Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1697/22, Stran 888
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, na podlagi sklepov 2. dopisne seje Sveta zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, ki je potekala od ponedeljka, 28. 2. 2022 do četrtka, 3. 3. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelj 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – pop., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI), in sicer mora kandidat/kandidatka izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za delovno mesto ravnatelj.
Predviden pričetek dela je: 3. 6. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – ne smejo biti starejša od 30 dni, dokazilo o delovnih izkušnjah) pošljite priporočeno po pošti v roku petnajst dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Svet zavoda šole, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto ravnatelj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o odločitvi oziroma imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti