Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

699. Sklep o lokacijski preveritvi za Hotel Razor v območju urejanja KG SK 3/1, stran 1859.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 21. redni seji dne 2. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za Hotel Razor v območju urejanja KG SK 3/1 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za Hotel Razor v območju urejanja KG SK 3/1, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB5; Uradni list RS, št. 200/20) in se nanaša na zemljišče s parc. št. 6/8, 7/2, 7/5 in 8/5, vse v k.o. 2169 – Kranjska Gora.
Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje D plan d.o.o., Koprska 98, 1000 Ljubljana.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v PUP KG – UPB5 za območje urejanja »Kranjska Gora (KG SK 3/1)« tako, da se posebni pogoji za posege v prostor v 67. členu glasijo:
»(12) Za Hotel Razor na parc. št. 6/8, del 7/2, 7/5 in del 8/5, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora, za gradnjo velja:
– za obstoječe objekte so dopustne vrste posegov:
– rekonstrukcija; 
– dozidava in nadzidava, 
– dopustna je podkletitev objekta, 
– nadomestitev objekta v večjih gabaritih zaradi doseganja bistvenih zahtev (standardov); 
– indeks zazidanosti do 0,4 zaradi izpolnjevanja bistvenih zahtev za gradnjo objektov in novih potreb objekta – hotela;
– dopustne so ravne strehe do 40% celotne površine strešne površine objekta (merjeno v horizontalni projekciji, upoštevajoč tudi površino ravne strehe); ravne strehe so dopustne na prizidkih;
– dopustna je gradnja prizidka na vzhodni fasadi v gabaritu K+P+1 min. 1 m od gradbene parcele in severni del prizidka na vzhodni fasadi (samo K) do gradbene parcele; glede ostalih odmikov velja izdano GD (UE Jesenice, št.: 351232/2011-30, z dne 3. 4. 2012);
– v ureditveni enoti (p) je dopustna ureditev parkiranja;
– pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo izsledki konservatorsko-restavratorskih preiskav. V načrtu za izvedbo fasad se predvidi restavratorski pristop k obnovi fasade starega hotela Razor in prilagoditev ostalih fasad, ki naj se hotelu podredijo. Obnovo fasade na starem hotelu naj izvajajo izvajalci z referencami ZVKDS. V prvem nadstropju naj se na vzhodni fasadi ohranja fasada starega hotela, prizidava pa naj se izvede transparentno po vsej dolžini. Izdela se posnetek izvirnega okna in načrte za novo stavbno pohištvo, ki naj bo posnetek izvirnih. Izdela se načrt rekonstrukcije nadstrešnega zidca na južni fasadi.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2638
Št. 3503-7/2021-13
Kranjska Gora, dne 2. marca 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti