Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

683. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Prebold, stran 1817.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 27. redni seji dne 24. 2. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o protokolarnih obveznostih Občine Prebold 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem pravilnikom se določijo protokolarna pravila in dogodki, način financiranja protokolarnih dogodkov ter pravice in dolžnosti občinske uprave pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov.
2. člen 
(1) Protokolarne zadeve po tem pravilniku pripravlja in izvaja občinska uprava, ki skrbi za njihovo organizacijsko in strokovno tehnično izvedbo.
(2) Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih dejanj iz tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu.
3. člen 
Kot protokolarni dogodki se štejejo:
– uradni in delovni obiski doma in v tujini,
– sprejemi, ki jih prireja župan,
– proslave in druge prireditve, katerih organizator je občina,
– pogrebi in žalne slovesnosti,
– druge protokolarne obveznosti.
4. člen 
(uradni obiski iz tujine) 
(1) Ob obisku tujih delegacij v Občini Prebold je gostitelj župan.
(2) Goste ob prihodu v občino načeloma pozdravijo, oziroma se ob odhodu od njih poslovijo župan, podžupan, direktor občinske uprave oziroma druga oseba po pooblastilu župana.
5. člen 
(1) Ob uradnih obiskih tujih delegacij lahko župan priredi svečano kosilo ali večerjo.
(2) Na slovesnosti ob prihodu ali odhodu tujih delegacij, ter kosilu ali večerji, župan določi seznam vabljenih.
(3) Župan lahko posameznemu gostu izroči darilo. Vsebina darila mora biti povezana z eno izmed značilnosti Občine Prebold.
(4) Ob obisku tujih delegacij v občini se lahko stroški bivanja in prevozov uradnih oseb krijejo iz občinskega proračuna.
6. člen 
Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril skrbi občinska uprava, ki vodi evidenco o gostih in izročenih darilih.
7. člen 
(uradni obisk v tujini) 
(1) Ob uradnih obiskih predstavnikov Občine Prebold v tujini občinska uprava s koordinatorjem obiska sodeluje pri organizacijskih in protokolarnih vprašanjih.
(2) Ob teh obiskih se gostitelju izroči darilo v skladu s tretjim odstavkom 5. člena tega pravilnika.
8. člen 
Seznam sodelujočih oziroma udeležencih uradnih obiskov v tujini določi župan.
9. člen 
Uradni in delovni obiski v tujini trajajo praviloma do tri delovne dni.
10. člen
(sprejemi, ki jih prireja župan) 
(1) Župan lahko priredi sprejem za občane, skupine občanov, društva ali druge, ki so dosegli pomembne uspehe ali zasluge, doma ali v tujini na področju: gospodarstva, kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami, gasilskih tekmovanj, zdravstva, šolstva, izobrazbe in drugih dosežkov pomembnih za osebe ali skupine iz Občine Prebold in za Občino Prebold.
(2) Župan lahko priredi sprejem tudi za osebe, ki niso občani Občine Prebold, vendar so s svojimi zaslugami pomembno vplivali na razvoj Občine Prebold, prispevali k njeni prepoznavnosti in drugo.
(3) Udeležencem sprejemov iz prvega odstavka tega člena se izreče ali podeli zahvala oziroma priznanje, podeli se jim lahko tudi priložnostno darilo.
(4) Sprejemi se prirejajo ob delovnikih, izjemoma se sprejemi priredijo ob sobotah in nedeljah.
11. člen 
(proslave in druge prireditve) 
(1) Proslave ob državnih in občinskem prazniku, tradicionalnih in drugih prireditvah, pomembnih za občino, organizira občinska uprava v sodelovanju z drugimi organizacijami in društvi.
(2) Ob prazniku Občine Prebold, ki je zadnjo soboto v juniju, se organizira posebna slavnostna seja občinskega sveta, na kateri se podelijo občinska priznanja, grbi in naziv častni občan. V sklopu občinskega praznika, občinska uprava v sodelovanju z drugimi organizacijami in društvi, v zadnjem tednu junija pripravi program v sklopu katerega, se izvajajo različne prireditve/dogodki.
(3) Občina v sodelovanju z ostalimi organizacijami organizira tudi komemoracijo s polaganjem vencev ob Dnevu spomina na mrtve pri osrednjem spomeniku NOB v Preboldu in pri znamenju žrtvam povojnega nasilja ob regionalni cesti v Mariji Reki.
(4) Ob Slovenskem kulturnem prazniku občina izvede proslavo s kulturnim programom, na kateri se podeli plaketa Dr. Antona Schwaba ali plaketa Janka Kača.
(5) O seznamu vabljenih na proslave in prireditve odloča župan. Obvezno so vabljeni aktivni člani občinskega sveta, častni občani, člani nadzornega odbora občine, člani delovnih teles občinskega sveta, predsedniki krajevnih odborov. Na proslave in prireditve se na krajevno običajen način vabijo občani, predstavniki medijev in drugi. Organizator prireditev lahko vnaprej določi sedežni red.
(6) Sredstva za proslave in prireditve se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
(7) Ob začetku proslav in prireditev iz tega člena se izvede himna Republike Slovenije.
12. člen 
(zastave) 
(1) Zastavi Evropske unije in Republike Slovenije sta z zastavo Občine Prebold stalno izobešeni na vidnem mestu sedeža Občine Prebold.
(2) V času praznikov se izobesijo zastave še po območju občine in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
(3) Za izobešanje zastav v času praznikov in drugih pomembnih dogodkov v občini se uporabljajo določila navedena v Odloku o grbu in zastavi Občine Prebold (14. člen–18. člen) in Navodilu o izobešanju zastave Republike Slovenije na praznike.
13. člen 
(jubileji občanov) 
Župan vsako leto obišče občane, na željo domačih, ob visokih osebnih jubilejih. Ob tej priložnosti jim izroči priložnostno darilo.
DRUGE PROTOKOLARNE OBVEZNOSTI OBČINE 
14. člen 
(častni občani) 
Občina izkaže pozornost častnim občanom:
– s svečano podelitvijo priznanj na osrednji proslavi ob občinskem prazniku,
– z vencem ali cvetličnim aranžmajem ob smrti častnega občana in z govorom ob grobu, v primeru izražene želje s strani svojcev,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave,
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti častnega občana,
– z žalno knjigo v avli občine,
– z žalno sejo.
15. člen 
(občinski funkcionarji) 
Aktivnim občinskim funkcionarjem (župan, podžupan, član občinskega sveta) občina izkaže pozornost:
– s srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata,
– s čestitko ob rojstnem dnevu,
– s cvetličnim aranžmajem ali vencem ob smrti in z govorom ob grobu, v primeru izražene želje s strani svojcev,
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti,
– z žalno sejo občinskega sveta ob smrti občinskega funkcionarja,
– z žalno knjigo v avli občine,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave.
16. člen 
(nekdanji funkcionarji) 
(1) Nekdanjim županom občina ob smrti izkaže pozornost:
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izražene želje svojcev,
– z žalno sejo občinskega sveta ob smrti,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave,
– z žalno knjigo v avli občine.
(2) Nekdanjim občinskim funkcionarjem (podžupan, član občinskega sveta), občina ob smrti izkaže pozornost:
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti,
– s sožalno brzojavko.
17. člen 
(1) Županu, bivšemu županu in častnim občanom Občine Prebold občina ob smrti izkaže pozornost tudi z osmrtnico v časopisu.
(2) Obvestilo o žalni seji se posreduje takoj, ko je možno. Na žalno sejo se obvezno vabi ožje družinske člane pokojnega. Na žalni seji ima govor župan ali podžupan. Na prizorišču žalne seje je žalna fotografija pokojnika, cvetlični aranžma ter zastavi (državna in občinska). Po dogovoru s svojci, se lahko izvede krajši kulturni program.
18. člen 
(nadzorni odbor) 
Aktivnim članom nadzornega odbora občina izkaže pozornost:
– s srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata,
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti.
19. člen 
(člani odborov in komisij občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta) 
Članom odborov in komisij občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, občina izkaže pozornost:
– s srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata,
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti.
20. člen 
V primeru smrti aktivnega predsednika društva ali organizacije občina izkaže spoštovanje s cvetličnim aranžmajem in s sožalno brzojavko svojcem ob smrti.
21. člen 
V primeru smrti javnega uslužbenca občinske uprave oziroma upokojenca javnega uslužbenca občinske uprave se izkaže spoštovanje:
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti,
– s cvetličnim aranžmajem,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave.
22. člen 
(poročne slovesnosti) 
(1) Ob poročnih slovesnostih župan na željo mladoporočencev izvede poročni obred ter izroči protokolarno darilo.
(2) Ob jubilejnih porokah (50 let in več) se župan odzove na povabilo in izvede poročni obred. Ob tej priložnosti izroči protokolarno darilo.
23. člen 
(priložnostna darila) 
Priložnostna darila iz 5. in 10. člena so darila manjše vrednosti. Izbere jih občinska uprava in ne smejo presegati z zakonom določene meje.
24. člen 
(protokolarna darila) 
Protokolarna darila so tista darila, katera se lahko podarijo ob priliki protokolarnih dogodkov iz tega pravilnika in drugih predpisov Občine Prebold.
25. člen 
Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem pravilnikom, določi protokolarne aktivnosti občine župan za vsak primer posebej.
26. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2021
Prebold, dne 27. januarja 2022
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti