Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

701. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu, stran 1874.

  
Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odlok določa podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– primarna kmetijska proizvodnja je proizvodnja, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15);
– enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU);
– čebelja družina je čebelja družina, kot je opredeljena v pravilniku, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.
3. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do finančnega nadomestila iz tega odloka je v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, fizična ali pravna oseba, ki je vpisana v centralni register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: register čebelnjakov), v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov, kot odgovorna oseba za vzrejo čebel in je imela na dan 30. junija 2021 prijavljeno najmanj eno čebeljo družino.
4. člen 
(podrobnejši pogoji za pridobitev finančnega nadomestila) 
Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja ukrepe za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, in:
– je vpisan v register čebelnjakov na dan 5. marec 2022;
– glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil od 30. oktobra 2020 do vključno 30. junija 2021;
– na dan uveljavitve tega odloka ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
– na dan uveljavitve tega odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov, in
– za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v pravnih aktih Evropske unije.
(2) Skupni znesek pomoči de minimis v primarni kmetijski proizvodnji, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju upravičenca, ne sme presegati zgornjih omejitev iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Ne glede na določbe drugega do petega odstavka tega člena se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim finančnim nadomestilom presežena omejitev iz tega odstavka.
(3) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v primarni kmetijski proizvodnji in je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s tem odlokom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da za primarno kmetijsko proizvodnjo ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(4) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v primarni kmetijski proizvodnji in je poleg tega dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s tem odlokom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da za primarno kmetijsko proizvodnjo ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen 
(podrobnejši postopek za pridobitev finančnega nadomestila) 
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega odloka, v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. V odločbi se navede, da gre za pomoč de minimis v primarni kmetijski proizvodnji v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, pri čemer navede njen naslov in mesto objave v Uradnem listu Evropske unije.
(2) Podatke za odločanje iz prve in druge alineje 4. člena tega odloka pridobi agencija najpozneje tretji dan od uveljavitve tega odloka iz registra čebelnjakov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za pomoč de minimis v drugih gospodarskih sektorjih pa v evidenci pomoči de minimis, ki jo vodi Ministrstvo za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih omejitev iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh de minimis na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
8. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih finančnih nadomestilih iz tega odloka deset let od dneva dodelitve zadnjega finančnega nadomestila po tem odloku.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-106/2022
Ljubljana, dne 9. marca 2022
EVA 2022-2330-0027
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti