Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4094. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, stran 12293.

  
Na podlagi določil 26. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) in določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
C E N I K 
potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
Cenik velja od 1. 1. 2024.
Od 1. 1. 2024 dalje, so na podlagi sklepa št. 354-98/2023 (Uradni list RS, št. 131/23), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice na 6. seji, dne 21. 12. 2023, v veljavi naslednje nove cene:
(1) Cena izvajanja storitev GJS oskrba s pitno vodo:
– cena storitve oskrbe s pitno vodo – vodarina,
– cena storitve oskrbe s pitno vodo – omrežnina,
(2) cena storitev GJS odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
– cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode,
– cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode – omrežnina,
– cena storitve odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
– cena storitve odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav – omrežnina,
(3) cena storitev GJS čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
– cena storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin – omrežnina,
(4) cena storitev GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
– cena storitev zbiranja komunalnih odpadkov,
– cena storitev zbiranja biorazgradljivih odpadkov,
– cena javne infrastrukture – zbiranje komunalnih odpadkov,
– cena javne infrastrukture – zbiranje biorazgradljivih odpadkov,
(5) cena storitev GJS obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
(6) Ostale cene storitev prej navedenih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki niso določene v prejšnjih odstavkih, ostanejo nespremenjene v veljavi.
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. cena omrežnine oskrbe s pitno vodo za premer vodomera ≤ 20 mm:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
5,9515 EUR/DN 20/mesec
6,5169 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5% DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
5,9515
6,5169
20 DN 40
3
17,8545
19,5507
40 ≤ DN 50
10
59,5150
65,1689
50 ≤ DN 65
15
89,2725
97,7534
65 ≤ DN 80
30
178,5450
195,5068
80 ≤ DN 100
50
297,5750
325,8446
100 ≤ DN 150
100
595,1500
651,6893
150 ≤ DN
200
1.190,3000
1.303,3785
1.2. cena storitve oskrbe s pitno vodo-vodarina:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,9489 EUR/m3
1,0390 EUR/m3
2. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin
2.1. cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
6,9098 EUR/DN 20/mesec
7,5662 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5% DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
6,9098
7,5662
20 DN 40
3
20,7294
22,6987
40 ≤ DN 50
10
69,0980
75,6623
50 ≤ DN 65
15
103,6470
113,4935
65 ≤ DN 80
30
207,2940
226,9869
80 ≤ DN 100
50
345,4900
378,3116
100 ≤ DN 150
100
690,9800
756,6231
150 ≤ DN
200
1.381,9600
1.513,2462
2.2. cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,3815 EUR/m3
0,4177 EUR/m3
3. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin
3.1. cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,5887 EUR/DN 20/mesec
0,6446 EUR/DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5% DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
0,5887
0,6446
20 DN 40
3
1,7661
1,9339
40 ≤ DN 50
10
5,8870
6,4463
50 ≤ DN 65
15
8,8305
9,6694
65 ≤ DN 80
30
17,6610
19,3388
80 ≤ DN 100
50
29,4350
32,2313
100 ≤ DN 150
100
58,8700
64,4627
150 ≤ DN
200
117,7400
128,9253
3.2. cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,6365 EUR/m3
0,6970 EUR/m3
Cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v enaki višini velja tudi za obračun omrežnine storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
3.3. cena omrežnine storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,5887 EUR/DN 20/mesec
0,6446 EUR/ DN 20/mesec
za premer vodomera DN 20 mm s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA 
mm
FAKTOR OMREŽNINE
CENA OMREŽNINE BREZ DDV 
EUR/mesec
CENA OMREŽNINE Z 9,5% DDV 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
0,5887
0,6446
20 DN 40
3
1,7661
1,9339
40 ≤ DN 50
10
5,8870
6,4463
50 ≤ DN 65
15
8,8305
9,6694
65 ≤ DN 80
30
17,6610
19,3388
80 ≤ DN 100
50
29,4350
32,2313
100 ≤ DN 150
100
58,8700
64,4627
150 ≤ DN
200
117,7400
128,9253
3.4. cena storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnimi čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,3193 EUR/m3
0,3496 EUR/m3
4. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
4.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
4.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0039 EUR/kg
0,0043 EUR/kg
Na podlagi določil Pravilnika o spremembah Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 21. redni seji, dne 3. 2. 2022 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-4/2022, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
4.1.1.1. cena javne infrastrukture za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0848 EUR/osebo/mesec
0,0929 EUR/osebo/mesec
4.1.1.2. cena javne infrastrukture za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0053 EUR/m2/mesec
0,0058 EUR/m2/mesec
4.1.1.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
2,9250 EUR/1 odvoz
3,2029 EUR/1 odvoz
4.1.1.4. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0039 EUR/kg
0,0043 EUR/kg
V kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
4.1.2. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,1726 EUR/kg
0,1890 EUR/kg
Na podlagi določil Pravilnika o spremembah Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 21. redni seji, dne 3. 2. 2022 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-4/2022, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
4.1.2.1. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
3,7523 EUR/osebo/mesec
4,1088 EUR/osebo/mesec
4.1.2.2. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,2344 EUR/m2/mesec
0,2567 EUR/m2/mesec
4.1.2.3. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
129,45 EUR/1 odvoz
141,75 EUR/1 odvoz
V kolikor se zbrane količine odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov po ceni zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v EUR/kg.
4.1.2.4. cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,1726 EUR/kg
0,1890 EUR/kg
4.2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
4.2.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0062 EUR/kg
0,0068 EUR/kg
Na podlagi določil pravilnika o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 17. redni seji, dne 23. 4. 2021 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-101/2019, se mesečni obračun zbiranja bioloških odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
4.2.1.1 cena javne infrastrukture za gospodinjstva:  
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,0820 EUR/osebo/mesec
0,0898 EUR/osebo/mesec
4.2.2. cena zbiranja bioloških odpadkov:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,1906 EUR/kg
0,2087 EUR/kg
4.2.1.2 cena zbiranja bioloških odpadkov za gospodinjstva:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
2,5216 EUR/osebo/mesec
2,7612 EUR/osebo/mesec
5. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
5.1. Cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov:
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
0,2062 EUR/kg
0,2258 EUR/kg
Brežice, dne 22. decembra 2023
Direktor 
Aleksander Zupančič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti