Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4210. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec, stran 12522.

  
Na podlagi 25. člena Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države – ZZNŠPP (Uradni list RS, št. 105/22), 24. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 10. seji dne 20. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec 
1. člen 
Prvi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec (Uradni list RS, št. 7/97, 89/98, 65/02, 56/08, 37/10, 43/12, 31/15, 160/20 in 41/22) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet vrtca šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev,
– 3 predstavniki staršev.«.
2. člen 
(1) V 16. členu odloka se za sedmo alinejo doda nova osma alineja tako, da se glasi:
»– sprejema cenik za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu,«.
(2) Dosedanja osma alineja postane deveta alineja.
3. člen 
Za 21. členom se doda nov 21.a člen tako, da se glasi:
»21.a člen 
V kolikor zavod opravlja poleg javne službe tudi prodajo blaga in storitev na trgu, lahko slednjo izvaja le v primeru, če bo z izvajanjem le-te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. V tem primeru mora zavod pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Iz cenika mora izhajati kalkulacija cene za dejavnost, ki jo zavod opravlja s prodajo blaga in storitev na trgu, cena pa mora biti določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
V svet vrtca, oblikovan na podlagi 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21), se v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izvolita dva dodatna člana predstavnika delavcev, ki jima poteče mandat hkrati s potekom mandata drugim članom predstavnikom delavcev.
5. člen 
Vse ostale določbe odloka, ki se ne spreminjajo s tem odlokom, ostajajo nespremenjene.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2023
Žalec, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti