Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4164. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023, stran 12444.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 8. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023 (Uradni list RS, št. 141/22 z dne 7. 11. 2022) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.502.292
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.227.070
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.982.760
700 Davki na dohodek in dobiček
1.755.864
703 Davki na premoženje
141.296
704 Domači davki na blago in storitve
85.500
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
244.310
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
167.110
711 Takse in pristojbine
4.600
712 Denarne kazni 
6.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.600
714 Drugi nedavčni prihodki
63.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
3.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
3.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
29.347
730 Prejete donacije iz domačih virov 
29.347
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
5.242.875
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
5.242.875
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.271.846
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.918.296
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
185.335
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
29.423
402 Izdatki za blago in storitve 
1.641.541
403 Plačila domačih obresti
32.005
409 Rezerve
29.992
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
889.638
410 Subvencije
10.187
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
525.197
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
74.812
413 Drugi tekoči domači transferi 
279.442
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.285.455
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.285.455
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
178.457
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi 
161.900
432 Investicijski transferi
16.557
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–769.554
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
895.000
50
ZADOLŽEVANJE
895.000
500 Domače zadolževanje
895.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
140.168
55
ODPLAČILA DOLGA
140.168
550 Odplačila domačega dolga 
140.168
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–14.722
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
754.832
XI.
NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)
769.554
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo
14.722
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen 
Spremeni se besedilo prvega odstavka 8. člena, ki se glasi:
»Proračunska rezerva občine se v letu 2023 oblikuje v višini 26.338 EUR.«
3. člen 
Spremeni se besedilo prvega odstavka 12. člena, ki se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunskem letu 2023 lahko zadolži v višini 895.000 EUR.«
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2023-11
Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2023
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Majda Potočnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti