Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4066. Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2024, stran 12126.

  
Na podlagi 10., 11.a in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2024 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa izvajanje intervencij kmetijske politike, ki se nanašajo na zahtevke iz drugega odstavka tega člena, iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko 2023–2027 in je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani skupne kmetijske politike 2023–2027, za izvajanje:
1. Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1629 z dne 25. julija 2018 o spremembi seznama bolezni iz Priloge II k Uredbi (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 272 z dne 31. 10. 2018, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/429/EU);
2. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/963 z dne 10. junija 2021 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 in (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije in registracije enoprstih kopitarjev ter določitvi vzorcev identifikacijskih dokumentov za navedene živali (UL L št. 213 z dne 16. 6. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2021/963/EU);
3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 115), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/590 z dne 12. januarja 2023 o popravku latvijske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 79 z dne 17. 3. 2023, str. 46);
4. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/520 z dne 24. marca 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sledljivostjo nekaterih gojenih kopenskih živali (UL L št. 104 z dne 25. 3. 2021, str. 39), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1064 z dne 28. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/520 glede konfiguracije identifikacijske kode živali za namene sledljivosti nekaterih gojenih kopenskih živali za Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko (UL L št. 229 z dne 29. 6. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2021/520/EU);
5. Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/813 z dne 8. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede dodeljenih sredstev držav članic za neposredna plačila in letne razdelitve podpore Unije za razvoj podeželja po državah članicah (UL L št. 102 z dne 17. 4. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU);
6. Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1408 z dne 16. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede izplačevanja predplačil za nekatere intervencije in podporne ukrepe iz uredb (EU) 2021/2115 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 216 z dne 19. 8. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2116/EU);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/127 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o plačilnih agencijah in drugih organih, finančnem upravljanju, potrditvi obračunov, varščinah in uporabi eura (UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str. 95), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/1448 z dne 10. maja 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2022/127 glede izplačila predplačil v okviru šolske sheme in o popravku navedene uredbe (UL L št. 179 z dne 14. 7. 2023, str. 2);
8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/126 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023 do leta 2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard 1 dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str. 52), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/330 z dne 22. novembra 2022 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2022/126 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (UL L št. 44 z dne 14. 2. 2023, str. 1);
9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1173 z dne 31. maja 2022 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2022, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2022/1173/EU);
10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1172 z dne 4. maja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema skupne kmetijske politike ter uporabe in izračuna upravnih sankcij v zvezi s pogojenostjo (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2022, str. 12), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/744 z dne 2. februarja 2023 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2022/1172 glede prehodnih določb za olajšanje pregledov pogojenosti in navzkrižne skladnosti za nekatera plačila na površino v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 99 z dne 12. 4. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/1172/EU);
11. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil (UL L št. 319 z dne 13. 12. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1046/EU);
12. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), razveljavljene z Uredbo (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
13. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), razveljavljene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1172 z dne 4. maja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema skupne kmetijske politike ter uporabe in izračuna upravnih sankcij v zvezi s pogojenostjo (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2022, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 640/2014/EU);
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), razveljavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1173 z dne 31. maja 2022 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2022, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 809/2014/EU).
(2) Določbe iz te uredbe se uporabljajo za naslednje zahtevke:
1. zahtevke iz uredbe, ki ureja neposredna plačila iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja neposredna plačila);
2. zahtevke iz uredbe, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve), razen intervencije ekološko čebelarjenje;
3. zahtevke iz uredbe, ki ureja intervencijo dobrobit živali za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja intervencijo dobrobit živali).
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se posamezne določbe te uredbe uporabljajo tudi za:
1. preverjanje zahtev iz uredbe, ki ureja pravila pogojenosti (v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja pogojenost);
2. zahtevke intervencije prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz uredbe, ki ureja intervencije v vinskem sektorju, ter ukrep prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz uredbe, ki ureja izvajanje podpornega programa v vinskem sektorju;
3. zahtevke intervencije ekološko čebelarjenje iz uredbe, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve;
4. preverjanje zahtev iz Uredbe o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16, 84/16, 5/18, 81/18, 38/19 in 184/21; v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja navzkrižno skladnost);
5. druge intervencije, ukrepe in zahteve, za katere je v predpisih, ki jih urejajo, tako določeno.
(4) Podrobnejši postopki ter vrsta in način uporabe posameznih elementov iz 66. člena Uredbe 2021/2116/EU in določb te uredbe so določeni v predpisih iz prejšnjega odstavka.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. poljina je strnjena površina posamezne kmetijske rastline ali mešanice kmetijskih rastlin;
2. kmetijska parcela je strnjeno zemljišče kmetijske površine in, kadar je za posamezno intervencijo iz drugega odstavka 1. člena te uredbe to ustrezno, tudi površina krajinskih značilnosti (v nadaljnjem besedilu: KRZ), ki jo prijavi en upravičenec in zajema eno skupino kmetijskih rastlin;
3. skupina kmetijskih rastlin je skupna površina ene kmetijske rastline ali več kmetijskih rastlin, za katere je vložen zahtevek za isto intervencijo, podintervencijo, shemo, operacijo ali zahtevo. Če v okviru intervencije, podintervencije, sheme, operacije ali zahteve razlikujemo različne višine plačil na enoto, potem posamezno skupino kmetijskih rastlin tvori skupna površina ene kmetijske rastline ali več kmetijskih rastlin, za katere je vložen zahtevek z isto višino plačila na enoto;
4. skupina živali je število živali, za katere je vložen zahtevek pri:
– intervencijah vezane dohodkovne podpore za isto intervencijo,
– intervenciji dobrobit živali za isto zahtevo,
– operacijah intervencije kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: KOPOP_PS) in pri operaciji lokalne pasme za živali iste vrste;
5. kmetijska površina je površina, kot je določena v pravilniku, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o RKG);
6. potencialno upravičena žival pri zahtevkih, za katere se uporablja samodejni sistem zahtevkov v skladu s točko (f) četrtega odstavka 65. člena Uredbe 2021/2116/EU, je:
– za intervencijo vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih krava molznica, ki je iz črede, namenjene za rejo mleka, ki je v zadnjih dveh letih telila vsaj enkrat do 29. marca 2024 in je prisotna na zadevnem kmetijskem gospodarstvu 29. marca 2024 ter je v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda, vpisana v centralni register goveda (v nadaljnjem besedilu: CRG) kot črno-bela, rdeči holštajn, mlečna pasma, džersi, ayrshire, švedska rdeča, bivol, rjava, lisasta, montbeliard, cika, kraška sivka (slovensko rjavo govedo), meuse-rhine-yssel (MRY), pincgau, siva tirolska, madžarsko podolsko govedo, nemško svetlo govedo (german yellow), dexter, podolsko govedo, blaarkop rood, normande, kärntner blondveih, istrsko govedo, kostroma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami;
– za intervencijo vezana dohodkovna podpora za rejo govedi bik ali vol ali telica, ki doseže starost vsaj devet mesecev od 1. novembra 2023 do 31. oktobra 2024;
– za intervencijo vezana dohodkovna podpora za krave dojilje krava dojilja, ki je iz črede, namenjene za rejo telet za prirejo mesa, in je telila v obdobju od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2024 ter je prisotna na kmetijskem gospodarstvu skupaj s teletom od telitve ter je v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda, vpisana v CRG kot limuzin, šarole, belgijska belo-plava, blonde d'aquintaine, galoway, piemontese, aberdeen-angus, highland (višinsko škotsko govedo), pritlikavi zebu, hereford, rdeči angus, nemški angus, mesna pasma, salers, lincoln red, gasconne, tibetansko govedo (jak), kianina, markidžana, wagyu, INRA 95, bazadaise, miniaturni/mali herford, dahomey, bivol, rjava, lisasta, montbeliard, cika, kraška sivka (slovensko rjavo govedo), meuse-rhine-yssel (MRY), pincgau, siva tirolska, madžarsko podolsko govedo, nemško svetlo govedo (german yellow), dexter, podolsko govedo, blaarkop rood, normande, kärntner blondveih, istrsko govedo, kostroma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami;
– za zahtevo vzreja telet iz podintervencije dobrobit živali – govedo govedo do šestega meseca starosti, ki je v obdobju od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024 glede na podatke iz CRG najmanj štiri mesece na kmetijskem gospodarstvu upravičenca;
7. upravičenec je upravičenec, kot je določen v uredbah, navedenih v drugem in tretjem odstavku prejšnjega člena;
8. gospodarstvo je obrat, kjer gojijo kopenske živali, živali iz akvakulture ali druge živali, in ki ga mora izvajalec dejavnosti registrirati v skladu z Uredbo 2016/429/EU. Na kmetijskem gospodarstvu je lahko eno gospodarstvo ali več gospodarstev;
9. G-MID je edinstvena registracijska številka gospodarstva iz prejšnje točke. Če je na kmetijskem gospodarstvu več gospodarstev, ima vsako od njih svojo G-MID;
10. planina je gospodarstvo v skladu z 8. točko tega člena, ki vključuje eno planino ali več planin, kot jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, in ima v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) GERK z identifikacijsko oznako planine;
11. skupni pašnik je gospodarstvo v skladu z 8. točko tega člena, ki vključuje en skupni pašnik ali več skupnih pašnikov, kot jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, in ima v RKG GERK z identifikacijsko oznako skupnega pašnika;
12. rejne živali so gojene živali, razen hišnih živali, kot jih določa Uredba 2016/429/EU;
13. zahtevek je zahtevek za plačilo ali vloga za pomoč za intervencijo, shemo, podintervencijo, operacijo oziroma zahteva iz strateškega načrta SKP 2023–2027, ki ga oziroma jo upravičenec vloži na obrazcu zbirne vloge iz prvega odstavka 9. člena te uredbe;
14. zbirna vloga je skupek obrazcev, določenih v prvem odstavku 9. člena te uredbe, s katerimi vlagatelj vlaga zahtevke iz uredb iz drugega odstavka 1. člena te uredbe in za intervencijo ekološko čebelarjenje iz 3. točke tretjega odstavka 1. člena te uredbe. K zbirni vlogi spadajo tudi priloge, dokazila in izjave, določene v tej uredbi ali uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe;
15. čezmerno prijavljena površina je površina zahtevka, za katero je ugotovljeno, da ni upravičena do plačila;
16. nepravilno prijavljena površina je površina zahtevka, za katero je ugotovljeno, da je upravičena do plačila, vendar je njeno stanje prijavljeno napačno;
17. ugotovljena površina je površina zahtevka, ki se po opravljenem upravnem pregledu oziroma pregledu na kraju samem šteje za upravičeno do plačila;
18. ugotovljeno število živali je število živali z zahtevkom, ki se po opravljenem upravnem pregledu oziroma pregledu na kraju samem šteje za upravičeno do plačila;
19. nadzorstveni pregled je pregled, ki ga opravi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) z namenom preverjanja kakovosti izvedenih pregledov.
3. člen 
(obveznosti upravičenca in objava podatkov) 
(1) Upravičenec mora imeti v RKG prijavljene vse kmetijske površine in KRZ, za katere ima pravico do uporabe.
(2) Neusklajene podatke v RKG oziroma vse spremembe podatkov, ki jih mora upravičenec sporočiti v RKG, upravičenec uredi na pristojni upravni enoti vsaj en dan pred vložitvijo zbirne vloge iz prvega odstavka 6. člena te uredbe.
(3) Upravičenec mora pri izpolnjevanju zbirne vloge uporabljati KMG-MID.
(4) Agencija nakazuje sredstva za izplačilo zahtevkov iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe upravičencu na en transakcijski račun, ki ga upravičenec po spletni aplikaciji eKmetijstvo sporoči agenciji v skladu zakonom, ki ureja kmetijstvo. Navodila za sporočanje agencija objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(5) Podatke o upravičencih in sredstvih, ki jih upravičenec prejme v posameznem finančnem letu, agencija objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave, do katerega ima vzpostavljeno povezavo tudi enotno spletno mesto Evropske unije, v skladu z 98. členom Uredbe 2021/2116/EU ter IV. in VI. poglavjem Uredbe 2022/128/EU. V skladu z 99. členom Uredbe 2021/2116/EU agencija upravičence v zbirni vlogi seznani z objavo podatkov in njihovimi pravicami v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
4. člen 
(uporaba podatkov iz identifikacijskega sistema za zemljišča) 
(1) Podlaga za prijavo površin zahtevkov iz drugega odstavka 1. člena te uredbe je identifikacijski sistem za zemljišča, kot ga določata 68. člen Uredbe 2021/2116/EU in zakon, ki ureja kmetijstvo.
(2) V zahtevkih se podatki o površinah kmetijskih parcel in kmetijskih rastlin navedejo v kvadratnih metrih.
(3) Površina GERK ali del površine GERK z vrsto rabe 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni ali 1131 – začasno travinje, na kateri so v zbirni vlogi iz 6. člena te uredbe že peto zaporedno leto neprekinjeno prijavljene trave ali druge zelene krmne rastline, se v RKG spremeni v površino z vrsto rabe 1300 – trajni travnik. Trave ali druge zelene krmne rastline so rastline s šiframi: 201 – trave, 203 – travno-deteljne mešanice in 204 – trajno travinje iz šifranta vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči (v nadaljnjem besedilu: šifrant), ki je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(4) Spremembe vrste rabe v zbirni vlogi, ki jih agencija ugotovi z upravnimi pregledi ali pregledi na kraju samem, ali spremembe vrste rabe, ki jih je upravičenec izvedel v skladu s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe, agencija sporoči Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki te spremembe v skladu s pravilnikom RKG vpiše v RKG po uradni dolžnosti pred začetkom teka roka za vložitev zbirnih vlog za leto 2025.
5. člen 
(splošna načela v zvezi s kmetijskimi površinami) 
(1) Najmanjša velikost kmetijske parcele, za katero se lahko vloži zahtevek v zbirni vlogi, je 0,1 hektarja, razen, če je v uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določeno drugače.
(2) Površina lokalnih sort sadnih rastlin, vinske trte, hmelja in oljk za operacijo lokalne sorte iz uredbe, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve, se določi glede na delež površine, ki ga zasedajo sadike avtohtonih in tradicionalnih sort sadnih rastlin v sadovnjaku, vinske trte v vinogradu, hmelja v hmeljišču in oljk v oljčniku.
(3) Za površino, ki je v sosednji državi, vlaganje zahtevkov iz uredb iz drugega odstavka 1. člena te uredbe ni mogoče. Ne glede na prejšnji stavek se kmetijska površina, ki je v sosednji državi in je v RKG vpisana kot del kmetijskega gospodarstva, pri obravnavi zahtevkov upošteva pri izračunu obtežbe ter letnega vnosa dušika.
(4) Površine, ki jih upravičenec prijavi za svoje kmetijsko gospodarstvo na geoprostorskem obrazcu iz 2. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, morajo ostati prijavljene v RKG na tem kmetijskem gospodarstvu do poteka roka za vložitev zbirne vloge, določenega v prvem odstavku 8. člena te uredbe.
(5) Za upravne preveritve površin, prijavljenih v zbirni vlogi, in za upravne preveritve površin, ki jih ima upravičenec vpisane v RKG, se upošteva pozicijska toleranca enega metra. Če je pozicijsko ujemanje večje kakor en meter, velja kot upravičena površina dejansko ugotovljena površina.
II. ZBIRNA VLOGA, OBRAZCI, ZAHTEVKI IN PRILOGE 
6. člen 
(zbirna vloga) 
(1) Zbirna vloga vsebuje:
1. zahtevke v zvezi z intervencijami iz uredbe, ki ureja neposredna plačila;
2. zahtevke v zvezi z intervencijami iz uredbe, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve;
3. zahtevke v zvezi z intervencijami iz uredbe, ki ureja intervencijo dobrobit živali;
4. priloge zbirne vloge, dokazila in izjave.
(2) Upravičenec ali njegov pooblaščenec zbirno vlogo iz prejšnjega odstavka, spremembe in umike zahtevkov iz 11. člena te uredbe ter priloge, dokazila in izjave, določene v tej uredbi, uredbi, ki ureja pogojenost, ali uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, vlaga v spletni aplikaciji za oddajanje vlog. Pri tem se za identifikacijo in e-podpis vloge uporabita centralna storitev za spletno prijavo in elektronski podpis, pri čemer se identifikacija izvede z uporabo sredstev elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka, e-podpis pa s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis. Priloge zbirne vloge, dokazila ali izjave, ki jih ni mogoče vložiti v obliki spletnega obrazca, upravičenec zbirni vlogi priloži kot skenogram.
(3) Za spletno izvedbo vlaganj, določenih v prejšnjem odstavku, agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu: https://ekmetijstvo.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za spletno izvedbo vnosa, izvede spletni vnos, se podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom za elektronski podpis, izvede spletno vložitev in od agencije prejme potrdilo o uspešni vložitvi. Če vlaganje izvaja pooblaščenec, se mora pred spletno vložitvijo registrirati pri agenciji najpozneje 17. junija 2024. Pooblaščenec izpolni tudi izjavo v skladu z določbo glede pooblastila zakona, ki ureja kmetijstvo.
(4) S podpisom zbirne vloge upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
(5) Vlaganja zbirne vloge ni mogoče začeti, če so podatki v RKG neusklajeni.
(6) Za intervencije kmetijske politike se za leto 2024 upoštevajo podatki, ki jih agencija na stanje en dan pred spletnim vlaganjem ali dopolnitvijo zbirne vloge prenese iz RKG v svoj informacijski sistem, o:
1. blokih, GERK in KRZ;
2. avtohtonih in tradicionalnih sortah sadnih rastlin, vinske trte, hmelja in oljk;
3. sadnih vrstah in številu sadnih dreves ali grmov;
4. razvrstitvi KMG v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) in
5. točkah kmetijskega gospodarstva v OMD.
(7) V obrazcu za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – prašiči iz 8. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe se navedejo podatki o številu prašičev iz centralnega registra prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš) v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali. Stalež prašičev, sporočen v CRPš po roku, določenem v uredbi, ki ureja intervencijo dobrobit živali, se ne upošteva pri izračunu povprečnega števila prašičev za izračun plačila za podintervencijo dobrobit živali – prašiči.
(8) V obrazcu za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – govedo iz 9. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, razen zahteve za vzrejo telet in izkoreninjenje goveje virusne diareje (v nadaljnjem besedilu: izkoreninjenje BVD), se navedejo podatki o posamezni živali iz CRG na stanje en dan pred vnosom obrazca. V obrazec se iz CRG lahko prenesejo podatki o živali, ki je glede na podatke v CRG na stanje en dan pred vnosom obrazca na zadevnem kmetijskem gospodarstvu, kar pomeni, da zanjo ni sporočen odhod s tega kmetijskega gospodarstva niti prihod na drugo kmetijsko gospodarstvo. Če je bil v CRG sporočen odhod živali na planino, skupni pašnik ali drugo gospodarstvo v okviru zadevnega kmetijskega gospodarstva, na sejem ali razstavo, se šteje, da je žival na kmetijskem gospodarstvu.
(9) V obrazcu za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – drobnica iz 10. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe se navedejo podatki o posamezni živali iz centralnega registra drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD) na stanje en dan pred vnosom obrazca. V obrazec se iz CRD lahko prenesejo podatki o živali, ki je glede na podatke v CRD na stanje en dan pred vnosom obrazca na zadevnem kmetijskem gospodarstvu, kar pomeni, da zanjo ni sporočen odhod s tega kmetijskega gospodarstva niti prihod na drugo kmetijsko gospodarstvo in mora dosegati starost, določeno v uredbi, ki ureja intervencijo dobrobit živali. Če je bil v CRD sporočen odhod živali na planino, skupni pašnik ali drugo gospodarstvo v okviru zadevnega kmetijskega gospodarstva, na sejem ali razstavo, se šteje, da je žival na kmetijskem gospodarstvu.
(10) V obrazcu za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – konji iz 11. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe se navedejo podatki o posamezni živali iz centralnega registra kopitarjev (v nadaljnjem besedilu: CRK) na stanje en dan pred vnosom obrazca. V obrazec se iz CRK lahko prenesejo podatki o živali, ki je glede na podatke v CRK na stanje en dan pred vnosom obrazca na zadevnem kmetijskem gospodarstvu. Če je bil v CRK sporočen odhod živali na planino, skupni pašnik ali drugo gospodarstvo v okviru zadevnega kmetijskega gospodarstva, na sejem ali razstavo, se šteje, da je žival na kmetijskem gospodarstvu.
(11) V obrazcu za oddajo zahtevka za intervencijo vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice iz 5. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe se navedejo podatki o posamezni živali iz CRD na stanje en dan pred vnosom obrazca. V obrazec se iz CRD lahko prenesejo podatki o živali, ki je glede na podatke v CRD na stanje na dan 15. marec 2024 na zadevnem kmetijskem gospodarstvu, kar pomeni, da zanjo ni sporočen odhod s tega kmetijskega gospodarstva niti prihod na drugo kmetijsko gospodarstvo, in dosega starost, določeno v uredbi, ki ureja neposredna plačila. Če je bil v CRD sporočen odhod živali na planino, skupni pašnik ali drugo gospodarstvo v okviru zadevnega kmetijskega gospodarstva, na sejem ali razstavo, se šteje, da je žival na kmetijskem gospodarstvu.
(12) Pri izpolnjevanju obrazcev, ki jih določa ta uredba, se uporablja šifrant.
(13) Kmetijska površina, ki se ne uporablja predvsem za kmetijsko dejavnost, se v zbirni vlogi prijavi pod šifro 000 – ni v uporabi iz šifranta.
(14) Šifra kmetijske rastline 405 – mešana raba iz šifranta se uporabi za strnjeno kmetijsko površino, na kateri je mešana raba poljščin in vsaj ene od skupin kmetijskih rastlin zelenjadnice, dišavnice in zelišča ter posamezna od navedenih skupin kmetijskih rastlin in poljščin ne presega 0,1 hektarja.
(15) Šifra kmetijske rastline 410 – mešani posevki v ekološkem kmetovanju iz šifranta se uporabi za strnjeno kmetijsko površino, na kateri je mešana raba poljščin in vsaj ena od skupin kmetijskih rastlin zelenjadnice, dišavnice ali zelišča ter posamezna od navedenih skupin kmetijskih rastlin in poljščin ne presega 0,1 hektarja.
(16) Za obrazec za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – drobnica iz 10. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe ministrstvo pripravi seznam kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali za leto 2024, razvrščena na območje s krajšo vegetacijsko dobo, in ga pošlje agenciji.
(17) Za intervencije iz drugega odstavka 1. člena te uredbe v zvezi z vlogo za identifikacijo kopitarja iz uredbe, ki ureja izvajanje Izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (v nadaljnjem besedilu: vloga za identifikacijo kopitarja), ki jo vloži upravičenec iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, pooblaščeni organ iz 25. točke 2. člena Izvedbene uredbe 2021/963/EU dodeli kopitarju enotno življenjsko številko enoprstega kopitarja iz 18. točke 2. člena Izvedbene uredbe 2021/963/EU najpozneje v sedmih dneh od vložitve vloge za identifikacijo kopitarja.
7. člen 
(podatki o KMG in kmetijskih površinah KMG) 
Upravičenci, ki vlagajo zahtevke iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se lahko pred vnosom zbirne vloge seznanijo s podatki, ki jih potrebujejo pri vnosu zbirne vloge, in s podatki, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogojev upravičenosti, vključno z zahtevami iz uredbe, ki ureja pogojenost, na spletni strani https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer oziroma, če imajo sredstvo elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti, na spletni strani https://rkg.gov.si/erkg/. Podatki o kmetijskih površinah vključujejo ugotovljene površine za zahtevke zbirne vloge iz leta 2023. Če so podatki v RKG neusklajeni glede na pogoje za vpis podatkov v RKG, je na navedenih spletnih straneh razvidna tudi informacija o neusklajenosti.
8. člen 
(rok za vložitev zbirne vloge) 
(1) Upravičenci od 29. marca do 8. julija 2024 pri agenciji vložijo zbirno vlogo, če:
1. vlagajo zahtevke za intervencije iz drugega odstavka 1. člena te uredbe;
2. vlagajo zahtevke za intervencijo ekološko čebelarjenje iz 3. točke tretjega odstavka 1. člena te uredbe;
3. so do 15. oktobra 2023 prejeli sredstva za ukrep prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz uredbe, ki ureja izvajanje podpornega programa v vinskem sektorju iz 2. točke tretjega odstavka 1. člena te uredbe in od prejema sredstev še ni poteklo tri leta;
4. dajejo v promet živinska gnojila kmetijskim gospodarstvom v skladu z uredbo, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
5. so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur v skladu s pravilnikom, ki določa evidenco posebnih kultur;
6. so zavezanci za prijavo površin zelenjadnic in zelišč v skladu s pravilnikom, ki določa evidenco pridelovalcev zelenjave in zelišč;
7. so člani organizacije proizvajalcev v skladu s pravilniki, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev v posameznem sektorju;
8. so člani skupine proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja priznanje skupine proizvajalcev za skupno trženje;
9. so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
10. so člani partnerstva v okviru ukrepa sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
11. so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu z uredbo, ki ureja podukrep pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
12. nameravajo kandidirati za podporo v okviru intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko 2023–2027;
13. je v drugih predpisih, ki urejajo kmetijsko politiko, tako določeno.
(2) Ne glede na rok za vložitev zbirne vloge iz prejšnjega odstavka upravičenec vloži obrazec za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – drobnica iz 10. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe najpozneje 3. maja 2024, površino posebnih kultur iz 5. točke prejšnjega odstavka pa mora prijaviti najpozneje 30. junija 2024.
(3) Zahtevkov, pogojenih s pašo goveda, drobnice oziroma konjev iz uredbe, ki ureja intervencijo dobrobit živali, ni mogoče vložiti, če podatki o izvedenih koproloških analizah niso vpisani na seznam koproloških analiz.
(4) Zahtevka za zahtevo izkoreninjenje BVD podintervencije dobrobit živali – govedo iz uredbe, ki ureja intervencijo dobrobit živali, ni mogoče vložiti, če podatek o dani izjavi o izvedbi aktivnosti za pridobitev ali ohranitev statusa črede, proste goveje virusne diareje, ni vpisan na seznam izjav za izkoreninjenje goveje virusne diareje.
(5) Zahtevek za shemo varstvo gnezd pribe lahko upravičenec vloži po obvestilu o najdenem gnezdu in po svetovanju Javne službe kmetijskega svetovanja, ki se izvede v skladu z uredbo, ki ureja neposredna plačila.
9. člen 
(vsebina zbirne vloge) 
(1) Zbirno vlogo sestavljajo obrazci:
1. osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in izjave;
2. geoprostorski obrazec, ki ga podpira identifikacijski sistem za zemljišča, in vključuje:
a) prijavo vseh kmetijskih površin in KRZ ter kmetijskih rastlin v skladu s šifrantom,
b) zahtevke za intervencijo osnovna dohodkovna podpora za trajnost,
c) zahtevek za intervencijo dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnost,
č) zahtevke za intervencijo vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline,
d) zahtevke za intervencijo sheme za podnebje in okolje, razen sheme varstvo gnezd pribe in kmetijske prakse uporaba krmnih dodatkov za zmanjšanje izpustov metana,
e) zahtevke za intervencijo kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – biotska raznovrstnost in krajina,
f) zahtevke za intervencijo kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – naravni viri,
g) zahtevke za intervencijo habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000,
h) zahtevke za intervencijo ekološko kmetovanje,
i) zahtevke za intervencijo OMD,
j) zahtevke za intervencijo biotično varstvo rastlin,
k) zahtevke za operacijo lokalne sorte;
3. obrazec za oddajo zahtevka za shemo varstvo gnezd pribe;
4. obrazec za oddajo zahtevka za intervencijo dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete;
5. obrazec za oddajo zahtevka za intervencijo vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice;
6. obrazec za oddajo zahtevka za intervencije vezana dohodkovna podpora za rejo govedi, krave dojilje in mleko v gorskih območjih;
7. obrazec za oddajo zahtevka za operacijo lokalne pasme;
8. obrazec za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – prašiči;
9. obrazec za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – govedo;
10. obrazec za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – drobnica;
11. obrazec za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – konji;
12. obrazec za oddajo zahtevka za intervencijo kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – podnebne spremembe;
13. obrazec za oddajo zahtevka za intervencijo ekološko čebelarjenje;
14. obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta (iz uredbe, ki ureja pogojenost);
15. obrazec za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – perutnina;
16. obrazec za oddajo zahtevka za shemo dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in TGP – kmetijska praksa uporaba krmnih dodatkov za zmanjšanje izpustov metana.
(2) Obvezne sestavine zbirne vloge so podatki iz 1. točke prejšnjega odstavka in če ima kmetijsko gospodarstvo kmetijske površine, grafična prijava vseh kmetijskih površin in KRZ ter kmetijskih rastlin iz 2. točke pod a) prejšnjega odstavka.
(3) Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta iz 14. točke prvega odstavka tega člena se odda kot priloga zbirni vlogi ali na način in v roku, ki ju določa uredba, ki ureja pogojenost.
(4) Če upravičenec z geoprostorskim obrazcem za kmetijsko rastlino grafično prijavi zelenjadnico oziroma zelišče ne glede na vrsto posevka, izpolni tudi preglednico, v kateri navede, katera vrsta zelenjadnice oziroma zelišča bo dosegla tehnološko zrelost, namen uporabe, uporabo namakalnega sistema in nizke oziroma visoke zaščite za rastline ter načine pridelave, kadar pridelava ne poteka v tleh.
(5) Zahtevki iz 6. točke prvega odstavka tega člena in zahtevek za vzrejo telet iz obrazca iz 9. točke prvega odstavka tega člena se vlagajo v skladu s točko (f) četrtega odstavka 65. člena Uredbe 2021/2116/EU.
(6) Zahtevek za shemo varstvo gnezd pribe se vloži tako, da nosilec kmetijskega gospodarstva v zahtevku označi, da bo uveljavljal zahtevek za shemo varstvo gnezd pribe, agencija pa podatek o najdenih gnezdih in številu varovanih gnezd prevzame iz evidence o gnezdih pribe.
(7) Zahtevek za intervencijo ekološko čebelarjenje se vlaga tako, da upravičenec v obrazcu za oddajo zahtevka za intervencijo ekološko čebelarjenje ne navede števila čebeljih družin, temveč agencija ta podatek prevzame iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil iz zakona, ki ureja kmetijstvo.
(8) Tudi če upravičenec za kmetijsko rastlino ne uveljavlja nobenega zahtevka, mora z geoprostorskim obrazcem prijaviti vse:
1. glavne posevke, med katere spadajo večletne kmetijske rastline ali kmetijske rastline, ki se posejejo ali posadijo jeseni 2023 ali spomladi 2024 in so na kmetijski površini pretežni del obdobja od 1. maja do 31. julija 2024 oziroma do tehnološke zrelosti. Če sta na isti kmetijski površini zaporedoma dve kmetijski rastlini in ena od teh rastlin izpolni tehnološko zrelost, druga pa je na površini pretežni del obdobja, se za glavni posevek šteje tista kmetijska rastlina, ki je na površini prisotna pretežni del obdobja;
2. neprezimne posevke, med katere spadajo kmetijske rastline, ki se posejejo ali posadijo po glavnem posevku v poletnem obdobju leta 2024 in je njihovo spravilo izvedeno še pred zimo istega leta, razen, če je za posamezni zahtevek določeno drugače;
3. prezimne posevke, med katere spadajo kmetijske rastline, ki se posejejo ali posadijo po glavnem posevku v poletnem ali jesenskem obdobju leta 2024 in so na površini prisotne čez zimo 2024/2025. Prezimni posevek, posejan v letu 2024, lahko v letu 2025 postane glavni posevek, razen, če je za posamezni zahtevek določeno drugače;
4. predposevke, med katere spadajo kmetijske rastline, ki se posejejo ali posadijo spomladi leta 2024 in je njihovo spravilo izvedeno do setve ali saditve glavnega posevka leta 2024. Predposevke lahko prijavi vsak upravičenec, obvezna pa je prijava za upravičence, ki so zavezanci za vpis v evidenco pridelovalcev zelenjave in zelišč.
(9) V geoprostorski obrazec se iz RKG prenesejo tudi podatki o GERK z vrsto rabe: 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, in 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh.
(10) Upravičenec mora v posameznem obrazcu iz prvega odstavka tega člena navesti vse podatke, ki so za posamezni obrazec določeni v prilogi te uredbe.
(11) Agencija upošteva samo v celoti in v skladu z navodili izpolnjene obrazce iz prvega odstavka tega člena.
10. člen 
(priloge zbirne vloge) 
(1) Podatki o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja za pridelavo konoplje iz točke (i) tretjega odstavka 8. člena Izvedbene uredbe 2022/1173/EU se ne prilagajo zbirni vlogi, temveč jih ministrstvo pošlje agenciji najpozneje 8. julija 2024.
(2) Podatki o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja za pridelavo vrtnega maka se ne prilagajo zbirni vlogi, temveč jih ministrstvo pošlje agenciji najpozneje 8. julija 2024 za jari vrtni mak in 15. septembra 2024 za ozimni vrtni mak.
(3) Uradne etikete na embalaži semena konoplje in vrtnega maka se ne prilagajo zbirni vlogi, upravičenec jih skupaj z vlogo za pridobitev dovoljenja za pridelavo konoplje oziroma vrtnega maka pošlje ministrstvu, ki jih potrdi z žigom in vrne upravičencu skupaj z odločbo o dovoljenju za pridelavo konoplje oziroma vrtnega maka.
(4) Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik upravičenec pošlje agenciji najpozneje 8. julija 2024. Podatke o govedu in drobnici agencija v zapisnik prevzame iz CRG oziroma CRD.
(5) Izjavo o številu pastirjev na planini upravičenec pošlje agenciji najpozneje 8. julija 2024, če se operacija planinska paša, določena v uredbi, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve, izvaja s pomočjo pastirja.
(6) Premik goveda na planino ali skupni pašnik se priglasi v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda prek pooblaščene veterinarske organizacije, na obrazcu »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik« vsaj štiri dni pred pošiljanjem tega obrazca agenciji.
(7) Premik drobnice na planino ali skupni pašnik se priglasi v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice prek pooblaščene veterinarske organizacije, na obrazcu »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik« vsaj štiri dni pred pošiljanjem tega obrazca agenciji.
(8) Upravičenec, ki uveljavlja zahtevke iz sheme gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak, določene v uredbi, ki ureja neposredna plačila, sočasno z zbirno vlogo vloži tudi obrazec »Opredelitev načina reje za potrebe izvajanja zahtev z obveznostjo gnojenja z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak«.
(9) Upravičenec, ki z geoprostorskim obrazcem prijavi kmetijsko rastlino 200 – trave za pridelavo semena iz šifranta, agenciji najpozneje 31. avgusta 2024 pošlje kopijo zapisnika o strokovni kontroli pridelovanja kmetijskega semena, ki ga izda organ za potrjevanje semenskega materiala v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(10) Če upravičenec iz prejšnjega odstavka agenciji ne pošlje kopije zapisnika o strokovni kontroli pridelovanja kmetijskega semena, se pri obravnavi geoprostorskega obrazca namesto kmetijske rastline 200 – trave za pridelavo semena iz šifranta upošteva kmetijska rastlina 201 – trave.
(11) Dokazila, ki jih upravičenec, ki vlaga obrazec za oddajo zahtevka za intervencijo dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete, priloži zbirni vlogi oziroma pošlje agenciji najpozneje do izteka roka za vložitev zbirne vloge, določenega v prvem odstavku 8. člena te uredbe, so:
– v primerih iz tretjega odstavka 13. člena uredbe, ki ureja neposredna plačila, akt o ustanovitvi;
– v primerih iz šestega odstavka 13. člena uredbe, ki ureja neposredna plačila, podpisana izjava nosilca kmetijskega gospodarstva ali solastnika kmetijskega gospodarstva iz priloge 1 uredbe, ki ureja neposredna plačila;
– v primerih iz drugega odstavka 45. člena uredbe, ki ureja neposredna plačila, podpisana izjava o odgovornosti in upravljanju kmetije iz priloge 5 uredbe, ki ureja neposredna plačila.
(12) Obrazec za sporočanje sprememb v zvezi z izvajanjem intervencije biotično varstvo rastlin pošlje upravičenec agenciji do 31. decembra 2024, če v letu 2024 zaradi pomanjkanja ustreznega pripravka na trgu, neugodnih vremenskih razmer ali ker uporaba pripravka ni bila potrebna, pripravka za biotično varstvo rastlin ni uporabil.
(13) Upravičenec agenciji za vsako najdeno gnezdo pribe pošlje dve geografsko označeni fotografiji v rokih iz sedmega odstavka 32. člena uredbe, ki ureja neposredna plačila. Geografsko označeni fotografiji pošlje z aplikacijo fotoSopotnik, ki jo določa pravilnik, ki ureja način uporabe in način poteka komunikacije preko Sopotnika ter način dodatnega obveščanja strank (v nadaljnjem besedilu: pravilnik Sopotnik).
(14) V skladu s šestim odstavkom 20. člena uredbe, ki ureja neposredna plačila, izvajalec javnega naročila za popis gnezd pribe v času nastajanja evidence o gnezdih pribe agenciji sporoči ugotovitve o najdenih gnezdih pribe najpozneje v dveh delovnih dneh, tako da sporoči koordinate x, y gnezda na elektronski naslov zbirnevloge.aktrp@gov.si.
(15) »Obrazec za vlagatelje zbirnih vlog, ki so gospodarske družbe – podatki o družbah v skupini« izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki so gospodarske družbe.
11. člen 
(spremembe in umiki zahtevkov) 
(1) Spremembe in umiki zahtevkov po izteku roka za vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka 8. člena te uredbe se izvedejo v skladu s 7. členom Izvedbene uredbe 2022/1173/EU in določbami te uredbe.
(2) Zahtevek v zvezi s površino, ki je bil v zbirni vlogi vložen do izteka roka za vložitev zbirne vloge, se lahko spremeni tako, da se poveča ali zmanjša površina tega zahtevka in spremeni kmetijska rastlina, vrsta rabe ali drugi podatki v zvezi s tem zahtevkom.
(3) Sprememba zahtevka iz prejšnjega odstavka se izvede z geoprostorskim obrazcem iz 2. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe.
(4) Če upravičenec z geoprostorskim obrazcem spreminja vrsto rabe, se ta ne glede na prejšnji odstavek ne more spremeniti v vrsto rabe 1300 – trajni travnik, 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, 1211 – vinograd, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 – ekstenzivni sadovnjak, 1230 – oljčnik, 1160 – hmeljišče, 1212 – matičnjak, 1510 – skupina dreves in/ali grmičevja, 1520 – mejica, 1530 – obvodna vegetacija, 1540 – posamezno drevo, 1550 – drevesa v vrsti ali 7010 – vodna prvina.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena upravičenec z geoprostorskim obrazcem ne more spreminjati vrste rabe 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, 1191 – rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, 1510 – skupina dreves in/ali grmičevja, 1520 – mejica, 1530 – obvodna vegetacija, 1540 – posamezno drevo, 1550 – drevesa v vrsti ali 7010 – vodna prvina.
(6) Sprememba zahtevka v zvezi z živalmi, ki je bil v zbirni vlogi uveljavljen do izteka roka za oddajo zbirne vloge iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, se lahko izvede za zahtevke intervencije dobrobit živali in pomeni spreminjanje podatkov v zvezi z živalmi. Nadomestitve pri zahtevkih v zvezi z živalmi niso možne, razen pri zahtevkih operacije lokalne pasme.
(7) Umik zahtevka v zvezi s površinami se lahko izvede na celotni kmetijski parceli ali delu kmetijske parcele.
(8) Umik zahtevka v zvezi z živalmi se lahko izvede za posamezno žival, razen za zahtevke, kjer se uporablja samodejni sistem zahtevkov iz točke (f) četrtega odstavka 65. člena Uredbe 2021/2116/EU, kjer se umik zahtevka izvaja v skladu s četrtim odstavkom 7. člena Izvedbene uredbe 2022/1173/EU.
(9) Za namen točke (a) prvega odstavka 7. člena Izvedbene uredbe 2022/1173/EU se za zahtevke v zvezi s površino kot zadnji rok za spremembe zahtevkov upoštevajo dnevi, ki so za posamezne zahtevke določeni v devetem odstavku 16. člena te uredbe kot zadnji rok za spremembe in umike zahtevkov. Umik zahtevkov je mogoč do 15 dni pred dnem prvega plačila oziroma predplačila zadevnega zahtevka.
(10) Za namen točke (b) prvega odstavka 7. člena Izvedbene uredbe 2022/1173/EU se za zahtevke vezane dohodkovne podpore za govedo in drobnico iz uredbe, ki ureja neposredna plačila, kot zadnji rok za umik zahtevka šteje 15 dni pred dnevom prvega plačila oziroma predplačila zadevnega zahtevka. Pri tem se kot neizpolnjevanje, ki se nanaša na identifikacijo in registracijo živali, upošteva le neizpolnjevanje, ki je bilo za žival narejeno pri nosilcu, ki je oddal zahtevek za podporo za zadevno žival, in se neizpolnjevanje z živaljo ne prenaša.
(11) Za namen točke (c) prvega odstavka 7. člena Izvedbene uredbe 2022/1173/EU se za zahtevke intervencije dobrobit živali, intervencije KOPOP_PS in operacije lokalne pasme kot zadnji rok za umik zahtevka šteje 15 dni pred dnem prvega plačila oziroma predplačila zadevnega zahtevka. Spremembe zahtevkov za operacijo lokalne pasme se izvedejo v skladu z roki, ki so za to operacijo določeni v uredbi, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve, pri čemer agencija izločitve živali, izvedene po 31. decembru 2024, ne upošteva.
(12) Umik zahtevka iz obrazca za oddajo zahtevka za ekološko čebelarjenje je mogoč do 15 dni pred dnevom prvega plačila oziroma predplačila za ta zahtevek.
(13) Če za posamezni zahtevek v tej uredbi ni drugače določeno, se umik zahtevkov za živali izvaja na način, določen v drugem odstavku 6. člena te uredbe.
(14) Za potencialno upravičeno žival iz prve do tretje alineje 6. točke 2. člena te uredbe se priglasitev premika živali, ki zapusti kmetijsko gospodarstvo v obdobju obvezne reje, v CRG šteje kot pisni umik zahtevka za posamezno žival, razen priglasitev premikov v obdobju obvezne reje na planino, skupni pašnik, drugo gospodarstvo v okviru kmetijskega gospodarstva in na sejem ali razstavo, ki se štejejo kot del obdobja obvezne reje. Za potencialno upravičeno žival iz četrte alineje 6. točke 2. člena te uredbe se priglasitev premika živali, ki zapusti kmetijsko gospodarstvo v obdobju obvezne prisotnosti na kmetijskem gospodarstvu, v CRG šteje kot pisni umik zahtevka za posamezno žival.
(15) Za govedo, ovce in koze, prijavljene z obrazcem za oddajo zahtevka za intervencijo lokalne pasme iz 7. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, se priglasitev premika živali v CRG ali CRD v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda ali drobnice, šteje kot pisni umik zahtevka za zadevno govedo, ovco ali kozo, razen priglasitev premikov na planino, skupni pašnik, drugo gospodarstvo v okviru kmetijskega gospodarstva in na sejem ali razstavo. Kot umik zahtevka za posamezno žival se ne šteje primer, ko je bila za določeno žival izvedena nadomestitev živali v skladu z določbami te uredbe in uredbe, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve.
(16) Za govedo, prijavljeno z obrazcem za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – govedo iz 9. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, se priglasitev premika goveda v CRG v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda, šteje kot pisni umik zahtevka za zadevno govedo, razen priglasitev premikov na planino, skupni pašnik, drugo gospodarstvo v okviru kmetijskega gospodarstva ali na sejem ali razstavo, ki se v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali, štejejo kot del obdobja paše ali izpusta.
(17) Za drobnico, prijavljeno z obrazcem za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – drobnica iz 10. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, se priglasitev premika drobnice v CRD v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice, šteje kot pisni umik zahtevka za zadevno žival, razen priglasitev premikov na planino, skupni pašnik, drugo gospodarstvo v okviru kmetijskega gospodarstva ali na sejem ali razstavo, ki se v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali, štejejo kot del obdobja paše in izpusta.
(18) Za drobnico, prijavljeno z obrazcem za oddajo zahtevka za intervencijo vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice iz 5. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, se priglasitev premika živali, ki zapusti kmetijsko gospodarstvo v obdobju obvezne reje, v CRD šteje kot pisni umik zahtevka za posamezno žival, razen priglasitev premikov v obdobju obvezne reje na planino, skupni pašnik, drugo gospodarstvo v okviru kmetijskega gospodarstva ali na sejem ali razstavo, ki se v skladu z uredbo, ki ureja neposredna plačila, štejejo kot del obdobja obvezne reje.
(19) Za konje, prijavljene z obrazcem za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – konji iz 11. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, umika zahtevka iz trinajstega odstavka tega člena za zadevnega konja ni treba izvesti, če gre za premik na planino, skupni pašnik, drugo gospodarstvo v okviru kmetijskega gospodarstva ali na sejem ali razstavo, ki se v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali, štejejo kot del obdobja paše in izpusta.
(20) Razen v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 29. člena te uredbe mora upravičenec za govedo, prijavljeno z obrazcem za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – govedo iz 9. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, za drobnico, prijavljeno z obrazcem za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – drobnica iz 10. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, ki ostane na kmetijskem gospodarstvu in za katero za več kot deset dni prekine obdobje paše oziroma izpusta, določeno v uredbi, ki ureja intervencijo dobrobit živali, v sedmih dneh po preteku desetdnevne prekinitve paše ali izpusta izvesti umik zahtevka, kakor je določeno v trinajstem odstavku tega člena.
(21) Razen v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 29. člena te uredbe mora upravičenec za konje, prijavljene z obrazcem za oddajo zahtevka za podintervencijo dobrobit živali – konji iz 11. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, za živali, za katere za več kot deset dni prekine obdobje paše, ali za živali, ki so poginile ali jih pred izpolnitvijo obdobja paše proda ali odda v zakol, v sedmih dneh po preteku desetdnevne prekinitve paše ali v sedmih dneh po poginu, prodaji ali oddaji živali v zakol izvesti umik zahtevka tako, kakor je določeno v trinajstem odstavku tega člena.
(22) Ne glede na rok iz devetega odstavka 16. člena te uredbe mora upravičenec po vložitvi zbirne vloge nemudoma sporočiti vsako spremembo kmetijske rastline.
(23) Zadnji rok za umik zahtevka za intervencijo dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete je 15 dni pred dnevom prvega plačila oziroma predplačila tega zahtevka.
III. PREGLEDI 
1. Splošno
12. člen 
(klavzula o izogibanju) 
(1) V skladu z 62. členom Uredbe 2021/2116/EU agencija ne odobri zahtevkov za intervencije kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, če ugotovi, da je upravičenec pogoje za pridobitev plačil ustvaril umetno in v nasprotju z nameni oziroma cilji intervencij.
(2) Za namen preverjanja umetno ustvarjenih pogojev in ustvarjenih pogojev, ki so v nasprotju z nameni in cilji intervencij iz prejšnjega odstavka, agencija pripravi in izvede tudi preglede na kraju samem.
13. člen 
(kontrolni sistem in splošna načela v zvezi s pregledi) 
(1) Agencija v skladu s 60. členom Uredbe 2021/2116/EU in 36. členom Uredbe 2018/1046/EU vzpostavi kontrolni sistem, katerega namen je, da se podpora dodeli upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za plačila na podlagi zahtevkov iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe in uredbe, ki ureja pogojenost, da so kršitelji pravil sankcionirani v skladu s to uredbo in drugimi uredbami, ki določajo upravne sankcije, ter da se neupravičeno dodeljeni zneski izterjajo.
(2) Kontrolni sistem iz prejšnjega odstavka je sestavljen iz postopkov upravnih pregledov, vključno s pregledi s pomočjo sistema za spremljanje površin, iz postopkov pregledov na kraju samem in iz drugih preverjanj, s katerimi je mogoče ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev glede zahtevkov iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe. Za preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev upravičenosti za odobritev podpore na podlagi zahtevkov iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe ter dejstev in okoliščin, pomembnih za uvedbo upravnih sankcij, agencija uporablja integrirani sistem iz 65. in 66. člena Uredbe 2021/2116/EU. V skladu z določbami te uredbe oziroma uredb iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe lahko agencija dejansko stanje ugotovi tudi z drugimi dokazi.
(3) Pregledi iz prejšnjega odstavka se v skladu s 60. členom Uredbe 2021/2116/EU opravljajo tako, da:
– zagotavljajo sistematično in učinkovito preverjanje pravilnosti in popolnosti vseh podatkov in informacij, ki jih je upravičenec navedel v obrazcih, prilogah, dokazilih in izjavah zbirne vloge;
– zagotavljajo sistematično in učinkovito preverjanje izpolnjevanja vseh pogojev upravičenosti, zahtev pogojenosti ter drugih obveznosti in zavez v zvezi z vloženimi zahtevki oziroma pri pregledih na kraju samem v zvezi z zahtevki, ki so predmet pregleda;
– upoštevajo vse prijave in predloge drugih organov, organizacij, služb in posameznikov o domnevnem neizpolnjevanju določenega pogoja upravičenosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je predmet prijave ali predloga.
(4) Če je s pregledi iz prejšnjega odstavka ugotovljeno neskladje stanja v naravi s stanjem podatkov v RKG, agencija rezultate pregleda pošlje ministrstvu, ki te spremembe v skladu s pravilnikom RKG vpiše v RKG po uradni dolžnosti pred začetkom roka za vložitev zbirnih vlog za leto 2025.
(5) Če agencija pri upravnih pregledih ali pregledih na kraju samem pri upravičencu, ki je vložil zahtevek za intervencijo ekološko kmetovanje ali operacijo senena prireja ali operacijo v zvezi z integrirano pridelavo, ugotovi nepravilnosti ali kršitve v skladu z uredbo, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve, o tem obvesti organizacijo za kontrolo in certificiranje, pri kateri je upravičenec v tekočem letu vključen v kontrolo.
(6) Pri odločanju o upravičenosti zahtevka in uporabi upravnih sankcij, določenih v tej uredbi ali uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se uporabijo tudi ugotovitve iz pravnomočne prekrškovne odločbe drugega pristojnega organa, dokončnega poročila ali drugega končnega akta pristojnega nadzornega ali revizijskega organa ali drugega dokumenta, ki ga pridobi agencija v postopku odločanja o upravičenosti zahtevka in uporabi upravnih sankcij.
(7) Če agencija med izvajanjem pregledov ugotovi ravnanje upravičenca oziroma članov gospodarstva upravičenca, ki ima za posledico ogrožanje zdravja ljudi, počutja živali, varstva okolja, narave ali tal, o takšnem ravnanju obvesti inšpekcijo oziroma organ, ki je odgovoren za nadzor, sankcioniranje in odpravo takšnega ravnanja. Poleg tega agencija drugim organom sporoča podatke, pridobljene z izvajanjem pregledov, če ti podatki prispevajo k osveževanju zbirk podatkov v pristojnosti organa.
(8) Za posamezna kmetijska gospodarstva, za katera je bil v tekočem letu izveden pregled na kraju samem, se z nadzorstvenim pregledom delno ali v celoti ponovijo že opravljeni pregledi na kraju samem ali pa se nadzorstveni pregled izvede hkrati s pregledom na kraju samem.
(9) V skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, lahko agencija opravi dodatni terenski ogled v okviru sistema za spremljanje površin, če na podlagi satelitskih posnetkov in morebitnih drugih dokazil oceni, da nima na voljo dovolj zanesljivih podatkov za določitev dejanskega stanja oziroma prikaz barvne oznake iz pravilnika Sopotnik.
(10) V skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, se pregled na kraju samem, razen v ustrezno utemeljenih primerih, v zvezi z zahtevki za živali izvede v 48 urah, v zvezi z zahtevki za površine pa v 14 dneh po napovedi pregleda.
(11) Pregledi na kraju samem se enakomerno razporedijo za obdobje, v katerem jih je mogoče in smiselno izvajati. Kadar je to ustrezno, se z enim pregledom na kraju samem lahko hkrati opravi več pregledov, ki se izvajajo za namen uredb iz drugega odstavka 1. člena te uredbe ali uredbe, ki ureja pogojenost.
(12) Trajanje pregleda na kraju samem mora biti omejeno na najkrajše potrebno obdobje.
(13) Če je nekatere pogoje upravičenosti, zaveze ali druge obveznosti mogoče preveriti le v določenem obdobju, so lahko za preglede na kraju samem potrebni poznejši dodatni obiski. V takem primeru se pregledi na kraju samem uskladijo tako, da se število in trajanje takih obiskov pri enem upravičencu omejita na potrebni minimum. Poznejši dodatni obiski so lahko napovedani ali nenapovedani. Če so napovedani, se zanje uporabljajo določbe glede napovedi, ki veljajo za preglede na kraju samem, zakona, ki ureja kmetijstvo, in te uredbe.
(14) Za vse upravne meritve in meritve na kraju samem se uporabijo tehnične tolerance, določene v pravilniku, ki ureja metode merjenj, in tehnične tolerance meritev.
(15) Nadomestitev sredstev za identifikacijo goveda, drobnice in prašičev agencija obravnava v skladu z 19. členom Izvedbene uredbe 2021/520/EU ter nadomestitev sredstev za identifikacijo enoprstih kopitarjev v skladu s 14. členom Izvedbene uredbe 2021/963/EU.
(16) V skladu s prejšnjim odstavkom mora upravičenec dokazila o uspešni nadomestitvi sredstev za identifikacijo agenciji poslati najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo s pregledom na kraju samem ugotovljeno, da je žival nepopolno identificirana. V nasprotnem primeru se žival obravnava v skladu z upravnimi sankcijami, določenimi v 27. členu te uredbe.
(17) Kot dokazila iz prejšnjega odstavka se štejejo kopije listin, izjave upravičenca, fotografije pravilno označenih živali ali druga dokazila, iz katerih je razvidno, da je neskladnost odpravljena. V primeru izjave upravičenca, da je žival označil, mora biti iz CRG oziroma CRD razvidno, da je naročil dvojnike ušesnih znamk.
(18) Za namen točke (b) drugega odstavka 19. člena Izvedbene uredbe 2021/520/EU se šteje, da je nadomestitev sredstev za identifikacijo mogoča samo, če je na kmetijskem gospodarstvu neidentificirana samo ena žival in je bilo naročilo novih sredstev za identifikacijo izvedeno še pred napovedjo pregleda na kraju samem, ali če pregled na kraju samem ni napovedan, še pred prihodom kontrolorja na kmetijsko gospodarstvo. V nasprotnem primeru se žival obravnava v skladu z upravnimi sankcijami, določenimi v 27. členu te uredbe.
(19) Agencija opravlja tudi preglede na kraju samem za namen ocene kakovosti iz 4. in 5. člena Delegirane uredbe 2022/1172/EU.
2. Upravni pregledi
14. člen 
(upravni pregledi) 
Upravni pregledi zajemajo preverjanje upravičenosti do plačil z uporabo računalniških orodij in podatkovnih zbirk ter pregled pravnomočnih odločb in plačilnih nalogov drugih pristojnih organov, iz katerih lahko izhaja ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev upravičenosti ali zahtev pogojenosti. Pregledi zajemajo vse preveritve, ki jih je z upravnimi pregledi mogoče in primerno izvesti. S temi pregledi se zlasti zagotovi, da:
1. so izpolnjeni upravno preverljivi pogoji upravičenosti, zahteve pogojenosti in druge zaveze ter obveznosti v zvezi z zahtevki;
2. ni dvojnega financiranja;
3. so vloga, obrazci, zahtevki, priloge zbirne vloge ter vsa druga dokazila in izjave vloženi pravočasno ter ustrezno izpolnjeni in podpisani;
4. se, kadar je to ustrezno, preveri upravičenost zahtevkov zbirne vloge iz prvega odstavka 6. člena te uredbe s podatki, ki niso predmet te uredbe ali uredb iz drugega odstavka 1. člena te uredbe;
5. kadar je to ustrezno, upravni pregledi vključujejo tudi navzkrižna preverjanja, zlasti z namenom, da se prepreči prijava iste površine ali živali s strani več kmetijskih gospodarstev.
15. člen 
(podatkovne zbirke za upravne preglede brez sistema za spremljanje površin) 
(1) Agencija izvaja upravne preglede avtomatizirano z uporabo računalniških orodij, tako da se podatki iz zahtevkov preverjajo glede na podatke iz podatkovnih zbirk v skladu z določbami tega člena.
(2) Podatki o kmetijskih površinah in trajnih nasadih se preverjajo s podatki o blokih, GERK in KRZ iz RKG.
(3) Izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta iz uredbe, ki ureja neposredna plačila, se preverja s podatki iz:
1. evidence subjektov,
2. CRG, CRD, evidence imetnikov rejnih živali oziroma evidence rejnih živali iz pravilnika, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: EIRŽ), ter zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik,
3. geoprostorskega obrazca in
4. evidence registriranih vozil.
(4) Pri zahtevkih za intervencijo dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete se:
1. vključenost v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje kot kmet preverja s podatki iz evidence subjektov in evidence o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja,
2. članstvo na kmetijskem gospodarstvu preverja s podatki v RKG,
3. starost upravičenca v primeru kmetije preverja glede na podatke o datumu rojstva iz EMŠO v evidenci subjektov in v primeru pravnih oseb starost fizične osebe glede na podatke iz EMŠO, ki jih navedejo v dokazilih iz tretjega odstavka 13. člena uredbe, ki ureja neposredna plačila,
4. dokazila iz drugega odstavka 45. člena uredbe, ki ureja neposredna plačila, preverjajo s podatki iz RKG, s podatki iz odločbe o pravici do sredstev za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete in s podatki o davčnem statusu.
(5) V skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali, se pogoji identifikacije in registracije za zahtevo vzreja telet iz podintervencije dobrobit živali – govedo preverjajo s podatki v CRG za štiri mesece obvezne prisotnosti živali na kmetijskem gospodarstvu.
(6) V skladu z drugim odstavkom 34. člena Uredbe 2021/2115/EU se pogoji identifikacije in registracije živali glede na stanje podatkov CRG in CRD preverjajo za obdobje obvezne reje, ki je za posamezno intervencijo določeno v uredbi, ki ureja neposredna plačila.
(7) Zahtevki za intervencijo vezana dohodkovna podpora za rejo govedi se preverjajo s podatki:
1. ki jih agencija prevzame iz CRG na dan 1. december 2024. Spremembe podatkov v CRG po 1. decembru 2024 se za intervencijo za leto 2024 ne upoštevajo, razen če sprememba vpliva na neizpolnjevanje pogojev zadevne intervencije,
2. o vključenosti v ekološko rejo govedi iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in
3. o certifikatu za shemo izbrana kakovost za govedo, ki jih agencija prevzame iz evidence sheme kakovosti na dan 1. december 2024.
(8) Zahtevki za intervencijo vezana dohodkovna podpora za krave dojilje se preverjajo s podatki:
1. ki jih agencija prevzame iz CRG na dan 1. december 2024. Spremembe podatkov v CRG po 1. decembru 2024 se za intervencijo za leto 2024 ne upoštevajo, razen če sprememba vpliva na neizpolnjevanje pogojev zadevne intervencije,
2. o razvrstitvi KMG v OMD,
3. o doseženi oddaji in neposredni prodaji mleka iz evidence za sektor mleka, določene v pravilniku, ki ureja evidenco za sektor mleka, in o tržnoinformacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov,
4. kontrole prireje mleka, ki jih agencija pridobi od Kmetijskega inštituta Slovenije,
5. o vključenosti v ekološko prirejo mleka iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil.
(9) Zahtevki za intervencijo vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih se preverjajo s podatki:
1. ki jih agencija prevzame iz CRG na dan 1. december 2024. Spremembe podatkov v CRG po 1. decembru 2024 se za intervencijo za leto 2024 ne upoštevajo, razen če sprememba vpliva na neizpolnjevanje pogojev zadevne intervencije,
2. o razvrstitvi KMG v gorska območja,
3. o doseženi oddaji in neposredni prodaji mleka iz evidence za sektor mleka, določene v pravilniku, ki ureja evidenco za sektor mleka, in o tržnoinformacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov,
4. kontrole prireje mleka, ki jih agencija pridobi od Kmetijskega inštituta Slovenije, in
5. o vključenosti v ekološko prirejo mleka iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil.
(10) Zahtevki za intervencijo vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice se preverjajo s podatki, ki jih agencija prevzame iz CRD.
(11) Pri intervenciji vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline se podatki o vključenosti v ekološko pridelavo poljščin ali zelenjadnic oziroma v ekološko rejo govedi preverjajo iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil.
(12) Zahtevki za intervencijo OMD se preverjajo glede na podatke o površinah KMG, ki ležijo v OMD, in podatke o točkah kmetijskega gospodarstva v OMD iz RKG v skladu s pravilnikom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD. Za izračun plačila za zahtevke intervencije OMD se točke kmetijskega gospodarstva v OMD prevzamejo iz RKG na dan oddaje zbirne vloge oziroma, če je bila zbirna vloga dopolnjena, na dan zadnje dopolnitve zbirne vloge, ki je bila narejena pred iztekom roka za oddajo zbirne vloge iz prvega odstavka 8. člena te uredbe.
(13) Podatki za posamezne zahtevke iz uredbe, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve, se preverjajo glede na podatke iz naslednjih evidenc:
1. grafične evidence strmin (NAGIBI),
2. evidence območij grbinastih travnikov (GRB),
3. evidence območij posebnih traviščnih habitatov (HAB_20_5),
4. evidence območij posebnih traviščnih habitatov (HAB_30_5),
5. evidence območij posebnih traviščnih habitatov (HAB_10_6),
6. evidence območij posebnih traviščnih habitatov (HAB_20_6),
7. evidence območij posebnih traviščnih habitatov (HAB_30_6),
8. evidence območij mokrotnih traviščnih habitatov (HABM_30_6),
9. evidence območij traviščnih habitatov metuljev (MET_15_6_1_9),
10. evidence območij traviščnih habitatov metuljev (MET_15_6_15_9),
11. evidence območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR),
12. evidence monitoringa kosca (KOSEC),
13. evidence območij steljnikov (STE),
14. evidence najožjih vodovarstvenih območij (VVO_I),
15. evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih voda – obremenitve s hranili (VT_POV_HRA),
16. evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih voda – preseganje standarda s FFS (VT_POV_FFS),
17. evidence prispevnih območij vodnih teles podzemnih voda – preseganje standarda z nitrati (VT_POD_NIT),
18. evidence območij voda I. reda Ledave in Ščavnice – preseganje standarda s FFS (VT_LESA_FFS),
19. evidence območij pojavljanja medveda (MEDO),
20. evidence območij pojavljanja volka (VOLK),
21. evidence območij pojavljanja risa (RIS),
22. evidence suhi kraški travniki in pašniki (KRAS_20_5),
23. evidence suhi kraški travniki in pašniki (KRAS_30_5),
24. evidence suhi kraški travniki in pašniki (KRAS_10_6),
25. evidence suhi kraški travniki in pašniki (KRAS_20_6),
26. evidence območij (HAB, MET, STE, HABM, VTR) za intervencijo invazivnih tujerodnih vrst (ITRV),
27. evidence mejic (KRZ_MEJ),
28. evidence ohranjanja mokrišč in barij (MOBA),
29. evidence ohranjanja suhih travišč (SUHT),
30. evidence, iz katerih so razvidna območja, na katerih se lahko izvaja intervencija habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000.
(14) Podatki za posamezne sheme intervencije SOPO iz uredbe, ki ureja neposredna plačila, se preverjajo glede na podatke iz naslednjih evidenc oziroma registrov:
1. evidence neposejana tla za poljskega škrjanca (POŠK),
2. evidence varstvo gnezd pribe (VGP),
3. evidence območij za maksimalno dvakratno tradicionalno rabo travinja (TRT_2 x),
4. evidence območij za maksimalno trikratno tradicionalno rabo travinja (TRT_3 x),
5. evidence območij Natura 2000, kjer se shema TRT ne izvaja (TRT_N2000),
6. evidence najožjih vodovarstvenih območij (VVO_I),
7. evidence območij posebnih traviščnih habitatov (HAB_20_5, HAB_30_5, HAB_10_6, HAB_20_6, HAB_30_6),
8. evidence območij mokrotnih traviščnih habitatov (HABM_30_06),
9. evidence območij traviščnih habitatov metuljev (MET_15_6_1_9),
10. evidence območij traviščnih habitatov metuljev (MET_15_6_15_9),
11. evidence območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR),
12. evidence območij steljnikov (STE),
13. evidence suhi kraški travniki in pašniki (KRAS_20_5, KRAS_30_5, KRAS_10_6, KRAS_20_6),
14. evidence priba gnezda (PRIBA_GNEZDA),
15. CRG,
16. registra obratov nosilcev dejavnosti na področju krme,
17. evidence, iz katerih so razvidna območja, na katerih se lahko izvaja intervencija habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000.
(15) Podatki iz zahtevkov za operacijo lokalne pasme se preverjajo:
1. za govedo s podatki iz CRG in rodovniške knjige,
2. za drobnico s podatki iz CRD in rodovniške knjige,
3. za prašiče s podatki iz rodovniške knjige,
4. za konje s podatki iz CRK ter izvorne rodovniške knjige in rodovniške knjige,
5. za kokoši s podatki iz registra oziroma evidenc, ki jih vodi Javna služba nalog genske banke v živinoreji.
(16) Podatki iz zahtevkov za intervencije KOPOP, EK, BVR in LOPS se preverjajo glede na podatke o usposabljanju in svetovanju upravičencev iz evidence o izobraževanju in usposabljanju kmetijskih gospodarstev in podjetij (v nadaljnjem besedilu: evidenca o izobraževanju).
(17) Zahtevki za operaciji KOPOP v zvezi z integrirano pridelavo in seneno prirejo se preverjajo glede na podatke o vključenosti in izdanih certifikatih organizacij za kontrolo in certificiranje.
(18) Podatki iz zahtevkov za intervencijo EK se preverjajo glede na:
1. podatke o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil,
2. podatke o ekološki reji travojedih živali kmetijskega gospodarstva iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil,
3. podatke o številu čebeljih družin iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in centralnega registra čebelnjakov,
4. podatek o vpisu kmetijskega gospodarstva v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin iz zakona, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(19) Podatki iz zahtevkov za podintervencijo dobrobit živali – prašiči se preverjajo glede na podatke iz CRPš za vse leto, podatke iz pregleda gospodarstva iz CRPš in evidence o izobraževanju.
(20) Podatki iz zahtevkov za podintervencijo dobrobit živali – govedo se preverjajo glede na podatke iz oziroma s/z:
1. CRG za obdobje od oddaje zahtevka do konca obdobja paše za posamezno žival oziroma celotno tekoče leto v primeru izpusta. Zahteva vzreja telet se na CRG preverja za obdobje, določeno v petem odstavku tega člena. Zahteva izkoreninjenje BVD se preverja na CRG na presečne datume za izračun plačila, kot jih določa uredba, ki ureja intervencijo dobrobit živali, in glede na podatke s seznama izjav za izkoreninjenje BVD,
2. evidence o izobraževanju,
3. ekološko pomembnih območij iz uredbe, ki ureja intervencijo dobrobit živali (DZ_OMEJ_30_5, DZ_OMEJ_10_6, DZ_OMEJ_20_6, DZ_PREPOVED),
4. seznama koproloških analiz, določenega v uredbi, ki ureja intervencijo dobrobit živali, in
5. seznama izjav za izkoreninjenje goveje virusne diareje, določenega v uredbi, ki ureja intervencijo dobrobit živali.
(21) Podatki iz zahtevkov za podintervencijo dobrobit živali – konji se preverjajo glede na podatke iz oziroma s/z:
1. CRK,
2. evidence o izobraževanju,
3. seznama koproloških analiz, določenega v uredbi, ki ureja intervencijo dobrobit živali, in
4. ekološko pomembnih območij iz uredbe, ki ureja intervencijo dobrobit živali (DZ_OMEJ_30_5, DZ_OMEJ_10_6, DZ_OMEJ_20_6, DZ_PREPOVED).
(22) Podatki iz zahtevkov za podintervencijo dobrobit živali – drobnica se preverjajo glede na podatke iz oziroma s/z:
1. CRD za obdobje od oddaje zahtevka do konca obdobja paše za posamezno žival ali do konca tekočega leta v primeru hlevske reje oziroma izpusta,
2. evidence o izobraževanju,
3. EIRŽ,
4. ekološko pomembnih območij iz uredbe, ki ureja dobrobit živali (DZ_OMEJ_30_5, DZ_OMEJ_10_6, DZ_OMEJ_20_6, DZ_PREPOVED), in
5. seznama koproloških analiz, določenih v uredbi, ki ureja intervencijo dobrobit živali.
(23) Podatki iz zahtevkov za podintervencijo dobrobit živali – perutnina se preverjajo glede na seznam hlevov za perutnino, iz katerega so razvidni podatki o pregledu gospodarstev in sporočanju staleža.
(24) Podatki iz zahtevkov za intervencijo KOPOP_PS, razen podatkov iz zahtevkov za krave molznice, se preverjajo glede na podatke iz CRG, CRD in EIRŽ, kot to določa uredba, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve. Podatki iz zahtevkov za krave molznice, o vključenosti krav molznic v kontrolo prireje mleka in podatki o vsebnosti sečnine se preverjajo s podatki Kmetijskega inštituta Slovenije.
(25) Podatki iz zahtevkov za intervencijo biotično varstvo rastlin se preverjajo s programom izvajanja BVR. Podatke o izdelanem programu izvajanja BVR zagotovi Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.
(26) Podatki iz okoljevarstvenega dovoljenja se preverjajo za uporabnike komposta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni proizvod, iz uredbe, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.
(27) Podatki iz zahtevkov, če je tako določeno v predpisih iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, se preverjajo glede na evidenco o finančnih podporah in glede na ugotovitve inšpekcijskega nadzora RKG.
(28) Osebno ime, enotna matična številka (EMŠO), davčna številka ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva in članov kmetije se preverjajo s podatki iz evidence subjektov.
(29) Podatki o smrti nosilca kmetijskega gospodarstva se preverjajo s podatki iz RKG.
(30) Podatki o poslovnih subjektih se preverjajo s podatki v Poslovnem registru Slovenije in registru dejanskih lastnikov.
(31) Podatki, ki so pomembni za izpolnjevanje določenih zahtev pogojenosti, se preverjajo s podatki o:
1. povprečnem nagibu GERK, če je ta večji od 10 %,
2. vodovarstvenih območjih (VVO_VSA),
3. območjih prepovedi uporabe FFS (PZR_8_FFS),
4. lesnih prvinah in manjših vodnih prvinah EKRZ na območjih ohranjanja (DKOP_8_OHR_EKRZ),
5. sloju suhozidov (DKOP_8_SUHOZIDI),
6. naravnih vrednotah iz registra naravnih vrednot, ki se v skladu z uredbo, ki ureja pravila pogojenosti, štejejo za krajinske značilnosti (DKOP_8_NV),
7. okoljsko občutljivem trajnem travinju (DKOP_9_OOTT),
8. območju Natura 2000 – habitati (PZR_4_N2000_HAB),
9. območju Natura 2000 – ptice (PZR_3_N2000_PTICE),
10. območju Natura 2000 – Proteus (PZR_4_N2000_PROTEUS),
11. najožjih vodovarstvenih območjih (VVO_I),
12. območjih odvoza izkopane zemljine ob čiščenju osuševalnih jarkov (PZR_4_OJ),
13. območjih ohranjanja mokrišč in šotišč (MOKR_SOT),
14. območjih varovalnih pasov ob osuševalnih jarkih (DKOP_4_OJ).
(32) Agencija izvaja tudi upravne preglede, ki se ne izvajajo avtomatizirano, če je primerno preveriti podatke, dokumentacijo ali druge dokaze, pomembne za ugotovitev dejanskega stanja glede zahtevkov zbirne vloge.
16. člen 
(upravni pregledi s pomočjo sistema za spremljanje površin) 
(1) Agencija opravlja preglede s pomočjo sistema za spremljanje površin v skladu z določbami zakona, ki ureja kmetijstvo, 70. členom Uredbe 2021/2116/EU, 10. in 11. členom Izvedbene uredbe 2022/1173/EU ter določbami tega člena (v nadaljnjem besedilu: sistem za spremljanje površin).
(2) Za komunikacijo med agencijo in strankami se v skladu z določbami glede orodja za komunikacijo s strankami zakona, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom Sopotnik uporablja aplikacija Sopotnik.
(3) Agencija opravlja preglede s pomočjo sistema za spremljanje površin za vse zahtevke v zvezi s površino, razen za operacijo ohranjanje mejic.
(4) Agencija za posamezni zahtevek iz prejšnjega odstavka s pomočjo sistema za spremljanje površin pregleduje in spremlja izpolnjevanje vseh tistih pogojev upravičenosti, za katere ji podatki iz sistema za spremljanje površin, ki jih ima na voljo, to omogočajo. Agencija s pomočjo sistema za spremljanje površin pregleduje in spremlja izpolnjevanje tudi vseh tistih zahtev iz uredbe, ki ureja pogojenost, in preverja upravičenost do višje sile in izjemnih okoliščin, za katere ji podatki iz sistema za spremljanje površin, ki jih ima na voljo, to omogočajo.
(5) Od 1. avgusta do 15. oktobra 2024 agencija objavlja začasne rezultate ugotovitev, pridobljenih s pomočjo sistema za spremljanje površin. V tem času agencija začasne rezultate periodično osvežuje glede na novo pridobljene podatke. Začasne rezultate agencija objavlja na ravni posamezne poljine, in če je na posamezni poljini za posamezni zahtevek ugotovljeno neskladje med stanjem v naravi in pogoji upravičenosti zahtevka, takšen zahtevek in zadevno poljino označi z rdečo barvno oznako ter ugotovitev vnese v Sopotnik.
(6) Z objavo neskladja v Sopotniku, označenega z rdečo barvno oznako, je upravičenec hkrati pozvan, da zahtevek umakne oziroma ustrezno spremeni ali prek Sopotnika poda izjave oziroma predloži dokaze o izpolnjevanju pogoja upravičenosti.
(7) Agencija v Sopotniku objavi tudi končne rezultate ugotovitev pregledov s pomočjo sistema za spremljanje površin.
(8) Končne rezultate ugotovitev pregledov s pomočjo sistema za spremljanje površin iz prejšnjega odstavka agencija v skladu z določbami glede orodja za komunikacijo s strankami zakona, ki ureja kmetijstvo, objavi v Sopotniku vsaj 14 dni pred zadnjim rokom za spremembe in umike zahtevkov ter v skladu z določbami pravilnika Sopotnik o tem obvesti stranko.
(9) Zadnji rok za podajo izjav oziroma predložitev dokazov o izpolnjevanju pogoja upravičenosti ter za spremembe in umike zahtevkov iz prejšnjega odstavka je:
– 28. marec 2025 za shemo ozelenitev ornih površin prek zime, shemo naknadni posevki in podsevki intervencije SOPO ter za operacijo lokalne sorte intervencije LOPS, kadar se ta izvaja v okviru neprezimnih ali prezimnih posevkov,
– 15. november 2024 za druge zahtevke v zvezi s površino.
(10) Če se upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka odzove na ugotovljeno neskladje na določeni poljini za določeni zahtevek, vendar po preteku tega roka dejansko stanje še ni dovolj razjasnjeno, da bi lahko agencija opravila presojo izpolnjevanja pogojev upravičenosti, agencija upravičenca pozove, da v roku osmih delovnih dni od objave poziva v Sopotniku poda dodatne izjave oziroma predloži dodatne dokaze o izpolnjevanju pogojev upravičenosti ali da zadevni zahtevek spremeni ali umakne. Agencija poziv iz prejšnjega stavka za zahtevke za shemo ozelenitev ornih površin prek zime in shemo naknadni posevki in podsevki intervencije SOPO ter za operacijo lokalne sorte intervencije LOPS, kadar se ta izvaja v okviru neprezimnih ali prezimnih posevkov, objavi v Sopotniku najpozneje do 4. aprila 2025, za druge zahtevke v zvezi s površino pa najpozneje do 13. decembra 2024. Ne glede na prejšnji odstavek je v tem primeru zadnji rok za podajo dodatnih izjav oziroma predložitev dodatnih dokazov ali za spremembo ali umik zadevnega zahtevka osmi delovni dan od objave poziva v Sopotniku.
(11) Po objavi končnih rezultatov v Sopotniku agencija s pomočjo sistema za spremljanje površin še naprej pregleduje in spremlja izpolnjevanje pogojev upravičenosti, ki jih mora upravičenec izpolnjevati do konca leta 2024. Če agencija po roku za spremembe in umike zahtevkov, določenem v devetem oziroma desetem odstavku tega člena, s pomočjo sistema za spremljanje površin ugotovi neizpolnjevanje pogoja upravičenosti, takšno ugotovitev objavi v Sopotniku, vendar upravičenec zahtevka, ki se nanaša na neskladje, prikazano z rdečo barvno oznako, po roku za spremembe in umike zahtevkov, določenem v devetem oziroma desetem odstavku tega člena, ne more več umakniti oziroma zahtevka ustrezno spremeniti ali prek Sopotnika poslati dokazov o izpolnjevanju njegove upravičenosti.
(12) Če upravičenec do zadnjega roka za spremembe in umike zahtevkov, določenega v devetem oziroma desetem odstavku tega člena, zahtevka, ki se nanaša na neskladje, prikazano z rdečo barvno oznako, ne umakne oziroma ustrezno ne spremeni in za ta zahtevek prek Sopotnika ne pošlje zadostnih dokazov o izpolnjevanju njegove upravičenosti, agencija na podlagi podatkov, ki jih ima na voljo, določi površino nepravilne ali čezmerne prijave ali površino, na kateri posamezni pogoj upravičenosti ni bil izpolnjen, in takšno površino obravnava v skladu s sistemom upravnih sankcij, določenim v tej uredbi in uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
(13) Če se upravičenec na končne rezultate ugotovitev s pomočjo sistema za spremljanje površin odzove po roku iz devetega oziroma desetega odstavka tega člena, se ne odzove ali se odzove, vendar ne predloži zadostnih dokazov za odpravo neskladja, agencija takšen zahtevek obravnava v skladu s sistemom upravnih sankcij, določenim v tej uredbi in uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
(14) Umikov in sprememb zahtevkov, sporočenih po roku, določenem v devetem oziroma desetem odstavku tega člena, agencija ne upošteva pri obravnavi zahtevkov zbirnih vlog.
3. Pregledi na kraju samem
17. člen 
(pregledi na kraju samem za površine) 
(1) Pregledi na kraju samem v zvezi s površinami se za zadevni zahtevek izvajajo za kmetijske parcele na izbranem vzorcu kmetijskih gospodarstev. Pregledi se izvajajo zlasti za tiste pogoje upravičenosti, ki jih ni mogoče preveriti s pomočjo sistema za spremljanje površin, določenim v prejšnjem členu, ali z drugimi upravnimi pregledi.
(2) Kmetijska gospodarstva se za izvajanje pregledov na kraju samem izberejo ob upoštevanju 19. in 20. člena te uredbe. Agencija lahko postopek pregleda na kraju samem izvede tudi na podlagi lastne presoje razpoložljivih informacij, predlogov ali prijav drugih organizacij, služb in posameznikov o domnevnem neizpolnjevanju določenega pogoja upravičenosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je predmet predloga ali prijave. Pregledi iz tega odstavka se lahko izvajajo za vse pogoje upravičenosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pregledi na kraju samem lahko omejijo na naključno izbrani vzorec najmanj 50 % kmetijskih parcel na kmetijskem gospodarstvu, ki je bilo izbrano za pregled na kraju samem. Če se na kateri od kmetijskih parcel, ki so bile izbrane v 50-odstotnem vzorcu, ugotovi neizpolnjevanje določenega pogoja upravičenosti, se na kmetijskem gospodarstvu izpolnjevanje tega pogoja upravičenosti preveri za vse kmetijske parcele.
(4) Meritve površin se praviloma izvajajo za kmetijske parcele, kjer stanja na kraju samem ni mogoče preveriti s pomočjo sistema za spremljanje površin, določenega v prejšnjem členu, in za kmetijske parcele, na katerih je bila s pomočjo sistema za spremljanje površin zaznana razlika med prijavljeno in dejansko površino ter je upravičenec ni odpravil ali ni bila odpravljena na podlagi drugih podatkov, ki jih ima agencija na voljo.
18. člen 
(pregledi na kraju samem za živali) 
(1) Pregledi na kraju samem za živali se izvajajo za preverjanje pogojev upravičenosti, ki jih je mogoče preveriti s pregledom na kraju samem in so določeni v uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, vključno s preverjanjem izpolnjevanja pogojev identifikacije in registracije iz točke (c) četrtega odstavka 65. člena Uredbe 2021/2116/EU v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda, pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice, pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev, ter pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se s pregledi na kraju samem za zahtevke v zvezi z živalmi preverijo naslednji pogoji identifikacije in registracije:
1. za prašiče:
– označitev živali;
– register prašičev na gospodarstvu in spremna dokumentacija;
– za zahtevke podintervencije dobrobit živali – prašiči pogoj upravičenosti v zvezi s pravilnostjo zadnjega poročanja;
2. za govedo:
– označitev živali;
– pravilnost vpisa živali v CRG;
– potni list;
– register goveda na gospodarstvu;
3. za drobnico:
– označitev živali;
– pravilnost vpisa živali v CRD;
– spremni list;
– register drobnice na obratu;
4. za kopitarje:
– označitev živali;
– pravilnost vpisa živali v CRK;
– identifikacijski dokument;
5. za perutnino: za zahtevke podintervencije dobrobit živali – perutnina pogoj upravičenosti v zvezi s pravilnostjo poročanja o staležu.
(3) Pregledi na kraju samem v zvezi z identifikacijo in registracijo živali zajemajo vse živali na KMG, ki pripadajo vrsti živali, zahtevek v zvezi s katero je bil izbran za pregled na kraju samem. Ugotovitve pregledov na kraju samem agencija sporoči Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek pregledi na kraju samem v zvezi z identifikacijo in registracijo kopitarjev zajemajo živali iz zahtevka, ki je bil izbran za pregled na kraju samem.
(5) Kadar je upravičenec izbran v kontrolni vzorec za katero koli podintervencijo intervencije dobrobit živali, se pregled na kraju samem izvede za vse podintervencije intervencije dobrobit živali, ki jih upravičenec uveljavlja.
(6) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se pri pregledih na kraju samem kot pogoj upravičenosti za intervencijo KOPOP_PS, zahtevo izkoreninjenje BVD in operacijo lokalne pasme iz sklopa zahtev identifikacije in registracije preverja samo označitev živali.
19. člen 
(stopnja kontrolnega vzorca) 
(1) Pregledi na kraju samem iz prvega odstavka 17. člena in prvega odstavka 18. člena te uredbe se izvajajo s stopnjami kontrolnega vzorca:
1. za intervencijo SOPO vsaj 3 % upravičencev, razen za shemi varstvo gnezd pribe in dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in TGP;
2. za intervencijo vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice vsaj 10 % upravičencev in zajema vsaj 10 % zahtevanih živali;
3. za intervencijo vezana dohodkovna podpora za rejo govedi vsaj 5 % upravičencev in zajema vsaj 5 % zahtevanih živali;
4. za intervencijo vezana dohodkovna podpora za krave dojilje vsaj 5 % upravičencev in zajema vsaj 5 % zahtevanih živali;
5. za intervencijo vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih vsaj 5 % upravičencev in zajema vsaj 5 % zahtevanih živali;
6. za intervencijo vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline vsaj 3 % upravičencev, ki oddajo zahtevek na površino z rastlino 206 – deteljno-travne mešanice iz šifranta;
7. za intervencijo KOPOP_PS vsaj 5 % upravičencev;
8. za intervencijo kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – naravni viri vsaj 3 % upravičencev;
9. za intervencijo kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – biotska raznovrstnost in krajina vsaj 3 % upravičencev;
10. za intervencijo ekološko kmetovanje vsaj 3 % upravičencev;
11. za intervencijo biotično varstvo rastlin vsaj 3 % upravičencev;
12. za podintervencijo dobrobit živali – govedo vsaj 5 % upravičencev in zajema vsaj 5 % zahtevanih živali, razen za zahtevo izkoreninjenje BVD;
13. za podintervencijo dobrobit živali – prašiči vsaj 5 % upravičencev;
14. za podintervencijo dobrobit živali – drobnica vsaj 10 % upravičencev in zajema vsaj 10 % zahtevanih živali;
15. za podintervencijo dobrobit živali – konji vsaj 10 % upravičencev;
16. za podintervencijo dobrobit živali – perutnina vsaj 5 % upravičencev;
17. za intervencijo lokalne pasme in sorte vsaj 5 % upravičencev.
(2) Kontrolni vzorec za preglede na kraju samem zajema vsaj 30 % površin, prijavljenih za pridelavo konoplje.
20. člen 
(izbira, povečanje in zmanjšanje kontrolnega vzorca) 
(1) Zahtevki in upravičenci, za katere se že ob predložitvi zbirne vloge ali z upravnimi pregledi, opravljenimi pred izvedbo pregleda na kraju samem, ugotovi, da niso upravičeni do plačila, niso del kontrolnega vzorca. Prav tako niso del kontrolnega vzorca upravičenci, za katere agencija ugotovi, da pri njih zaradi hude naravne nesreče, hudega vremenskega dogodka ali izjemne okoliščine iz 1. točke prvega odstavka 18.d člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) ni mogoče izvesti pregleda na kraju samem.
(2) Kontrolni vzorec se, kadar je to primerno, izbere naključno in z analizo tveganja. Najprej se od 20 do 25 % kontrolnega vzorca izbere naključno, za doseganje najmanjše stopnje kontrole, določene v prejšnjem členu, se vzorec dopolni na podlagi analize tveganja.
(3) Če analiza parametrov za posamezni zahtevek pri določenih dejavnikih tveganja v kontrolni populaciji ne pokaže značilnega odstopanja od povprečne vrednosti upravičencev iz reprezentativnega dela populacije, se za doseganje najmanjše stopnje kontrole vzorec dopolni z naključnim izborom.
(4) Za zmanjševanje števila pregledanih upravičencev se lahko isti upravičenec, ki je bil izbran za pregled na kraju samem za določeni zahtevek, uporabi za upoštevanje najmanjših stopenj kontrol tudi pri drugih zahtevkih, če to ne vpliva na učinkovitost izbire vzorcev na podlagi analize tveganja.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko, kadar je to primerno, zlasti pri izrazito majhnih kontrolnih populacijah, kontrola upravičenosti izvede na naključnem vzorcu upravičencev, ki je dvakratnik najmanjše stopnje kontrole, določene v prejšnjem členu, ali pa se kontrola opravi na celotni kontrolni populaciji.
(6) Pregled na kraju samem v zvezi z izbranim upravičencem je lahko omejen samo na zahtevek, za katerega je bil izbran v kontrolni vzorec, če so najmanjše stopnje kontrole pri drugih zahtevkih, ki jih je ta upravičenec uveljavljal v zbirni vlogi, že izpolnjene.
(7) Analiza tveganja iz drugega odstavka tega člena se izdela letno z določitvijo dejavnikov tveganja in njihove pomembnosti. Učinkovitost analize tveganja se oceni letno s primerjavo rezultatov pregledov na kraju samem iz vzorca, izbranega na podlagi analize tveganja, in iz naključno izbranega vzorca.
(8) Če se pri pregledih na kraju samem odkrije značilno večja neskladnost v okviru posameznega zahtevka ali v regiji ali delu regije, se odstotni delež upravičencev, pri katerih je treba v naslednjem letu opraviti pregled na kraju samem, ustrezno poveča.
(9) Agencija lahko na podlagi razpoložljivih informacij opravi delni izbor kontrolnega vzorca pred iztekom roka za vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka 8. člena te uredbe. Delni vzorec se dopolni, ko so vložene vse zbirne vloge.
21. člen 
(zapisnik o pregledu na kraju samem) 
(1) V skladu z določbami glede zapisnika o pregledu na kraju samem zakona, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega člena kontrolor za vsak pregled na kraju samem pripravi zapisnik o pregledu na kraju samem, v katerem se navedejo tudi:
1. podatek, ali je bil pregled upravičencu predhodno napovedan, in če je bil predhodno napovedan, način in datum napovedi pregleda; če je od napovedi do izvedbe pregleda v zvezi z živalmi preteklo več kot 48 ur oziroma od napovedi do izvedbe pregleda v zvezi s površinami več kot 14 dni, se navede razlog za to;
2. zahtevki in pogoji upravičenosti, ki so predmet pregleda;
3. pri pregledu v zvezi z intervencijami, vezanimi na površino, pregledane kmetijske parcele;
4. pri pregledu v zvezi z intervencijami, vezanimi na žival: ugotovljeno število živali in, kadar je to potrebno glede na vrsto pregleda, številke ušesnih znamk, ali so živali označene v skladu s predpisi, ali so bili pregledani spremni dokumenti in vpisi v register živali na gospodarstvu in morebitne nepravilnosti v zvezi z njimi, posebna opažanja glede posameznih živali ali njihove identifikacijske oznake;
5. kakršni koli posebni kontrolni ukrepi, ki bi jih bilo treba izvesti, ali kakršni koli posebni kontrolni ukrepi, ki so bili izvedeni;
6. kakršno koli kršenje pogojev upravičenosti ali sum kršitve, ki bi lahko zahteval navzkrižno obveščanje v zvezi z drugimi intervencijami ali pogojenostjo;
7. kakršno koli kršenje pogojev upravičenosti ali sum kršitve, zaradi katerega bi bilo lahko v naslednjih letih potrebno nadaljnje ukrepanje.
(2) Zapisnik o opravljenem pregledu se sestavi, podpiše, overi in pošlje stranki v skladu z določbami glede zapisnika o pregledu na kraju samem zakona, ki ureja kmetijstvo.
22. člen 
(preverjanje konoplje na kraju samem) 
Preverjanje konoplje se izvaja v skladu s 3. členom Delegirane uredbe 2022/126/EU. Inšpektor IRSKGLR v skladu s to uredbo in pravilnikom, ki določa pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, opravi inšpekcijski pregled ter ugotovitve preverjanja za konopljo predloži ministrstvu in agenciji, ki jih upoštevata pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za zahtevke v zvezi s konopljo.
IV. UPRAVNE SANKCIJE 
23. člen 
(upravne sankcije) 
(1) V skladu z določbami glede upravnih sankcije in neizpolnitve ali kršitve obveznosti zakona, ki ureja kmetijstvo, se pri izračunu plačila na površino ali žival določi uporaba upravnih sankcij, določenih v tej uredbi in uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
(2) Plačilo se v nobenem primeru ne dodeli za večje število živali ali večjo površino, kot je navedena v zahtevku. Živali, ki so prisotne na gospodarstvu, se štejejo za ugotovljene le, če je bil zanje vložen zahtevek ali v primeru samodejnega sistema zahtevkov iz točke (f) četrtega odstavka 65. člena Uredbe 2021/2116/EU, če je za žival tudi glede na CRG plačilo upravičeno.
(3) Če upravičenec predloži lažne dokaze z namenom pridobitve plačila, stori hujšo malomarnost, ne razkrije pomembnih podatkov za odločitev ali namerno ne izpolnjuje pogojev upravičenosti, kar lahko privede do resnih posledic za zdravje ljudi, zdravje in počutje živali ali varstvo okolja in narave, agencija zavrne plačilo za leto zahtevka, na katero se ugotovitev nanaša, ter ukine plačila zadevnega zahtevka za naslednje leto ali naslednji dve leti, pri čemer se upoštevajo merila resnosti, obsega, trajanja in ponavljanja, določena v petem odstavku tega člena.
(4) Če je po pregledu na kraju samem ponovno opravljen pregled na kraju samem ali nadzorstveni pregled iz osmega odstavka 13. člena te uredbe, se v skladu s pogoji upravičenosti za posamezni zahtevek presojajo ugotovitve iz vseh zapisnikov o pregledih.
(5) Neizpolnjevanje pogojev upravičenosti, za katere upravne sankcije niso določene v tej uredbi, se za posamezni zahtevek določijo v uredbi iz drugega odstavka 1. člena te uredbe. Pri določanju višine upravne sankcije je v skladu s petim odstavkom 59. člena Uredbe 2021/2116/EU treba upoštevati resnost, obseg, trajanje in ponavljanje neizpolnjevanja pogoja upravičenosti, pri čemer:
– resnost neizpolnjevanja pomeni, v kakšnem obsegu so bili neizpolnjeni glavni cilji intervencije,
– obseg neizpolnjevanja pomeni učinek na intervencijo kot celoto,
– trajanje neizpolnjevanja pomeni trajanje učinka neizpolnjevanja oziroma možnost za primerno odpravo tega učinka,
– ponavljanje neizpolnjevanja pomeni, da so bili v prejšnjih letih pri istem upravičencu odkriti podobni ali primerljivi primeri neizpolnjevanja pogojev upravičenosti.
(6) V primeru preprečitve katerega koli pregleda na kraju samem se upravičencu zavrnejo vsa plačila na podlagi zahtevkov iz zbirne vloge iz 1. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe.
(7) Pri uporabi upravnih sankcij, določenih v tej uredbi, uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe in v uredbi, ki ureja pogojenost, agencija upošteva tudi preglede iz devetnajstega odstavka 13. člena te uredbe.
24. člen 
(čezmerno prijavljena površina in upravne sankcije) 
(1) Če je za skupino kmetijskih rastlin ugotovljena čezmerna prijava površine, se upravne sankcije za to skupino kmetijskih rastlin določijo na naslednji način:
1. če čezmerna prijava površine ne predstavlja več kot 20 % ugotovljene površine, se čezmerno prijavljena površina zavrne, poleg tega se za to skupino kmetijskih rastlin zavrne še znesek zahtevanega plačila, ki predstavlja dvakratnik čezmerno prijavljene površine;
2. če čezmerna prijava površine predstavlja več kot 20 % ugotovljene površine ali je ta večja od dveh hektarjev, se čezmerno prijavljena površina zavrne, poleg tega se za to skupino kmetijskih rastlin znesek plačila zavrne v celoti;
3. če čezmerno prijavljena površina predstavlja več kot 50 % ugotovljene površine, se čezmerno prijavljena površina zavrne, poleg tega se za to skupino kmetijskih rastlin znesek plačila zavrne v celoti in upravičencu naloži dodatna upravna sankcija, ki je enaka znesku zahtevanega plačila, ki za ta zahtevek predstavlja čezmerno prijavljeno površino. Če zneska dodatne upravne sankcije ni mogoče v celoti odtegniti od katerih koli plačil zbirne vloge v tekočem letu ali naslednjih treh letih, se neporavnani znesek dodatne upravne sankcije odpiše.
(2) Kadar je ugotovljena drugačna kmetijska rastlina od prijavljene in ugotovljena kmetijska rastlina glede na šifrant za posamezni zahtevek ni upravičena ali je upravičena, vendar je zanjo višina plačila na enoto manjša, kot je višina plačila na enoto za prijavljeno kmetijsko rastlino, se zahtevek za površino napačno prijavljene kmetijske rastline zavrne in površina šteje v čezmerno prijavo.
(3) Kadar je ugotovljena drugačna vrsta rabe od prijavljene in ugotovljena vrsta rabe glede na šifrant za zadevni zahtevek ni upravičena ali je upravičena, vendar je zanjo višina plačila na enoto manjša, kot je višina plačila na enoto za prijavljeno vrsto rabe, se zahtevek za površino napačno prijavljene vrste rabe zavrne in površina šteje v čezmerno prijavo.
(4) Kadar je zaradi čezmerne prijave ugotovljena površina zahtevka na kmetijski parceli manjša od najmanjše dovoljene, določene v prvem odstavku 5. členu te uredbe, ali je ugotovljena površina zahtevka za skupino kmetijskih rastlin manjša od najmanjše dovoljene, določene v uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se takšen zahtevek v celoti zavrne in v čezmerno prijavo šteje le razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri shemi zaplate neposejanih tal za poljskega škrjanca čezmerna prijava obravnava na način, da se za določitev največjega števila upravičenih zaplat upošteva ugotovljena površina.
25. člen 
(nepravilno prijavljena površina in upravne sankcije) 
(1) Če je za prijavljeno površino zahtevka ugotovljena nepravilna prijava površine, se upravne sankcije določijo tako, da se upravičencu znesek vseh plačil zahtevkov iz zbirne vloge v zvezi s površino zmanjša za odstotek, ki se izračuna tako, da se nepravilno prijavljena površina deli s površino vseh kmetijskih površin kmetijskega gospodarstva, prijavljenih v zbirni vlogi, in pomnoži s 100. Če zneska upravne sankcije ni mogoče v celoti odtegniti od plačil zbirne vloge v zvezi s površino v tekočem letu, se neporavnani znesek upravne sankcije nosilcu kmetijskega gospodarstva odpiše.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, če je izračunani odstotek upravne sankcije v zvezi z nepravilno prijavo površin večji od 3 %, upoštevajo 3 %.
(3) Kadar je ugotovljena drugačna kmetijska rastlina od prijavljene in je ugotovljena kmetijska rastlina glede na šifrant za posamezni zahtevek upravičena ter je zanjo višina plačila na enoto enaka ali večja, kot je višina plačila na enoto za prijavljeno kmetijsko rastlino, se zahtevek za površino napačno prijavljene kmetijske rastline ne zavrne in površina šteje v nepravilno prijavo.
(4) Kadar je ugotovljena drugačna vrsta rabe od prijavljene in je ugotovljena vrsta rabe glede na šifrant za posamezni zahtevek upravičena ter je zanjo višina plačila na enoto enaka ali večja, kot je višina plačila na enoto za prijavljeno vrsto rabe, se zahtevek na površini napačno prijavljene vrste rabe ne zavrne in površina šteje v nepravilno prijavo.
26. člen 
(druge upravne sankcije v zvezi s površino) 
(1) Če upravičenec v zbirni vlogi ne prijavi vseh kmetijskih površin in KRZ za katere ima pravico do uporabe, se upravičencu znesek vseh plačil zahtevkov iz zbirne vloge v zvezi s površino zmanjša za odstotek, ki se izračuna tako, da se neprijavljena površina deli s površino vseh kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva, prijavljenih v zbirni vlogi, in pomnoži s 100. Če zneska upravne sankcije ni mogoče v celoti odtegniti od plačil zbirne vloge v zvezi s površino v tekočem letu, se neporavnani znesek upravne sankcije nosilcu kmetijskega gospodarstva odpiše.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, če je izračunani odstotek upravne sankcije v zvezi z nepopolno prijavo površin večji od 3 %, upoštevajo 3 %.
(3) Če upravičenec vloži zahtevek za kmetijsko rastlino, za katero zahtevek ni mogoč, se tak zahtevek zavrne in se površina, za katero je vložen, ne šteje kot prijavljena površina.
(4) Če je prijavljena površina zahtevka na kmetijski parceli manjša od najmanjše dovoljene, določene v prvem odstavku 5. člena te uredbe, ali je prijavljena površina zahtevka za skupino kmetijskih rastlin manjša od najmanjše dovoljene, določene v uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se tak zahtevek zavrne in površina ne šteje kot prijavljena površina.
27. člen 
(zavrnitev plačila in čezmerna prijava živali) 
(1) Če je s pregledom na kraju samem ali z upravnim pregledom za žival ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev identifikacije in registracije, se za to žival plačilo zavrne.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, če je za skupino živali ugotovljena čezmerna prijava živali iz naslednjih odstavkov tega člena, upravne sankcije za posamezno skupino živali določijo na naslednji način:
1. če število čezmerno prijavljenih živali ne predstavlja več kot 20 % števila ugotovljenih živali, se čezmerno prijavljene živali zavrnejo in se znesek, do katerega bi bil vlagatelj upravičen za ugotovljeno število živali, zavrne za odstotek, ki se izračuna tako, da se število čezmerno prijavljenih živali deli s številom ugotovljenih živali ter dobljeni količnik pomnoži s 100;
2. če število čezmerno prijavljenih živali predstavlja več kot 20 % števila ugotovljenih živali, se čezmerno prijavljene živali zavrnejo in se znesek, do katerega bi bil vlagatelj upravičen za ugotovljeno število živali, zmanjša za dvakratni odstotek odstotka, ki se izračuna tako, kot je določeno v prejšnji točki;
3. če število čezmerno prijavljenih živali predstavlja več kot 30 % števila ugotovljenih živali, se čezmerno prijavljene živali zavrnejo, poleg tega se za to skupino živali znesek plačila zavrne v celoti;
4. če število čezmerno prijavljenih živali predstavlja več kot 50 % števila ugotovljenih živali, se čezmerno prijavljene živali zavrnejo, poleg tega se za to skupino živali znesek plačila zavrne v celoti ter upravičencu naloži dodatna upravna sankcija, ki je enaka znesku zahtevanega plačila, ki za ta zahtevek predstavlja čezmerno prijavljeno število živali. Če zneska dodatne upravne sankcije ni mogoče v celoti odtegniti od katerih koli plačil zbirne vloge v tekočem letu ali naslednjih treh letih, se neporavnani znesek dodatne upravne sankcije odpiše.
(3) Čezmerno prijavljena žival je žival, za katero je bilo s pregledom na kraju samem ugotovljeno kakršno koli neizpolnjevanje pogojev identifikacije in registracije, ali če je bilo z upravnim pregledom za skupino živali ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev identifikacije in registracije pri več kot treh živalih. Če je bil za kmetijsko gospodarstvo poleg upravnega pregleda izveden tudi pregled na kraju samem in je število živali, za katere je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev identifikacije in registracije, pri obeh pregledih skupaj večje od tri, se šteje, da so te živali čezmerno prijavljene.
(4) Neizpolnjevanje pogoja iz prve alineje 1. točke drugega odstavka 18. člena te uredbe in odstotek odstopanja pri nepravilno sporočenem staležu živali za podintervencijo dobrobit živali – prašiči, ki je s pregledom na kraju samem ugotovljen na mesečni ravni, se pri izračunu čezmerne prijave upošteva pri povprečju vseh mesečnih poročanj o staležu v tem letu.
(5) Pri operaciji lokalne pasme se za čezmerno prijavljene živali štejejo tudi živali, za katere je bilo s pregledom na kraju samem ugotovljeno, da ne pripadajo zahtevani pasmi.
(6) Pri zahtevi izkoreninjenje BVD in intervenciji KOPOP_PS se čezmerna prijava živali ne ugotavlja.
(7) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se, če je na kmetijskem gospodarstvu ugotovljeno neizpolnjevanje pogoja v zvezi z registrom prašičev na gospodarstvu in spremno dokumentacijo iz druge alineje 1. točke drugega odstavka 18. člena te uredbe, pri intervenciji KOPOP_PS, intervenciji dobrobit živali in operaciji lokalne pasme plačilo za zahtevke za prašiče zniža za 1 %, če se register prašičev na gospodarstvu in spremna dokumentacija ne vodita sproti in v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev, oziroma za 3 %, če se ne vodita.
28. člen 
(vrstni red upravnih sankcij in finančna disciplina) 
(1) Pred izračunom upravnih sankcij se za posamezni zahtevek določi znesek plačila na enoto. Pri tem je treba upoštevati vse določbe uredb iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, ki glede posameznega zahtevka vplivajo na znesek plačila na enoto, ne da bi bilo pri tem ugotovljeno kakršno koli neizpolnjevanje pogojev upravičenosti.
(2) Izračun upravnih sankcij se izvaja v naslednjem vrstnem redu:
a) izračun upravnih sankcij zaradi čezmerne prijave iz 24. in 27. člena te uredbe;
b) znesek, izračunan na podlagi prejšnje točke, se uporabi kot podlaga za izračun upravnih sankcij zaradi nepravilne prijave površin iz 25. člena te uredbe;
c) znesek, izračunan na podlagi prejšnje točke, se uporabi kot podlaga za izračun upravnih sankcij zaradi nepopolne prijave površin iz 26. člena te uredbe;
č) znesek, izračunan na podlagi prejšnje točke, se uporabi kot podlaga za izračun upravnih sankcij zaradi upravnih sankcij iz katalogov upravnih sankcij iz uredb iz drugega odstavka 1. člena te uredbe ali za izračun upravnih sankcij, določenih v uredbah iz drugega odstavka 1. člena te uredbe;
d) znesek, izračunan na podlagi prejšnje točke, je podlaga za zmanjšanje plačil iz 17. člena Uredbe 2021/2115/EU za uporabo finančne discipline iz 17. člena Uredbe 2021/2116/EU in za povračilo v zvezi s finančno disciplino za preteklo koledarsko leto iz 44. člena uredbe, ki ureja neposredna plačila;
e) znesek, izračunan na podlagi prejšnje točke, se uporabi kot podlaga za izračun upravnih sankcij v zvezi s pogojenostjo iz uredbe, ki ureja pogojenost;
f) znesek, izračunan na podlagi prejšnje točke, se uporabi kot podlaga za znižanje zneska pri vračilih že prejetih sredstev ali neporavnanih upravnih sankcij iz plačilnih odločb zbirne vloge istega leta ali plačilnih odločb zbirne vloge prejšnjih let.
V. SKUPNE DOLOČBE 
29. člen 
(višja sila in izjemne okoliščine) 
(1) Če upravičenec pri izvajanju intervencij ni mogel izpolniti pogojev upravičenosti zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, se plačilo za posamezne kmetijske parcele oziroma živali, pri katerih je bila ugotovljena višja sila ali izjemne okoliščine, dodeli v celoti, če upravičenec agenciji sporoči ter dokaže nastanek višje sile ali izjemnih okoliščin.
(2) Če upravičenec v tekočem letu ne more izpolniti vseh pogojev upravičenosti intervencij ali zahtev iz uredbe, ki ureja pogojenost, zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, se upravne sankcije v skladu s petim odstavkom 59. člena Uredbe 2021/2116 ne naložijo.
(3) Kot primer višje sile ali izjemne okoliščine se upošteva tudi smrt ali dolgotrajna nezmožnost člana kmetijskega gospodarstva za delo, če je obseg dela tega člana na kmetijskem gospodarstvu znašal vsaj 0,5 polnovredne delovne moči (PDM). Za obseg dela 0,5 PDM se šteje, da ga dosega vsaka oseba, ki je starejša od 15 let in je vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Član kmetije, za katerega se uveljavlja primer višje sile zaradi smrti ali dolgotrajne nezmožnosti za delo, mora biti ob nastanku višje sile ali izjemne okoliščine vpisan v RKG.
(4) Kot primer višje sile ali izjemne okoliščine se upošteva tudi pogin živali zaradi bolezni, ki ni epizootska (kužna), in pogin živali zaradi nesreče, za katerega upravičenec ni odgovoren in je ravnal kot dober gospodar.
(5) Višja sila ali izjemne okoliščine se priznajo za posamezne kmetijske parcele ali posamezne živali. V primeru razlastitve ali naravne nesreče, ki prizadene več kot 30 % površin, ki so ob nastanku višje sile ali izjemne okoliščine vpisane v RKG, se lahko višja sila ali izjemne okoliščine priznajo za celotno kmetijsko gospodarstvo.
(6) Če upravičenec uveljavlja primer višje sile ali izjemnih okoliščin, lahko:
– dokončno preneha izvajati obveznosti, če zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin prevzete obveznosti ni mogoče zaključiti,
– v zadevnem letu prekine izvajanje obveznosti in po odpravi posledic višje sile ali izjemnih okoliščin nadaljuje izvajanje do zaključka prevzete obveznosti ali
– zmanjša obseg površin ali število živali, za katere je prevzel obveznost, in je izvajanje obveznosti zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin onemogočeno.
(7) Primere višje sile ali izjemnih okoliščin upravičenec sporoči agenciji na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin« v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec to zmožen storiti, in priloži ustrezne dokaze.
(8) Višjo silo ali izjemne okoliščine na podlagi vloge upravičenca in ustreznih dokazil agencija obravnava posamezno. Agencija glede višje sile in izjemnih okoliščin izda odločbo.
30. člen 
(popravki in prilagoditve očitnih napak) 
(1) Ko uradna oseba agencije, ki vodi postopek, nedvoumno ugotovi, da gre za očitno napako, lahko zbirno vlogo iz 6. člena te uredbe v sodelovanju z upravičencem ali brez njega popravi ali prilagodi. Očitne napake se lahko priznajo samo, če se lahko odkrijejo ob preprostem pregledu informacij iz zbirne vloge in zahtevkov.
(2) Uradna oseba agencije o popravkih in prilagoditvah iz prejšnjega odstavka predhodno obvesti upravičenca ter naredi uradni zaznamek.
31. člen 
(izterjava neupravičeno izplačanih zneskov) 
(1) Neupravičeno izplačana sredstva mora upravičenec vrniti oziroma jih agencija poravna s prihodnjimi plačili v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek agencija ne izda odločbe o vračilu neupravičeno izplačanih sredstev v primerih iz določb glede neizpolnitve ali kršitve obveznosti in neupravičeno izplačanih sredstev pod določenim zneskom zakona, ki ureja kmetijstvo.
32. člen 
(učinkovanje prenosa kmetijskega gospodarstva) 
(1) V primeru prenosa kmetijskega gospodarstva z enega upravičenca (v nadaljnjem besedilu: prenosnik) na drugega upravičenca (v nadaljnjem besedilu: prevzemnik) v obdobju oddaje zbirne vloge, določenem v prvem odstavku 8. člena te uredbe, in če je prenosnik zbirno vlogo že oddal, mora prenosnik zbirno vlogo umakniti, prevzemnik pa vložiti svojo zbirno vlogo.
(2) V primeru prenosa kmetijskega gospodarstva s prenosnika na prevzemnika v obdobju od izteka roka za oddajo zbirne vloge, določenega v prvem odstavku 8. člena te uredbe, do 15. novembra tekočega leta prevzemnik po vpisu v RKG in najpozneje 15. novembra 2024 agenciji pošlje obvestilo o prenosu in zahtevo za plačilo na obrazcu »Izjava o prenosu kmetijskega gospodarstva in zahteva za plačilo v primeru prenosa celotnega kmetijskega gospodarstva po izteku roka za vložitev zbirne vloge za leto 2024« (v nadaljnjem besedilu: izjava o prenosu kmetijskega gospodarstva), ki je določen v prilogi te uredbe. Če prevzemnik ne ravna v skladu s tem odstavkom, ni upravičen do sredstev na podlagi zbirne vloge za leto 2024.
(3) V primeru prenosa kmetijskega gospodarstva s prenosnika na prevzemnika v obdobju po 15. novembru 2024 se kot upravičenec do sredstev na podlagi zbirne vloge za leto 2024 šteje prenosnik.
(4) Če je razlog spremembe nosilca smrt nosilca, postane upravičenec do sredstev na podlagi zbirne vloge za leto 2024 novi nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v RKG, izjava o prenosu kmetijskega gospodarstva pa za to ni potrebna. Če novi nosilec ne želi prevzeti večletnih okoljskih, podnebnih in drugih upravljavskih obveznosti, mora ravnati v skladu z določbami 29. člena te uredbe.
(5) Prevzemnik lahko izrazi voljo, da prevzema večletne okoljske, podnebne in druge upravljavske obveznosti tako, da izpolni 2. točko izjave o prenosu kmetijskega gospodarstva, ki jo pošlje agenciji.
33. člen 
(prenos zemljišča) 
(1) Zemljišče, ki je bilo v RKG preneseno z enega nosilca kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: prenosnik) na drugega nosilca kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: prevzemnik) po tem, ko je bila za tekoče leto vlaganja zahtevkov površina tega zemljišča že uveljavljena v zbirni vlogi prenosnika, se še naprej obravnava kot površina zbirne vloge prenosnika, če je bil prenos zemljišča v RKG izveden po izteku roka za vložitev zbirne vloge, določenega v prvem odstavku 8. člena te uredbe.
(2) Če je bila do konca roka za oddajo zbirne vloge, določenega v prvem odstavku 8. člena te uredbe, površina zemljišča uveljavljena v zbirni vlogi več nosilcev kmetijskih gospodarstev, se kot upravičeni nosilec kmetijskega gospodarstva šteje tisti nosilec, ki je to zemljišče v RKG vpisal pozneje.
(3) Če nosilec prenosnega kmetijskega gospodarstva za površino iz prvega odstavka tega člena, ki je bila v RKG prenesena po izteku roka za vložitev zbirne vloge, določenega v prvem odstavku 8. člena te uredbe, ne umakne zahtevkov, ostane odgovoren tudi za primere, ko se na površini ugotovi kakršno koli neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti.
34. člen 
(priloge) 
Obrazci, ki se nanašajo na intervencije kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe in jih določa ta uredba, so kot priloga sestavni del te uredbe in so dostopni tudi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
VI. NAVZKRIŽNA SKLADNOST 
35. člen 
(navzkrižna skladnost) 
Upravičenci, ki so do 15. oktobra 2023 prejeli sredstva iz ukrepa prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz uredbe, ki ureja izvajanje podpornega programa v vinskem sektorju, so zavezanci za navzkrižno skladnost iz uredbe, ki ureja navzkrižno skladnost, še tri leta po prejemu sredstev in morajo oddati zbirno vlogo v skladu s to uredbo.
36. člen 
(kontrolni sistem in upravne sankcije) 
(1) Kontrolni sistem v zvezi z navzkrižno skladnostjo izvaja agencija v skladu z Uredbo 1306/2013/EU, 65. do 72. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU, 6. členom uredbe, ki ureja navzkrižno skladnost, 5., 6., 11. in 12. členom uredbe, ki ureja pogojenost, ter v skladu z 12. do 22. členom te uredbe.
(2) Upravne sankcije v zvezi z navzkrižno skladnostjo izvaja agencija v skladu z Uredbo 1306/2013/EU, 38. do 41. členom Delegirane uredbe 640/2014/EU, 73. do 75. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU in v skladu z uredbo, ki ureja navzkrižno skladnost.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se v 36 mesecih od datuma odločbe o pravici do sredstev v zvezi z zahtevki za podporo mladim kmetom neizpolnjevanje predpisanih zahtev ravnanja s področja nitratov in zaščite rejnih živali ne upošteva, če so te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu iz tretjega odstavka 75. člena Uredbe 2021/2115/EU ali poslovnem načrtu iz četrtega odstavka 19. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), razveljavljene z Uredbo (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU).
(4) Če je po pregledu na kraju samem ponovno opravljen pregled ali nadzorstveni pregled na kraju samem za preverjanje izpolnjevanja pravil o navzkrižni skladnosti, se v skladu z zahtevami glede navzkrižne skladnosti upoštevajo ugotovitve iz zapisnikov o pregledih na kraju samem za vse izvedene preglede.
(5) Vse ugotovitve neskladnosti, ki pomenijo tudi neskladnost s pravili navzkrižne skladnosti, ugotovljene pri kontroli upravičenosti za intervencije kmetijske politike za tekoče leto iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se upoštevajo pri izračunu upravne sankcije, ki se nanaša na zahtevke iz prejšnjega člena.
(6) Podatki o nadzoru, ki ga opravijo Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, inšpekcija, pristojna za okolje, ter inšpekcija, pristojna za vode in naravo, se upoštevajo pri uporabi upravnih sankcij za kršitve navzkrižne skladnosti.
37. člen 
(podatkovne zbirke za preglede navzkrižne skladnosti) 
(1) Za kontrolo navzkrižne skladnosti se uporabljajo podatki:
1. o vodovarstvenih območjih (VVO_VSA),
2. o območjih ohranjanja prostoživečih ptic na območju celotne države,
3. o območju Natura 2000 – habitati (PZR_4_N2000_HAB),
4. o naravnih vrednotah iz registra naravnih vrednot, ki se v skladu z uredbo, ki ureja pogojenost, štejejo za krajinske značilnosti (DKOP_8_NV),
5. o sloju suhozidov (DKOP_8_SUHOZIDI),
6. iz EIRŽ,
7. iz CRG,
8. iz CRD,
9. iz CRPš,
10. iz registra obratov,
11. iz registra obratov nosilcev dejavnosti na področju krme iz pravilnika, ki ureja registracijo in odobritev nosilcev dejavnosti na področju krme,
12. iz obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta,
13. iz zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik,
14. o kmetijski površini in kmetijskih rastlinah iz geoprostorskega obrazca,
15. o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih za vnos komposta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni proizvod.
(2) Kontrole navzkrižne skladnosti za pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in CRPš se izvedejo na kmetijskih gospodarstvih, ki bodo imela izvedeno kontrolo navzkrižne skladnosti. Upoštevajo se tudi ugotovljene nepravilnosti v zvezi s priglasitvijo dogodkov v CRG in CRD v zvezi z zahtevki iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
(3) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in CRPš za leto 2024 se za posamezno kmetijsko gospodarstvo preverja za obdobje od 1. januarja 2024 do zadnjega datuma pregleda na kraju samem, ki je bil za navzkrižno skladnost opravljen v letu 2024.
(4) Za kmetijska gospodarstva, ki bodo imela ugotovljeno nepravilnost v zvezi s priglasitvijo dogodkov v CRG na zahtevkih iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se v število dogodkov za izračun odstotka kršitev v skladu z uredbo, ki ureja navzkrižno skladnost, štejejo vsi dogodki iz obdobja od 1. januarja 2024 do datuma prevzema podatkov iz CRG, v primeru pregleda na kraju samem za navzkrižno skladnost pa do datuma pregleda, če je ta poznejši, vendar najpozneje 31. decembra 2024.
VII. KONČNA DOLOČBA 
38. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-460/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-2330-0142
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti