Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4220. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek za umestitev sončne elektrarne, stran 12533.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. in 131. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP), ter na podlagi 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št 79/18) je župan Občine Žužemberk dne 20. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek za umestitev sončne elektrarne 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek za umestitev sončne elektrarne (v nadaljevanju: SD OPPN).
(2) Pobudnik in naročnik izdelave SD OPPN je Eltim d.o.o., Gabrovčec 4C, 1301 Krka, izdelovalec SD OPPN je podjetje Acer Novo mesto d. o. o..
2. člen 
(območje obravnave) 
(1) Območje SD OPPN se nahaja v podenoti UE4c, ki zajema severni del območja (terase nekdanjega kamnoloma). Obsega zemljišča s parcelnimi številkami 366/62, 366/123, 366/124, 366/135, 366/138, 366/139, 366/141, 366/144, 366/146, 366/148, 366/151 vse k. o. 1436-Žužemberk, v velikosti pribl. 2,02 ha, po potrebi pa tudi druga zemljišča na območju OPPN Poslovna cona Klek.
(2) Območje je določeno okvirno in se v postopku priprave OPPN lahko tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
3. člen 
(predmet načrtovanja) 
(1) Predmet načrtovanja s SD OPPN je sprememba in dopolnitev prostorskih izvedbenih pogojev, tako da se na podlagi 131. člena ZUreP-3 v podenoti UE4c dopusti postavitev in delovanje proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije vključno z objekti in napravami energetske infrastrukture, ki so potrebne za povezavo proizvodne naprave z distribucijskim sistemom ali z napravami za shranjevanje energije. Izvede se sanacija terasasto preoblikovanega pobočja opuščenega kamnoloma, tako da se terase in brežine preuredijo na način, da se uredijo ustrezno široke dostopne poti in ob njih uravnave, na katere bo mogoče namestiti sončne celice na ustrezne konstrukcijske elemente.
(2) Predmet SD OPPN je tudi dopustitev dodatnih dejavnosti in objektov v ureditveni enoti UE1, ob smiselnem upoštevanju drugih določil odloka.
(3) V SD OPPN se izvedejo redakcijski popravki in uskladitev z veljavnimi predpisi.
(4) Zasnova prostorskih ureditev, načrtovanih v veljavnem OPPN se z izjemo pobočja opuščenega kamnoloma v UE4c s spremembami in dopolnitvami akta ne spremeni.
(5) Predmet SD OPPN sta tekstualni in grafični del (odlok).
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za umestitev sončne elektrarne je pobudnik posredoval Strokovno podlago za SD OPPN Poslovna cona Klek za umestitev sončne elektrarne (Acer Novo mesto d.o.o., oktober 2023), v kateri so bile preverjene omejitve v prostoru, izdelane variantne rešitve za potrebe umestitve sončne elektrarne (preoblikovanje pobočja kamnoloma, ureditve dostopov in navezav na elektroenergetsko omrežje) in preverjeni vplivi načrtovanih ureditev na vidne značilnosti kamnoloma. Rešitve se ne načrtujejo v variantah.
(2) Pri izdelavi SD OPPN se upoštevajo podatki iz javno dostopnih evidenc, nadrejeni prostorski akti, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora, izraženi interesi in potrebe lastnikov zemljišč, vključevanje javnosti in analiza stanja na terenu, izvedena po uveljavitvi OPPN.
(3) Izdela se elaborat ekonomike, ki ga zagotovi pobudnik.
(4) V postopku priprave SD OPPN se glede na zahteve nosilcev urejanja prostora lahko določi izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag, ki jih zagotovi pobudnik.
5. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravi po rednem postopku, za kar se skladno s 129. členom ZUreP-3 smiselno uporabijo določbe zakona, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
6. člen 
(roki za pripravo) 
(1) SD OPPN se pripravi v skladu s 129. in 131. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju ZUreP-3).
(2) Okvirni roki za pripravo SD OPPN:
– Sprejem sklepa o pripravi SD OPPN: 5 dni
– Vključevanje javnosti (po potrebi tudi pristojnih nosilcev urejanja prostora) v okviru priprave osnutka SD OPPN: 15 dni
– Izdelava osnutka odloka SD OPPN in obveznih prilog
– Pridobivanje prvih mnenj NUP: 30 dni
– Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN: 30 dni
– Javna razgrnitev in javna obravnava: 30 dni
– Priprava in uskladitev stališč do pripomb javnosti: 20 dni
– Predstavitev in sprejem stališč do pripomb na seji občinskega sveta – 1. obravnava: prilagoditev terminom zasedanj OS
– Izdelava predloga SD OPPN: 30 dni
– Pridobivanje drugih mnenj NUP: 30 dni
– Izdelava usklajenega predloga SD OPPN: 10 dni
– Predstavitev in sprejem SD OPPN na seji občinskega sveta – 2. obravnava: prilagoditev terminom zasedanj OS
– Izdelava končnega dokumenta SD OPPN: 10 dni
– Objava v Uradnem listu (občina): Prilagoditev terminom objav v uradnih glasilih
– Kompletacija gradiva in objava v prostorskem informacijskem sistemu: 10 dni.
(3) Navedene faze in roki predstavljajo oceno ter so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave SD OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi SD OPPN s svojimi smernicami, usmeritvami in priporočili ter mnenji sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – Direktorat za prostor in graditev; gp.mnvp@gov.si;
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana – področja okolja, podnebnih sprememb, energetike in trajnostne mobilnosti; gp.mope@gov.si;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana – področja cestnega, železniškega in letalskega prometa; gp.mzi@gov.si;
– Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana – področji obrambe in varstva pred naravnimi nesrečami in varstva pred požarom; glavna.pisarna@mors.si;
– Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk; obcina.zuzemberk@zuzemberk.si;
– Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto – področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki; info@komunala-nm.si;
– Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mest – področje energetike; info@elektro-ljubljana.si;
– ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana – področje energetike; info@eles.si.
(2) V postopku pridobivanja mnenj se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami seznanijo tudi:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto – področje voda; gp.drsv-nm@gov.si;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto – področje ohranjanja narave; zrsvn.oenm@zrsvn.si.
(3) Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti v postopek vključijo naknadno.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 121., 122. in 123. členom ZUreP-3 podati dokumente in informacije ter mnenja k osnutku in predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo se javnost v pripravo prostorskega akta vključuje v fazi priprave osnutka SD OPPN in v fazi 30-dnevne javne razgrnitve dopolnjenega osnutka, v okviru katere bo izvedena tudi javna obravnava. Izvede se javna obravnava, javnost pa se pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih Občina preuči in do njih zavzame stališča ter jih javno objavi na svoji spletni strani.
(2) Občinski svet občine sprejme SD OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Uradnem listu RS, v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine.
9. člen 
(presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje) 
Na podlagi drugega odstavka 128. člena ZUreP-3 je bilo pridobljeno mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja. V mnenju Zavoda RS za varstvo narave (Območna enota Novo mesto) št. 3563-0523/2023-2 z dne 23. 11. 2023 je bilo ugotovljeno, da presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja ni treba izvesti. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave iz te točke se skupaj s tem sklepom objavi na spletni strani občine.
10. člen 
(obveznosti financiranja priprave) 
Finančna sredstva za pripravo SD OPPN in drugih gradiv v postopku priprave prostorskega akta zagotovi podjetje Eltim d.o.o., kot naročnik SD OPPN.
11. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se skupaj z mnenjem Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0523/2023-2 z dne 23. 11. 2023 objavi tudi na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 3505-3/2023-6
Žužemberk, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti