Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1711/22, Stran 853
Na podlagi:
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006,
Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014, z vsemi spremembami,
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami,
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 133/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20),
Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15),
Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18),
Pravilnika JAK o izvedbi ukrepov za razvoj področja knjige, ki so sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21) v zvezi s 102.a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, Sheme državne pomoči Model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini (MSSI št. prigl.: BE001-3367622-2018, do 31. 12. 2023 je bila podaljšana 9. 9. 2020),
odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad št. 3032-2/2019/25 z dne 8. 7. 2021 in
pogodbe št. 3340-21-237001 med Ministrstvom za kulturo in Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije o sofinanciranju izvedbe operacije Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini,
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) (v nadaljevanju: JR3-FRANKFURT-P-2022) 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe 3.2: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja 3.2.1: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih.
Namen javnega razpisa je krepitev prepoznavnosti, ugleda in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge skozi vzpostavljanje poslovnih partnerstev med imetniki avtorskih pravic in tujimi založniki.
3. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo vsaj 40 projektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih.
JAK bo subvencije na področju tega javnega razpisa dodeljevala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:
– prevajanje in izdajanje kakovostnih izvirnih slovenskih knjižnih del v tujih jezikih;
– promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini;
– večanje vidnosti in ugleda slovenske literature in humanistike v mednarodnem prostoru;
– podpora prevajalcem iz slovenščine v tuje jezike.
4. Obdobje dodeljevanja subvencij
Izbranim prijaviteljem bodo dodeljene subvencije za izdajo prevodov v tuje jezike, ki bodo izdani najkasneje do 31. 12. 2022.
Subvencije bodo dodeljene kulturnim projektom prevajanja del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdajo v knjižni obliki. Sofinancirani bodo prevodi, kjer avtorske pravice še niso ugasnile.
5. Prijavitelji
Na razpise za dodelitev subvencij za izdajo prevodov se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) s sedežem izven programskega območja KRVS in KRZS, vendar v Evropski Uniji.
Kot podjetje se šteje vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.
Kategorijo MSP sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podjetje ne sodi med MSP, če v dveh zaporednih obračunskih obdobjih preseže pragove iz prejšnjega stavka. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU.
Za subvencije lahko kandidirajo podjetja, ki so registrirana za opravljanje naslednjih dejavnosti:
18.120 (Drugo tiskanje)
18.130 (Priprava za tisk in objavo)
47.610 (Trg. dr. prd. s knjigami)
58.110 (Izdajanje knjig)
58.140 (Izdajanje revij idr. periodike)
58.190 (Dr. založništvo)
72.200 (Raz.-razv. dej. v družbos. in humanistiki)
74.300 (Prevajanje in tolmačenje)
82.190 (Lektoriranje)
82.300 (Organiziranje razstav,sejmov,srečanj)
85.520 (Izob., izpop., usposab. na podr. kult., umet.)
90.010 (Umetniško uprizarjanje)
90.020 (Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje)
90.030 (Umetniško ustvarjanje)
94.120 (Dej. strokovnih združenj)
94.999 (Dej. d.n. članskih organizacij)
Prijavitelji so pravne osebe s sedežem v tujini, ki v vlogi dokažejo, da opravljajo vsaj eno od zgoraj navedenih dejavnosti in ki nameravajo zagotoviti knjižno izdajo prevoda dela avtorja, ki ustvarja v slovenskem jeziku.
Projekti se bodo na podlagi drugega odstavka 70. člena Uredbe št. 1303/2013/EU izvajali izven programskih območij kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slovenija, vendar v Evropski uniji. Celotna vrednost javnega razpisa je 215.939,20 EUR, od tega je 60 % sredstev oziroma 24 standardnih stroškov na enoto (129.563,52 EUR) namenjenih prijaviteljem, ki bodo avtorske pravice za izdajo prevoda odkupile od podjetja s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 40 % sredstev oziroma 16 standardnih stroškov na enoto (86.375,68 EUR) tistim prijaviteljem, ki bodo avtorske pravice za izdajo prevoda odkupile od podjetja s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Prijavitelji morajo imeti sedež izven programskega območja kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slovenija, vendar v Evropski uniji.
Za vsakega od prijavitejev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v kateri članici Evropske unije ima sedež.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis; vrednost javnega razpisa; postopek izbora; obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 215.939,20 EUR.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunsko leto 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov izbranega prijavitelja (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od datuma izdaje odločbe o izboru do 31. 12. 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma izdaje odločbe o izboru do 31. 3. 2023.
Sredstva, dodeljena v okviru tega javnega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2022 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter pogodba o sofinanciranju.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po odpiranju, ostane ta del sredstev nerazdeljen.
JAK bo v prvi fazi izvedbe javnega razpisa preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev prijaviteljev, kar je v pristojnosti komisije za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje direktor JAK. V drugi fazi bo pristojna strokovna komisija vloge prijaviteljev ovrednotila po razpisnih kriterijih, nato bo JAK izdala odločbe o izboru in dodelitvi subvencij za sprejete kulturne projekte. Z izbranim prijaviteljem bo JAK sklenila pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2022. Izbran prijavitelj mora skozi celotno obdobje trajanja pogodbe izpolnjevati pogoje razpisa.
Če JAK oziroma drug pristojen organ na podlagi rednega ali izrednega nadzora dodeljevanja subvencij ugotovi, da izbrani kulturni projekt ni bil izveden, da je bila izvedba kulturnega projekta neskladna s prijavno vlogo ali pogodbo, pomanjkljiva ali na neustrezni ravni, da izbrani prijavitelj ni upošteval v pogodbi določenih drugih obveznosti, lahko JAK zahteva celotno vračilo že izplačanih sredstev z zakonitimi obrestmi, pri čemer lahko prekine dodelitev subvencije na javnem razpisu izbranega kulturnega projekta.
Če se v času izvedbe postopkov tega javnega razpisa obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za sofinanciranje JAK, zmanjša do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, lahko JAK postopek razpisa ustavi, v primeru že izdanih odločb izda nadomestne odločbe, s katerimi ustrezno spremeni odločitev o dodelitvi subvencij kulturnim projektom oziroma spremeni ali prekine že sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencij kulturnim projektom.
Vsa tveganja pri izvajanju kulturnega projekta pred izdajo odločbe in podpisom pogodbe o sofinanciranju izbranega kulturnega projekta nosi izbrani prijavitelj.
7. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Za uveljavljanje upravičenih stroškov projektov se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto (v nadaljevanju: standardni strošek na enoto), pri čemer je po tem javnem razpisu enota en izdan prevod. Upravičen javni izdatek bo plačan na podlagi dokazil o izdanem prevodu.
Med upravičene stroške sodijo:
Stroški storitev zunanjih izvajalcev – delo po avtorski pogodbi, in sicer:
– strošek prevoda,
– stroški dela (avtorji besedil, avtorji uvodnih/spremnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, korektorji, plačilo strokovnega pregleda ipd., stroški dela založnika, vključno s stroški uredniškega dela),
– strošek odkupa avtorske pravice.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev – delo po podjemni pogodbi, in sicer:
– stroški dela (lektorji, korektorji, plačilo strokovnega pregleda ipd., stroški dela založnika, vključno s stroški uredniškega dela).
Stroški plač (v celoti ali v deležu).
Stroški informiranja in komuniciranja, in sicer:
– stroški oblikovanja, priprave na tisk in tiska.
Med neupravičene stroške sodi:
– Davek na dodano vrednost.
Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na enoto.
Izbrani prijavitelji bodo upravičeni do sredstev v višini števila izdanih prevodov, ki bo pomnoženo z vnaprej določenim standardnim stroškom na enoto. Standardni strošek na enoto za vsak izdan prevod je določen v fiksnem znesku 5.398,48 EUR, kar predstavlja maksimalni delež podpore oziroma 70 % vrednosti upravičenih stroškov.
8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se s sklepom zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije na tem javnem razpisu (izjava je del prijavnega obrazca).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje in način preverjanja sta natančneje opredeljena v 8. poglavju razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko JAK zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o izboru, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, odločba pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, JAK lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
8.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«;
– da ustrezajo oblikam prijavitelja, ki so določeni v točki 5 javnega razpisa (glede velikosti in pravne oblike);
– da nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v KRVS ali KRZS;
– da so pravne osebe s sedežem v tujini, in sicer v Evropski uniji, ker na podlagi 70. člena Uredbe št. 1303/2013/EU projekti koristijo programskima območjema KRVS in KRZS;
– da bodo avtorske pravice za prevod odkupile od podjetja s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v KRVS ali KRZS;
– da je projekt namenjen mednarodni uveljavitvi slovenskih avtorjev in ustvarjalnosti v tujini;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani JAK, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1);
– da za isti kulturni projekt (v celoti ali delu) poda vlogo le en prijavitelj;
– da se z istim kulturnim projektom (v celoti ali delu) na ta javni razpis prijavljajo samo enkrat;
– da pri prijavi upoštevajo vsebinsko opredelitev in cilje razpisnega področja, skladno s 2. in 3. točko besedila razpisa;
– da prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Ministrstva za kulturo ali Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
– med prijaviteljem in Ministrstvom za kulturo ali Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Ministrstvo za kulturo ali Javna agencija za knjigo Republike Slovenije odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let;
– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US);
– prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
– glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000; 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih: 
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
– dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma;
– prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja);
– prijavitelj zaproša za 5.398,48 EUR, kar predstavlja maksimalni delež podpore oziroma 70 % vrednosti upravičenih stroškov.
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev na prijavnem obrazcu.
8.2 Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo ob splošnih izpolnjevati tudinaslednje posebne pogoje:
– da so v prejšnjem letu izdali vsaj en naslov s področja leposlovja ali humanistike;
– da nameravajo zagotoviti tiskano knjižno izdajo prevoda dela slovenskega avtorja oziroma avtorja, ki ustvarja v slovenskem jeziku v izključno nemški, francoski ali angleški jezik;
– da je izvirno slovensko delo izšlo najkasneje do 31. 12. 2021, oziroma v primeru izborov in antologij, da so vsa besedila izšla najkasneje do tega datuma;
– da gre za prvi prevod celotnega prijavljenega knjižnega dela v prijavljeni jezik in da prevod do datuma oddaje vloge na ta javni razpis še ni izšel;
– da bo prevod izšel oziroma bo izveden do roka, ki je naveden v pismu o nameri ali pogodbi z založnikom, ampak najpozneje do 31. 12. 2022. Najpozneje do tega dne mora JAK prejeti tri izvode izdanega prevoda tiskane knjige ter povezavo do objavljene e-knjige ali zvočne knjige, če sta bili v prijavi navedeni tudi e-knjiga in zvočna knjiga;
– da zagotovijo naklado vsaj 400 izvodov za leposlovno delo v prozi ali delo s področja humanističnih ved ter naklado vsaj 200 izvodov za poezijo in dramatiko, zavežejo pa se, da bo sofinancirana knjižna izdaja v primeru razprodane naklade dosegljiva s tiskom na zahtevo oziroma ponatisom najmanj tri leta po izidu sofinancirane knjige;
– da prilagajo pogodbo med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala prijavljeno delo v nemškem, francoskem ali angleškem jeziku, ter da pravice za izdajo prevoda še niso ugasnile;
– da imajo za delo, ki ga prijavljajo, urejene avtorske pravice, in sicer podpisano pogodbo z lastnikom avtorskih pravic;
– da zaprošajo za sofinanciranje v višini 5.398,48 EUR;
– da za tiste stroške, ki so predmet sofinanicranja in jih pri JAK uveljavljajo v okviru standardnega stroška ne enoto kot upravičene stroške, niso prejeli sredstev drugih financerjev.
9. Kumulacija pomoči, spodbujevalni učinek in prag dodelitve
Pomoč se lahko kumulira z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis za iste upravičene stroške le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči.
Za dodelitev denarnega povračila mora izbrani prijavitelj predložiti pisni zahtevek za pomoč (prijavo na razpis) pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago in razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 215.939,20 EUR.
Proračunska postavka
SREDSTVA V EUR
Delež v %
PP 160067 – PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU
97.172,64
45 %
PP 160067 – PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-SLO
32.390,88
15 %
PP 160069–PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU
60.462,98
28 %
PP 160069–PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-SLO
25.912,70
12 %
SKUPAJ:
215.939,20
100 %
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je:
Kohezijska regija 
EU delež 
SLO delež
Vzhodna Slovenija
75 %
25 %
Zahodna Slovenija
70 %
30 %
10. Kriteriji za ocenjevanje vlog
Kriteriji
Možno št. točk
1.
Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti, ocena kakovosti in izvedljivosti projekta (sposobnost nosilcev za izvedbo projekta) – reference prijavitelja
10
2.
Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti – reference knjižnega dela in njegovega avtorja/avtorjev 
10
3.
Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti – reference prevajalca, obseg in kvaliteta prevajalskega opusa 
10
4.
Zagotavljanje kakovosti – vrsta prevoda (posredni prevod 0 točk, neposredni prevod 1 točka)
1
5.
Ustreznost poslovnega modela, tržni potencial in trajnost, možnost prodora na tuje trge in potencial posameznih tujih trgov – predviden doseg in dostopnost prevoda (višina naklade, e-knjiga, zvočna knjiga)
4
6. 
Inovativnost in tržni potencial – Predvidene promocijske aktivnosti, njihova inovativnost, raznolikost, nagovarjanje različnih ciljnih skupin 
4
7. 
Prispevek k družbeni spremembi ter k dvigu družbene ozaveščenosti
1
Skupno število točk
40
11. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja
Vloge bo po ocenjevalnih kriterijih vrednotila Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike.
Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Izbrani bodo tisti kulturni projekti prevajanja, ki bodo v postopku vrednotenja po kriterijih ocenjeni višje. Najvišje možno število prejetih točk je 40 točk, financirani pa so lahko projekti prevajanja, ki prejmejo najmanj 33 točk. V primeru, da skupni znesek dodeljenih subvencij projektom, ki so presegli minimalni prag, preseže znesek razpisnih sredstev, bodo sredstva dodeljena projektom prevajanja, ki so pri ocenjevanju prejeli več točk. Ocenjevanje se bo izvedlo ločeno za prijavitelje, ki bodo avtorske pravice za izdajo prevoda odkupili od podjetja s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, in za prijavitelje, ki bodo avtorske pravice za izdajo prevoda odkupile od podjetja s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavitelji, ki so prejeli več točk pri merilu št. 1 nato 2 in tako dalje.
12. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini« (matična št. priglasitve MSSI: BE01-3367622-2018; matična št. priglasitve MSEC: SA.52664 z dne 4. 12. 2018, do 31. 12. 2023 je bila podaljšana 9. 9. 2020).
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: izbrani prijavitelji morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnikom celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja: izbran prijavitelj bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt in zagotavljati JAK in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom: izbran prijavitelj mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije, posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbran prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Izbran prijavitelj bo moral rezultate projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih JAK posredujejo prijavitelji oziroma izbrani prijavitelji, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU. V zvezi s tem agencija napotuje na splošne informacije oziroma na obvestili o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na spletni strani agencije na tej povezavi.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah posredniškega organa in agencije je navedeno v Prilogi št. 2 (Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (MK)) in Prilogi 3 (Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (JAK)) kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave podatkov, ki jih JAK posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za agencijo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati agencija.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam izbranih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo izbranega prijavitelja, naziv projekta, programsko območje izbranega prijavitelja in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektih in izbranih prijaviteljih bodo izvedene v skladu ZDIJZ.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Izbran prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in JAK zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Izbran prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih, JAK odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Izbrani prijavitelji so po zaključnem projektu dolžni sodelovati v ekonomski evalvaciji doseganja cilja in kazalnikov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih organov. V primeru, da izbrani prijavitelji takšno sodelovanje odklonijo ali na poziv ne odgovorijo, lahko JAK zahteva vračilo celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa prijavitelj agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev JAK o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo JAK odstopila od pogodbe, izbrani prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
20. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na projektov niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, izbrani prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina financiranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih, datirana in podpisana ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Dokumentacija javnega razpisa (JR3-FRANKFURT-P-2022) je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (sken podpisanega in žigosanega prijavnega obrazca z vsemi obveznimi prilogami ter prijavni obrazec v word obliki) na naslov (katja.urbanija@jakrs.si) in natisnjeni obliki s priporočeno pošto.
Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte napisati »Ne odpiraj – vloga na javni razpis (JR3-FRANKFURT-P-2022)«. Na hrbtni strani kuverte je obvezna navedba uradnega naziva in naslova prijavitelja.
Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki.
Prijavitelj, ki prijavlja več projektov prevajanja, mora vlogo za vsak posamičen projekt prevajanja poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustrezen prijavni obrazec.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 15. 4. 2022.
23. Izpolnjevanje razpisnih pogojev, način obravnavanja vlog in odločanje o izboru
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na JAK imenuje direktor JAK.
Če se prijavitelj na ta razpis prijavi s kulturnim projektom prevajanja, ki vsebinsko ne izpolnjuje pogojev tega razpisa, in ga strokovna komisija ne more oceniti s kriteriji, navedenimi v razpisnem besedilu, se vloga zavrže kot vloga neupravičenega prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo izpolnjene v celoti, na originalnih, datiranih in podpisanih prijavnih obrazcih in ki ne bodo v celoti oddane tako v elektronski kot v fizični obliki oziroma ne bodo izpolnjene v skladu z zahtevami dokumentacije javnega razpisa, se bodo štele kot nepopolne.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni po prejetju poziva JAK dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.
Za prepozno se bo štela vloga, ki ne bo oddana priporočeno na pošti in po elektronski pošti do vključno 15. 4. 2022. Nepravočasne vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih pogojev, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.
JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani odločbi o izboru spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času izvajanja nadzora razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo celotnih sredstev.
JAK prijavne dokumentacije in prilog ne bo vračala prijaviteljem.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega razpisa.
Pravočasne vloge in popolne vloge prijaviteljev bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije JAK odločil direktor JAK z odločbo. O rezultatih razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Odpiranje vlog bo potekalo na JAK, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, in ni javno.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
24. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
– besedilo javnega razpisa (JR3-FRANKFURT-P-2022),
– prijavni obrazec (slovenski ali angleški).
Dokumentacija javnega razpisa (kratka oznaka) je na voljo na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa:
– prijavni obrazec (JR3-FRANKFURT-P-2022) z obveznimi prilogami:
pismo o nameri ali pogodba med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala prijavljeno delo v nemščini, francoščini ali angleščini, s predvidenim datumom izida, ki je najpozneje do 31. 12. 2022;
– dokazilo o urejenih avtorskih pravicah – pogodba o odkupu avtorskih pravic;
– izjavo prijavitelja, ki vsebuje podatke o številu zaposlenih, letnem prometu in bilančni vsoti za zadnji dve leti, 
– izjavo prijavitelja, da ni podjetje v težavah glede na osemnajsto točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, 
– dokazilo pristojnega organa o poravnanih vseh zapadlih davkih in prispevkih v državi sedeža prijavitelja. 
25. Uveljavljanje stroškov
Dokazila za dokazovanje upravičenosti standardnega stroška na enoto za izdajo prevoda dela slovenskega avtorja v tuj jezik:
Ob oddaji zahtevka za izplačilo (tj. ob zaključku projekta):
– tri izvode izdanega prevoda;
– vsebinsko poročilo o izvedbi projekta;
– naslovnico knjige v PDF formatu;
– celotna knjiga v PDF formatu.
26. Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila: informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki: Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija(at)jakrs.si, tel.: +386(0)1/320-28-30.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti