Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 330-12/2022/ Ob-1724/22, Stran 825
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 34. člena ter v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15 in 10/22; v nadaljnjem besedilu: uredba) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) objavlja
javni razpis 
za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2022 
Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju,
na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, 
ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B.
Razpisana sredstva
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 54.000 evrov. Od tega za namen A do višine 29.000 evrov in za namen B 
do višine 25.000 evrov. 
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za leto 2022, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem povezovanju 2021–2025, Konto 4102.
Vrsta javnega razpisa
Zaprti.
Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022.
Informacije o javnem razpisu
INFO točka: 
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana. 
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure in petek od 8.30 do 14. ure. 
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
1. Predmet javnega razpisa
1.1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.
1.2. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije.
2.2. Vlagatelji za namen B so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije.
2.3. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
2.4. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sredstev, s končnim poročilom o izvedenem programu dela, odobrenim z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora izpolniti in oddati elektronsko vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
3.3. Vlagatelj mora delovati na:
– širšem območju Republike Slovenije za namen A oziroma na območju najmanj štirih statističnih regij (seznam statističnih regij je na obrazcu št. 7 razpisne dokumentacije),
– ožjem območju Republike Slovenije za namen B oziroma na območju največ treh statističnih regij.
3.4. Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe, ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
3.5. Aktivni član je tisti, ki je plačal članarino.
3.6. Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidencah agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
3.7. Za vlagatelja, ki uveljavlja točke pri merilu: Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij, Agencija pogoj preveri v AJPES-u.
3.8. Vlagatelj mora priložiti dokazila o aktivnih članih za leto 2021 in delovanju na področju kmetijstva (Obrazec št. 5 razpisne dokumentacije).
3.9. Vlagatelj mora priložiti program dela (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), ki se bo izvajal od izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra 2022.
3.10. Vlagatelj mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov do Finančne uprave Republike Slovenije.
4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb,
– ki se ne financira iz naslova letne članarine,
– ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev pomoči, že prejel sredstva iz javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičenih stroškov.
4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa na prejemnika pomoči lahko znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov programa iz točke 3.9. prejšnjega poglavja.
4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega javnega razpisa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa dela iz točke 3.9. prejšnjega poglavja.
4.5. Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
4.6. Za aktivnosti, za katere se dodeljujejo sredstva iz tega javnega razpisa, ni dovoljeno pridobiti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.
4.7. Pomoč po tem javnem razpisu se dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi se ta pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.
4.8. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge ukrepe uredbe.
5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa so:
– stroški, povezani s prenosom znanja in informiranjem (npr. najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti);
– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (npr. stroški udeležbe, stroški publikacij, najemnine za razstavne prostore, potni stroški zaradi udeležbe na organiziranem forumu za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi in potni stroški zaradi udeležbe na tekmovanju, razstavi, sejmu oziroma drugi strokovni prireditvi);
– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju vlagatelja, proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo imeti vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev.
5.3. Nastanek potnih stroškov iz druge alineje, točke 5.2. tega poglavja mora biti izkazan z dokazilom, iz katerega izhaja, da je bila pot opravljena (npr. s seznamom liste udeležencev, s potrdilom o udeležbi upravičenca, izdanim s strani organizatorja dogodka itd.).
5.4. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim osebnim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na opravljeni kilometer poti.
5.5. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dela.
5.6. Stroški, ki niso upravičeni do povračila, so:
– DDV;
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja, oziroma njihovih zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na podlagi predpisov in so že (so)financirani iz javnih virov.
5.7. Razpisana sredstva iz tega javnega razpisa se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Točke
Max. ocenitev
Max. št. točk 
(št točk x maks. ocenitev)
1.
Zastopanost aktivnega članstva
1.1 dokazila o plačani članarini
10
5
50
1.2 dokazila o KMG-MID-ih članov
20
5
100
2.
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
20
5
100
3.
Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, seminarji, predavanja, forumi)
20
5
100
4.
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa
20
5
100
5.
Status NVO v javnem interesu
75
1
75
6.
Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij
75
1
75
SKUPAJ:
600
Ocene za merila:
1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
1.1. Dokazila o plačani članarini
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu. 
Za zveze, ki združuje pravne osebe, se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena 
v zvezo.
točke
Št. aktivnih članov
Št. članov za zveze
1
do 30
do 4 
2
od 31 do 100 
od 5 do 15 
3
od 101 do 180 
od 16 do 30
4
od 181 do 250 
od 31 do 50 
5
več kot 251 
več kot 50 
1.2. Dokazila o KMG-MID-ih članov, ki so plačali članarino
Član društva v kmetijskem gospodarstvu je nosilec, namestnik ali član. 
Društvo, ki združuje fizične osebe, mora v seznam članstva vpisati številko KMG-MID-a za posameznega člana (Priloga št. 2 razpisne dokumentacije). 
Zveza, ki združuje društva kot pravne osebe, mora za posamezno društvo podati seznam z dokazili o plačilu članarine za posameznega člana v takem društvu in številko njegovega KMG-MID-a (Priloga št. 2 razpisne dokumentacije).
točke
Št. aktivnih članov s KMG-MID om
1
do 30 
2
od 31 do 100 
3
od 101 do 180 
4
od 181 do 250 
5
več kot 251 
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
točke
Število statističnih regij v kateri vlagatelj deluje 
Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
1
2 ali 3
2
4 ali 5
3
6 ali 7
4
8 ali 9
5
10 in več.
3. ZAGOTAVLJANJE POMOČI KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM NA PODROČJU USPOSABLJANJA
točke
Število usposabljanj
1
izvedba 1 do 2 tradicionalnih usposabljanj oziroma predavanj
2
izvedba 3 ali več tradicionalnih usposabljanj oziroma predavanj
3
izvedba delavnic oziroma aktivno sodelovanje udeležencev
4
usposabljanje z opravljenim preizkusom znanja
5
usposabljanje s preizkusom znanja na nivoju države
4. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
točke
Delež lastnih sredstev (%)
1
od 50 do 53
2
od 54 do 57
3
od 58 do 61
4
od 62 do 65 
5
več kot 66
5. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU 
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
točke
75 
6. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ 
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidenci AJPES.
točke
75
6.1. Agencija bo ocenila vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge.
6.2. Odobrijo se vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje in ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 150 točk ter katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 evrov.
6.3. Sredstva se proporcionalno razdelijo glede na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost zaprošenih sredstev.
7. Rok in način prijave
7.1. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 8. aprila 2022.
7.2. Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.
7.3. Vlogo vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.
7.4. Če vlogo iz tega javnega razpisa vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov.
7.5. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
7.6. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obravnavanje vlog in postopek odobritve vlog
8.1. Odpiranje vlog ni javno.
8.2. Prispele vloge obravnava in oceni agencija. Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa dosegajo določeno število točk, se odobrijo.
8.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik agencije.
8.4. Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno.
8.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.
8.6. Če so bile vloge iz točke 8.5. tega poglavja oddane istočasno in iz odpreme v nformacijskem sistemu agencije ni mogoče razbrati, katera vloga je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če se vlagatelj v za to postavljenem roku ne izjasni, se vse vloge zavržejo.
9. Rok in način vložitve elektronskega zahtevka za izplačilo sredstev
9.1. Število zahtevkov določi agencija z odločbo o pravici do sredstev.
9.2. Zahtevek za izplačilo sredstev (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije) mora prejemnik izpolniti in vložiti na agencijo, v elektronski obliki, podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom najkasneje do 30. oktobra 2022.
9.3. Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zahtevkov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe iz sedmega poglavja tega javnega razpisa.
9.4. K zahtevku mora prejemnik priložiti skenirane originale računov in dokazila o plačilu upravičenih stroškov oziroma skenirane kopije plačanih računov, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu dela. Priloge se priložijo kot skenogram.
9.5. Skenirani originali računov in dokazila o plačilu računov oziroma skenirane kopije računov morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).
9.6. Upravičeni stroški za izplačilo pomoči iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali v obdobju od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
9.7. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
10. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti in sankcije
10.1. Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
10.2. Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
10.3. V primeru ugotovljenih nepravilnosti agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 41.a členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21).
10.4. Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.
11. Preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje
11.1. Agencija mora pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za finance.
11.2. Za upravičence, ki so enotno podjetje, mora agencija predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz Uredbe 1407/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti