Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4175. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje, stran 12453.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in 17., 91. in 92. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184 /21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje (Uradni list RS, št, 6/04, 109/05, 67/08, 17/10 in 174/20) se v 4. členu doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V program z nižjim izobrazbenim standardom se vpisujejo učenci na podlagi odločbe o usmeritvi.«
2. člen 
Spremeni se 7. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in izvajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Zavod izvaja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
(2) Osnovna dejavnost zavoda v okviru javne službe po standardni klasifikaciji dejavnosti je naslednja:
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
(3) Ostale dejavnosti zavoda, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost, so:
– D/35.300 Oskrba z vročo vodo in paro
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– J/58.110 Izdajanje knjig
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J758190 Drugo založništvo
– J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– M/74.200 Fotografska dejavnost
– M/74.300 Prevajanje in tolmačenje
– N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– N/81.210 Splošno čiščenje stavb
– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q/88.910 Dnevno varstvo otrok
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov
– R/93.190 Druge športne dejavnosti
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(4) Dejavnost zavoda je javna služba in njeno izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.
(5) Dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.«
3. člen 
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če s tem najmanj pokrije vse odhodke, povezane s to dejavnostjo.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen 
Zavod mora uskladiti svoje akte v skladu s tem odlokom najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2023-9
Sežana, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Sežana 
Andrej Sila

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti