Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4064. Uredba o postopkih na področju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo, stran 12122.

  
Na podlagi enajstega odstavka 4. člena in drugega odstavka 12. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23) ter sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o postopkih na področju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način izdaje dovoljenj, potrdil in prepovedi tranzita za blago z dvojno rabo in blago za kibernetski nadzor ter poročanj prejemnikov dovoljenj ali potrdil, potrebno skrbnost za izvoz blaga za kibernetski nadzor, registracijo, prepoved in ponovno uporabo splošnih izvoznih dovoljenj Unije, postopke za zagotovitev skladnosti, način odločanja in obveščanja izvoznikov o potrebi po izvoznem dovoljenju za blago, ki ni na seznamu blaga oziroma je na nacionalnem seznamu, ter sodelovanje organa, ki izdaja dovoljenja in potrdila, s carinskim in drugimi organi za izvajanje Uredbe (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo (prenovitev) (UL L št. 206 z dne 11. 6. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/996 z dne 23. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama blaga z dvojno rabo (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/821/EU).
2. člen 
(program notranje skladnosti) 
(1) Pri izvajanju programa notranje skladnosti za pridobitev globalnega izvoznega dovoljenja iz točke (b) prvega odstavka 12. člena Uredbe 2021/821/EU ali za uporabo splošnega izvoznega dovoljenja Unije v skladu s točko 3, dela 3, oddelka G iz Priloge II Uredbe 2021/821/EU ali za nadzor raziskave v zvezi z blagom z dvojno rabo, ki ne spada v osnovne raziskave in ni v javni domeni, mora izvoznik izpolnjevati naslednje elemente:
a) zavezanost višjega vodstva k skladnosti;
b) organizacijska struktura, odgovornosti in viri;
c) usposabljanje in ozaveščanje;
č) procesi in postopki pregleda izvoza;
d) pregled uspešnosti, revizije, poročanje in korektivni ukrepi;
e) vodenje evidenc in dokumentacija;
f) fizična in informacijska varnost.
(2) Za podrobno opredelitev elementov iz prejšnjega odstavka se uporabljata Priporočilo Komisije (EU) 2019/1318 z dne 30. julija 2019 o programih notranje skladnosti za nadzor trgovine z blagom z dvojno rabo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 (UL L št. 205 z dne 5. 8. 2019, str. 15) in Priporočilo Komisije (EU) 2021/1700 z dne 15. septembra 2021 o programih notranje skladnosti za nadzor raziskav v zvezi z blagom z dvojno rabo v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo (UL L št. 338 z dne 23. 9. 2021, str. 1).
3. člen
(potrebna skrbnost za izvoz blaga za kibernetski nadzor) 
Za izvoz blaga za kibernetski nadzor iz prvega in drugega odstavka 5. člena Uredbe 2021/821/EU izvoznik upošteva načelo potrebne skrbnosti, ki vključuje naslednje elemente:
a) pregled, ali je blago, ki ni na seznamu blaga z dvojno rabo v Prilogi I Uredbe 2021/821/EU, blago za kibernetski nadzor;
b) pregled možne uporabe blaga za ugotovitev možne zlorabe v povezavi z uporabo iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 2021/821/EU s strani končnega uporabnika;
c) pregled zainteresiranih strani, vključenih v izvoz;
č) uporabo ugotovitev potrebne skrbnosti za pripravo načrtov za preprečevanje morebitnih prihodnjih vplivov izvoza takega blaga.
4. člen 
(individualno izvozno dovoljenje za blago, ki ni na seznamu) 
(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o obveznosti pridobitve dovoljenja iz prvega odstavka 4., 5., 6., 8. ali 10. člena Uredbe 2021/821/EU ter tretjega odstavka 4. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23; v nadaljnjem besedilu: zakon) obvesti neposredno izvoznika. Če ministrstvu niso znane fizične in pravne osebe, ki izvažajo določeno blago, opravljajo posredniške storitve za določeno blago ali zagotavljajo tehnično pomoč za določeno blago, ali v primeru drugih relevantnih zunanjih okoliščin, lahko ministrstvo obvestilo o obveznosti pridobitve dovoljenja iz prvega odstavka 4., 5., 6., 8. ali 10. člena Uredbe 2021/821/EU ter tretjega odstavka 4. člena zakona objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Šteje se, da so izvozniki, posredniki oziroma osebe, ki zagotavljajo tehnično pomoč, obveščeni o obveznosti pridobitve dovoljenja naslednji dan po objavi.
(2)  Obveznost pridobitve dovoljenja iz drugega odstavka 4., 5., 6. ali 8. člena Uredbe 2021/821/EU ministrstvo naloži z odločbo neposredno izvozniku, posredniku ali osebi, ki zagotavlja tehnično pomoč. Če ministrstvu niso znane fizične in pravne osebe, ki izvažajo določeno blago, opravljajo posredniške storitve za določeno blago ali zagotavljajo tehnično pomoč za določeno blago, ali v primeru drugih relevantnih zunanjih okoliščin, lahko ministrstvo odločbo za obveznost pridobitve dovoljenja iz drugega odstavka 4., 5., 6. ali 8. člena Uredbe 2021/821/EU objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Šteje se, da je vročitev opravljena naslednji dan po objavi.
(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi v primeru prvega in drugega odstavka 4. člena zakona.
(4) Nacionalni seznam za nadzor iz drugega odstavka 9. člena Uredbe 2021/821/EU se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen 
(preklic prepovedi uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Unije) 
Po prepovedi uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Unije na podlagi petega odstavka 4. člena zakona lahko ministrstvo na prošnjo izvoznika po prenehanju razlogov za prepoved z odločbo ponovno dovoli njegovo uporabo. O tem odloči na podlagi mnenja komisije iz 9. člena zakona.
6. člen 
(mednarodno uvozno potrdilo, potrdilo o dostavi blaga) 
(1) Mednarodno uvozno potrdilo (angl. International Import Certificate) se izda na podlagi vloge uvoznika blaga z dvojno rabo pred nameravanim uvozom in velja šest mesecev. Potrdilo se izda na podlagi mnenja komisije iz 9. člena zakona.
(2) Potrdilo o dostavi blaga (angl. Delivery Verification Certificate) se izda na podlagi vloge uvoznika blaga po opravljenem uvozu blaga z dvojno rabo. Na zahtevo ministrstva carinski organ predhodno preveri resničnost navedb v vlogi.
(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prenos blaga z dvojno rabo znotraj Unije.
7. člen 
(vloga za izdajo dovoljenja in potrdila) 
(1) Dovoljenja iz četrtega odstavka 4. člena zakona in potrdili iz 12. člena zakona se izdajo na podlagi vloge, ki se vloži v elektronski sistem eLicensing (v nadaljnjem besedilu: elektronski sistem). Vlagatelj se v elektronski sistem registrira. Navodila za uporabo elektronskega sistema so objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Vloga za izdajo individualnega izvoznega dovoljenja iz točke b) četrtega odstavka 4. člena zakona ali globalnega izvoznega dovoljenja za blago z dvojno rabo iz točke (b) prvega odstavka 12. člena Uredbe 2021/821/EU vsebuje obvezne podatke, ki so navedeni v obrazcu dovoljenja v oddelku A Priloge III Uredbe 2021/821/EU. Poleg teh podatkov lahko ministrstvo zahteva tudi podatke v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 2021/821/EU in tudi druge podatke, ki jih v zvezi s konkretnim izvozom zahteva komisija iz 9. člena zakona.
(3) Vloga za izdajo individualnega izvoznega dovoljenja za blago za kibernetski nadzor iz točke c) četrtega odstavka 4. člena zakona vsebuje enake obvezne podatke kot vloga iz prejšnjega odstavka, namesto oznake blaga z dvojno rabo pa se navede podrobnejši opis in tehnična opredelitev blaga, ki je skladna z opredelitvijo blaga za kibernetski nadzor iz 20. točke 2. člena Uredbe 2021/821/EU. Poleg teh podatkov lahko ministrstvo zahteva tudi druge podatke, ki jih v zvezi s konkretnim izvozom zahteva komisija iz 9. člena zakona.
(4) Vloga za izdajo individualnega izvoznega dovoljenja iz točke b) četrtega odstavka 4. člena zakona za blago, ki ni na seznamu blaga v Prilogi I Uredbe 2021/821/EU, ali blago za kibernetski nadzor vsebuje obvezne podatke, ki so navedeni v obrazcu dovoljenja v oddelku A Priloge III Uredbe 2021/821/EU. Pri navedbi blaga je potreben natančen opis blaga s tehničnimi parametri in predvidena končna uporaba. Poleg teh podatkov lahko ministrstvo zahteva tudi druge podatke, ki jih v zvezi s konkretnim izvozom zahteva komisija iz 9. člena zakona.
(5) Vloga za izdajo individualnega dovoljenja za opravljanje posredniških storitev za blago z dvojno rabo iz točke č) četrtega odstavka 4. člena zakona vsebuje obvezne podatke, ki so navedeni na obrazcu dovoljenja za opravljanje posredniških storitev v oddelku B Priloge III Uredbe 2021/821/EU. V ločenem dokumentu se navedejo tudi vsi podatki za opravljanje posredniških storitev iz drugega in tretjega odstavka 13. člena Uredbe 2021/821/EU ter obrazloži, za kakšno obliko posredniških storitev gre v skladu z opredelitvijo iz točk (a) in (b) 7. točke 2. člena Uredbe 2021/821/EU. Poleg teh podatkov lahko ministrstvo zahteva tudi druge podatke, ki jih v zvezi s konkretnim opravljanjem posredniških storitev zahteva komisija iz 9. člena zakona.
(6) Vloga za izdajo individualnega dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči za blago z dvojno rabo iz točke d) četrtega odstavka 4. člena zakona vsebuje obvezne podatke, ki so navedeni na obrazcu dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči v oddelku B Priloge III Uredbe 2021/821/EU. V ločenem dokumentu se navedejo tudi vsi podatki za zagotavljanje tehnične pomoči iz drugega in tretjega odstavka 13. člena Uredbe 2021/821/EU ter obrazloži, za kakšno obliko tehnične pomoči gre v skladu z opredelitvijo iz 9. točke 2. člena Uredbe 2021/821/EU. Poleg teh podatkov lahko ministrstvo zahteva tudi druge podatke, ki jih v zvezi s konkretnim zagotavljanjem tehnične pomoči zahteva komisija iz 9. člena zakona.
(7) Vlogi iz drugega do šestega odstavka tega člena se priloži potrdilo o končni uporabi blaga z dvojno rabo v slovenskem in angleškem jeziku, ki ne sme biti starejše od šest mesecev od datuma podpisa končnega uporabnika in prejemnika. Obrazec potrdila o končni uporabi je objavljen v elektronskem sistemu. Vlogi se priloži tudi tehnična dokumentacija o blagu, ki je predmet izvoza, posredniških storitev ali tehnične pomoči, kjer se jasno označijo tehnični parametri, na podlagi katerih se blago uvrsti v Prilogo I Uredbe 2021/821/EU, in izjava vlagatelja o lastnostih blaga, ki potrjuje, da so označeni tehnični parametri v tehnični dokumentaciji skladni z oznako blaga z dvojno rabo iz Priloge I Uredbe 2021/821/EU, ki je navedena v vlogi. Ta odstavek se smiselno uporablja tudi za blago, ki ni na seznamu blaga v Prilogi I Uredbe 2021/821/EU.
(8) Vloga za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila za blago z dvojno rabo iz prvega odstavka 12. člena zakona vsebuje obvezne podatke o uvozniku, končnem uporabniku, če se razlikuje od uvoznika, vrsti uvoza in predvidenem datumu, izvozniku v tretji državi z natančno lokacijo, opis in navedbo oznake blaga z dvojno rabo, oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, količino, mersko enoto, skupno vrednost blaga v valuti EUR ter nameravano uporabo blaga z dvojno rabo. Vlogi se priloži kopija naročila, predračuna ali računa in tehnična dokumentacija blaga, navedenega v vlogi. Poleg teh podatkov lahko ministrstvo zahteva tudi druge podatke, ki jih v zvezi s konkretnim uvozom zahteva komisija iz 9. člena zakona.
(9) Vloga za izdajo potrdila o dostavi blaga z dvojno rabo iz prvega odstavka 12. člena zakona vsebuje obvezne podatke o uvozniku, končnem uporabniku, če se razlikuje od uvoznika, vrsti uvoza in datumu uvoza, izvozniku v tretji državi z natančno lokacijo, opis in navedbo oznake blaga z dvojno rabo, oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, količino, mersko enoto, skupno vrednost blaga v valuti EUR ter dejansko uporabo blaga z dvojno rabo. Vlogi se priloži kopija carinske deklaracije oziroma drug knjigovodski dokument, ki dokazuje resničnost navedenih podatkov na vlogi.
(10) Fizična ali pravna oseba, ki vlaga vlogo za izdajo dovoljenja ali potrdila iz prvega do devetega odstavka tega člena, navede pravilno in dokončno razvrstitev ter opis blaga z dvojno rabo v skladu z razvrstitvijo v veljavni Prilogi I Uredbe 2021/821/EU oziroma natančen opis blaga in njegove možne uporabe, če to ni na seznamu v Prilogi I Uredbe 2021/821/EU, ter v polju za dodatne informacije navede člen Uredbe 2021/821/EU, ki ureja to dovoljenje.
8. člen 
(sprememba, zavrnitev, preklic in razveljavitev dovoljenja) 
(1) Ministrstvo lahko dovoljenje iz četrtega odstavka 4. člena zakona zavrne, razveljavi, spremeni, prekliče ali odloži njegovo izvršitev po uradni dolžnosti, če se ugotovi, da kateri koli podatek v vlogi ni resničen, ali če se katera koli okoliščina, potem ko je bilo dovoljenje izdano, spremeni tako, da mednarodna zaveza, ki je zavezujoča za Republiko Slovenijo, ali obveznost, ki izhaja iz prava EU, zahteva tak ukrep.
(2) Ministrstvo lahko dovoljenje iz četrtega odstavka 4. člena zakona zavrne, razveljavi, spremeni, prekliče ali odloži njegovo izvršitev tudi na zahtevo vlagatelja, če se spremenijo okoliščine, ki so bile podlaga za izdajo dovoljenja in so na strani izvoznika, posrednika, prejemnika, končnega uporabnika ali osebe, ki zagotavlja tehnično pomoč. Vloga za spremembo dovoljenja se vloži v elektronski sistem v skladu z navodili na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
9. člen 
(upravna taksa) 
Ob vložitvi vloge za izdajo dovoljenja, spremembo dovoljenja in potrdila iz 7. in 8. člena te uredbe se plača taksa v skladu z zakonom, ki ureja plačilo upravnih taks.
10. člen 
(poročanje) 
(1) Fizična ali pravna oseba, ki ji je bilo izdano dovoljenje ali potrdilo v skladu s četrtim odstavkom 4. člena in prvim odstavkom 12. člena zakona in točko (d) prvega odstavka 12. člena Uredbe 2021/821/EU, poroča o opravljenem poslu na podlagi dovoljenja ali potrdila prek elektronskega sistema.
(2) Za individualno izvozno dovoljenje za blago z dvojno rabo izvoznik navede datum opravljenega izvoza, številko carinske deklaracije (MRN številko), številko računa (če obstaja), številko pogodbe (če obstaja), državo porekla blaga, končno uporabo, opis blaga, oznako blaga z dvojno rabo ali opredelitev blaga po 4., 9. ali 10. členu Uredbe 2021/821/EU, oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, količino izvoženega blaga, mersko enoto, vrednost izvoženega blaga, valuto, prejemnika, državo prejemnika, končnega uporabnika in državo končnega uporabnika.
(3) Za globalno izvozno dovoljenje za blago z dvojno rabo izvoznik navede datum opravljenega izvoza, številko carinske deklaracije (MRN številko), številko računa (če obstaja), številko pogodbe (če obstaja), državo porekla blaga, končno uporabo, opis blaga, oznako blaga z dvojno rabo, oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, količino izvoženega blaga, mersko enoto, vrednost izvoženega blaga, valuto, prejemnika, državo prejemnika, končnega uporabnika in državo končnega uporabnika.
(4) Za dovoljenje za izvoz blaga za kibernetski nadzor izvoznik navede datum opravljenega izvoza, številko carinske deklaracije (MRN številko), številko računa (če obstaja), številko pogodbe (če obstaja), državo porekla blaga, končno uporabo, opis blaga, opredelitev blaga po dvajsetem odstavku 2. člena Uredbe 2021/821/EU, oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, količino izvoženega blaga, mersko enoto, vrednost izvoženega blaga, valuto, prejemnika, državo prejemnika, končnega uporabnika in državo končnega uporabnika.
(5) Za dovoljenje za opravljanje posredniške storitve za blago z dvojno rabo posrednik navede datum opravljenih posredniških storitev, številko računa (če obstaja), številko pogodbe (če obstaja), končno uporabo, opis blaga, oznako blaga z dvojno rabo, oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, količino blaga, mersko enoto, vrednost blaga, valuto, prejemnika, državo prejemnika, končnega uporabnika in državo končnega uporabnika ter natančno lokacijo blaga in opis posredniške storitve v skladu s 7. točko 2. člena Uredbe 2021/821/EU.
(6) Za dovoljenje za zagotavljanje tehnične pomoči oseba, ki je zagotovila tehnično pomoč, navede datum zagotavljanja tehnične pomoči, številko carinske deklaracije (MRN številko), številko računa (če obstaja), številko pogodbe (če obstaja), končno uporabo, opis blaga, oznako blaga z dvojno rabo Uredbe 2021/821/EU, oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, količino blaga, mersko enoto, vrednost blaga, valuto, prejemnika, državo prejemnika, končnega uporabnika in državo končnega uporabnika ter natančno lokacijo blaga in opis tehnične pomoči v skladu z 9. točko 2. člena Uredbe 2021/821/EU.
(7) Za uporabo splošnega izvoznega dovoljenja Unije izvoznik navede datum opravljenega izvoza, številko carinske deklaracije (MRN številko), številko računa (če obstaja), številko pogodbe (če obstaja), državo porekla blaga, končno uporabo, opis blaga, oznako blaga z dvojno rabo, oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, količino izvoženega blaga, mersko enoto, vrednost izvoženega blaga, valuto, prejemnika, državo prejemnika, končnega uporabnika in državo končnega uporabnika.
(8) Za izdano mednarodno uvozno potrdilo iz 12. člena zakona uvoznik v 15 dneh po izvedbi uvoznega posla o tem poroča ministrstvu. V poročilu uvoznik navede datum opravljenega uvoza, številko carinske deklaracije (MRN številko), številko računa (če obstaja), številko pogodbe (če obstaja), opis blaga, oznako blaga z dvojno rabo, oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, količino uvoženega blaga, mersko enoto, vrednost uvoženega blaga, valuto, tujega dobavitelja, državo tujega dobavitelja in državo končnega uporabnika, če se razlikuje od uvoznika.
11. člen 
(upravno sodelovanje med organi) 
Ministrstvo in drugi organi, ki izvršujejo nadzor, si sproti izmenjujejo informacije v skladu s točkama (d) in (e) drugega odstavka 23. člena Uredbe 2021/821/EU.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 34/10 in 42/12).
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 34/10 in 42/12).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-451/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-2180-0033
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti