Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4091. Spremembe in dopolnitev Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada, stran 12276.

  
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP) in 146. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T E V 
Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada 
1. člen 
V Aktu o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11, 60/17, 17/18, 4/19 in 31/21) se v 4. členu v tretjem odstavku besedilo »okolje in prostor« nadomesti z besedo »stanovanja«.
2. člen 
V 11.a členu se v drugem odstavku v napovednem stavku beseda »vlada« nadomesti z besedilom »direktor sklada«, prva in druga alineja pa se spremenita tako, da se glasita:
»– dva predstavnika, ki sta strokovnjaka s področja stanovanj, gradbenega področja ali področja prostorskega načrtovanja,
– enega predstavnika, ki je strokovnjak za finančno področje,«.
3. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku datum »1. septembra 2017« nadomesti z datumom »31. decembra 2022«, znesek »399.090.842,00 eura« pa se nadomesti z zneskom »414.106.023,00 eura«.
4. člen 
Za 13.a členom se dodata nov, 3. oddelek in nov, 13.b člen, ki se glasita:
»3. Sredstva za delovanje sklada
13.b člen 
(1) Sredstva za delo sklada se zagotavljajo:
– v državnem proračunu,
– iz presežkov prihodka nad odhodki v skladu z zakonom,
– iz prihodkov od storitev za druge osebe,
– iz prihodkov od dejavnosti, ki se ne nanašajo na namensko premoženje,
– iz prihodkov v postopkih odločanja o posamičnih zadevah, ki niso prihodek proračuna,
– iz drugih virov, določenih z zakonom.
(2) Ustanovitelj v proračunu zagotavlja sredstva za stroške dela sklada. Stroški dela sklada so:
– denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih,
– drugi materialni stroški, povezani z delom zaposlenih, in
– stroški, povezani z izplačilom sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta sklada.
(3) Medsebojne pravice in obveznosti glede stroškov dela iz prejšnjega odstavka uredita ustanovitelj in sklad s posebno pogodbo. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti iz tega člena v višini sredstev, predvidenih v proračunu Republike Slovenije.«.
5. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(1) Nadzorni svet ima pet članov.
(2) Člane nadzornega sveta imenuje vlada, in sicer:
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za stanovanja,
– enega predstavnika ministrstva, pristojnega za finance, ki mora biti strokovnjak za finančno področje,
– enega predstavnika občin, ki je strokovnjak s stanovanjskega področja, nepremičninskega področja oziroma področja urejanja prostora, prostorskega načrtovanja ali graditve stanovanjskih objektov,
– enega predstavnika strokovne javnosti, ki je strokovnjak s stanovanjskega področja, nepremičninskega področja, področja urejanja prostora, prostorskega načrtovanja, graditve stanovanjskih objektov oziroma s področja prava ali ekonomije.
(3) Člane nadzornega sveta na predlog ministra, pristojnega za stanovanja, imenuje in razrešuje vlada.
(4) Kandidata za člana nadzornega sveta iz tretje alineje drugega odstavka tega člena predlagajo reprezentativna združenja občin, kandidata za člana nadzornega sveta iz četrte alineje drugega odstavka tega člena pa krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij (CNOVS).
(5) Združenja in krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij iz prejšnjega odstavka morajo pisno sporočiti ministrstvu, pristojnemu za stanovanja, predlog za članstvo v nadzornem svetu v 15 dneh od prejema pisnega poziva ministrstva, sicer člana imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za stanovanja.
(6) Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.«.
6. člen 
V 16. členu se v tretji alineji črta beseda »prodajnih«, znesek »dva milijona eurov« pa se nadomesti z zneskom »500.000,00 eurov«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(1) Če član nadzornega sveta gospodarske družbe, katere poslovni delež je v lasti sklada, ne izpolnjuje pogojev iz spremenjenega drugega odstavka 11.a člena akta, se v 30 dneh od uveljavitve teh sprememb in dopolnitve razreši ter se namesto njega v skladu s spremenjenim 11.a členom akta imenuje nov član nadzornega sveta gospodarske družbe, katere poslovni delež je v lasti sklada.
(2) Če član nadzornega sveta sklada ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka spremenjenega 15. člena akta, se v 30 dneh od uveljavitve teh sprememb in dopolnitve razreši ter se namesto njega v skladu s spremenjenim 15. členom akta imenuje nov član nadzornega sveta sklada.
(3) Dosedanji člani nadzornega sveta sklada in nadzornega sveta gospodarske družbe, katere poslovni delež je v lasti sklada, nadaljujejo z delom v skladu z dosedanjim aktom do imenovanja novih članov nadzornega sveta v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
8. člen 
Te spremembe in dopolnitev začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-450/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-2720-0016
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti