Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4063. Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za obdobje 2023 do 2029, stran 12118.

  
Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE) v zvezi s 27. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za obdobje 2023 do 2029 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa vrste ukrepov, za katere se lahko izplača nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), način izplačevanja nadomestila in merila za izračun višine nadomestila, za obdobje 2023 do 2029.
(2) Nadomestilo se izplača v skladu s Smernicami o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju (UL C št. 485 z dne 21. 12. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Smernice).
2. člen 
(območje in ukrepi) 
Nadomestilo se izplača na najožjem vodovarstvenem območju (v nadaljnjem besedilu: VVO I) zaradi izvajanja ukrepov vodovarstvenega režima, ki se nanašajo na prepovedi, omejitve in zaščitne ukrepe pri izvajanju kmetijske dejavnosti, določene v predpisih, ki urejajo vodovarstvena območja.
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. GERK je grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva in zajema strnjeno površino kmetijskega zemljišča z enako vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
2. izvajalec javne službe je pravna oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izvaja gospodarsko javno službo oskrbe prebivalstva s pitno vodo;
3. kmetijska dejavnost je kmetijska dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
4. KMG je kmetijsko gospodarstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
5. nosilec kmetijskega gospodarstva je nosilec v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
6. podjetje v težavah je podjetje iz 63. točke pod (33) Smernic;
7. register je register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
8. upravičeni strošek je nadomestilo upravičencem za dodatne stroške in izpad dohodka zaradi obveznih zahtev, ki omejujejo kmetijsko dejavnost na VVO I;
9. ukrepi vodovarstvenega režima so prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi v zvezi z ravnanjem s kmetijskimi zemljišči v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja;
10. veliko podjetje je podjetje iz 36. točke pod (33) Smernic;
11. vrsta rabe je vrsta rabe GERK, ki je opredeljena v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
12. zajetje je zajetje v skladu s predpisom, ki ureja merila za določitev vodovarstvenega območja.
4. člen 
(shema državne pomoči v skladu s smernicami) 
(1) Nadomestilo se izplača v skladu z oddelkom 1.1.6. II. dela Smernic.
(2) Nadomestilo se v okviru istih upravičenih stroškov ne sme združevati z drugo državno pomočjo, če bi bili z združitvijo pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost pomoči, določeni v pravnih aktih Evropske unije, ne glede na to, ali se pomoč v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(3) Nadomestilo se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo, če se ukrepi pomoči nanašajo na različne upravičene stroške.
(4) Nadomestilo ne vključuje financiranja kmetijskih praks iz 31. in 70. člena Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/813 z dne 8. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede dodeljenih sredstev držav članic za neposredna plačila in letne razdelitve podpore Unije za razvoj podeželja po državah članicah (UL L št. 102 z dne 17. 4. 2023, str. 1).
5. člen 
(upravičenec do nadomestila) 
(1) Upravičenec do nadomestila (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:
– izvaja kmetijsko dejavnost na GERK na VVO I,
– ima KMG vpisano v register ter
– ima vsoto površin GERK ali delov GERK na VVO I 0,1 ha ali več, ne glede na število zavezancev.
(2) Upravičenec je upravičen do nadomestila za površine GERK z naslednjimi vrstami dejanske rabe:
– orne površine,
– trajno travinje in
– trajni nasadi.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena upravičenec ni upravičen do nadomestila za površine GERK z vrstami rabe 1181, 1191, 1320, 1411, 1420, 1610.
(4) Do nadomestila niso upravičeni naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
6. člen 
(zavezanec za plačilo nadomestila) 
(1) Zavezanec za izplačilo nadomestila (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je izvajalec javne službe, ki upravlja zajetje, za katero je določen vodovarstveni režim na VVO I.
(2) Nadomestilo se financira iz sredstev, ki jih za izvajanje storitev gospodarske javne službe oskrbe prebivalstva s pitno vodo pridobi zavezanec v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
7. člen 
(višina nadomestila) 
Enotna pavšalna višina nadomestila na hektar površin GERK je 556 eurov na hektar na leto.
8. člen 
(izračun višine nadomestila) 
(1) Izračun višine nadomestila pripravi zavezanec na podlagi enotne pavšalne višine nadomestila iz prejšnjega člena in podatkov o površini GERK na VVO I.
(2) Višina nadomestila iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
NU = P × N, 
pri čemer je:
– NU: skupni znesek nadomestila upravičenca za tekoče leto (v eurih);
– P: vsota površin GERK upravičenca na VVO I (v hektarih);
– N: enotna pavšalna višina nadomestila na hektar GERK (v eurih na hektar).
9. člen 
(pogoji za izplačilo nadomestila) 
Nadomestilo se izplača upravičencu, če:
– na GERK ali na delu GERK na VVO I izvaja kmetijsko dejavnost v skladu z ukrepi vodovarstvenega režima,
– KMG ni podjetje v težavah,
– zoper KMG ni izdana inšpekcijska odločba o kršitvah upoštevanja vodovarstvenega režima ne glede na to, na katerih VVO I so GERK upravičenca, in
– je skupni znesek nadomestila, ki ga izplača zavezanec upravičencu za posamezno leto, višji od 10 eurov.
10. člen 
(podatki o ugotovljenih nepravilnostih na vodovarstvenih območjih) 
(1) Zavezanec pred izplačilom nadomestila od inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, za obdobje od vložitve prejšnjega zahtevka za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima do vložitve novega zahtevka za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima pridobi podatke o pravnomočnih inšpekcijskih odločbah zaradi kršitev vodovarstvenega režima na posameznem VVO I za upravičence, ki so v predpisanem roku vložili zahtevek za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima.
(2) Zavezanec za upravičenca, ki je zahtevek za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima vložil prvič, od inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, pridobi podatke o pravnomočnih inšpekcijskih odločbah zaradi kršitev vodovarstvenega režima na posameznem VVO I za obdobje od uveljavitve vodovarstvenega režima oziroma največ za obdobje zadnjih petih let, če vodovarstveni režim velja dlje časa.
11. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec vsako leto v obdobju od 15. julija do 15. septembra vloži zahtevek za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Zahtevek se vloži pri zavezancu, ki upravlja zajetje, za katero je določeno VVO I. Če ima upravičenec GERK na območju različnih zavezancev, mora pri vsakem zavezancu vložiti zahtevek.
12. člen 
(obveznosti zavezanca) 
(1) Zavezanec na podlagi zahtevka predloži upravičencu v podpis pogodbo za izplačilo nadomestila najpozneje v dveh mesecih od vložitve popolnega zahtevka.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka mora biti navedena shema pomoči.
(3) Zavezanec mora poročati o izplačanem nadomestilu v skladu s predpisi, ki urejajo državno pomoč, ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
13. člen 
(izplačila) 
Nadomestilo se na podlagi sklenjene pogodbe iz prejšnjega člena izplača v enkratnem znesku najpozneje do konca tekočega leta na transakcijski račun upravičenca.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(začetek izvajanja ukrepa pomoči v letu 2023) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 11. člena te uredbe vloži upravičenec zahtevek za leto 2023 v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe.
(2) Ne glede na prvi odstavek 12. člena te uredbe predloži zavezanec upravičencu pogodbo v podpis v 30 dneh od vložitve popolnega zahtevka.
(3) Ne glede na prejšnji člen se nadomestilo za leto 2023 izplača najpozneje v treh mesecih po sklenitvi pogodbe iz 12. člena te uredbe.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-480/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-2560-0036
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti