Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1687/22, Stran 885
Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče, na podlagi sklepa, sprejetega na 11. redni seji Sveta Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče dne 28. 2. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž) 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj, 123/21 in 172/21 IN 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju – potrdilo s ZPIZ-a) (zaželen opis delovnih izkušenj),
– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (namen: Varstvo otrok in mladoletnikov) in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja
pošljite priporočeno po pošti v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče, Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče, s pripisom »Prijava za razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov.
Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita; mora pa ga opraviti najkasneje v 1 letu od začetka opravljanja nalog ravnatelja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti