Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4078. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, stran 12265.

  
Na podlagi 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00, 17/04 in 43/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
V Uredbi o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23) se v 3. členu za drugim odstavkom dodajo novi tretji do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(3) Ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju z Agencijo za zavarovalni nadzor, na podlagi podatkov o višini plačanih stroškov izvajalcem zdravstvenih storitev in vrednosti prihodkov iz zavarovalnih storitev iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, preveri ustreznost premije, kot je določena s to uredbo, ločeno za posamezno zavarovalnico. Ustreznost premije se za posamezno zavarovalnico preverja od dneva, za katerega je napovedala dvig premije, do konca veljavnosti te uredbe (v nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje), in sicer za namen morebitnega izplačila razlike zavarovalnici v skladu s tem členom.
(4) Zavarovalnica lahko ministrstvu, pristojnemu za zdravje, predloži zahtevek za vračilo razlike med višino plačanih stroškov izvajalcem zdravstvenih storitev in vrednostjo prihodkov iz zavarovalnih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vsak mesec iz referenčnega obdobja (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). Zahtevek predhodno potrdi pooblaščen revizor, ki je vpisan v register pooblaščenih revizorjev pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem. Zavarovalnica zahtevku priloži izkaz poslovnega izida za dopolnilno zdravstveno zavarovanje iz Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic (Uradni list RS, št. 151/22), za vsak mesec iz referenčnega obdobja, ki ga predhodno potrdi pooblaščen revizor.
(5) Ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju z Agencijo za zavarovalni nadzor opravi preverbo v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Če ministrstvo, pristojno za zdravje, in Agencija za zavarovalni nadzor ugotovita, da je predloženi zahtevek oziroma dokumentacija nepopolna ali neskladna s podatki in evidencami, s katerimi razpolagata, ministrstvo, pristojno za zdravje, pozove zavarovalnico, da najpozneje v 15 dneh dopolni dokumentacijo oziroma poda ustrezna pojasnila.
(6) Če iz izračunov in dokumentacije na podlagi tretjega in petega odstavka tega člena ter iz zahtevka iz četrtega odstavka tega člena izhaja, da višina plačanih stroškov izvajalcem zdravstvenih storitev presega vrednost prihodkov iz zavarovalnih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v referenčnem obdobju, za katero lahko posamezna zavarovalnica po tej uredbi uveljavlja vračilo razlike, ministrstvo, pristojno za zdravje, ugotovi razliko, ki se nanaša na posamezno zavarovalnico in o tem obvesti zavarovalnico, ki ima možnost, da najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila poda izjavo, da:
– se odpoveduje zahtevku za izplačilo, če se z ugotovljeno razliko ne strinja, ali
– ugotovljeno razliko sprejema in se odpoveduje uveljavljanju pravnih sredstev zoper Republiko Slovenijo zaradi povračil morebitne druge škode, nastale iz naslova določitve najvišje cene premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po uredbi.
(7) Ministrstvo, pristojno za zdravje, po preteku roka iz prejšnjega odstavka, zavarovalnici, ki je podala izjavo v skladu z drugo alinejo prejšnjega odstavka, izvede izplačilo.
(8) Ministrstvu, pristojnemu za zdravje, se v višini izplačil, izvedenih v skladu s prejšnjim odstavkom, v letu 2024 zagotovijo sredstva iz splošne proračunske rezervacije.«.
2. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(1) Nadzor nad pravilnostjo in resničnostjo podatkov in dokumentacije, ki jo zavarovalnice predložijo zahtevku na podlagi četrtega odstavka 3. člena te uredbe, opravlja Agencija za zavarovalni nadzor v okviru svojih pristojnosti v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.
(2) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da je zavarovalnica predložila neresnične oziroma napačne podatke in dokumentacijo, v osmih dneh to sporoči ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ki od zavarovalnice zahteva povrnitev neupravičeno izplačanih sredstev, ki jih je zavarovalnica po tej uredbi že prejela iz proračuna Republike Slovenije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zavarovalnica povrne sredstva na podlagi prejšnjega stavka v 30 dneh od prejema zahtevka ministrstva, pristojnega za zdravje.«.
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2023, določbe tretjega do osmega odstavka 3. člena ter 3.a člen te uredbe pa se uporabljajo do 30. junija 2024.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Zavarovalnica zahtevek, skupaj s podatki in dokumentacijo iz novega četrtega odstavka 3. člena uredbe, predloži ministrstvu, pristojnemu za zdravje, najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve te uredbe.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-499/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-2711-0151
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti