Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje, stran 1756.

  
Na podlagi petega odstavka 152. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje 
1. člen 
V Pravilniku o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list RS, št. 64/18 in 7/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje (v nadaljnjem besedilu: evidenca) za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1);
2. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187);
3. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije PE/66/2021/REV/1 (UL L 435 z dne 6. 2. 2021, str. 262);
4. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2245 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede izračuna vrednosti tržne proizvodnje organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave (UL L št. 453 z dne 17. 12. 2021, str. 3), in
5. Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/892 z dne 13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 57), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 1146 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8).«.
2. člen 
V 3. členu se v tretjem odstavku v 1. točki za besedo »krompir« dodata vejica in besedilo »žita, pivovarski ječmen, oljčno olje in namizne oljke«.
V 6. točki se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. če gre za skupino proizvajalcev v sektorju vino: količina vina, ki ga je pridelal član skupine proizvajalcev.«.
V četrtem odstavku se v 5. točki besedilo »1. februar v letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika« nadomesti z besedilom »1. februar koledarskega leta pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev«.
V 9. točki se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova, 10. točka, ki se glasi:
»10. količina vina iz 7. točke prejšnjega odstavka se prevzame iz registra pridelovalcev grozdja in vina ter je količina vina, prijavljena v register pridelovalcev grozdja in vina, letnika, ki je enak koledarskemu letu, za katero se sporočajo podatki v skladu s 5. členom tega pravilnika.«.
3. člen 
V 7. členu se v tretjem odstavku za besedo »krompir« dodata vejica in besedilo »žita, pivovarski ječmen, oljčno olje in namizne oljke«.
4. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-39/2022
Ljubljana, dne 7. marca 2022
EVA 2022-2330-0005
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti