Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 110-2/2022/1 Ob-1683/22, Stran 884
Svet javnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju ZOFVI) in sklepa 7. redne seje Sveta šole z dne 28. 2. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja s polnim delovnim časom. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev dokazila o: izobrazbi (overjena fotokopija), nazivu (overjena fotokopija), opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija), opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija) – ča ga nima, ga mora opraviti v roku enega leta po začetku mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj pet let, opis in potrdilo s ZPIZ-a), potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni, izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja, pošljite v osmih delovnih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, z oznako »Razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana po pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje zadnji dan roka.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti