Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4111. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2024, stran 12398.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) ter 7. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica je Občinski svet Občine Brezovica na 8. seji dne 21. 12. 2023 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Brezovica za leto 2024 
1. člen
(vsebina) 
Glede na kadrovske in prostorske razmere v športu ter skladno z razvojnimi načrti in razpoložljivimi sredstvi proračuna se z Odlokom o postopkih in merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Brezovica (v nadaljevanju: Odlok) in tem letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) v Občini Brezovica (v nadaljevanju: občina) za leto 2024 določi:
– programe in področja športa, ki se v letu 2024 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg sredstev občinskega proračuna in način sofinanciranja področij športa.
2. člen 
(izvajalci LPŠ) 
V proračunu občine se v letu 2024 zagotovijo sredstva za področja športa, ki jih izvajajo izvajalci LPŠ iz 4. člena Odloka in hkrati izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljeni v 5. členu Odloka.
3. člen 
(področja športa) 
V letu 2020 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno):
1.1.1. Promocijski športni programi
1.1.2. Šolska športna tekmovanja na občinskem, medobčinskem, regijskem in državnem nivoju.
1.1.3. Celoletni obstoječi športni programi za otroke in mladino (do 6, do 15 in do 19 let).
1.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih.
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):
1.3.1. Celoletni pripravljalni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
1.3.2. Celoletni tekmovalni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let),
1.3.3. Celoletni tekmovalni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).
1.3.4. Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda.
1.4. Kakovostni šport:
1.4.1. Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.
1.4.2. Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.
1.6. Športna rekreacija (RE):
1.6.1. Celoletni športnorekreativni programi.
1.7. Šport starejših (ŠSta):
1.7.1. Skupinska gibalna vadba starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
2.1. Tekoče vzdrževanje športne dvorane na Brezovici.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE
5.1. Druge športne in promocijske prireditve.
4. člen 
(obseg področij športa) 
Področja športa iz 3. člena LPŠ se sofinancirajo:
– Športni programi (točka 1.), razvojne dejavnosti (točka 3.), organiziranost v športu (točka 4.) in druge športne in promocijske prireditve (točka 5.1.) po določbah Pravilnika in v obsegu določenem v 6. členu,
– Športni objekti in površine za šport v naravi (3. člen; točka 2.) v obsegu določenem v 6. členu.
5. člen 
(posebna določila) 
V letu 2024 se z LPŠ upoštevajo naslednja posebna določila:
– pravilo: »isti udeleženec samo v enem športnem programu istega izvajalca« se pri športnih programih Šolska športna tekmovanja, Celoletni obstoječi športni programi za otroke in mladino, Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih, ne upošteva.
6. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Brezovice za leto 2024, in sicer:
ŠPORTNI PROGRAMI
sredstva
ŠVOM prostočasno: zavodi VIZ
18.000,00 €
ŠVOM prostočasno: društva 
20.000,00 €
ŠVOM usmerjeni in kategorizirani (MLR, PR)
28.000,00 €
kakovostni šport in kategorizirani (DR)
24.000,00 €
športna rekreacija šport starejših
18.000,00 €
usposabljanje in izpopolnjevanje v športu
2.000,00 €
delovanje športnih društev
3.000,00 €
športne prireditve lokalnega pomena
12.000,00 €
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA (javni razpis):
125.000,00 €
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT
sredstva
tekoče vzdrževanje športne dvorane na Brezovici
72.771,00 €
Športna dvorana Brezovica 
450.000,00 €
Večnamenski objekt Preserje 
155.000,00 €
ŠPORTNA INFRASTRUKTURA:
677.771,00 €
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
802.771,00 €
7. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva za izvedbo področij športa po LPŠ (3. člen) zagotovila na naslednje načine:
– sredstva za sofinanciranje: športnih programov (točka 1.1.–1.7.), usposabljanje in izpopolnjevanja v športu (točka 3.),delovanja športnih društev (točka 4.), drugih športnih in promocijskih prireditev (točka 5.1.):
– na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
– sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi (točka. 2.):
– na podlagi potrjenega proračuna občine in/ali podpisane pogodbe z upravljavcem objekta.
8. člen
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2024 bo občinska uprava v skladu z določili Odloka izvedla postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2024.
9. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
Občinska uprava spremlja izvajanje LPŠ. Če so posamezni programi izvajalca realizirani vsaj 90 % in izvajalec z argumenti dokaže razloge za nižjo realizacijo, se mu za te programe prizna izplačilo celotne pogodbene vrednosti. Če se med letom ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ ne bodo v celoti porabila, se v interesu športa pripravi predlog prerazporeditve sredstev, ki ga s sklepom potrdi župan.
10. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2024.
11. člen 
(vsebinska povezanost) 
Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2024, se uporabljajo določila Odloka.
12. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v občini za leto 2024 začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu.
Brezovica, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti