Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

691. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tržič, stran 1831.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 55. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Nadzorni odbor Občine Tržič na 40. redni seji dne 16. 2. 2022 sprejel
S P R E M E M B E     I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Občine Tržič 
1. člen
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/16) se v 11. členu za obstoječim prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko redne seje NO ni mogoče izvesti z osebno navzočnostjo članov NO brez tveganja za njihovo zdravje in varnost, in je hkrati potrebno delo NO opraviti oziroma sprejeti odločitve NO v krajšem času, kot pa je možna izvedba redne seje NO z osebno navzočnostjo članov NO, lahko predsednik NO skliče redno sejo na daljavo. Redna seja na daljavo je seja, na kateri vsi člani NO ali del članov NO sodeluje na seji brez osebne navzočnosti, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos slike in zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoča razprava, usklajevanje stališč in glasovanje na daljavo.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Te Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tržič začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-0001/2019
Tržič, dne 16. februarja 2022
Predsednica 
Nadzornega odbora Občine Tržič 
Andreja Potočnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti