Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4060. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025, stran 12111.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025 
1. člen 
(vsebina in obdobje, za katero se določi razvitost občine) 
(1) Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi kazalnikov:
– razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
– ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
– razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
(2) Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti občin za leti 2024 in 2025.
2. člen 
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov) 
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
Kazalnik
Organ, pristojen za pripravo podatkov
Obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnika
1. Kazalniki razvitosti občine:
bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
2019, 2020, 2021 in 2022
osnova za dohodnino na prebivalca občine
Finančna uprava Republike Slovenije in Statistični urad Republike Slovenije
2018, 2019, 2020 in 2021
število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine
Statistični urad Republike Slovenije
2019, 2020, 2021 in 2022
2. Kazalniki ogroženosti občine:
indeks staranja prebivalstva občine
Statistični urad Republike Slovenije
2018, 2019, 2020 in 2021
stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
2019, 2020, 2021 in 2022
stopnja delovne aktivnosti na območju občine
Statistični urad Republike Slovenije
2019, 2020, 2021 in 2022
3. Kazalniki razvojnih možnosti občine:
oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah) 
Ministrstvo za naravne vire in prostor 
2017, 2018, 2019 in 2020
opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture)
Ministrstvo za kulturo 
Statistični urad Republike Slovenije
2023 
2022
delež območij Natura 2000 v občini
Agencija Republike Slovenije za okolje
2023
poseljenost občine
Statistični urad Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije
 
2020, 2021, 2022 in 2023
(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in površino občine.
3. člen 
(standardizacija kazalnikov) 
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer na naslednji način:
standardizirana vrednost kazalnika 
za občino
=
(dejanska vrednost kazalnika za občino – minimalna vrednost kazalnika)
(maksimalna vrednost kazalnika – minimalna vrednost kazalnika)
(2) Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti v občini, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se ta vrednost odšteje od vrednosti 1.
4. člen 
(izračun koeficienta razvitosti občine) 
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna tako:
koeficient razvitosti občine
=
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini/število kazalnikov
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi/število kazalnikov
(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na dve decimalni mesti.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 00704-489/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-1611-0113
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti