Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 100-72-24/2022 Ob-1702/22, Stran 889
Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik, Prušnikova 29/a, 3212 Vojnik, na podlagi sklepa 99. seje Sveta zavoda z dne 28. 2. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek, 65/09 – popravek, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popravek in 25/17 – ZVaj) in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popravek, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20 in 95/21).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena ali originalna),
– dokazilo o pridobljenem nazivu – naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor (ftk overjena ali originalna),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk overjeno ali originalno),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; če ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata (ftk overjeno ali originalno),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (najmanj pet let),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– podilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen),
– izjavo, s katero dovoljujete obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
pošljite v 12 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik, Prušnikova 29/a, 3212 Vojnik, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo dostavljena na sedež vrtca oziroma zadnji dan roka, dne 23. 3. 2022 oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti