Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 12464.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 31. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 71/23) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 14. seji dne 20. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območjuMestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 26/16):
– se v naslovu odloka, naslovu IV. poglavja, naslovu 3. in 4. oddelka IV. poglavja, v 1. členu, v 2. in 23. točki prvega odstavka 2. člena, v tretjem odstavku 3. člena, v drugem in tretjem odstavku 4. člena, v prvem odstavku 5. člena, v 6. členu, 8. členu, prvem odstavku 21. člena, 24. členu in v 8. točki prvega odstavka 51. člena besedilo »oskrba s pitno vodo« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »oskrba prebivalstva s pitno vodo« v ustreznih sklonih.
2. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območja, kjer se opravlja oskrba prebivalstva s pitno vodo s storitvami javne službe, so opredeljena v Programu oskrbe prebivalstva s pitno vodo, ki ga pripravlja izvajalec javne službe.«
3. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Priključitev na javni vodovod izvede izvajalec javne službe skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali investitorja.«
4. člen 
V 14. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da je obračunski vodomer izven objekta, je meja med priključkom na javni vodovod in interno vodovodno napeljavo uporabnika priključni sklop na iztoku iz vodomera.«
(2) Za tretjim odstavkom 14. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je obračunski vodomer vgrajen znotraj objekta, je meja med priključkom na javni vodovod in interno vodovodno napeljavo zunanji del objekta.«
(3) V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Priključni sklop in obračunski vodomer vzdržuje izvajalec javne službe.«
5. člen 
V 20. členu se prvi stavek besedila spremeni tako, da se glasi:
»Javni vodovod, priključek na javni vodovod ter obračunski vodomer morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe.«
6. člen 
(1) V 21. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Vodovodni priključek je potrebno obnoviti oziroma zamenjati:
– če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost oskrbe s pitno vodo,
– če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
– v primeru obnove oziroma novogradnje javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa obnovitvena oziroma investicijska dela javne infrastrukture,
– če obstoječi priključek tlačno ne ustreza normativom,
– oziroma najkasneje, ko doseže starost 50 let.«
(2) Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Strošek obnove oziroma zamenjave priključka v zgornjih primerih nosi lastnik vodovodnega priključka.«
(3) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen 
(1) V 23. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za odpravo okvar na vodovodu, ki nastanejo zaradi poškodbe s strani tretje osebe, se lahko izvede prekinitev dobave vode takoj, ko je to potrebno, pri čemer se v najkrajšem možnem času preko sredstev javnega obveščanja, na krajevno običajen način ali neposredno obvesti uporabnike o prekinitvi vode.«
(2) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek, četrti postane peti odstavek, peti postane šesti odstavek in dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek 23. člena odloka.
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016
Slovenj Gradec, dne 20. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti