Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4108. Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o cestninjenju, stran 12393.

  
Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21), točk 7.2.2 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter 7. člena Poslovnika o delu uprave je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 15. novembra 2023 sprejela
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S P L O Š N E G A  A K T A 
o cestninjenju 
1. člen
V Splošnem aktu o cestninjenju (Uradni list RS, št. 178/21, 69/22 in 82/23) se v 1. točki za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– pri plačevanju cestnine za vozila nad 3.500 kg NDM, pridobitev in pravilno uporabo naprave EETS, registracijo v območje EETS DARS, shranjevanje in izmenjavo podatkov, plačilo cestnine z napravo EETS, spreminjanje podatkov o stranki in vozilu, zagotavljanje podatkov o cestninskih transakcijah;«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
2. člen 
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. Pomen izrazov
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
– bencinska kartica je plačilna kartica, namenjena predvsem plačevanju storitev v tovornem prometu, ki jo izdajajo naftne družbe ali specializirani izdajatelji kartic;
– identifikacijska oznaka elektronske vinjete je sistemsko generirana kombinacija številk, ki v sistemu elektronske vinjete opredeljuje točno določeno elektronsko vinjeto;
– naprava EETS je s strani ponudnika EETS izdana elektronska naprava v vozilu s popolno strojno in programsko opremo za uporabo v okviru storitve cestninjenja, ki je nameščena ali se prevaža v vozilu ter je namenjena zbiranju, shranjevanju, obdelavi in sprejemanju ali oddajanju podatkov na daljavo kot ločena naprava ali kot naprava, ki je vgrajena v vozilo;
– obcestna infrastruktura so naprave in tehnična oprema za izvajanje cestninjenja v prostem prometnem toku;
– območje EETS DARS so avtoceste in hitre ceste v upravljanju izvajalca cestninjenja, kjer se cestnina pobira z uporabo elektronskega cestninskega sistema;
– pooblaščeni prodajalec elektronskih vinjet je pravni subjekt, s katerim ima upravljavec cestninskih cest sklenjeno pogodbo za prodajo elektronskih vinjet;
– potrdilo o finančni transakciji je potrdilo o vplačilu dobroimetja z bencinsko kartico;
– potrdilo o nakupu elektronske vinjete je dokument, ki ga stranka dobi pri nakupu vsake posamezne elektronske vinjete in potrjuje njen nakup; vsebuje podatke o registrski označbi vozila, državi registracije vozila, na katero je vezana elektronska vinjeta, in podatke o elektronski vinjeti;
– potrdilo za potrditev pravilnosti podatkov je dokument, ki ga stranka prejme pred izdajo elektronske vinjete za preveritev pravilnosti vnesene registrske označbe in države registracije vozila, cestninskega razreda in vrste elektronske vinjete ter dneva začetka njene veljavnosti; pravilnost podatkov stranka potrdi z lastnoročnim podpisom;
– račun stranke je uporabniški račun stranke, ki uporablja elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku (v nadaljnjem besedilu: sistem DarsGo); na račun stranke so vezani računi vozil;
– račun vozila je račun, ki se odpre za vsako vozilo, ki je registrirano v sistemu DarsGo;
– sistem elektronske vinjete je informacijski sistem upravljavca cestninskih cest, v katerem so shranjeni podatki o elektronskih vinjetah, registrskih označbah vozil, ki so oproščena plačila cestnine, ter drugi podatki, ki jih upravljavec cestninskih cest potrebuje za izvajanje cestninjenja glede na določen čas uporabe cestninske ceste;
– Skupnost predstavljajo države članice EU;
– spletna trgovina je spletni portal upravljavca cestninskih cest, na katerem je mogoče opraviti spletni nakup elektronske vinjete in uporabljati s tem povezane funkcionalnosti;
– stop lista je lista naprav DarsGo, ki so uvrščene na seznam naprav DarsGo, s katerimi ni mogoče izvajati postopkov cestninjenja;
– stranka je v sistemu DarsGo pravna ali fizična oseba, ki uporablja sistem DarsGo, v sistemu cestninjenja glede na določen čas uporabe cestninske ceste pa cestninski zavezanec, ki za uporabo cestninskih cest kupi predpisano elektronsko vinjeto;
– uporabnik EETS je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo s ponudnikom EETS za dostop do EETS;
– veljavna elektronska vinjeta je elektronska vinjeta, ki ima enak zapis registrske označbe in države registracije vozila, kot je zapisana na registrski tablici vozila, ki pripada vozilu, za katero je bila izdana, je ustreznega cestninskega razreda in se uporablja v času njene veljavnosti.
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, pomenijo enako kot v predpisih, ki urejajo cestninjenje, ceste, motorna vozila in pravila cestnega prometa.«.
3. člen 
V točki 5.9 se v šestem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če stranka sporoči napačne podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka in s tem družbi DARS, d. d., povzroči dodatne stroške reklamacije in plačilnega prometa, se ti zaračunajo stranki po veljavnem ceniku družbe DARS, d. d.«.
4. člen 
V II. poglavju se za 7. točko, doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a Sistem EETS na območju EETS DARS 
7.a.1 Kratek opis sistema EETS 
EETS je storitev evropskega elektronskega cestninjenja, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja cestninjenje.
EETS dopolnjuje elektronsko cestninjenje v Republiki Sloveniji, ki se uporabniku EETS zagotavlja kot stalna enotna storitev. EETS zagotavlja interoperabilnost, s ciljem uporabniku EETS zagotoviti lažje plačevanje cestnine glede na prevoženo razdaljo na območju Skupnosti samo z eno delujočo napravo EETS in enim ponudnikom EETS.
Pogoje za zagotovitev evropskega elektronskega cestninjenja v območju EETS DARS določa Direktiva (EU) 2019/520 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 45), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2022/362 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. februarja 2022 o spremembi direktiv 1999/62/ES, 1999/37/ES in (EU) 2019/520 glede zaračunavanja pristojbin vozilom za uporabo določene infrastrukture (UL L št. 69 z dne 4. 3. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/520/EU) in 4. oddelek II. poglavja Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21). Podrobneje pogoje določata Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/203 z dne 28. novembra 2019 o klasifikaciji vozil, obveznosti uporabnikov storitev evropskega cestninjenja, zahtev za komponente interoperabilnosti in minimalnih merilih za upravičenost za priglašene organe (UL L št. 43 z dne 17. 2. 2020, str. 41) in Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/204 z dne 28. novembra 2019 o podrobnih obveznostih ponudnikov storitev evropskega elektronskega cestninjenja, minimalni vsebini izjave o območju storitev evropskega elektronskega cestninjenja, elektronskih vmesnikih, zahtevah za komponente interoperabilnosti in razveljavitvi Odločbe 2009/750/ES (UL L št. 43 z dne 17. 2. 2020, str. 49).
Uporabnik EETS plačuje cestnino s pomočjo delujoče naprave EETS, ki mora biti pravilno nameščena v vozilu in prilagojena za konkretno vozilo. Med vožnjo vozila po cestninski cesti poteka komunikacija med napravo EETS in obcestno opremo na točkah cestninjenja. Na ta način se izvede cestninjenje za vsak prevožen odsek cestninske ceste.
7.a.2 Uporaba območja EETS DARS in obveznost plačila cestnine 
Vsa vozila nad 3.500 kg NDM, razen vozil, ki so v skladu z 9. členom ZCestn oproščena plačila cestnine, morajo biti za vožnjo po cestninskih cestah v območju EETS DARS opremljena z delujočo napravo DarsGo ali z delujočo napravo EETS ponudnika EETS, s katerim ima DARS sklenjeno pogodbo. Zadnji aktualen seznam ponudnikov EETS, s katerimi ima DARS sklenjeno pogodbo, je objavljen na spletnem portalu www.darsgo.si.
Pred uporabo območja EETS DARS uporabnik EETS:
– pridobi napravo EETS pri tistem ponudniku EETS, s katerim ima sklenjeno pogodbeno razmerje tako, kot je določeno v točki 7.a.3 tega splošnega akta;
– pravilno namesti napravo EETS v vozilo, za katero je bila naprava EETS izdana;
– preveri delovanje naprave EETS in pravilnost nastavitve števila osi vozila in
– pri ponudniku EETS preveri, kdaj se lahko začne cestniniti z napravo EETS v območju EETS DARS.
Vse cestninske ceste, za katere je obvezno plačevanje cestnine, so označene s prometno signalizacijo v skladu s pravilnikom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah.
EETS se za vozila nad 3.500 kg NDM izvaja v območju EETS DARS na vseh prometnih pasovih, po katerih je s prometno signalizacijo dovoljena njihova vožnja.
7.a.2.1 Oprostitve plačila cestnine 
Če je uporabnik EETS cestninski zavezanec, ki je na podlagi 9. člena ZCestn, oproščen plačila cestnine, uporabnik EETS ne potrebuje naprave EETS, če pa jo ima, je dolžan onemogočiti komunikacijo naprave EETS z obcestno infrastrukturo.
7.a.2.2 Plačevanje cestnine pri vleki pokvarjenih motornih vozil 
Za plačevanje cestnine pri vleki pokvarjenih motornih vozil se uporablja točka 4.2 tega splošnega akta.
7.a.3 Registracija za uporabo območja EETS DARS v sistemu DarsGo 
Uporabnik EETS se za uporabo območja EETS DARS registrira pri ponudniku EETS in pridobi ustrezno napravo EETS. Uporabnik EETS se poveže v poplačniški način plačila cestnine. Vse informacije o uporabi, pravicah in dolžnostih območja EETS DARS, uporabnik EETS pridobi pri ponudniku EETS.
7.a.3.1 Klicni center DARS 
Informacije o sistemu DarsGo in EETS lahko uporabnik EETS pridobi v klicnem centru na telefonski številki +386 1 518 8 350 ali na elektronskem naslovu info@darsgo.si. Informacije v zvezi s pridobitvijo naprave EETS in cestninjenjem z napravo EETS, uporabnik EETS pridobi pri ponudniku EETS.
7.a.4. Naprava EETS 
Uporabnik EETS pridobi napravo EETS pri ponudniku EETS. Pravila uporabe in namestitve naprave EETS na vozilo uporabnika EETS, za katerega je bila naprava EETS izdana, mora uporabniku EETS zagotoviti ponudnik EETS. V primeru uporabe več veljavnih naprav EETS ali naprav DarsGo v enem vozilu, ki imajo lahko za posledico večkratno plačilo cestnine s strani uporabnika EETS, družba DARS, d. d., ne bo povrnila preplačane cestnine niti uporabniku EETS niti ponudniku EETS.
7.a.4.1 Namestitev in pravilna uporaba naprave EETS 
Pravilno nameščena in vzdrževana naprava EETS omogoča registracijo prehoda točke cestninjenja ali drugega mesta elektronske registracije. Pravilnost prehoda točke cestninjenja naprava EETS potrdi s signalom, ki ga je določil ponudnik EETS, kot je določeno v točki 8.4.4 tega splošnega akta. V primeru odsotnosti registracije ali pravilne registracije prehoda točke cestninjenja ali drugega mesta elektronske registracije, mora uporabnik EETS ravnati v skladu s točko 7.a.4.6 tega splošnega akta.
Če podatki na napravi EETS niso enaki tistim v dokazilu vozila uporabnika EETS, uporabnik EETS ne sme plačevati cestnine s tako napravo EETS. Uporaba take naprave EETS pomeni prekršek v skladu z osmo, deveto in deseto alinejo četrtega odstavka 50. člena ZCestn, zato se mora v tem primeru plačevanje cestnine izvesti z napravo DarsGo.
7.a.4.2 Nastavitev pravilnega števila osi vozila oziroma skupine vozil 
Navodila za nastavitev in preverjanje števila osi vozila oziroma skupine vozil mora uporabniku EETS zagotoviti ponudnik EETS.
Uporabnik EETS pred uporabo cestninske ceste preveri delovanje naprave EETS in nastavi pravilno število osi vozila za vsako vožnjo po cestninski cesti. Če se število osi spremeni, mora uporabnik EETS ustrezno spremeniti nastavljeno število osi vozila ali skupine vozil. Za določitev ustreznega števila osi je bistveno dejansko število osi vlečnega vozila skupaj s številom osi priklopnega vozila.
Če uporabnik EETS iz katerega koli razloga nastavi večje število osi od dejanskega, zaradi česar se obračuna višja cestnina, ni upravičen do vračila preveč plačane cestnine.
7.a.4.3 Spreminjanje podatkov na napravi EETS 
Uporabnik EETS vse spremembe podatkov o vozilu, registrski oznaki, številu osi in državi registracije ureja s ponudnikom EETS. Če se podatki o vozilu uporabnika EETS ne ujemajo s podatki na napravi EETS, mora uporabnik EETS urediti spremembo podatkov, ki so potrebni za pravilen obračun cestnine, pri ponudniku EETS. Če uporabnik EETS kljub temu za plačilo cestnine uporabi napravo EETS z nepravilnimi nastavitvami, to pomeni kršitev v skladu z osmo, deveto in deseto alinejo četrtega odstavka 50. člena ZCestn. Če uporabnik EETS spremeni katere koli podatke svojega vozila iz prvega stavka te točke, mora s ponudnikom EETS zagotoviti, da bodo vsi personalizirani podatki v napravi EETS posodobljeni.
7.a.4.4 Signali naprave EETS ob vožnjah skozi točke cestninjenja 
Pri vsaki vožnji skozi točko cestninjenja naprava EETS opozori uporabnika EETS s signali, kot jih je določil ponudnik EETS, in so opisani v navodilih naprave EETS. Uporabnik EETS je odgovoren za spremljanje signalov naprave EETS. Če naprava EETS ne odda ustreznega signala, cestnina ni bila plačana, zato mora uporabnik EETS obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer uredi vse potrebno za plačilo neplačane cestnine ter pridobi napravo DarsGo za nadaljnje plačevanje cestnine v skladu s točko 5.2 tega splošnega akta.
7.a.4.5. Kraja, izguba in uvrstitev naprave EETS na stop listo 
7.a.4.5.1 Kraja in izguba naprave EETS 
O kraji ali izgubi naprave EETS, uporabnik EETS obvesti ponudnika EETS. Uporabnik EETS mora v tem primeru obiskati najbližji DarsGo servis in za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti pridobiti napravo DarsGo v skladu s točko 5.2 tega splošnega akta. Če zaradi kraje ali izgube naprave EETS cestnina ni bila plačana, mora uporabnik EETS ob pridobitvi naprave DarsGo urediti tudi plačilo neplačane cestnine.
7.a.4.5.2 Uvrstitev naprave EETS na stop listo 
Ponudnik EETS je odgovoren za uvrstitev naprave EETS na stop listo. Če ponudnik EETS uvrsti napravo EETS na stop listo, ta uporabnika EETS s signalom opozori, da se cestninjenje ne izvaja. Uporabnik EETS mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje in za nadaljnjo uporabo cestninske ceste pridobiti napravo DarsGo, v skladu s točko 5.2 tega splošnega akta. Če zaradi uvrstitve naprave EETS na stop listo cestnina ni bila plačana, mora uporabnik EETS ob pridobitvi naprave DarsGo urediti tudi plačilo neplačane cestnine.
7.a.4.6. Nedelovanje ali nepravilno delovanje naprave EETS 
Če naprava EETS ne deluje ali nepravilno deluje in plačilo cestnine v območju EETS DARS s takšno napravo EETS ni mogoče, mora uporabnik EETS pridobiti in uporabiti napravo DarsGo v skladu s točko 5.2 tega splošnega akta. Če zaradi nedelujoče ali nepravilno delujoče naprave EETS cestnina ni bila plačana, mora uporabnik EETS, ob pridobitvi naprave DarsGo, urediti tudi plačilo neplačane cestnine.
7.a.4.7 Prevoz naprav EETS brez obveznosti plačila cestnine 
Če je naprava EETS v mirovanju, ne izmenjuje podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja na točkah cestninjenja in se cestnina ne zaračunava.
Po aktivaciji naprave EETS, naprava EETS deluje in omogoča cestninjenje na točkah cestninjenja glede na nastavljena merila. Če cestninjenje ni potrebno (na primer prevoz naprave EETS v osebnem vozilu ali v vozilu, oproščenem plačila cestnine), je treba pri taki napravi onemogočiti izmenjavo podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja.
Če se napravi EETS, kadar ni obveznosti plačila cestnine, ne onemogoči izmenjava podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja, sistem DarsGo samodejno izvede cestninsko transakcijo. V takem primeru uporabnik EETS ni upravičen do vračila plačane cestnine.
7.a.5 Točnost podatkov na napravi EETS 
Točnost podatkov, zabeleženih na napravi EETS, uporabnik EETS ureja s ponudnikom EETS. Družba DARS, d. d., upošteva podatke, ki jih je določil ponudnik EETS. Družba DARS, d. d., lahko preveri pravilnost podatkov o emisijskem razredu vozila EURO, ki jih je ponudnik EETS zapisal v napravo EETS v času personalizacije naprave EETS. Preverjanje se izvaja na podlagi vzorčenja.
Preverjanje točnosti podatkov s strani družbe DARS, d. d., lahko poteka tudi v primeru suma kršitve v zvezi s plačevanjem cestnine. Za primer preverjanja emisijskega razreda vozila EURO DARS od ponudnika EETS zahteva dokumente, ki so navedeni v točki 5.1.2.2 tega splošnega akta.
Družba DARS, d. d., popravi opravljene cestninske transakcije vozil uporabnikov EETS za 90 dni nazaj, na emisijski razred EURO 0, če pri preverjanju dokumentov ugotovi, da:
– predložena dokazila o emisijskem razredu vozila EURO niso ustrezna,
– iz dokumentov emisijski razred vozila EURO ni razviden, ali
– ponudnik EETS DARS v 15 dneh od poziva ne pošlje zahtevanih podatkov vozil uporabnikov EETS.
Če je prvotno dodeljeni emisijski razred vozila EURO nižji od dejanskega, se preplačilo cestnine za obdobje registriranega nižjega emisijskega razreda vozila EURO ne vrača.
7.a.6 Shranjevanje in izmenjava podatkov 
Družba DARS, d. d., in ponudnik EETS sta samostojna upravljavca osebnih podatkov uporabnikov EETS v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Za zagotovitev pravilnega plačevanja cestnine z uporabo naprave EETS v območju EETS DARS, družba DARS, d. d., shranjuje, obdeluje in izmenjuje podatke, ki jih potrebuje za pravilno cestninjenje in plačevanje cestnine ter ima pravico do obdelave podatkov v skladu z zakonom, ki ureja cestninjenje.
7.a.7 Informacije o plačilih in zaračunavanje 
7.a.7.1 Podatki o posameznih cestninskih transakcijah 
Podatke o posameznih cestninskih transakcijah in zaračunani cestnini glede na prevoženo razdaljo za vsako vozilo, uporabnik EETS pridobi izključno pri ponudniku EETS.
Uporabnik EETS lahko vloži reklamacijo na zaračunani znesek cestnine pri ponudniku EETS.
7.a.7.2 Poznejše obračunavanje cestnine oziroma premoščanje vrzeli 
Družba DARS, d. d., lahko v primerih, ko se pri prevozu točke cestninjenja cestninjenje ni izvedlo in za to ni kriv uporabnik EETS, ob izpadu delovanja naprav za cestninjenje na cestninski točki pozneje samodejno obračuna neplačano cestnino.
Poznejši obračun cestnine se izvede samo, če uporabnik EETS uporablja cestni odsek, za katerega je predpisano plačevanje cestnine, ne da bi bila cestninska transakcija uspešno izvedena, čeprav je uporabnik EETS v vozilu imel nameščeno delujočo napravo EETS s pravilno nastavljenim številom osi. Cestnina, ki jo je treba obračunati za manjkajoči cestninski odsek mora ustrezati neplačani cestnini za cestninski odsek v času manjkajoče cestninske transakcije.
7.a.7.3 Naknadno plačilo cestnine 
Naknadno plačilo cestnine za uporabo cestninske ceste z napravo EETS ni mogoče.
Uporabnik EETS mora pred uporabo cestninske ceste pridobiti napravo DarsGo ali napravo EETS, v skladu s tem splošnim aktom.«.
5. člen 
V točki 10.10.2 se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Po začetku veljavnosti elektronske vinjete so možnosti spreminjanja podatkov omejene na manjše spremembe oziroma popravke pozneje odkritih napak pri vnosu registrske označbe vozila, na katero je vezana elektronska vinjeta in jih je mogoče opraviti le v 30 minutah od nakupa elektronske vinjete.«.
V drugem odstavku se črta druga alineja.
6. člen 
V točki 10.11.3 se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Stranka sporoči upravljavcu cestninskih cest pravilne podatke iz drugega odstavka te točke. Če so podatki napačni, stranka poravna dodatne stroške reklamacije in plačilnega prometa, ki so nastali iz tega razloga, v skladu z veljavnim cenikom družbe DARS, d. d.«.
7. člen 
Točka 10.11.5 se spremeni tako, da se glasi:
»10.11.5 Začasne in trajne preizkusne registrske tablice 
Za začasne in trajne preizkusne registrske tablice pravice do vračila sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete ni mogoče uveljavljati.«.
8. člen 
V točki 10.11.7 se v prvem odstavku v prvem stavku prve alineje za besedilom »pravilen cestninski razred« doda besedilo »in za isto časovno obdobje (polletno in letno).«.
V drugi alineji se beseda »nakupa« nadomesti z besedilom »začetka veljavnosti«.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-406/2023/8-02111188
Ljubljana, dne 22. decembra 2023
EVA 2023-2430-0035
Mag. Andrej Ribič 
član uprave 
DARS, d. d. 
 
Rožle Podboršek 
član uprave 
DARS, d. d. 
V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21) je bilo k Spremembam in dopolnitvam Splošnega akta o cestninjenju pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00704-474/2023/3 z dne 21. 12. 2023.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti