Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4141. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2023, stran 12425.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2023 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 7/23), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun leta 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.725.107,63
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.112.385,54
70
DAVČNI PRIHODKI
2.808.122,72
700 Davki na dohodek in dobiček
2.582.000,00
703 Davki na premoženje
117.814,52
704 Domači davki na blago in storitve
108.308,20
71
NEDAVČNI PRIHODKI
304.262,82
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
202.251,32
711 Takse in pristojbine
2.351,50
712 Globe in druge denarne kazni
15.160,00
714 Drugi nedavčni prihodki
84.500,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
204.312,67
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dol. sredstev 
204.312,67
73
PREJETE DONACIJE
757.752,50
730 Prejete donacije iz domačih virov
757.752,50
74
TRANSFERNI PRIHODKI
8.650.656,92
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
8.587.083,68
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU
63.573,24
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.212.199,55
40
TEKOČI ODHODKI
1.549.917,79
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
208.411,17
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.050,75
402 Izdatki za blago in storitve
1.257.378,14
403 Plačila domačih obresti
12.000,00
409 Rezerve
43.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.777.629,33
410 Subvencije
136.565,28
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
748.934,59
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
551.231,00
413 Drugi tekoči domači transferi
340.898,46
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
9.786.398,86
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.786.398,86
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
92.640,00
431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam
92.640,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–487.091,92
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
107.242,40
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
107.242,40
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–594.334,32
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–107.242,40
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
487.091,92
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
594.334,32
« 
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2023 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2023.
Št. 007-0001/2023-5
Ljubno, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti