Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4065. Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o zaščiti živali med prevozom, stran 12124.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredb (ES) in (EU) o zaščiti živali med prevozom 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pristojna organa za izvajanje in nadzor ter prekrške za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1255/97 z dne 25. junija 1997 o merilih Skupnosti za kontrolne točke in o spremembi načrta poti iz Priloge k Direktivi 91/628/EGS (UL L št. 174 z dne 2. 7. 1997, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1255/97/ES);
– Uredbe Sveta (ES) 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1/2005/ES);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/372 z dne 17. februarja 2023 o določitvi pravil o evidentiranju, shranjevanju in izmenjavi zapisnikov o uradnem nadzoru plovil za prevoz rejnih živali, načrtih izrednih ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za plovila za prevoz rejnih živali, odobritvi plovil za prevoz rejnih živali in minimalnih zahtevah, ki se uporabljajo za izhodne točke (UL L št. 51 z dne 20. 2. 2023, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2023/372/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/842 z dne 17. februarja 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili za izvajanje uradnega nadzora za preverjanje skladnosti z zahtevami glede dobrobiti živali za prevoz živali s plovili za prevoz rejnih živali (UL L št. 109 z dne 24. 4. 2023, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2023/842/EU).
2. člen 
(pristojna organa in nadzor) 
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1/2005/ES, Uredbe 1255/97/ES, Izvedbene uredbe 2023/372/EU in Delegirane uredbe 2023/842/EU je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je pristojni organ za pooblastitev strokovnjaka za pomorstvo iz točke (b) drugega odstavka 5. člena Delegirane uredbe 2023/842/EU Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
(3) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 1/2005/ES, Izvedbene uredbe 2023/372/EU, Delegirane uredbe 2023/842/EU in te uredbe izvajajo uradni veterinarji UVHVVR.
3. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 2.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. izvaja prevoz živali v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1/2005/ES;
2. med prevozom živali v prevoznem sredstvu nima dokumentacije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 1/2005/ES;
3. navaja lažne informacije na prevozni dokumentaciji iz 4. člena Uredbe 1/2005/ES;
4. navaja lažne informacije v dnevniku vožnje iz Priloge II Uredbe 1/2005/ES;
5. nima potrdil o usposobljenosti osebja prevoznikov ali zbirnih centrov iz prvega odstavka 17. člena Uredbe 1/2005/ES oziroma nima potrdil o usposobljenosti osebja kontrolnih točk iz 5. člena Uredbe 1255/97/ES;
6. sklene pogodbo ali podpogodbo za prevoz živali v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 1/2005/ES;
7. kot prevoznik nima določene fizične osebe v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1/2005/ES;
8. kot organizator pri vožnji ne zagotovi, da dobro počutje živali ni ogroženo zaradi neustreznega usklajevanja različnih delov vožnje in ne upošteva vremenskih razmer (točka (a) tretjega odstavka 5. člena Uredbe 1/2005/ES);
9. kot organizator ali prevoznik pri dolgih vožnjah domačih kopitarjev, razen registriranih kopitarjev, ali domačega goveda, ovac, koz in prašičev ravna v nasprotju z določbami o dnevniku vožnje iz Priloge II Uredbe 1/2005/ES (četrti odstavek 5. člena Uredbe 1/2005/ES);
10. deluje kot prevoznik brez dovoljenja UVHVVR (prvi odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
11. v nasprotju s 1., 2. in 3. točko poglavja I Priloge I Uredbe 1/2005/ES izvede prevoz ali prevaža živali, ki niso primerne za prevoz;
12. živali, ki med prevozom zbolijo ali se poškodujejo, ne loči od drugih, jim ne priskrbi prve pomoči oziroma ne nudi primernega veterinarskega zdravljenja v skladu s 4. točko poglavja I Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
13. pri živalih, ki se prevažajo, uporabi pomirjevala v nasprotju s 5. točko poglavja I Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
14. molznega goveda, ovac ali koz, ki jih ne spremljajo mladiči, ne pomolze v časovnih presledkih iz 6. točke poglavja I Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
15. ne zagotovi, da je prevozno sredstvo zasnovano, izdelano in vzdrževano ter da se upravlja v skladu s točko 1.1 poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
16. v prevoznem sredstvu v prostoru za živali ne zagotovi dovolj prostora v skladu s točko 1.2 poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
17. ne zagotovi, da prostoživeče živali in živali živalskih vrst, ki niso domači kopitarji, domače govedo, ovce, koze ali prašiči, v prevoznem sredstvu spremlja dokumentacija v skladu s točko 1.3 poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
18. ne zagotovi, da so predelne stene v prevoznem sredstvu dovolj močne, da prenesejo težo živali v skladu s točko 1.4 poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
19. ne zagotovi ustrezne stelje oziroma enakovrednega materiala v skladu s točko 1.5 poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
20. na prevoznem sredstvu v letalskem, ladijskem in železniškem prometu nima zagotovljene ustrezne naprave, primerne za usmrtitev živali, če prevoz traja več kot tri ure, v skladu s točko 1.6 poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
21. pri prevozu na ro-ro plovilih ne zagotovi izpolnjevanja točke 3.2 poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
22. pri letalskem prevozu ne zagotovi izpolnjevanja določb 4. točke poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
23. pri prevozu živali v zabojnikih ne zagotovi izpolnjevanja določb 5. točke poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
24. ravna pri natovarjanju, iztovarjanju in ravnanju z živalmi v nasprotju z določbami 1. točke poglavja III Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
25. med prevozom ne zagotovi izpolnjevanja pogojev 2. točke poglavja III Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
26. ne zagotovi, da plovilo izpolnjuje pogoje iz oddelka 1 poglavja IV Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
27. na plovilu ne zagotovi zaloge krme in vode iz oddelka 2 poglavja IV Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
28. ne napaja in ne krmi živali v skladu s poglavjem V Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
29. prekorači predpisani čas voženj iz poglavja V Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
30. živalim ne omogoči predpisanega počitka v skladu s poglavjem V Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
31. ne upošteva dodatnih določb za dolge vožnje domačih kopitarjev, goveda, ovac, koz in prašičev 1. točke poglavja VI Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
32. v cestnem, železniškem ali ladijskem prevozu v zabojnikih ne zagotovi zaloge vode in napajalnih naprav v skladu z 2. točko poglavja VI Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
33. pri cestnem prevozu ne zagotovi prezračevanja in spremljanja temperature v skladu s 3. točko poglavja VI Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
34. pri prevozu ne zagotovi predpisanega prostora za živali iz poglavja VII Priloge I Uredbe 1/2005/ES;
35. pri prevozu živali zaupa ravnanje z živalmi osebi, ki nima opravljenega ustreznega usposabljanja (četrti odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
36. ne zagotovi, da vsako pošiljko živali med prevozom spremlja spremljevalec v skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe 1/2005/ES;
37. pri dolgi cestni vožnji ne uporablja satelitskega navigacijskega sistema za cestno vozilo (deveti odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
38. izvaja dolgo cestno vožnjo, ne da bi bilo prevozno sredstvo pregledano in odobreno (prvi odstavek 7. člena Uredbe 1/2005/ES);
39. izvaja prevoz domačih kopitarjev ali domačega goveda, ovac, koz ali prašičev po morju v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena Uredbe 1/2005/ES;
40. kot upravljavec zbirnega centra ne zagotovi, da se z živalmi ravna po tehničnih pravilih, določenih v oddelku 1 poglavij I in III Priloge I Uredbe 1/2005/ES (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1/2005/ES);
41. kot upravljavec zbirnega centra ravna v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 1/2005/ES;
42. kot voznik ali spremna oseba sodeluje pri prevozu domačih kopitarjev ali domačega goveda, ovac, koz, prašičev ali perutnine s cestnim vozilom brez potrdila o usposobljenosti (peti odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
43. kot voznik ali spremna oseba ne izpolni oddelka 4 dnevnika vožnje iz Priloge II Uredbe 1/2005/ES oziroma uradni veterinar UVHVVR ugotovi, da so vneseni podatki neresnični;
44. kot oskrbnik živali ne zagotovi v kraju odhoda, pretovarjanja ali namembnem kraju za živali, ki se prevažajo, da se izpolnijo tehnična pravila, določena v oddelku 1 poglavij I in III Priloge I Uredbe 1/2005/ES (prvi odstavek 8. člena Uredbe 1/2005/ES);
45. kot oskrbnik živali ne ravna v skladu z določbami o dnevniku vožnje, navedenimi v Prilogi II Uredbe 1/2005/ES (drugi odstavek 8. člena Uredbe 1/2005/ES);
46. pri prevoznih postopkih ravna v nasprotju s točko 1.8 ali 1.9 poglavja III Priloge I Uredbe 1/2005/ES.
(2) Z globo od 1.700 do 25.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 2.000 do 3.400 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
4. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki na prevoznem sredstvu v cestnem ali železniškem prometu ne zagotovi vidne oznake v skladu s točko z 2.1 poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES.
(2) Z globo od 700 do 1.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 700 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 300 do 500 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 100 do 200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem prekrškovnem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi prekrškov zaradi kršitve določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim (Uradni list RS, št. 78/06).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-430/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2018-2330-0029
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti