Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4062. Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025, stran 12114.

  
Na podlagi dvanajstega odstavka 60. člena ter za izvrševanje 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občin ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025.
2. člen 
(priprava kadrovskega načrta) 
(1) Kadrovske načrte posrednih uporabnikov proračuna države in občin pripravijo njihovi predstojniki.
(2) Kadrovski načrt mora biti usklajen s finančnim načrtom in ga je mogoče uresničiti v obsegu sredstev za stroške dela v finančnem načrtu.
(3) Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23, v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2425).
3. člen 
(vsebina kadrovskega načrta) 
(1) Kadrovski načrt zajema preglednice in obrazložitev ter se pripravi tako, da vsebuje vse dele, določene v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(2) V preglednicah kadrovskega načrta se navedejo število zaposlenih 1. januarja posameznega leta in načrtovano število zaposlenih 1. januarja naslednje leto po posameznih virih financiranja, skupno število zaposlenih po vseh virih financiranja, skupno število zaposlenih po virih financiranja iz 1., 2., 3. in 4. točke ter skupno število zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 60. člena ZIPRS2425.
(3) Načrtovano število zaposlenih iz prejšnjega odstavka obsega:
– dovoljeno število zaposlenih, za katere se plače financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prvega odstavka 60. člena ZIPRS2425;
– oceno predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki prvega odstavka 60. člena ZIPRS2425.
(4) Pri pripravi kadrovskih načrtov se upošteva način spremljanja izvajanja kadrovskih načrtov, določen v 4. členu te uredbe.
4. člen 
(spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov) 
(1) V izvajanje kadrovskih načrtov spadajo:
1. zaposleni za nedoločen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
2. zaposleni za določen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
3. delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in organe Evropske unije.
(2) Število zaposlenih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se na polni delovni čas preračuna tako, da se delovni čas več zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega delovnega časa.
(3) Če se posamezni zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se v izvajanju kadrovskih načrtov njihova zaposlitev prikaže v deležih.
(4) V izvajanje kadrovskih načrtov ne spadajo:
1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki delajo krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
2. zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plač ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
a) odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo;
b) bolniške odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
(5) Posredni uporabniki proračuna spremljajo izvajanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na 1. januar, 1. april, 1. julij in 1. oktober v informacijski sistem za pošiljanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22) v delu, ki se nanaša na leto 2024.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 00704-482/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-3130-0039
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti