Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

653. Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

700. Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije

Odloki

701. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu
702. Odlok o razglasitvi dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

703. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje
704. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Geelongu, v Avstraliji

MINISTRSTVA

654. Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja
655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje
656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti podatkov policije
657. Sklep o deficitarnih področjih in podpodročjih sodnega izvedenstva in deficitarnih jezikih sodnega tolmačenja
658. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
659. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
660. Odredba o seznamu držav iz 8.a, 24., 25., 30., 67.i in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
661. Odredba o sprejetju študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovni sodelavec/Strokovna sodelavka za socialno ekonomijo
662. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi FUNDACIJE GREEN GAIA
705. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
706. Odredba o Programu promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti za obdobje do 30. junija 2023

USTAVNO SODIŠČE

663. Odločba o ugotovitvi, da druga poved prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku ni v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

664. Sklep o uporabi Smernic o razmejitvi razpoložljivih finančnih sredstev sistemov jamstva za vloge in poročanju o njih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

665. Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

666. Revalorizacija denarnih vrednosti zneskov obračunskih osnov in zneskov nadomestil po Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe

OBČINE

Celje

667. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
668. Sklep št. 1/2022 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Cerkno

669. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
670. Sklep o lokacijski preveritvi LP 01 na območju enote urejanja prostora KE01/A300

Dobje

671. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2022
672. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje

Dravograd

673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd
674. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2022

Ig

675. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig

Kostanjevica na Krki

676. Sklep o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture
677. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2022
678. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2022

Kranj

679. Obvezna razlaga določb 4. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

698. Sklep o lokacijski preveritvi LP 01 na območju urejanja KG W2, ki obsega parceli št. 803/9 in 803/10, k.o. 2169 Kranjska Gora
699. Sklep o lokacijski preveritvi za Hotel Razor v območju urejanja KG SK 3/1

Litija

680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1

Ljubljana

681. Sklep o potrditvi cen obdelave in odlaganja odpadkov
682. Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana

Prebold

683. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Prebold
684. Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold
685. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Razkrižje

686. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

Semič

687. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

688. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote BL02 in BL14 na Blanci

Štore

689. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – KMETIJA KLINAR

Trebnje

690. Sklep o določitvi Parka likovnih samorastnikov za javno infrastrukturo na področju kulture

Tržič

691. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tržič

Železniki

692. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
693. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žirovnica

694. Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica

Žužemberk

695. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žužemberk
696. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žužemberk
697. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjskega dela na Dvoru

POPRAVKI

707. Popravek Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2022

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti