Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

702. Odlok o razglasitvi dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena, stran 1875.

  
Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o razglasitvi dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena 
1. člen 
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasita enoti dediščine:
– Dornava – Park dvorca Dornava (EŠD 7876) in
– Dornava – Dvorec Dornava (EŠD 120) (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
(2) Spomenik iz prejšnjega odstavka ima zaradi kulturnih, krajinskih, umetnostno-arhitekturnih, zgodovinskih in drugih izjemnih lastnosti poseben pomen za Republiko Slovenijo in je tako razglašen za spomenik z lastnostmi arhitekturnega spomenika, kulturne krajine, spomenika oblikovane narave in umetnostnega spomenika.
2. člen 
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev spomenika iz prejšnjega člena za spomenik državnega pomena, so:
Dornavski park je največja slovenska baročna parkovna zasnova iz 18. stoletja na Štajerskem in edina ohranjena celota z nadstropnim baročnim dvorcem, ki je izhodišče in glavni poudarek kompozicije. Enotno zasnovo poudarja skoraj dva km dolga os, ki se začne v drevoredu pred dvorcem z znamenjem Brezmadežne in se konča ob reki Pesnici z znamenjem sv. Janeza Nepomuka. Ob osi celote so predvrt z bogato okrašeno zidano ograjo; za dvorcem pa 90 metrov dolg štiridelni parter s središčno postavljenim bazenom z Neptunovim kipom in vrtnimi skulpturami, oranžerija z baročnima paviljonoma, sadni vrt ter pahljačasto zasajeni drevoredi v smeri reke. Na prečni parkovni osi zahodno od vrta pri oranžeriji je bilo umeščeno znamenje sv. Frančiška Ksaverija. Ravninski baročni dvorec z dvoriščnima kriloma ima v nadstropju bogate poslikave in s štukaturo okrašeno notranjost. Celota je edinstvena za Slovenijo.
3. člen 
(1) Dvorec Dornava obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1/3, 1/7, 71, 72, vse k. o. 384 Dornava.
(2) Park dvorca Dornava obsega zemljišča s parcelnimi številkami *170, *6/1, 1/1, 1/3, 1/7, 1097, 1114 (vzhodni del vzdolž parcele št. 1097, k. o. 384 Dornava), 1124 (vzhodni del vzdolž parcele št. 807/10, k. o. 384 Dornava), 69/1, 69/5, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71, 72, 75/5, 75/7, 75/8, 756/3, 756/4 (del vzdolž parcele št. 1322, k. o. 384 Dornava), 759/2, 759/3, 77/11, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/4, 77/5, 798/4, 801/6, 802/1 (zahodni del do meje s parcelo št. 1/3, k. o. 384 Dornava), 802/14, 802/5, 803/2, 807/10 (zahodni del do vogalov s parcelama št. 803/1 in 1321, obe k. o. 384 Dornava), 834 (vzhodni del ob parceli št. 845, k. o. 384 Dornava), 845 (del ob severnem in vzhodnem robu parcele št. 844, k. o. 384 Dornava), 847/2, 867, 868, 869, 870, 871, 873, 987 (vzhodni del vzdolž parcele št. 847/2, k. o. 384 Dornava), vse k. o. 384 Dornava.
(3) Meji spomenikov sta določeni na digitalnem katastrskem načrtu (datoteka z dne 12. januarja 2022; izvorno merilo 1 : 1000 in 1 : 2880) in vrisani na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 6500. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(4) Vplivno območje spomenika obsega 300-metrski pas od zarisane meje spomenika in je določeno zaradi presoje načrtovanja objektov ali uporabe, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.
4. člen 
(1) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavb in elementov, ki so ovrednoteni kot del spomenika,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v park in njegove objekte ter odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti: značilnega tlorisa, razporeda posameznih dreves in drugih rastlin, njihovih združb in druge opreme parka, varovanje vedut na parkovno celoto in ohranitev pogledov iz parka na širšo, nepozidano okolico, preprečevanje zaraščanja parkovnih osi,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopa javnosti v obsegu in na način, ki ne ogrožata varovanja spomenika in v 2. členu odloka navedenih posameznih elementov,
– prepoved postavljanja ali gradnje začasnih ali trajnih objektov, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen kadar so ti potrebni za uporabo, delovanje, ohranjanje in prezentacijo spomenika ter v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji zavoda,
– prepoved vožnje z motornimi vozili na zaščitenem območju, razen za vzdrževanje, oskrbo, raziskovanje, intervencije in zagotavljanje organizirane dostopnosti spomenika.
(2) Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot spomenika,
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične dediščine in situ, v tisku in drugih medijih,
– znanstveno-raziskovalnemu delu,
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen 
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in za vse posege v spomenik, njegove dele ali zemljišče ali v vplivno območje spomenika je treba predhodno izpolniti kulturnovarstvene pogoje in pridobiti kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen 
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za kulturno dediščino.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(1) V skladu s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) se v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega spomenika na vseh nepremičninah, navedenih v prvem in drugem odstavku 3. člena tega odloka.
(2) Ob zaznambi statusa kulturnega spomenika iz prejšnjega odstavka se v zemljiški knjigi izbriše zaznamba kulturnega spomenika na podlagi Odloka o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 22/02 in 16/08 – ZVKD-1).
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 22/02 in 16/08 – ZVKD-1).
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 00704-93/2022
Ljubljana, dne 9. marca 2022
EVA 2022-3340-0002
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti