Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4061. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence, stran 12112.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2022/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence ter spremembi uredb (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014 ter Direktive 2014/65/EU (UL L št. št 151 z dne 2. 6. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/858/EU) določata pristojna organa za izdajanje dovoljenj za upravljanje tržnih infrastruktur tehnologije razpršene evidence (v nadaljnjem besedilu: DLT), pristojna organa za nadzor nad spoštovanjem določb Uredbe 2022/858/EU pri subjektih, ki imajo dovoljenje za upravljanje tržnih infrastruktur DLT, ureja način opravljanja nadzora nad spoštovanjem Uredbe 2022/858/EU in določajo prekrški v zvezi z izvajanjem Uredbe 2022/858/EU.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, opredeljeni v Uredbi 2022/858/EU.
3. člen 
(pristojna organa za izdajo posebnih dovoljenj za delovanje tržnih infrastruktur DLT) 
(1) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) je pristojna za izdajo in odvzem posebnega dovoljenja za upravljanje večstranskih sistemov trgovanja DLT (v nadaljnjem besedilu: DLT MTF) v skladu z Uredbo 2022/858/EU in to uredbo:
– pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 349), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2022/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence ter spremembi uredb (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014 ter Direktive 2014/65/EU (UL L št. št 151 z dne 2. 6. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/65/EU), dovoljenje kot investicijsko podjetje in za katero je na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, agencija pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi,
– pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF izključno za namene upravljanja DLT MTF, ter je agencija na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi,
– pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje za upravljanje reguliranega trga, in
– pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF izključno za namene upravljanja DLT MTF.
(2) Agencija je pristojna za izdajo in odvzem posebnega dovoljenja za upravljanje sistemov poravnave vrednostnih papirjev DLT (v nadaljnjem besedilu: DLT SS) v skladu z Uredbo 2022/858/EU in to uredbo:
– pravni osebi, ki ima v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor in spremembi uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 909/2014 in (EU) 2016/1011 (UL L št. 333 z dne 27. 12. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 909/2014/EU), dovoljenje kot centralna depotna družba (v nadaljnjem besedilu: CDD), in
– pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot CDD v skladu z Uredbo 909/2014/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT SS izključno za namene upravljanja DLT SS.
(3) Agencija je pristojna za izdajo in odvzem posebnega dovoljenja za upravljanje sistemov trgovanja in poravnave DLT (v nadaljnjem besedilu: DLT TSS) v skladu z Uredbo 2022/858/EU in to uredbo:
– pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje kot investicijsko podjetje in je na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, agencija pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi,
– pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS izključno za namene upravljanja DLT TSS, ter je agencija na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi,
– pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje za upravljanje reguliranega trga,
– pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS izključno za namene upravljanja DLT TSS,
– pravni osebi, ki ima v skladu z Uredbo 909/2014/EU dovoljenje kot CDD, in
– pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot CDD v skladu z Uredbo 909/2014/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS izključno za namene upravljanja DLT TSS.
(4) Banka Slovenije je po predhodnem mnenju agencije pristojna za izdajo in odvzem posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF v skladu z Uredbo 2022/858/EU in to uredbo:
– pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje kot investicijsko podjetje in je na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, Banka Slovenije pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi, in
– pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF izključno za namene upravljanja DLT MTF, ter je Banka Slovenije na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi.
(5) Banka Slovenije je po predhodnem mnenju agencije pristojna za izdajo in odvzem posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS v skladu z Uredbo 2022/858/EU in to uredbo:
– pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje kot investicijsko podjetje in je na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, Banka Slovenije pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi, in
– pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS izključno za namene upravljanja DLT TSS, ter je Banka Slovenije na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi.
(6) Ureditev pristojnosti Banke Slovenije in agencije, kot je določena s prvim do petim odstavkom tega člena, velja tudi v zvezi s spremembo dovoljenja za upravljanje DLT MTF, DLT SS in DLT TSS, vključno v zvezi z odobritvijo, spremembo ali preklicem izvzetij, povezanih s temi dovoljenji.
(7) Za postopek izdaje in odvzema posebnih dovoljenj iz prvega do šestega odstavka tega člena se uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
(8) Zahteva za izdajo posebnega dovoljenja iz prvega do šestega odstavka tega člena ter vsi dokumenti, predloženi v okviru te zahteve, morajo biti vloženi v slovenskem in angleškem jeziku.
4. člen 
(pristojna organa za nadzor nad tržnimi infrastrukturami DLT) 
(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor v zvezi z izvajanjem določb Uredbe 2022/858/EU in te uredbe nad:
– pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT MTF in hkrati dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU;
– pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT MTF in hkrati dovoljenje za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU;
– pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT SS in hkrati dovoljenje kot CDD v skladu z Uredbo 909/2014/EU;
– pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT TSS in hkrati dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU;
– pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT TSS in hkrati dovoljenje za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU;
– pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT TSS in hkrati dovoljenje kot CDD v skladu z Uredbo 909/2914/EU.
(2) Agencija opravlja nadzor iz prve in četrte alineje prejšnjega odstavka v sodelovanju z Banko Slovenije pri pravnih osebah, nad katerimi v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, agencija opravlja nadzor nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov v sodelovanju z Banko Slovenije.
(3) Agencija opravlja nadzor iz tretje in šeste alineje prvega odstavka tega člena v sodelovanju z Banko Slovenije pri pravnih osebah, nad katerimi v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (Uradni list RS, št. 60/16) agencija opravlja nadzor nad opravljanjem storitev CDD v sodelovanju z Banko Slovenije.
5. člen 
(način opravljanja nadzora) 
(1) Banka Slovenije in agencija opravljata nadzor nad spoštovanjem Uredbe 2022/858/EU in te uredbe:
– s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem informacij, poročil in obvestil, ki so pripravljeni ter objavljeni v skladu s 7., 8., 9., 10. in 11. členom Uredbe 2022/858/EU, ter
– z opravljanjem pregledov poslovanja.
(2) Za odločanje in opravljanje nadzora agencije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
(3) Za odločanje in opravljanje nadzora Banke Slovenije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.
6. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 2.500 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 10.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 2022/858/EU ne pripravi jasnih in podrobnih poslovnih načrtov ter javno ne objavi pisne dokumentacije, ki določa pravila, v skladu s katerimi naj bi delovale tržne infrastrukture DLT in njihovi upravljavci;
2. ne pripravi ustrezne dokumentacije, zagotovi ustreznih informacij in vzpostavi posebnih postopkov za upravljanje operativnega tveganja v skladu z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 7. člena Uredbe 2022/858/EU;
3. ne vzpostavi pregledne in ustrezne ureditve za zaščito vlagateljev ter mehanizmov za obravnavanje pritožb strank in postopkov za odškodnino ali pravno varstvo v skladu s šestim odstavkom 7. člena Uredbe 2022/858/EU;
4. ne vzpostavi in javno objavi strategije prehoda za zmanjšanje dejavnosti določene tržne infrastrukture DLT, za prehod iz nje ali za njeno prenehanje v skladu s sedmim odstavkom 7. člena Uredbe 2022/858/EU;
5. ne pridobi posebnega dovoljenja v skladu z 8., 9. ali 10. členom Uredbe 2022/858/EU;
6. v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 2022/858/EU pristojnemu organu ne zagotovi vseh potrebnih informacij;
7. pristojnemu organu ne predloži poročila v skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe 2022/858/EU.
(2) Z globo od 1.250 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
7. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
8. člen 
(tarifa) 
Pristojna organa v tarifi, ki jo agencija izda v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, oziroma Banka Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Banko Slovenije, določita višino takse za odločanje o posamičnih zadevah na podlagi Uredbe 2022/858/EU in te uredbe ter višino nadomestil za nadzor.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-458/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-1611-0041
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti