Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1684/22, Stran 885
Svet vrtca Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana v skladu z 58. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ter sklepa 2. redne seje Sveta Vrtca H.C. Andersena z dne 21. 2. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
V skladu s prvim odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju: ZOFVI) je za ravnatelja javnega vrtca lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.
Pogoji o izobrazbi za vzgojitelja in svetovalnega delavca v javnem vrtcu so določeni:
– s tretjim odstavkom 92. člena ZOFVI, ki določa splošne pogoje za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja,
– s 40. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), ki določa pogoje o izobrazbi za strokovne delavce v vrtcu,
– s 100. členom ZOFVI, ki govori o ustrezni pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma specialno pedagoški izobrazbi.
V skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in ob upoštevanju določil navedenih predpisov ima:
– izobrazbo prve stopnje, kdor je končal (bolonjski) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
– izobrazbo, ki ustreza izobrazbi prve stopnje, kdor je končal (klasični) visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja,
– izobrazbo druge stopnje, kdor je končal magistrski študijski program druge stopnje, torej študijski program za pridobitev strokovnega (bolonjskega) magisterija,
– izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, pa, kdor je končal: (klasični) univerzitetni študijski program oziroma podiplomski študijski program za pridobitev specializacije po predhodno končanem (klasičnem) visokošolskem strokovnem študijskem programu.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja!«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Vrtec Hansa Christiana Andersena 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti