjen več uporabnikom.
(4) Za posamezno fazo tehnološke posodobitve namakalnega sistema iz prejšnjega odstavka se štejejo:
1. vzpostavitev ali tehnološka posodobitev vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč;
2. tehnološka posodobitev črpališča namakalnega sistema;
3. nakup opreme črpališča;
4. postavitev transformatorske postaje za potrebe črpališča za namakanje kmetijskih zemljišč;
5. tehnološka posodobitev dovodnega cevovoda med vodnim virom in območjem namakalnega sistema;
6. tehnološka posodobitev primarnega cevovoda namakalnega sistema;
7. tehnološka posodobitev sekundarnega cevovoda namakalnega sistema;
8. menjava hidrantov, zračnikov, blatnikov, števcev in druge opreme namakalnega sistema.
(5) Upravičenec mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– del črpališča je glavni števec, ki meri dobavljeno vodo v namakalni sistem;
– namakalni sistem mora biti opremljen s števci na ravni vsakega uporabnika namakalnega sistema.
33. člen 
(obveznosti) 
(1) Upravičenec mora poleg splošnih obveznosti iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij izpolniti tudi naslednje obveznosti:
1. najpozneje do 31. decembra drugega koledarskega leta po zadnjem izplačilu sredstev mora biti namakalni sistem opremljen z namakalno opremo na najmanj 50 odstotkih površine namakalnega sistema;
2. opremljenost s števci na ravni vsakega posameznega uporabnika mora biti zagotovljena najmanj pet koledarskih let po dnevu zadnjega izplačila sredstev;
3. najpozneje v petem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev mora biti zagotovljena zmanjšana poraba vode glede na stanje pred tehnološko posodobitvijo, in sicer za delež, opredeljen v vlogi za pridobitev sredstev.
(2) Upravičenec mora poročati o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega odstavka, in sicer:
1. najpozneje do 15. aprila tretjega koledarskega leta za drugo koledarsko leto po zadnjem izplačilu sredstev o izpolnitvi obveznosti iz 1. točke prejšnjega odstavka;
2. vsako leto do 15. aprila za prejšnje koledarsko leto za najmanj pet koledarskih let po dnevu zadnjega izplačila sredstev o izpolnjevanju obveznosti iz 2. točke prejšnjega odstavka;
3. najpozneje do 15. aprila šestega koledarskega leta za peto koledarsko leto po zadnjem izplačilu sredstev o izpolnjevanju obveznosti iz 3. točke prejšnjega odstavka.
4. oddelek INTERVENCIJA INDIVIDUALNI NAMAKALNI SISTEMI IN NAKUP NAMAKALNE OPREME 
1. pododdelek Podintervencija izgradnja individualnih namakalnih sistemov 
34. člen 
(namen in cilj) 
(1) Podpora iz podintervencije izgradnja individualnih namakalnih sistemov je namenjena izgradnji namakalnih sistemov, ki so namenjeni enemu uporabniku.
(2) Namen podpore je izgradnja namakalnega sistema iz prejšnjega odstavka, pri katerem se voda za namakanje kmetijskih zemljišč pripelje od vodnega vira do kmetijskih zemljišč, in oroševalnih sistemov za protislansko zaščito v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
(3) Cilj intervencije je zagotoviti optimalne pogoje za kmetijsko pridelavo in kakovostne kmetijske pridelke.
35. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba.
(2) Upravičenec do podpore iz podintervencije izgradnja individualnih namakalnih sistemov je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev podpore iz 38. člena te uredbe.
36. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški iz podintervencije izgradnja individualnih namakalnih sistemov so stroški, povezani z naložbo v izgradnjo individualnih namakalnih sistemov in oroševalnih sistemov za protislansko zaščito.
(2) Površina območja namakalnega sistema je razvidna iz odločbe o uvedbi namakalnega sistema.
37. člen 
(neupravičeni stroški) 
Podpora iz podintervencije izgradnja individualnih namakalnih sistemov se ne dodeli za stroške:
– investicij v neto povečanje namakalnega območja obstoječega individualnega namakalnega sistema;
– nakupa in vgradnje rabljenih namakalnih sistemov in rabljene namakalne opreme;
– izboljšanja obstoječega namakalnega sistema;
– izgradnje namakalnih sistemov, ki so namenjeni dvema ali več uporabnikom.
38. člen 
(pogoji za dodelitev podpore) 
(1) Poleg splošnih pogojev za dodelitev podpore iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij mora vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imeti mora pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča;
– opredeliti mora morebitno faznost izgradnje objekta, pri čemer mora biti posamezna faza predstavljati zaključeno celoto izgradnje objekta ali opreme črpališča;
– terminski načrt izgradnje.
(2) Vlagatelj lahko na javni razpis vloži več vlog, pri čemer mora ena vloga predstavljati en namakalni sistem.
39. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
Merila za ocenjevanje vlog za podintervencijo izgradnja individualnih namakalnih sistemov so:
1. ekonomski vidik naložbe:
– velikost namakalnega območja,
– kmetijska rastlina, ki je predmet namakanja (šteje tista, ki po površini prevladuje);
2. geografski vidik naložbe: koeficient razvitosti občine;
3. prispevek k horizontalnim ciljem:
– tip namakalne opreme;
– vključenost v organizacijo ali skupino proizvajalcev.
40. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Upravičenec mora poleg splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi pogoj, da je del črpališča glavni števec, ki meri dobavljeno vodo v namakalni sistem.
(2) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ tri zahtevke za izplačilo sredstev, pri čemer en zahtevek pomeni zaključeno posamezno fazo izgradnje individualnega namakalnega sistema.
(3) Za posamezno fazo izgradnje individualnega namakalnega sistema iz prejšnjega odstavka se štejejo:
1. vzpostavitev vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč;
2. izgradnja črpališča namakalnega sistema;
3. nakup opreme črpališča;
4. postavitev transformatorske postaje za potrebe črpališča za namakanje kmetijskih zemljišč;
5. izgradnja dovodnega cevovoda med vodnim virom in območjem namakalnega sistema;
6. izgradnja primarnega cevovoda namakalnega sistema;
7. izgradnja sekundarnega cevovoda namakalnega sistema;
8. izgradnja terciarnega cevovoda namakalnega sistema;
9. postavitev hidrantov, zračnikov, blatnikov, števcev in druge opreme namakalnega sistema.
41. člen 
(obveznosti) 
(1) Upravičenec mora poleg splošnih obveznosti iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij izpolniti tudi naslednje obveznosti:
1. če je upravičenec prejel točke po merilu iz druge alineje 1. točke 39. člena te uredbe, mora biti kmetijska rastlina prevladujoča najmanj pet koledarskih let po zaključku naložbe;
2. če je upravičenec prejel točke po merilu iz druge alineje 3. točke 39. člena te uredbe, mora biti vključen v to organizacijo ali skupino proizvajalcev najmanj pet koledarskih let po zaključku naložbe.
(2) Upravičenec mora poročati o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega odstavka vsako leto, in sicer najpozneje do 15. aprila za prejšnje koledarsko leto.
2. pododdelek Podintervencija nakup namakalne opreme 
42. člen 
(namen in cilj) 
(1) Namen podpore iz podintervencije nakup namakalne opreme sta nakup in postavitev nove namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito na namakalnih sistemih in oroševalnih sistemih za protislansko zaščito, zgrajenih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, za razvod vode po parcelah, ki se namakajo ali se na njih preprečuje zmrzal.
(2) Cilj podintervencije je zagotoviti optimalne pogoje za kmetijsko pridelavo in kakovostne kmetijske pridelke.
43. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki ima zemljišča znotraj območja namakalnega sistema.
(2) Upravičenec do podpore iz podintervencije nakup namakalne opreme je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje iz 46. člena te uredbe.
44. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški iz podintervencije nakup nove namakalne opreme so stroški nakupa ter postavitve namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.
45. člen 
(neupravičeni stroški) 
Podpora iz podintervencije nakup namakalne opreme se ne dodeli za naložbe v izgradnjo novega namakalnega sistema ali tehnološko posodobitev obstoječega namakalnega sistema ali nakup rabljene namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.
46. člen 
(pogoji za dodelitev podpore) 
(1) Poleg splošnih pogojev za dodelitev podpore iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij mora biti pred vložitvijo vloge na javni razpis vlagatelju izdana pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, ali drugim aktom o uvedbi namakanja (na primer pravnomočno uporabno dovoljenje, pravnomočno lokacijsko dovoljenje).
(2) Naložba v nakup namakalne opreme ali opreme za protislansko zaščito je upravičena na namakalnih sistemih, ki imajo pravnomočno vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in je veljavno še najmanj deset let od zaključka naložbe.
(3) Upravičenec lahko za nakup namakalne opreme ali opreme za protislansko zaščito pridobi sredstva le enkrat v obdobju SN SKP za posamezni namakalni sistem.
47. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
Merila za ocenjevanje vlog za podintervencijo nakup namakalne opreme so:
1. ekonomski vidik naložbe:
– velikost območja delovanja namakalne opreme,
– kmetijska rastlina, ki je predmet namakanja (šteje tista, ki po površini prevladuje);
2. geografski vidik naložbe: koeficient razvitosti občine;
3. prispevek k horizontalnim ciljem: tip namakalne opreme.
48. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Upravičenec mora poleg splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi pogoj, da so z namakalno opremo opremljena vsa zemljišča, za katera je upravičenec uveljavljal pridobitev sredstev za nakup namakalne opreme.
(2) Pri podintervenciji nakup namakalne opreme se kot zaključek naložbe šteje potrdilo o nakupu namakalne opreme in fotografija namakalne opreme med njenim delovanjem.
49. člen 
(obveznosti) 
(1) Upravičenec mora poleg splošnih obveznosti iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij izpolnjevati tudi obveznost, da bo kmetijska rastlina prevladujoča najmanj pet koledarskih let po zaključku naložbe, če je prejel točke po merilu iz druge alineje 1. točke 47. člena te uredbe.
(2) Upravičenec mora o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega odstavka poročati vsako leto do 15. aprila za preteklo koledarsko leto najmanj pet koledarskih let po zaključku naložbe.
5. oddelek INTERVENCIJA TEHNOLOŠKE POSODOBITVE INDIVIDUALNIH NAMAKALNIH SISTEMOV 
50. člen 
(namen in cilj) 
(1) Podpora iz intervencije tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov je namenjena tehnološkim posodobitvam individualnih namakalnih sistemov in oroševalnih sistemov za protislansko zaščito, vključno z ureditvijo vodnega vira v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, in s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, in vključno z nakupom nove namakalne opreme.
(2) Namen podpore je tehnološka posodobitev obstoječih individualnih namakalnih sistemov iz prejšnjega odstavka.
(3) Cilj je zmanjšanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč.
51. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba.
(2) Upravičenec do podpore iz intervencije tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje iz 54. člena te uredbe.
52. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški iz intervencije tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov so stroški, povezani z naložbo v tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov in oroševalnih sistemov za protislansko zaščito.
53. člen 
(neupravičeni stroški) 
Podpora iz intervencije tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov se ne dodeli za stroške:
– nakupa in vgradnja rabljenih namakalnih sistemov ali nakupa rabljene namakalne opreme;
– tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, pri katerih pride do neto povečanja območja namakalnega sistema.
54. člen 
(pogoji za dodelitev podpore) 
(1) Poleg splošnih pogojev za dodelitev podpore iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij mora vlagatelj pred vložitvijo vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– izdana mora biti pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, ali drugimi akti o uvedbi namakanja (na primer pravnomočno uporabno dovoljenje, pravnomočno lokacijsko dovoljenje);
– namakalni sistem mora biti starejši kot deset let;
– izvesti mora postopke v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, če območje namakalnega sistema, ki je predmet tehnološke posodobitve, dosega pragove, določene v predpisih, ki urejajo presojo vplivov na okolje;
– izdano mora biti pravnomočno vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode Vodno dovoljenje mora biti veljavno še najmanj deset let od zaključka naložbe v tehnološko posodobitev namakalnega sistema.
(2) Vlagatelj mora priložiti elaborat, iz katerega je razviden potencialni prihranek vode na namakalnem sistemu brez namakalne opreme, izračunan po metodologiji iz 59. člena te uredbe, in sicer:
1. izkazan mora biti najmanj 15 odstotni potencialni prihranek vode glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema;
2. dosežen mora biti najmanj 50 odstotni učinkovit prihranek vode od potencialnega prihranka vode, če naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, pri katerih je bilo v zadevnem načrtu upravljanja povodja količinsko stanje ocenjeno z manj kot dobro.
(3) Vlagatelj lahko na javni razpis vloži več vlog, pri čemer mora ena vloga predstavljati en namakalni sistem ali eno namakalno polje.
(4) Vlagatelj lahko za tehnološko posodobitev namakalnega sistema pridobi sredstva za tehnološko posodobitev le enkrat v obdobju SN SKP.
55. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
Merila za ocenjevanje vlog za intervencijo tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov so:
1. ekonomski vidik naložbe: velikost namakalnega območja;
2. geografski vidik naložbe: koeficient razvitosti občine;
3. prispevek k horizontalnim ciljem: potencialni prihranek vode.
56. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Upravičenec mora poleg splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– opremljenost namakalnega sistema s števci;
– del črpališča je glavni števec, ki meri dobavljeno vodo v namakalni sistem, in
– zmanjšana poraba vode na namakalnem sistemu glede na stanje porabe pred tehnološko posodobitvijo za najmanj 15 odstotkov, če je stanje voda v zadevnem načrtu upravljanja z vodami ocenjeno z dobro ali bolje, ali za najmanj 50 odstotkov, če je stanje voda v zadevnem načrtu upravljanja z vodami ocenjeno z manj kot dobro.
(2) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži en zahtevek za izplačilo sredstev.
(3) Pri intervenciji tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov se kot zaključek naložbe šteje:
– vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, ter nakup opreme, kar se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo;
– pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov.
57. člen 
(obveznosti) 
(1) Upravičenec mora poleg splošnih obveznosti iz uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij izpolnjevati tudi naslednji obveznosti:
1. najpozneje v petem koledarskem letu po izplačilu sredstev mora biti zagotovljena zmanjšana poraba vode glede na stanje pred tehnološko posodobitvijo, in sicer najmanj za delež, opredeljen v vlogi za pridobitev sredstev,
2. opremljenost namakalnega sistema s števci.
(2) Upravičenec mora poročati o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega odstavka, in sicer:
1. najpozneje do 15. aprila šestega koledarskega leta za peto koledarsko leto po zadnjem izplačilu sredstev o izpolnjevanju obveznosti iz 1. točke prejšnjega odstavka;
2. najpozneje do 15. aprila drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto po zadnjem izplačilu sredstev o izpolnjevanju obveznosti iz 2. točke prejšnjega odstavka.
III. poglavje SKUPNE DOLOČBE 
58. člen 
(splošni stroški) 
(1) Upravičeni so splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, v skladu z uredbo o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
(2) Višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 15 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, razen pri podintervenciji izvedba komasacij kmetijskih zemljišč, kjer delež splošnih stroškov lahko dosega do 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
59. člen 
(metodologija izračuna potencialnega prihranka vode) 
(1) Potencialni prihranek vode iz 30. in 54. člena te uredbe se izračuna tako, da se opredeli izgube vode na obstoječem namakalnem sistemu, ki je predmet tehnološke posodobitve, pred tehnološko posodobitvijo, in se jo primerja s potencialnimi izgubami vode na namakalnem sistemu, ki je predmet tehnološke posodobitve, po tehnološki posodobitvi namakalnega sistema.
(2) Potencialni prihranek se izračuna na naslednji način:
1. na obstoječem namakalnem sistemu se opredeli izgube vode na črpališču, namakalnem razvodu v odstotkih ali m3 kot razlika med odvzeto vodo na črpališču in vsoto vseh odvzemov na hidrantih. Za izračun porabljene vode na črpališču se vzame povprečna poraba vode v zadnjih desetih letih;
2. določijo se elementi, ki bodo predmet tehnološke posodobitve individualnega namakalnega sistema;
3. opredeli se vpliv novo vgrajenih elementov na izgube vode;
4. primerja se potencialne izgube vode po tehnološki posodobitvi s stanjem pred tehnološko posodobitvijo;
5. enačba za izračun:
Prihranek vode (v %) =
a-b
x 100
a
a = opredeljene izgube na obstoječem namakalnem sistemu
b = potencialne izgube po tehnološki posodobitvi namakalnega sistema.
(3) Pri intervenciji tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov opredeljena izguba vode na obstoječem namakalnem sistemu vključuje tudi izgubo na namakalni opremi.
60. člen 
(javni razpis in obravnava vlog) 
(1) Sredstva za izvajanje intervencij in podintervencij iz te uredbe se razpišejo z zaprtim javnim razpisom v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V javnem razpisu se lahko podrobneje določijo pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis, merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis, obveznosti upravičenca, upravičeni stroški, dokazila in pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev.
(3) Oddaja vlog na javni razpis se začne 15. dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Najmanjše število točk za podporo iz intervencij in podintervencij iz te uredbe znaša 30 odstotkov možnega števila točk, doseženega po merilih za ocenjevanje vlog.
(5) V skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, se prva vloga na javni razpis po vrstnem redu točkovanja, ki izpolnjuje predpisane pogoje in dosega zadostno število točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, odobri do višine razpoložljivih sredstev:
1. če vlagatelj soglaša, kar izkaže z izjavo, ki jo mora poslati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v osmih dneh od vročitve obvestila o tem, da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, in
2. če je izpolnjen namen, za katerega se dodelijo sredstva po:
– prvem odstavku 4. člena te uredbe, kar se dokazuje s pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju;
– prvem odstavku 11. člena te uredbe, kar se dokazuje s pravnomočno odločbo o uvedbi komasacije;
– drugem odstavku 18. člena te uredbe, kar se dokazuje s pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema;
– drugem odstavku 26. člena te uredbe, kar se dokazuje z elaboratom o potencialnem prihranku vode;
– drugem odstavku 34. člena te uredbe, kar se dokazuje s pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema;
– prvem odstavku 42. člena te uredbe, kar se dokazuje s pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema;
– drugem odstavku 50. člena te uredbe, kar se dokazuje z elaboratom o potencialnem prihranku vode.
61. člen 
(majhna naložba in majhno tveganje) 
(1) Za intervencije iz 1., 2. in 3. točke 2. člena te uredbe se kot majhna naložba in majhno tveganje v skladu z uredbo o skupnih določbah za izvajanje intervencij šteje naložba v vrednosti do 15.000 eurov priznane vrednosti naložbe.
(2) Za intervencije iz 4. in 5. točke 2. člena te uredbe se kot majhna naložba in majhno tveganje v skladu z uredbo o skupnih določbah za izvajanje intervencij šteje naložba v vrednosti do 4.000 eurov priznane vrednosti naložbe.
62. člen 
(odrek pravici do sredstev) 
Če se upravičenec odreče pravici do sredstev iz odločbe o pravici do sredstev, o tem v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pisno obvesti agencijo v 60 dneh od dneva izdaje odločbe o pravici do sredstev.
63. člen 
(upravne sankcije) 
(1) Če upravičenec ne izpolnjuje obveznosti iz drugega odstavka 25. člena, prvega odstavka 33. člena, prvega odstavka 41. člena, prvega odstavka 49. člena in prvega odstavka 57. člena te uredbe se sankcije določijo na naslednji način:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi se upravičencu izda opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 30 odstotkov izplačanih sredstev;
4. po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva in izgubi pravico do izplačila naslednjih zahtevkov.
(2) Če upravičenec ne poroča o izpolnjevanju obveznosti iz tretjega odstavka 25. člena, drugega odstavka 33. člena, drugega odstavka 41. člena, drugega odstavka 49. člena in drugega odstavka 57. člena te uredbe, se sankcije določijo na naslednji način:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi se upravičencu izda opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 30 odstotkov izplačanih sredstev;
4. po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva in izgubi pravico do izplačila naslednjih zahtevkov.
64. člen 
(obveznosti uporabe naložbe za namen) 
Za izpolnjeno obveznost uporabe naložbe za dejavnost, za katero je bila podpora dodeljena, v skladu z uredbo o skupnih določbah za izvajanje intervencij, se štejejo:
1. za podintervencijo iz 1. točke pod a) 2. člena te uredbe izvedena agromelioracijska dela v skladu z odločbo o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju;
2. za podintervencijo iz 1. točke pod b) 2. člena te uredbe podpisani predajni zapisnik o predaji elaborata komasacije upravni enoti;
3. za intervencijo iz 2. točke 2. člena te uredbe zgrajeni namakalni sistem v skladu z odločbo o uvedbi namakalnega sistema;
4. za intervencijo iz 3. točke 2. člena te uredbe tehnološko posodobljen namakalni sistem z izpolnjevanjem potencialnega prihranka vode, opredeljenega v elaboratu iz prvega odstavka 30. člena te uredbe;
5. za podintervencijo iz 4. točke pod a) 2. člena te uredbe zgrajeni namakalni sistem v skladu z odločbo o uvedbi namakanja;
6. za podintervencijo iz 4. točke pod b) 2. člena te uredbe nakup in montaža namakalne opreme;
7. za intervencijo iz 5. točke 2. člena te uredbe tehnološko posodobljeni namakalni sistem z izpolnjevanjem potencialnega prihranka vode, opredeljenega v elaboratu iz prvega odstavka 30. člena te uredbe.
IV. poglavje KONČNA DOLOČBA 
65. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-461/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-2330-0092
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti