Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 430-0006/2022-41 Ob-1737/22, Stran 880
Na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21), Občina Dravograd objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Dravograd sofinancirala iz občinskega proračuna v letu 2022 
I. Naziv in sedež občine: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
II. Namen in predmet javnega razpisa: sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu, določeni z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) in so namenjeni zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja.
III. Upravičenci do javnih sredstev in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo naslednji izvajalci LPŠ:
– športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS,
– zavod, registriran za izvajanje dejavnosti športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
– zasebni športni delavci.
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in so njihovi programi namenjeni občanom Občine Dravograd,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova (pretežna) dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu ter plačani članarini (velja za športna društva in športne zveze), 
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 članov občanov Dravograda), 
– v kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so upravičeni do sorazmernega deleža po številu članstva iz matične občine, 
– da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
Dolžnosti izvajalcev LPŠ so naslednje:
– Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstva.
– Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnike brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
– Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora na tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma v projektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce prostor opremiti z dobro vidnim plakatom oziroma transparentom, na katerem je logotip občine in na primeren način opremiti z logotipom občine publikacije in druge komunikacijske in promocijske materiale, ki jih uporablja.
IV. Merila za sofinanciranje
Strokovna petčlanska komisija, imenovana s sklepom županje, bo pri vrednotenju in ocenjevanju prispelih vlog upoštevala merila, ki so v skladu z odlokom opredeljena po vsebinah ter razvojnih in strokovnih nalogah v športu.
Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa, zagotovljenih v proračunu Občine Dravograd in v skladu z Letnim programom športa Občine Dravograd za leto 2022, sprejetim na 22. seji Občinskega sveta 24. 2. 2022 znaša skupaj do 102.981,00 EUR:
A. ŠPORTNI PROGRAMI (4118013) 
 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
6.640,00 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kak. in vrh. šport 
24.480,00 
Kakovostni šport 
7.912,00 
Vrhunski šport 
1.200,00 
Šport invalidov 
1.144,00 
Športna rekreacija 
1.620,00 
Šport starejših 
1.004,00 
Izobraževanje, usposabljanje in izpop. strok. kadrov v športu 
1.280,00 
Športne prireditve 
1.760,00 
Delovanje društev 
2.560,00 
SKUPAJ: 
49.600,00 
B) DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE (4118014)
3.381,00
C) UPORABA PROSTOROV (4118018)
 
Dvorana ŠPIC D
do 30.000,00
Športni center
do 11.000,00
Telovadnica OŠ Šentjanž
do 4.000,00
Telovadnica OŠ Dravograd
do 5.000,00 
SKUPAJ: 
do 50.000,00
Sredstva bodo upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje, določene s tem razpisom, razdeljena ob upoštevanju meril za sofinanciranje. Upravičenci, katerim bodo finančna sredstva odobrena in bodo z občino sklenili pogodbo, bodo zavezani k namenski porabi dodeljenih sredstev za izbrane programe.
VI. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena javna sredstva porabljena: sredstva, dodeljena upravičencem na podlagi tega javnega razpisa, veljajo za aktivnosti, izvedene od 1. 1. 2022 dalje in morajo biti porabljena v letu 2022, torej do vključno 31. 12. 2022, in izključno za namene, za katere so dodeljena.
VII. Prijave na javni razpis (vloge)
1. Vsebina vloge:
Vloga na javni razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse izjave, s katerimi podpisnik le-teh jamči za izpolnjevanje pogojev ter zahtevane priloge. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot formalno popolna. Obrazcev iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno vsebinsko spreminjati.
2. Rok za predložitev vloge:
Skrajni rok za predložitev vloge za dodelitev sredstev v letu 2022 je 25. 3. 2022. Kot pravočasna ponudba se šteje tudi ponudba, oddana na pošto priporočeno dne 25. 3. 2022.
Vlog, ki bodo poslane po roku, komisija ne bo upoštevala in ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
3. Način predložitve vloge:
Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana na naslov: JZ Dravit Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd, s pripisom »Javni razpis – sofinanciranje športa v Občini Dravograd za leto 2022«.
Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv in naslov.
Za ponudbe, ki bodo oddane po pošti in zaradi kakršnikoli razlogov ne prispejo na naslov javnega zavoda, le ta ne odgovarja.
Vloge ni dopustno oddati po elektronski pošti.
4. Pravno obvestilo:
Oddaja vloge pomeni, da vlagatelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, zato parafiranega vzorca pogodbe ni potrebno priložiti vlogi.
VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo potekalo dne 28. 3. 2022 po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Na dan posameznega odpiranja vlog, bo strokovna komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo vsebino. Vlagatelji, ki bodo poslali oziroma oddali formalno nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. V dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo vlagatelji upoštevati. Vloge, ki jih v določenem roku ne bodo ustrezno dopolnili, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo kot formalno nepopolne s sklepom zavržene.
Formalno popolne vloge bo strokovna komisija ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri tem upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati. Na podlagi predloga upravičencev do finančnih sredstev, ki ga bo izdelala strokovna komisija in glede na razpoložljiva proračunska sredstva v okviru tega javnega razpisa, bodo izdane odločbe o izboru ali ne izboru.
Odločbe bodo izdane najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Upravičencem, katerim bodo na podlagi odločbe odobrena finančna sredstva, bodo poslane pogodbe. Upravičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino (osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema. V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelji imajo pravico do ugovora, ki ga je možno podati v roku 8 dni po prejemu odločbe. Vložen ugovor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
O ugovoru odloči županja v roku 30 dni od prejema ugovora. Odločitev županje je dokončna. O dokončni odločitvi županja obvesti tudi komisijo. Zoper odločitev županje je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve odločbe.
X. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom in pridobitev razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Javni razpis in razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji pridobijo na spletni strani Občine Dravograd: www.dravograd.si. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vlogo na javni razpis, na Javnem zavodu Dravit, Darko Žižek, tel. 041/670-926, e-naslov: dvorecbukovje@dravit.si.
Občina Dravograd 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti