Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1698/22, Stran 888
Svet zavoda VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje, je na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) na 3. seji Sveta VVZ Kekec Grosuplje, dne 28. 2. 2022 sprejel sklep o razpisu delovnega mesta
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 84. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – ni obvezen, kandidat si ga mora pridobiti najmanj v enem letu po začetku mandata,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 2022–2027 in kratek življenjepis,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Vlogo z navedenimi dokazili pošljite v 12 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici, na naslov Svet VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.
Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Uporabljani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.
Svet VVZ Kekec Grosuplje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti